الگویابی مهارت‌ها و نیازهای آموزشی مدیران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

چکیده

     اهمیت به‌سازی و مجهز نمودن نیروی انسانی و خصوصا مدیران به دانش، اطلاعات و مهار‌ت‌­های نوین، منطبق نمودن آنها با تغییر و تحولات روز دنیا و زمینه‌­سازی تدوین مهارت­های مورد نیاز برای ایجاد محیطی به منظور حداکثرسازی توانمندی ، نیازمند به مطالعۀ  دانش و مهارت ها برای تعیین آموزش­‌های مناسب در این افراد است. این پژوهش به بررسی مهارت­های مدیریتی مدیران دبیرستان شهر قم در وضعیت موجود و تعیین نیازهای آموزشی آنها می­‌پردازد. مهارت­های مورد بررسی عبارت است از 14 مهارت ویلسون (1980) در قالب 3 مهارت رابرت کتز (1974)که پس از بررسی نظریات محققان تهیه و تنظیم گشته است. روش تحقیق اثر، توصیفی پیمایشی و از نوع هدف کاربردی می­‌باشد که با توزیع 302 پرسشنامه در میان دبیران در 27 دبیرستان دولتی شهر قم به بررسی هدف پرداخته شده است. در این تحقیق ابتدا با آزمون T-test به بررسی وضع موجود مهارت­‌های این مدیران و سپس با آزمون  Friedmanبه رتبه‌­بندی این مهارت‌­ها پرداخته شده است. و برای شناسایی همزمانی میان مهارت‌­ها از همبستگی Person استفاده شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern Assessment of Management Skills and Identify Training Needs

نویسندگان [English]

  • Hamid Zare 1
  • Gholam Reza Gandaghi 1
  • Mohammad Taghi Khoobroo 2
1 Assistant Professor, Tehran University
2 M.A, Tehran University
چکیده [English]

     Improvement and equipping of manpower and especially knowledge management, New information and skills, to comply with changes in the world  and the development of skills needed to create an environment in order to maximize potential, Knowledge and skills appropriate for the educational needs of these people. This study examines the management skills of high school in Qom situation will determine their training needs. This skills Consists of 14 skills, skills of Wilson (1980) in 3 Skills Robert Katz (1974) has been prepared after consideration of Scientific theories. Methods of research, descriptive and objective from type of application .The questionnaire was distributed among 302 teachers in 27 public high School objective has been to explore in the city of Qom in Iran .Firstly, a T-test to test the skills of existing managers, Friedman's test was then to prioritize these skills from the perspective of a high school teacher, Finally, to evaluate the correlation between the skills discussed.                            

کلیدواژه‌ها [English]

  • Needs Assessment
  • Management Skills
  • Perceptual Skills
  • Human Skills
  • Technical Skills
 
