اثربخشی شیوه‌ها و راهبردهای ارتباطی در سازمان‌های مجازی و الکترونیکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در پی رشد تکنولوژی‌های ارتباطی و به دنبال آن گسترش سازمان­های مجازی و الکترونیکی، ارتباطات مجازی که بخش عظیمی از روند توسعه این سازمان­ها را تشکیل می­دهد، یکی از مسائل مهم مدیریتی سازمان­‌های مجازی محسوب می­‌شود؛ لذا وجود راهبرد­های ارتباطی اثربخش در سطوح مختلف ارتباطی یکی از عوامل اصلی دستیابی به اهداف در این سازمان­‌ها است. در این پژوهش به صورت تجربی میزان اثربخشی راهبردهای ارتباطی در سه سطح ارتباط با کارکنان، تأمین­‌کنندگان و مشتریان بر دستیابی به اهداف سازمانی، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا یک چارچوب مبتنی بر دستاوردها و تحقیقات قبلی تعیین و سپس یک مدل مفهومی پیشنهادی بر اساس مطالعات نظری طراحی شد. پس از آزمون خبرگی مدل مذکور، بر اساس چارچوب طراحی شده استراتژی­‌های ارتباطی کاربردی در سازمان شناسایی و در قالب 3 فرضیه و با ابزار اندازه‌­گیری پرسشنامه نسبت به ارزیابی اثربخشی آن­ها اقدام شده است. نتیجۀ این پژوهش نشان می­‌دهد راهبردهای ارتباطی سازمان در دو سطح ارتباط با کارکنان (006/0pvalue=) و مشتریان (01/0pvalue=)، بر دستیابی به اهداف سازمان اثربخش بوده است و سازمان را در رسیدن به اهداف یاری کرده است. در آخر راهبردهای ارتباطی اثربخش و راهبردهای ارتباطی کلیدی برای هر یک از اهداف سازمانی مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Communication and Practices Strategies in Virtual and Electronically Organizations

نویسندگان [English]

  • Ali Bonyadi Naeini 1
  • Mona Fatehi 2
  • Mohammad Hassan Kamfiroozi 3
1 Asssistant Professor, University of Science and Technology
2 M.Sc., Khaje Nasirodin Toosi University
3 M.Sc., Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Following the development of communication technologies and looking to expansion of virtual organizations, Virtual Communications that have been established enormous part of the development process of these type of companies is considered one of the important problems of management of virtual organizations. So existence of effective communication strategies at different levels of communication is one of the key factors in achieving the goals of these organizations. This study, has been investigated the effectiveness of communication strategies at three levels of communication with employees, suppliers and customers on achievement to organizational goals. So, at first a framework based on the findings of previous researches was determined and then a conceptual model based on Library Studies was developed. After testing the model of expertise, According to the designed framework communication strategies used in the organization have been determined, then in order to evaluate their effectiveness in the form of three hypothesis and questionnaire measuring instruments have attempted. The results of this study shown that communication has effect on achievement the organization's goals and helped the organization to achieve goals strategies in two levels, communication with staff (p-value=0.006) and customers (p-value=0.001).­ Finally effective communication strategies and also key communication strategies of organizational goals were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Organization
  • Strategic Management
  • Strategy
  • Virtual Communications
  • Strategic Goals
  • Effectiveness
 
