سنجش اثربخشی برنامه‌‌ریزی استراتژیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت گرایش فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در محیط رقابتی و پیچیدة کسب‌­و­کار امروزی، موفقیت سازمان‌ها به‌­طور گسترده‌ای وابسته به آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود و بهبود مستمر در شاخص‌های کلیدی می­‌باشد. از این­‌رو یکی از دغدغه‌­های اساسی مدیران این سازمان‌­ها دستیابی به یک روش ارزیابی جامع و کامل می‌­باشد که بتوانند به کمک آن تصویری دقیق از سازمان خود و عملکرد آن کسب نمایند. یکی از مدل­‌های کارآمد که با نگرش استراتژیک به ارزیابی عملکرد سازمان می‌پردازد مدل کارت امتیازی متوازن می‌باشد که علاوه بر ارزیابی مالی سازمان، عملکرد سازمان را از ابعاد مشتری، فرآیند­های داخلی و رشد و یادگیری نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در این تحقیق با بهره‌گیری از مدل کارت امتیازی متوازن به­‌همراه روش تحلیل سلسله­‌مراتبی فازی، به ارزیابی اثربخشی برنامه‌­ریزی استراتژیک شرکت مورد مطالعه پرداخته شده است. برای این منظور شکاف موجود در عملکرد مناظر مختلف کارت امتیازی متوازن تعیین و با بررسی آن، به رتبه‌بندی عواملی که بیشترین سهم را در ایجاد شکاف در عملکرد مناظر مختلف داشته‌اند، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of Effectiveness of the Strategic Planning

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Motadel 1
  • Mohammad Mahdi Jafarimanesh 2
1 Assistance Professor, Islamic Aza University.
2 Ms of ITM, Islamic Aza University
چکیده [English]

In today’s complex and competitive business environment, success of organizations depend on their knowledge of their strengths and weakness and continuous improvement in their key indicators. So, achievement to a comprehensive evaluation model is the major concern of the managers of these organizations that it can help them to obtain an accurate picture of their organization and its performance. The Balanced Scored Card (BSC) is one of the efficient evaluation models that, in addition to financial evaluating of organization, it evaluates the performance of the organization from customer, internal process and learning and growth dimensions. In this study, by using the BSC and fuzzy AHP method, the effectiveness of the case study company’s strategic planning has been evaluated. For this purpose, the existing gap in performance of different BSC’s perspectives has been identified and then factors that contribute to creating these gaps have been ranked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness Evaluating
  • Balanced Scored Card
  • Gap Analysis
  • Fuzzy Analytic Hierarchy Process
 
1. ایروانی تبریزی‌پور، امیرپویا. فضلی، صفر. الوندی، محسن. (1390). به­کارگیری رویکرد ترکیبی FAHP-BSC جهت ارزیابی عملکرد بیمارستان هاشمی‌نژاد تهران. مدیریت اطلاعات سلامت. دوره نهم، شماره سوم.
2. مهرگان، محمدرضا. دهقانیری، محمود. (1389). ترکیب کارت امتیازی متوازن و برنامه‌ریزی آرمانی جهت تبیین و توسعه راهبردی دانشکده‌های مدیریت استان تهران. فصلنامه بصیرت. سال هفدهم، شماره 45.
3. Chang D.Y. (1996). Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of Operational Research, 95(3): 649-55.
4. Chiang,C.H., & Lin, B. (2009). An integration of balanced scorecards and data envelopment analysis for firm’s benchmarking management. Total Quality Management, 20, 1153–1172.
5. Dodangeh, J. Mohd Yusuff, R., & Jassbi, J. (2010). Using Topsis Method with Goal Programming for Best selection of Strategic Plans in BSC Model. Journal of American Science, 6(3).
6. Kenyon, David. A. (1997). Strategic Planning whit the Hoshin Process. Quality Digset, 7(5).
7. Phillips, P. A., & Moutinho, Luiz. (1999). Measuring Strategic Planning Effectiveness in Hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11(7).