1. آتش پور، حمید (1384). مؤلفه های سازمان، ‌مدیریت وکارکنان. اصفهان: ‌رعنا.       
2. سلیمانی ، نادر ( 1389). نیازسنجی آموزشی و ارائه یک برنامه ضمن خدمت پیشنهادی به منظور ارتقاء مهارتهای مدیران مقطع متوسطه در استان اصفهان: طرح پژوهشی.
3. سی سرتو، ساموئل (1385). مهارت سرپرستی ،. مهارتهای ششگانه ویژه مدیران. ترجمه محمدحسین جعفری نسب ،انتشارات سارگل .
4. دعایی، حبیب الله ( 1384). مرتضوی ،سعید. مهارتهای مدیریتی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .
5. فتحی واجارگاه، کوروش ( 1384). برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت. تهران:سمت .
6. قلی پور، آرین (1390). مدیریت رفتار سازمانی. رفتار فردی،نشر سمت .
7. عباس­زادگان، سیدمحمد. ترک زاده، جعفر ( 1389). نیاز سنجی آموزشی در سازمان ها. تهران: شرکت انتشار.
8. کاظمی، بابک (1380). مدیریت امور کارکنان. تهران: مرکز آموزشی مدیریت دولتی.
9. کوکلان، هوشنگ (1388). رفتارسازمانی: ادراک ونقش آن در رفتارسازمانی. تهران: مرکزآموزش مدیریت دولتی.
10. مقیمی، سید محمد (1385). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی ،چاپ چهارم، تهران: انتشارات ترمه.
11. نصر اصفهانی، احمدرضا خان عزیزی، محمد (1380). تحلیلی بر آموزشهای ضمن خدمت کوتاه مدت مدیران دوره متوسطه استان بوشهر.تهران. فصلنامه آموزش و پرور ش شماره 25.
12. یاسینی، علی (1388). ارزیابی مهارتهاوشایستگیهای مدیران دبیرستانهای تهران ازنقطه نظرمعلمان، پایان نامه کارشناسی ارشد . دا نشگاه شهید بهشتی.            
13. Alan.C. Jones.)2007(Becoming a leader of content Knowledge-http://www.emeraldinsight.com/10.1016/S1479-3660(07)10001-9
14. Bailey, Allan .(2003). Training Analytics. The Canadtanal Earning Journal .
15. Baily .E .& . Halfat .(2003).External Management Succession .Human Capital & Firm Performance .management decision economics Journal .v24. pp 342-369 .
16. Berkowitz, susan (1996). Creating the Research Design for a Need Assessment. in Need Assessment :A creative and practical Guide for social scientisis. By Rebeccu Reviere U.S.A: taylor and Francis Publisher science. P.18.
17. Cheng, Mei-I. Dainty, Andrew.& Moore, David. (2007) .Implementing a new performance management system within a project-based organization.International Journal of Productivity and Performance Management.Vol. 56.No. 1.pp. 60-75
18. Decenzo .D.A .P .RonninsandS & .L .Verhulst .(2010) .human-Resource management . 10 edition Jhanwileyandsons .inc .
19. DanieL ,McCollum . LawrenceT.Kais.(2007) .School Administeration Efficacy: Assessment of Beliefs About Knowledge and Skills for Successful SchoolLeadershiphttp://www.emeraldinsight.com/10.1016/S1479-3660(07)10008
20. Draganidis, Fotis . Mentaz Gregoris .(2006) .A Review Of System and Approaches :  Information Management and Computer Security  . vol 14. No1.pp 51-84 .
21. Kevin-G.cook.( 2009).how do you?The Essential Skill of Human Resource Management . Journal of management Development , Vol.25,No,2, 101-117.
22. Katz.R.(1995).the functional approach to the study of attitudes public opinion quarterly.163-204 
23. Skenes .C .& Kleiner . B .(2003) .the hay system of compensation -Management research review . 26 . pp 3 109 .115 .
24. Parry.s.( 1998). Just what is the competency and why shuld you car .training. june .58-64
25. Pardo, M. d., & Lioyd, B. (2003). Measuring Empowerment. Leadership & Organization Development Journal , Vol.24,No.2, 102-108.
26. SHipper .f.(1995). a study of the psychometric properties of the managerial skills call of the survey of management practice educational and psychology measurement .468-79
27. Pavett. M. & Man .X. V.(1983). Managerial work .Influence of hieravchial level and functional speciality. academy of management Journal .
28. Rue .w ,and Lioyd Byars .( 2001). Supervisory ,key link to productivity . Mac graw hill .
29. Meyer,Herbert H.(1990) . Self appraisal of job performance personal psychology vol33,summer .
30. Mgbeke, D.(2007). Employee Empowerment as an Effective tool to Increase Administrative Efficacy in the Local Goverment Area of Umunneochi Nigeria. Walden University: Dissertation for Degreee of Doctor Of philosophy Public Policy and Administration
31. wilsonc.I. (1980). Assessing management and  needs training . development journal 61-76
32. Whetten. D& Cameron, K. (2005). Developing management skills. New York: Addison- Wesley,Wheelan