گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 استادیار، دانشگاه ارومیه.

3 استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر متقابل گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید شرکت‌های پذیرفته‌­شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری این تحقیق شامل شرکت‌های فعال در بورس کشور می‌باشد. روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای سهمیه‌ای می‌باشد. باتوجه به سهمیة هر یک از صنایع، در مجموع، 167 پرسشنامه از بین شرکت‌ها جمع‌آوری شد. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل 53/8 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید تأثیر می‌گذارند. تأثیر گرایش راهبردی بر عملکرد، بیشتر از سایر متغیرها است. قابلیت توسعة محصولات جدید در ردة دوم تأثیرگذاری و فرهنگ نیز در ردة سوم تأثیرگذاری بر عملکرد قرار دارند. همچنین نتایج نشان داد که گرایش راهبردی و قابلیت راهبردی بر فرهنگ سازمانی تأثیر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Orientation, Culture and New Product Development Capability on New Product Development Performance

نویسندگان [English]

  • Jamshid Salar 1
  • Seyed Abolfazl Abolfazli 2
  • Farajollah Rahimi 3
1 Payame Noor University
2 Assistant Professor of Business Administration, Urmia University.
3 Assistant Professor of Management, Shahid Chamran University.
چکیده [English]

The purpose of this study is surveying the interactive influence of strategic orientation, culture and new product development capability on new product development performance of companies accepted in Tehran stock exchange. This research is applied In terms of the goal and descriptive- survey in terms of data gathering method. The population of this study consists of companies in the stock exchange. The sampling method is quota stratified random.According to share of each industry, in total, 167 questionnaires were collected from companies.To test the hypotheses, we used structural equation modeling with Lisrel 8.53.The results showed that strategic orientation, culture and the new product development capability influence on new products development performance.The impact of strategic orientation is more. New product development capability has the second influence and culture has the third influence on new product development performance.The results also showed that the strategic orientation and new product development capability impact on organizational culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Orientation
  • Culture
  • New Product Development Capability
  • Performance
  • Stock Exchange
 
