سناریونگاری شبکۀ جهانی کسب‌وکار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی

2 دانشیار، دانشگاه فردوسی

3 استادیار،‌دانشگاه فردوسی

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تدوین سناریوهای آیندۀ بازار شرکت فولاد ماهان سپاهان می‌­باشد. بدین منظور برای طراحی سناریوها، از روش شبکۀ جهانی کسب‌­وکار برای ساخت سناریوها استفاده شده است. این روش، مبتنی بر عدم‌­قطعیت می­‌باشد و رایج­‌ترین روش سناریوسازی در جهان و کارآمدترین روش برای تدوین سناریو، خصوصاً در سطح سازمانی می­‌باشد. با توجه به مراحل تدوین سناریو در این روش، تحقیق حاضر ابتدا به افق زمانی و موضوع سناریوها پرداخته است. سپس با جمع‌­آوری اطلاعات و انجام مصاحبۀ نیمه­ساختاریافته با خبرگان، عوامل محیطی مؤثر بر بازار شرکت شامل روندها، عناصر پیش‌­مشخص و عوامل دارای عدم‌­قطعیت شناسایی گردید. در مرحلۀ بعد با انجام مصاحبۀ ساختاریافته با نمونۀ ۲۲ نفری از کارشناسان و مدیران شرکت، دو عدم­‌قطعیت کلیدی شامل "تحریم‌­ها" و "حمایت­‌های دولتی" شناسایی شد. سپس با استفاده از عدم‌­قطعیت‌­های کلیدی و ایجاد ماتریس سناریو و با رجوع به همۀ عوامل و اطلاعات جمع‌­آوری شده در مراحل قبلی، چهار سناریو به نام‌­های "بازار محدود و سهم رو به کاهش"، "بازار وسیع داخلی و افزایش رقابت"، "بازار وسیع داخلی و خارجی" و "بازار آزاد و کاملاً رقابتی" تدوین گردید.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenario Building of Global Business Network

نویسندگان [English]

  • Hamed Haj Agha Memar 1
  • Fariborz Rahimnia 2
  • Alireza Khorakian 3
1 M.Sc. student, Ferdowsi University
2 Associate Professor, Ferdowsi University
3 Assistant Professor, Ferdowsi University
چکیده [English]

     The main purpose of this paper is designing the market future scenarios of Mahan Sepahan Steel Company.  In order to design scenarios the method of Global Business Network (GBN) is used to construct scenarios. This method is based on the uncertainty and the most common scenario building in the world and efficient way to design scenarios, especially at the organizational level. According to the scenario planning stages in this method, firstly time horizon and scenarios subject were identified. Then with data collection and semi-structured interviews with experts, environmental factors affecting the market of company including trends, predetermined elements and factors of uncertainty were identified. In the next stage by structured interviews with 22 experts and managers of the company, two critical uncertainties were identified which are: "Sanctions" and "Government support". Then by using the critical uncertainties and creation scenario matrix and by referring to all of the information gathered in previous stages, four scenarios were designed: "limited market and share declining", "extensive internal market and increased competition", "extensive internal and external market", "free and fully competitive market".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario
  • Method of GBN
  • Uncertainty
  • Critical Uncertainty
  • Predetermined Elements
  • Trend
 
1. دانایی فرد، حسین. الوانی، سیدمهدی. آذر، عادل (1388). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع (چاپ سوم)، تهران، انتشارات صفار.
2. رالستون، بیل. ویلسون، ایان (2006). راهنمای برنامه­ریزی سناریویی، راهبردسازی در دوران عدم قطعیت، (مسعود منزوی)، تهران، مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
3. رحمتی، مهرداد، (1387). ارائۀ فرآیندی به منظور ارزیابی راهبرد­ها با استفاده از برنامه­ریزی سناریو(همراه با مطالعه موردی). پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
4. شوارتز، پیتر (1991). هنردورنگری: برنامه­ریزی برای آینده در دنیایی با عدم­قطعیت، (عزیز علیزاده)، تهران، مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
5. عبدا...خانی، علی، (1390). فنون پیش­بینی، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران.
6. فاهی، لیام. راندال، رابرت (1998). آموختن از آینده؛ سناریوهای آینده نگاری رقابتی، (مسعود منزوی)، تهران، مرکز آینده­پژوهی علوم وفناوری دفاعی.
7. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. (1389). واژه­های آینده پژوهی.
8. کورنیش، ادوارد (2004). آینده­پژوهی پیشرفته، (سیاوش ملکی­فر)، تهران، اندیشکده صنعت و فناوری(آصف).
9. گل افشانی، ناهید، (1385). روایی و پایایی در پژوهش کیفی. (زینب مظفری). فصل­نامۀ مدیریت فردا، 13و14، 42-33.
10. قلم­بر، محمد امین، (1390). آینده­نگاری توسعۀ محصول با رویکرد برنامه‌­ریزی سناریو (مطالعۀ موردی: صنعت نفت)، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
11. Bood, R.P. Postma, T. (1998). Scenario analysis as a strategic management tool. Research report SOM 9805, University of Groningen.
12. Bishop, P. Hines, A. Collins, T. (2007). The current state of scenario development: an overview of thchniques. Foresight, 9(1), 5-25.
13. Chermack, T.J. (2011). Scenario Planning in Organizations. san Francisco: bk business book.
14. Chermack, T.J. Lynham, S.A. Ruona, W.E.A. (2001). A Review of scenario planing literature. Future Research Quarterly, Summer 2001, 7-31.
15. Godet, M. (2006). Creating Futures: Scenario Planning as a Strategic Management Tool. France: Economica publish.
16. Godet, M. Roubelat, F. (1996).Creating the future: the use and misuse of scenarios.Technological Forcasting and Social change, 29(2), 164-171.
17. Kajander, T. (2012). Future prospects of the Finnish environment industry. Master thesis.Aalto University.fanlad
18. Lindgren, M. Bandhold, H. (2009). Scenario planing, the link between future and strategy, (2rd ed). China: PALGRAVE MACMILLAN.
19. Marsh, B. (1998). Using scenarios to identify, analyze, and manage uncertainty. In: Fahey, L. Randall, R. Learning from the Future. John Wiley & Sons, New York, 39–53.
20. Millet, S.M. (2003). The Future of Scenarios: Challenges and Opportunities. Strategy & Leadership, 31(2), 16-24.
21. Porter, M.E. (1985).Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press.
22. Rohrbeck, R. (2011). Corporate ForesightTowards a Maturity Model for the FutureOrientation of a Firm. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
23. Schoemaker, P.J. H. (1995). Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking. Sloan Management Review, 37(2), 25-40.
24. Tapinos, E. (2012).Perceived Environmental Uncertainty in scenario planning. Futures 44, 338-345.
25. Varum, C.A. Melo, C. (2010). Directions in scenario planning literature – A review of the past decades. Futures 42, 355-369.
26. Walker, W. E. Haasnoot, M.Kwakkel, J. H. (2013). Adapt or Perish: A Review of Planning Approaches for Adaptation under Deep Uncertainty. Sustainability, 5(3), 955-979.