راهبرد ارتقاء شایستگی‌های استقرار سیستم اطلاعات راهبردی مراکز پژوهشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،‌ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله کسب شایستگی کلیدی در زمینه عوامل مؤثر بر استقرار سیستم اطلاعات راهبردی مراکز پژوهشی در جامعه آماری متشکل از کلیه اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان گروه‌های علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور انجام پذیرفته است. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی و برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه‌ای که روایی سؤالات آن به تأیید خبرگان و صاحبنطران رسیده بود استفاده گردید. در آزمون محاسبه پایایی، آلفای کرونباخ کل سؤالات 821/0 و برای متغیرهای مدل 745/0 محاسبه گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است؛ عوامل تأثیرگذار منبعث از استقرار سیستم اطلاعات راهبردی مراکز پژوهشی از طریق مؤلفه‌های سه‌گانه؛ یافته‌های پژوهشی، نیازسنجی پژوهشی و اثرسنجی ‌پژوهشی به‌خوبی توانسته است منجر به شایستگی کلیدی موسسه گردد و این تأثیرگذاری مورد تأیید قرار گرفته است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategy to Promote the Competencies of Establishment of Strategic Information System of Research Centers

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali Yazdanpanah 1
  • Anahita Amini Hajibashi 2
1 Assistance Professor, Institute for research & planning in higher education
2 MA, Tehran University.
چکیده [English]

In this paper, the acquisition of key competencies with a case study on influential factors of strategic information systems Statistical Society consisting of faculty members and experts of Groups of Institute for Research and Planning in Higher Education have been studied.To collect data of theoretical factors and mining primary indicators of library and internet resources, including books, articles and case studies. For collecting required data had been used of a questionnaire that the validity of questions is  approved by experts and Authorities In the reliability test, Cranach's alpha  was calculated for questions related dependent variable 0.745 and for inquiries 0.821. The research results indicate that factors affecting derived from establishment  Strategic Information System motivated by research findings,evaluation of  effectiveness, research needs assessment well managed leads to key competencies of institution and this result has been approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic IS Establishment
  • Key Competencies
  • Research Assessment
  • Research Evaluation of Effectiveness
 