1. الکساندر، استروالدر و ایو، پیگنور (۲۰۱۰). خلق مدل کسب و کار. ترجمه: غلامرضا توکلی، بلبک وطن دوست، حسام الدین ساروقی و بهامین توفیقی (۱۳۹۱). انتشارات آریانا قلم.
2. تابنده، احمد (1384). کاربرد سازمان مجازی در کسب و کار، ماهنامه تدبیر، شماره 172.
3. خاکی، غلامرضا (1382). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. انتشارات بازتاب.
4. سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه(1389). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه، چاپ بیستم، تهران.
5. فلیک، اووه.1387. «درآمدی بر تحقیق کیفی» ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی.
6. مبلغ، مهدی. علی احمدی، علی­رضا. جعفری، مصطفی(1387). مکتب مجازی گری یک چارچوب نو در عرصه مکاتب استراتژی و مدیریت استراتژیک»، مجله علمی پژوهشی شریف، شماره 43.
7. Alhaiou, Talhat& Irani, Zahir. Ali & Maged. (2009). the relationship between ecrm implementation and eloyaltyat different adoption stages of transactioncycle: a conceptual framework and hypothesis. European and Mediterranean Conference on Information Systems (EMCIS2009) , July 13-14.
8. Camarinha, Matos Luis M & Afsarmanesh, Hamideh (.2005). A Frame­worke For Management Of Virtual Organization Breeding Environments .Valencia, Spain, 26-28 Sep. The International Federation for Information Processing,Volume 186, 35-48.
9. Cho, Yooncheong & Hiltz, Roxanne & Fjermestad, Jerry (.2002). An Analysis of Online Customer Complaints: Implications for Web Complaint Management .the 35th Hawaii International Conference on System Sciences(HICSS'02) -Volume 7, 176.182 .
10. Davenport,Sally& Deallenbach, Urs. (2010). Belonging to a Virtual Research Centre: Exploring the Influence of Social Capital Formation Processes on Member Identification in a Virtual Organization. Biritish Journal management,Volume 22(1) ,54-76
11. DeSanctis, Gerardine & Monge, Peter.( 1998). Communication processes for virtual organizations. Journal of Computer-Mediated Communication, Volum 10, 693-703.
12. Dongme, Han i.(2011). The Logistic Strategy Based on E-commerce. Management Science and Industrial Engineering (MSIE), 1013 - 1015 .
13. Galivan,Michael j.(2001). Striking a balance between trust and control in a virtual organization: a content analysis of open source software case studies. Information Systems Journal, october, 277–304 .
14. He ,Ran. (2008). E-leadership Strategy in Virtual Organizations and Virtual Teams `` . Faculty of Electronics, Communications, and Automation,Department of Communications and Networking, Espoo, Finland, 17th September.
15. Kim ,Ken& Ahmad, Syamil& Bhatt, Bhal (.2007). A resource-based theory of supplier strategy. Inderscience Publisher, Volume 3(1) , 20-33.
16. Koh1,Tat Koon & Fichman, Mark & Kraut, Robert. (2009). Trust Across Borders: Buyer-Supplier Trust in E-commerce. Journal of the Association for Information Systems, Volume 13(11) , 886-922.
17. Kupke ,Sören & Lattemann, Christoph .(2007). the strategic virtual corporation – an new approach to bridge the experience gap. International Journal of Web Based Communities, May, Volume 3( 1) , 4-15.
18. Lee, Kelley Liz & Gilbert, David. Mannicom, Robin.(2003). How e-CRM can enhance customer loyalty. Marketing Intelligence & Planning, Volume 21(4) , 239-248.
19. Marianna, Sigal & Evangelos, Christo .(2009). investigating the impact of e-customerrelationship management on hotel’s websiteservice quality .the Fourteenth European Conference on Information Systems (ECIS),1974-1986.
20. Muhammd, Yasir& Abdul Majid, Iftikhar&Ahmad Naila, Tabassum. (2011). Structuring Intellectual Capital as an Element of Virtual Organization . 3rd International Conference on Advanced Management Science, IPEDR Volume 19,175-181
21. Parimal, Vyas & Arpana, Patel. (2004). customising ecrm strategy in emarketing. Delhi Business Review, Volume 5(2) ,67-79.
22. Paszkiewicz, Zbigniew & Cellary, Wojciech. (2011). Computer Supported Collaborative Processes in Virtual Organizations. Advances in Global Management Development, Challenges and opportunities of global business in the new millennium,85-94.
23. Roncelli Vaupot Silva& Rajkovič, Tanja & Arh, Geni. (2011). Towards a Communication Model for a Virtual Organization.12th Management International Conference. November, 23–26.
24. Speier, Cheri. G & Harvey, Mighael) .2009(.Virtual Management of global Marketing Relationships. Journal of World Business , October , Volume 33(3) ,263-276.
25. Wiesenfelda,Sumita & Raghuram, Batia M& Garud, Raghu. (2001). Organizational identification among virtual workers , the role of need for affiliation and perceived work-based social support. Journal of Management, April ,volume 27(2) ,213–229.
26. Wilson, Jeane & O'Leary, Michael Boyer & Anca, Metiu, Quintus R. Jett. (2008). Organization Studies,volume2 ( 7) -979-1002.