1. تیموری، ابراهیم.، و آبرومند، جمال (1388). هماهنگی بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شماره 2، 146-127.
2. حمیدی‌زاده، محمدرضا.، حاجی کریمی، عباسعلی.، و لطیفی، محمد مهدی (1391). تبیین و ارزیابی موقعیت‌یابی استراتژیک بنگاه‌های اقتصادی، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 9، 53-35.
3. رضائیان، علی.، و نائیجی، محمدجواد (1391). هوش فرهنگی در تعامل با کارآفرینی استراتژیک، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 9، 34-15.
4. رمضانیان، محمد رحیم.، نصیر، ابوالقاسم.، و عبدی، عبدالله (1391). تحلیل ریسک توسعه محصول جدید با استفاده از شبکه‌های بیز، تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 4، 202-185.
5. رهنورد، فرج‌الله.، و نیکزاد، سعید (1391). ایجاد همترازی بین عناصر سازمانی در پرتو نقاط مرجع استراتژیک و رابطه آن با عملکرد سازمانی، نشریه مدیریت دولتی، شماره 2، 34-19.
6. عباس‌زاده، حسن، درویش، حسن، الوانی، سید مهدی، و صالحی صدقیانی، جمشید (1390)، الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 7، 116-99.
7. عزیزی، شهریار، موتمنی، علیرضا، و عبدالله‌‌پور، امیررضا (1391). الگوی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه، توسعه کارآفرینی، شماره 16، 25-7.
8. قنبرپور نصرتی، امیر، ساعت‌چیان، وحید، و پورسلطانی زرندی، حسین (1391)، ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون‌های منتخب، مدیریت ورزشی، شماره 14، 107-91.
9. Arogyaswamy, B. & Byles, C.M. (1987). Organizational culture: internal and external fits. Journal of Management, Vol. 13 No. 4, pp. 647-59.
10. Baker, W.E. & Sinkula, J.M. (1999). The synergistic effect of market orientation and learning orientation on organizational performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 27 ( 4), 411-27.
11. Barczak, G., Griffin, A. & Kahn, K.B. (2009). Trends and drivers of success in NPD practices: results of the 2003 PDMA best practices study. Journal of Product Innovation Management, 26 9 1), 3-23.
12. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17 ( 1), 99-121.
13. Camerer, C. & Vepsalainen, A. (1988). The economic efficiency of corporate culture. Strategic Management Journal, 9, 115-26.
14. Conant, J.S., Mokwa, M.P. and Varadarajan, P.R. (1990). Strategic types, distinctive marketing competencies and organizational performance: a multiple-measures-based study. Strategic Management Journal, 11, 365-83.
15. Day, G.S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. Journal of Marketing, 58 (1), 37-52.
16. Day, G.S. (1990). Market Driven Strategy: Processes for Creating Value, Free Press, New York, NY.
17. De Brentani, U., Kleinschmidt, E.J. & Salomo, S. (2010). Success in global new product development: impact of strategy and the behavioral environment of the firm. Journal of Product Innovation Management, 27 ( 2), 143-60.
18. De Long, D.W. & Fahey, L. (2000). Diagnosing cultural barriers to knowledge management. Academy of Management Executive, 14 (4), 113-27.
19. Desarbo, W.S., Di Benedetto, C.A., Song, M. and Sinha, I. (2005). Revisiting the Miles and Snow strategic framework: uncovering interrelationships between strategic types, capabilities, environmental uncertainty, and firm performance. Strategic Management Journal, 26 (1), 47-74.
20. Deshpande, R. & Farley, J. (2004). Organisational culture, market orientation, innovativeness and firm performance. International Journal of Research in Marketing, 21, 3-22.
21. Hakala, H. (2011). Strategic orientations in management literature: Three approaches to understanding the interaction between market, technology, entrepreneurial and learning orientations. International Journal of Management Reviews, 13 (2), 199-217.
22. Hughes, M. & Morgan, R.E. (2007). Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial Marketing Management, 36 (5), 651-61.
23. Hughes, P. & Morgan, R.E. (2008). Fitting strategic resources with product-market strategy: performance implications. Journal of Business Research, 61 (4), 323-31.
24. Hult, G.M., Ketchen, D.J. & Arrfelt, M. (2007). Strategic supply chain management: improving performance through a culture of competitiveness and knowledge development. Strategic Management Journal, 28 (10), 1035-52.
25. Holcomb, T.R., Ireland, R.D., Holmes, R.M. Jr & Hitt, M.A. (2009). “Architecture of entrepreneurial learning: exploring the link among heuristics, knowledge, and action. Entrepreneurship Theory & Practice, 33, 167-92.
26. Jambulingam, T., Kathuria, R. & Doucette, W.R. (2005). Entrepreneurial orientation as a basis for classification within a service industry: the case of retail pharmacy industry. Journal of Operations Management, 23 ( 1), 23-42.
27. Kelly, D. and Storey, C. (2000). New service development: initiation strategies. International Journal of Service Industry Management, 11 (1), 45-62.
28. Kusunoki, K., Nonaka, I. & Nagata, A. (1998). Organizational capabilities in product development of Japanese firms: a conceptual framework and empirical findings.Organization Science, 9 (6), 699-718.
29. Kyriakopoulos, K. & de Ruyter, K. (2004). Knowledge stocks and information flows in new product development. Journal of Management Studies, 41 (8), 1469-99.
30. Lumpkin, G.T. & Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21, 135-72.
31. Madhavaram, S. & Hunt, S.D. (2008). The service-dominant logic and a hierarchy of operant resources: developing masterful operant resources and implications for marketing strategy. Journal of the Academy of Marketing Science, 36, 67-82.
32. Manion, M.T. & Cherion, J. (2009). Impact of strategic type on success measures for product development projects. Journal of Product Innovation Management, 26 (1), 71-85.
33. McKee, D., Varadarajan, P.R. & Pride, W.M. (1989). Strategic adaptability and firm performance: a market contingent perspective. Journal of Marketing, 53 (3), 21-35.
34. Miles, R.E. & Snow, C.C. (1978). Organizational Strategy, Structure and Process, McGraw-Hill, New York, NY.
35. Olson, E.M., Slater, S.F. & Hult, G.T.M. (2005). The performance implications of fit among business strategy, marketing organization structure, and strategic behavior. Journal of Marketing, 69 (3), 49-65.
36. Paladino, A. (2009). Financial champions and masters of innovation: analyzing the effects of balancing strategic orientations. Journal of Product Innovation Management, 26, 616-26.
37. Schreyogg, G. & Kliesch-Eberl, M. (2007). How dynamic can organizational capabilities0020be? Towards a dual-process model of capability dynamization. Strategic Management Journal, 28 9, 913-33.
38. Sirmon, D.G., Hitt, M.A. & Ireland, R.D. (2007). Managing firm resources in dynamic environments to create value: looking inside the black box.  Academy of Management Review, 32 (1), 273-92.
39. Slater, S.F. & Narver, J.C. (1993). Product-market strategy and performance: an analysis of the Miles and Snow strategy types. European Journal of Marketing, 27 (10), 33-51.
40. Song, M., Di Benedetto, C.A. & Nason, R.W. (2007). Capabilities and financial performance: the moderating effect of strategic type. Journal of the Academy of Marketing Science,. 35, 18-34.
41. Spanjol, J., Qualls, W.J. & Rosa, J. (2011). How many and what kind? The role of strategic orientation in new product ideation. Journal of Product Innovation Management, 28 (2), 236-50.
42. Storey, C. & Kahn, K.B. (2010). The role of knowledge management strategies and task knowledge in stimulating service innovation. Journal of Service Research,. 13(4), 397-410.
43. Wang, C.L. (2008). Entrepreneurial orientation, learning orientation, and firm performance. Entrepreneurship: Theory & Practice, 32 (4), 635-57.
44. Zheng, W., Yang, B. & McLean, G.N. (2010). Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: mediating role of knowledge management. Journal of Business Research, 63 (7), 763-71.