1. امین مقدم، علی و ستوده ریاضی، مریم (1386). ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیقاتی با رویکرد استفادۀ مؤثر از سیستم اطلاعات راهبردی و ارتباطات، کنفرانس ملی مدیریت دانش
2. بندریان، رضا (1389). رویکردی تحلیلی به چیستی و چرایی سازمان‌های پژوهشی و فناوری مستقل، پژوهشگاه صنعت نفت، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، شماره 23.
3. توربان، افرایم و همکاران (1388). فناوری اطلاعات برای مدیریت، دگرگونی سازمان‌ها در اقتصاد دیجیتال 3 جلد، ناشر دانشگاه پیام نور، چاپ دوم، ص 686
4. داونی، ریچارد (1381). استراتژی‌های ضدانقلابی برای رهبران صنعت، ترجمه رامبد باران دوست، مجله گزینه مدیریت، شماره 25
5. صرافی زاده، اصغر (1383). سیستم‌های اطلاعات مدیریت، رویکرد راهبردی. تهران، انتشارات ترمه
6. عارفی، محبوبه (1383). برنامه ریزی راهبردی در آموزش عالی، چاپ اول، ناشر جهاد دانشگاهی، تهران، ص 168
7. عزیزی، شهریار و محمدجواد قربانی (1382). "اتحاد راهبردی"، مجله تدبیر، شماره 135
8. فراستخواه، مقصود (1389). بررسی الگوی تعاملات آموزش عالی و دانشگاه‌ها با سایر نظام‌های تولید و خدمات، فصل‌نامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال 16، شماره 57
9. فراستخواه، مقصود، آ (1388). ارزیابی کیفیت آموزش عالی کاربردی از نظریه مبنایی GT، چاپ اول، ناشر مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ص 45
10. کرامر، کنت (1381). چارچوبی برای سیاست ملی سیستم اطلاعات راهبردی. ترجمه محمدرضا میرزا امینی. گسترش صنعت 611، صص 15-14
11. محمودی، سید محمد (1386). سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
12. موسوی مدنی، فریبرز و نوروزی، معصومه (1385). تأثیر سیستم‌های اتوماسیون بر ارتباطات سازمانی، ماهنامه تدبیر- سال هفدهم- شماره 174
13. مهری نژاد، صفیه (1381). کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان‌ها». اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی،182 ـ 181، اول و دوم، سال هفدهم. صص 227-224.
14. یداللهی فارسی، جهانگیر، مجتبی حسینی (1386). چشم‌اندازی نو در باب شایستگی کلیدی مبتنی بر منابع, فرهنگ مدیریت سال پنجم، شماره پانزدهم، صفحه 71-88.
15. یزدان پناه، احمدعلی (1390). سیستم‌های اطلاعات مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، کتابچه درسی،.
16. یزدان پناه، احمدعلی، امیر، احسانی (1388). الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عال در فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی، فصل‌نامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، سال دوم شماره پیاپی 5 زمستان، ص 152
17. Ahlemann Frederik. (2009). Towards a conceptual reference model for project management information systems. International Journal of Project management, 27(1), 19-30.
18. AkbarpourShirazi,&Soroor,J. (2007). An intelligent agent-based architecture for strategic information system applications, Knowledge-Based Systems 20, 726–735, www.elsevier.com/locate/knosys
19. Alavi, m, &leidner, D. (1999). knowledge managementsystem: Emerging Views and practices from the field, Proceedings of 32nd Annual HICSS, Maui, HI,January 1999, Available at computer.
20. Appelbaum, Steven, H. (2000). The Competitive Advantage of Organizational Learning", Journal of Workplace Learning, 12, Issue 2.
21. Barge-Gil, A, &Lemus-Torres, A, B, & Nunez-Sanchez, R, & Modrego-Rico, A. (2007). Research and technology organisations: how do they manage theirknowledge?, International Journal of Entrepreneurshipand Innovation management, p 556
22. Barney, j. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of management, 17(1), 99-120.
23. Barney, J.B. (1999). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of management, 17(1).
24. Barney, j.B. (1989). Asset stocks and sustained competitive advantage" A comment", management Scince, 35(12), 1511-1513.
25. Blodgett, M. (2000). Prescription Strength, CIO, February1, pp55-58.
26. Daneshvar, P, & et.al. (2010). Review of Information Technology Effect on Competitive Advantage- StrategicInternational Journal of Engineering Science and Technology, l2.
27. Dehning, B, & Stratopoulos, T. (2003). Determinants of a Sustainable Competitive Advantage due to an IT-Enable Strategy. Journal of Strategic Information Systems 12(1): 7-28.
28. Gable.G. (2010). strategic information systems research: AnArchival analysis Journal of strategic information system,19, 3-16.
29. Hemmatfar, M, & Salehi, M, & Bayat, M. (2010). competitive advantage and strategic information system,www.ccsenet.org/ijhm.
30. Holsapple, C. W, & Joshi, K. D. (2000). An investigation of factors that influence the management of knowledge in organizations School of management, Carol M. Gatton College of Business and Economics,University of Kentucky, Lexington, KY 40506-0034, USA 6 December 2000.
31. Hsieh, L-H. (2006). The Role of RTO's inSouth East Asia, ERTO AnnualConference, Lisbon.
32. Kearns, G.S,& Lederer,A.L. (2000). The effect of strategic alignment on the use of IS based resources for competitive advantage.www.elsevier.com/locate/jsis.
33. Khani, N, &, KhalilMd, & Bahrami, M. (2011). IS/IT capability and strategic information system planning success, International management Review, 7 (2).
34. Leitner, K-H. (2005). Managing and Reporting Intangible Assets in Research Technology Organisations, R & Dmanagement
35. Luftman, J. (1993). Transforming the Enterprise: The Alignment of Business and Information Technology Strategies”, IBM Systems Journal, 32(1), pp. 198-221.
36. Navarro,A.,&Losada,F,&Ruzo,E,& Dı´ez,J.A. (2010). Implications of perceived competitive advantages, adaptation of marketing tactics and export commitment on export performance. Journal of World Business 45: pp.49-58.
37 Ong, J.W., & Ismail, H.B. (2008). Sustainable Competitive Advantage through Information Technology Competence: Resource-Based View on Small and Medium Enterprises. Communications of the IBIMA, vol.119. Peteraf, M. A. 1993.
38. Peppard,J,& ward, J. (2004). Beyond Strategic information system:toward and IS capability,www.elsevier.com/locate/jsis
39. Peteraf, M.A. (1993).The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View", Strategic management Journal, 14, 179-191.
40. Porter,M.E,&Millar,V. (1985). How information gives you competitive advantage. Harvard Business Review, 63(4), pp.149-158.
41. Rogerson, S, & Fidler, Ch. (1994). Strategic Information Systems Planning: Its Adoption and Use. Information management & Computer Security journal, 12 Issue 3,pp. 12-17.
42. Sadri, G, & Lees, Brian. (2001). Developing Corporate Culture as a Competitive Advantage", Journal of management Development, 20, Issue 10.
43. ShutaoDong,&Sean Xin Xu,&KevinXiaoguzhu. (2009). Information technology in supply chains: The value of IT-enabled Resources under competition,Information systems Research, 20(1), pp18_32.
44. Wiseman, C. (1988). Strategic Information Systems, Irwin, Homewood, Illinois.
45. Wiseman, C, & millan, M. (1984). creating competitive weapons from information systems”journal of business strategy 5, issue2, pp42-49.