راهبرد سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک غیرسیستماتیک و ساختار مالکیت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،‌دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار مالکیت شرکت‌ها بر بازده ناشی از راهبرد سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک غیرسیستماتیک است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از 270 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون رابطه متغیرهای اخیر، از رویکرد تحلیل پرتفوی مبتنی بر طبقه‌بندی دوگانه استفاده می‌گردد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت، با افزایش سهم مالکیت نهادی در ساختار مالکیت شرکت‌ها، بازده ناشی از راهبرد سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک غیرسیستماتیک، تقویت می‌گردد. بر این اساس احتمالاً میزان مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران شاخص مناسبی برای تنوع‌بخشی پرتفوی و تخصص سرمایه‌گذاران نمی‌باشد و یا در غیر این‌صورت، نحوۀ اثرگذاری آن را باید در مضامینی غیر از تنوع‌بخشی پرتفوی و تخصص سرمایه‌گذاران جست­وجو نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investment Strategy Based on Idiosyncratic Risk & Ownership Structure

نویسندگان [English]

  • Maryam Davallou 1
  • Mohammad Reza Hamidizadeh 2
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University
2 Professor, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

     The purpose of this research is investigation of firms' ownership structure on return of investment strategy based on idiosyncratic risk. So, a sample composed of 270 listed companies in Tehran Stock Exchange is examined during 1378 to 1389. Portfolio study approach based on dual sorting is used to test the relation between later variables. The results show that against what was expected, higher institutional ownership in ownership structure amplifies return of investment strategy based on idiosyncratic risk. It seems that probably either institutional ownership in Tehran Stock Exchange is not accurate proxy for portfolio diversification and investors expertise or its effect should be explore in factors other than portfolio diversification and investors expertise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ownership Structure
  • Idiosyncratic Risk
  • Diversification
  • Investors Expertise
 
1. Ang, Andrew., Hodrick, Robert J., Xing, Yuhang., & Zhang, Xiaoyan. (2009). High idiosyncratic volatility and low returns: International and further U.S. evidence.Journal of Financial Economics, 91(1), 1-23.
2. Ang, Andrew., Hodrick, Robert J., Xing, Yuhang., & Zhang, Xiaoyan. (2006). The Cross-Section of Volatility and Expected Return. The Journal of Finance, 61, 259-299.
3. Bali, Turan G. & Cakici, Nusret. (2008). Idiosyncratic Volatility and the Cross Section of Expected Returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(1), 29-58.
4. Bergbrant, Mikael. (2010). Trading Costs and the Relation between Idiosyncratic Volatility and Returns. Working Paper.
5. Boyer, Brian., Mitton, Todd & Vorkink, Keith. (2010). Expected Idiosyncratic Skewness. The Review of Financial Studies, 23(1).
6. Brandt, Michael W., Brav, Alon., Graham, John R., & Kumar, Alok. (2010). The Idiosyncratic Volatility Puzzle: Time Trend or Speculative Episodes?. The Review of Financial Studies, 23(2).
7. Brockman, Paul., Schutte, Maria Gabriela., & Yu, Wayne. (2009). Is Idiosyncratic Risk Priced? The International Evidence. Working Paper, University of Missouri.
8. Campbell, John Y., Lettau, Martin., Malkiel, Burton G., & Xu, Yexiao, ‌(2001). Have Individual Stocks Become More Volatile? An Empirical Exploration of Idiosyncratic Risk. ‌The Journal of Finance, Vol. LV1, No.1.
9. Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. Journal of Finance, 52(1), 57–82.
10. Chen, Jing., Chollete, Lorán & Ray, Rina. (2010). Financial distress and idiosyncratic volatility: An empirical investigation. Journal of Financial Markets , 13(2).
11. Chua, Choong Tez., Goh, Jeremy., & Zhang, Zhe. (2006). Idiosyncratic Volatility Matters for the Cross-Section of Returns- in More Ways Than One!. Working Paper.
12. Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. Journal of Financial Economics 7, PP.197-226.
13. Drew, Michael E., Malin, Mirela., Naughton, Tony., & Veeraraghavan, Madhu. (2006). Idiosyncratic volatility and security returns: evidence from Germany and United Kingdom. Studies in Economics and Finance, Vol. 23 No. 2.
14. Fama, E. F., and K. R. French. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56.
15. Frieder, Laura., & Jiang, George J. (2007). Separating Up from Down: New Evidence on the Idiosyncratic Volatility– Return Relation. Working Paper.
16. Fu, Fangjian. (2009). Idiosyncratic Risk and the Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Financial Economics, 91.
17. Fu, Fangjian., & Schutte, Maria. (2009). Investor Diversification and the Pricing of Idiosyncratic Risk. Working Paper.
18. Goetzmann, W., Kumar, A. (2004). Why do individual investors hold under-diversified portfolios? Working paper,Yale University.
19. Guo, Hui., & Savickas, Robert. (2010). Relation between Time-Series and Cross-Sectional Effects of Idiosyncratic Variance on Stock Returns. Journal of Banking and Finance, 34(7), 1637-1649.
20. Jornhagen, Pontus., & Landelius, Klas. (2008). The Impact of Institutional Ownership on Idiosyncratic Volatility. Working Paper, Stockholm School of Economics.
21. Kang, Namho. (2011). Idiosyncratic Volatility, Realized Return, and Implied Cost of Capital. Working Paper.
22. Kapadia, Nishad. (2006). The Next Microsoft? Skewness, Idiosyncratic Volatility and Expected Returns. Working paper, University of North Carolina, Chapel Hill.
23. Malkiel, B., & Xu, Y. (1999). The Structure of Stock Market Volatility. Princeton University Working Paper.
24. Merton, Robert C. (1987). A simple model of capital market equilibrium with incomplete information. Journal of Finance, 42, 483-510.
25. Newey, Whitney K., & Kenneth D. West. (1987). A simple positive-definite heteroscedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica 55, 703–708.
26. Rubin, Amir., & Smith, Daniel R. (2010). Comparing Different Explanations of the Volatility Trend. Journal of Banking & Finance, in Press.
27. Vozlioublennaia, Nadejda. (2007). Explorations into Idiosyncratic Risk. PH.D Thesis, Michigan State University.
28. Wan, Chi. (2008). Idiosyncratic Volatility, Expected Windfall and the Cross-Section of Stock Returns. JOB MARKET PAPER