طراحی الگوی شایستگی مدیریتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار، دانشگاه اصفهان.

3 استاد، دانشگاه اصفهان.

4 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان.

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی شایستگی مدیریتی شرکت گاز استان اصفهان انجام شد. برای دستیابی به این هدف، با 15 نفر از مدیران سطوح مختلف شرکت گاز استان اصفهان که به روش هدفمند (با حداکثر اختلاف) انتخاب شده بودند، مصاحبه‌ای نیمه‌ساختاریافته انجام و پرسشنامة شایستگی‌های مدیریتی اجرا گردید. علاوه بر این، ماهنامه ندای گاز،‌ شرح شغل مدیران ارشد شرکت گاز اصفهان، سایت ملی گاز و سایت‌های گاز 30 استان مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با تحلیل محتوای منابع شفاهی و نوشتاری، مفاهیم شناسایی و به 8 شایستگی اصلی و 78 شایستگی فرعی تقسیم‌بندی شدند. در مرحلة پایانی نیز اعتبار و پایایی الگو مورد تأیید قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial Competency Pattern Design

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Sadat Khoshouei 1
  • Hamid Reza Oreyzi 2
  • Aboulghasem Nouri 3
  • Afshin Jahanbazi 4
1 Ph.D. in Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Prof. in University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Professor. in University of Isfahan, Isfahan, Iran.
4 Ph.D Student in Business Management, University of Isfahan.
چکیده [English]

The study purpose to develop managerial competency model in Isfahan Province Gas Company. Semi-structured interviews and Managerial Competencies Questionnaire were conducted with 15 managers selected purposefully (maximum variation sampling) from among the different levels of management in Isfahan Gas Company. Also, Gas monthly magazine (Nedaye Gas), job description of managers, web sites of National Iranian Gas Company and thirty provinces studied. Then concepts were collected and categorized into 8 main categories and 78 sub categories. Finally، reliability and validity of model accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency Model
  • Manager
  • Gas Company
 
1. آذر، ع.، و لطیفی، م. (1387). درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت. (1387). اندیشه مدیریت،2(2)، 69-37.
2. الوانی، س. م.، علیزاده کلخوران، م.ش.، و ضیائی، م.و .(1387). بررسی مدل شایستگی ایدرو جهت به­کارگماری (انتخاب پرسنل) مدیران. کار و جامعه، 104 و 105، 33- 21.
3. تورنتن، ج سی. (1386). کانون‌‌های ارزیابی در مدیریت منابع انسانی. ترجمه سعید جعفری مقدم، مجید سلیمی و سعید شهباز مرادی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
4. خشوعی، م. س. (1391آ). طراحی کانون ارزیابی ارتقایی مدیران و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و فرایندهای آن. پایان‌نامة دکترای روان‌شناسی دانشگاه اصفهان.
5. خشوعی، م. س. (1391ب). مدیریت اسلامی با تأکید بر شایستگی‌های ارزشی، ضرورت آرمان شهر اسلامی. دومین همایش ملی شهر اسلامی، اصفهان، 69.
6. خشوعی، م. س. (1392). مدیریت امامزادگان و اماکن متبرک مذهبی براساس نظریه تار سعادت. نخستین کنگره بین‌المللی امامزادگان، اصفهان، جلد دوم،632- 615.
7. دانایی‌فرد، ح.، رجب‌زاده، ع.، و حصیری، ا. (1388). ارتقاء اعتماد درون سازمانی در بخش دولتی: بررسی نقش شایستگی مدیریتی مدیران. پژوهش‌های مدیریت، 2 (4)، 90- 59.
8. درگاهی،ح.، علپور فلاح پسند، م.ح.، و حیدری قره بلاغ، ه. (1389). ارائه مدل شایستگی در توسعه منابع انسانی: مطالعه موردی شایستگی مدیران فرهنگسراهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. راهبرد یاس، 23، 113-91.
9. دهقانان، ح. (1385). مدیریت بر مبنای شایستگی (ضرورت و راهکارها). مجلس و پژوهش، 13 (53)، 149- 117.
10. رنجبر، ه.، حقدوست، ع. ا.، صلصالی، م.، خوشدل، ع. ر.، سلیمانی، م. ع.، و  بهرامی، ن. (1391). نمونه‌گیریدرپژوهش‌هایکیفی:راهنماییبرایشروع. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10 (3)، 250- 238
11. زاهدی، ش.، و شیخ، ا. (1389). الگوی قابلیت های راهبردی مدیران میانی دولتی. مطالعات مدیریت راهبردی، 1(1)،139-59.
12. صالحی کردآبادی، س.، ثابت، س.، و رسا، ع. ر. (1390). مدیریت شایستگی در سازمان‌های دولتی و سنخ‌شناسی آن در ایران. توسعه انسانی پلیس، 8 (36)، 116- 89.
13. عریضی، ح. ر. (1386). تحلیل مشاغل مدیران شرکت ملی گاز ایران در استان‌‌های یزد، چهارمحال بختیاری و مازندران. طرح مصوب بین دانشگاه‌‌های اصفهان و شرکت گاز ایران، معاونت پژوهشی.
14. لطیفی، م.، و مشبکی، ا. (1384). ایجاد مراکز ارزیابی، مهم‌ترین گام برای استقرار نظام شایسته‌سالاری در بخش دولتی ایران. دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، تهران، 237- 222.
15. میرسپاسی، ن.، و غلام زاده، د. (1388). طراحی الگوی شایستگی برای پرورش مدیران در بخش دولتی ایران (مطالعه موردی: مدیران میانی بخش صنعت). پژوهش‌های مدیریت، 83، 16- 1.
16. نوری، ا.، عریضی، ح.، مولوی، ح.، کلانتری، م.، نشاط دوست، ح.ط.، شفتی، ع.، و موسویان، ح. (1384). مهارت‌های روان شناختی مورد نیاز در مشاغل مدیریتی: حوزه مدیریت شرکت گاز استان اصفهان. گزارش پژوهش برون دانشگاهی بین دانشگاه اصفهان و شرکت ملی گاز ایران.
17. واثق، ق. ع. (1388). معیارهای شایسته سالاری در اسلام، معرفت، 18 (141)، 96- 71.
18. Bartram, D. (2005). The Great Eight competencies: a criterion-centric approach to validation. The Journal of applied psychology, 90(6), 1185-1203.
19. Boyatzis, R. E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. Wiley.
20. Carley, K.M. (1993). Coding Choices for Textual Analysis: A Comparison of Content Analysis and Map Analysis. In Marsden P. (Ed.), Sociological Methodology, 23, 75-126
21. Chong, E.  (2013). Managerial competencies and career advancement: A comparative study of managers in two countries. Journal of BusinessResearch, 66 (3), 345- 353.
22. Cripe,E.J., & M ansfield. (2002). The Value-added Employee(31 competencies to make yourself irresistible to any company). Butterworth–Heinemann.
23. Drucker, P. F. (2001). Management Challenges for the 21st Century (1st edition). HarperBusiness.
24. Fraley, R. C., & Roberts, B. W. (2005). Patterns of continuity: A dynamic model for conceptualizing the stability of individual differences in psychological constructs across the life course. Psychological Review, 112, 60–74.
25. Goleman, D., Boyatzis, R. E.  & McKee, A. (2002). Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence. Boston, MA: Harvard Business School Press.
26. Khoshouei, M.S., Oreyzi, H.R., & Nouri, A. (2013). The Eight Managerial Competencies: Essential Competencies for Twenty First Century Managers.Iranian Journal of Management Studies (IJMS). 6 (2), 131- 152.
27. Lindlof, T. R., & Taylor,  B. C. (2011). Qualitative communication research methods. 3rd ed. ed. London: SAGE.
28. Qiao, J. X., & Wang, W. (2009). Managerial competencies for middle managers: some empirical findings from China. Journal of European Industrial Training, 33(1), 69-80.
29. Spendlove, M. (2007). Competencies for effective leadership in higher education. International Journal of Educational Management, 21 (5), 407-417.
30. Steyn, E., De Beer, A. S., & Steyn, D. (2005). Obtaining “better news” through better internal news management: A survey of first-line managerial competencies in South Africa. Ecquid Novi, 26(2), 212-227.
31. Tahir., I. M., & Abu Bakar, N. M. (2010). Managerial Competencies in the Malaysian Financial Services Sector. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 1 (12), 114-124.
32. Thornton, G. C., Ill, &. Rupp, D. E. (2006). Assessment Centers in Human Resource Management: Strategies for Prediction, Diagnosis and Development. Lawrence Erlbaum Associates.
33. Wadongo, B., Kambona, O., & Odhuno, E. (2011). Emerging critical generic managerial competencies: A challenge to hospitality educators in Kenya. African Journal of Economic and Management Studies, 2 (1), 56-71.
34. Wickramasinghe, V., & De Zoyza, N.  (2009). comparative analysis of managerial competency needs across areas of functional specialization. Journal of Management Development , 28 (4), 344-360
35. Yamazaki, Y., & Kayes, C. (2004). An Experiential Approach to Cross-Cultural Learning: A Review and Integration of Competencies for Successful Expatriate Adaptation, Academy of Management Learning & Education, 3(4), 362-379.