مالکیت مدیریتی و محافظه‌کاری حسابداری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترا، دانشگاه دماوند

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه پیام نور،‌دلیجان

چکیده

     مدیران با توجه به انگیزه‌های گوناگون، درصدد شناسایی سریع‌تر سودها و به تأخیر انداختن زیان‌ها و هزینه‌ها هستند. محافظه‌کاری محدودیتی است که توانایی و تمایل این رفتار فرصت‌طلبانه را از مدیران می‌گیرد. هیات مدیره شرکت به‌عنوان نهاد راهبری، که نقش هدایت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را دارد، از اهمیت بسزایی در هدایت مناسب‌تر شرکت و ازجمله اتخاذ شیوه‌های محافظه‌کارانه‌تر در زمان‌بندی شناسایی سودها برخوردار است. هدف کلی تحقیق، تبیین رابطه بین درصد مالکیت مدیریتی با سطح محافظه‌کاری اعمال‌شده در گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری تحقیق شامل 111 شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از رگرسیون خطی ساده استفاده گردیده است که نتایج آزمون فرضیات این تحقیق، درمجموع حاکی از وجود رابطه معنا‌دار و مثبت بین مالکیت مدیریتی و محافظه‌کاری حسابداری و همچنین عدم وجود رابطه بین درصد سهام شناور آزاد و محافظه‌کاری حسابداری هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial Ownership and Accounting Conservativeness

نویسندگان [English]

  • Nasrollah Janafzaei 1
  • Mohsen Hasani 2
1 Ph.D, University of Damavand
2 PH.D Student, Payam noor University, Delijan
چکیده [English]

Company managers, with different motives, try to identify the fastest ways to achieve benefit, and to delay the losses and expenses. Conservativeness limits the capability and desire for such an opportunistic behavior of the managers. The Board of directors of company, as a governing institution, having the task of leadership and supervision on the work of executive managers, has a critical role in leading the company to make appropriate decisions, and taking more conservative methods in scheduling identification of benefits. The main objective of this research is analysis of the relationship between percentage of managerial ownership and the level of conservativeness applied in the financial reporting of the companies accepted in Tehran Stock Exchange. The statistical sample of research consists of 111 companies of the companies accepted in Tehran Stock Exchange, and the research period is 2005 to 2010. Simple linear regression was used to test the research hypotheses, and the results showed a meaningful positive relationship between Managerial Ownership and Accounting Conservativeness, and also showed no meaningful relationship between free float and accounting conservativeness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Ownership
  • Accounting Conservativeness
  • Stock Exchange
  • Financial Reporting Standards
 
۱. امیری، اصغر (۱۳۸۹). بررسی رابطه میان مالکیت مدیریتی و محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس، مجموعه مقالات همایش حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب.
۲. حساس یگانه؛ یحیی (1389). بررسی رابطه میان تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری در بورس اوراق بهادار؛ مجله پژوهش‌های حسابداری مالی؛ شماره دوم.
۳. حسنی، عباس (۱۳۸۸). رابطه ترکیب هیئت‌مدیره و مالکیت مدیران غیرموظف هیئت‌ مدیره با محافظه‌کاری در حسابداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران.
۴. رضازاده، جواد و آزاد، عبدالله (۱۳۸۷). رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری در گزارشگری مالی، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۴.
۶. کردستانی، غلامرضا و لنگرودی، حبیب (۱۳۸۷). محافظه­کاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به‌عنوان دو معیار سنجش محافظه‌کاری، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۲.
۷. کمیته فنی سازمان حسابرسی (1390). استانداردهای حسابداری؛ نشریه شماره ۱۶۰؛ سازمان حسابرسی.
۸. مشایخ، شهناز و اسماعیلی، مریم (۱۳۸۵). بررسی رابطه میان کیفیت سود و برخی از جنبه­های اصول راهبری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۵.
۹. نمازی، محمد و کرمانی، احسان (۱۳۸۷). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۳.
۱۰.نو روش، ایرج و ابراهیمی کردار، علی (۱۳۸۴). بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۲.
11. Aydin, N.Syim M. And A. Yalama (2007). Foreign Ownership and Firm Performance: Evidence from Turkey, International Research Journal of Finance and Economics 11.
12. Albrecht. W.D. and F.M. Richardson. (1990). Income smoothing by economy sector. Journal of Business Finance & Accounting (winter): 713-730.
13. Beekes, W.Pope, P. Young, S.2004. The link between earnings timeliness, carnings conservatism and board composition: Evidence from the UK. Corporate Governance: An International Review 12, 47-59
14. Basu, S. (1997).The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting & Economics 24, 3-37
15. Chen, H, Tang, Q, Jiang,Y.,and Lin, Z, (2011).The role of international financial reporting standards in accounting quality:evidence from the European union Journal of International Financial Management and accounting, 21(3), 41-48.
16. LA Fond, R. Roy Chowdhury (2008). S.Managerial ownership and accounting conservatism. Journal of Accounting Research. 46:101-135
17. LA Fond, R.Roychowdhury, S. (2007). Managerial Ownership and Accounting conservatism, on line, http:// www.ssrn.com
18. LA Fond, R.Watts, R (2008).The information role of conservatism. The Accounting Review, 83 (2): 447-478.
19. LA Fond, R. Roy Chowdhury, S (2008). Managerial ownership and accounting conservatism. Journal of Accounting Research; 46:101-135
20. Lev B. and S. Kunitzky. (1974). On the associating between smoothing measures and the risk of common stocks. The Accounting Review (April): 259-270.
21. Na, Suk- Kwon (2002). Ownership Structure and Firm Performance in Korea", Working Paper, University of Missouri- Columbia.
22. Paek W, Chen L, and Sami L. (2007). Accounting Conservatism, Earnings Persistence and Pricing Multiples on Earnings. Working Paper. Arizona State University-West Campus, and Lehigh University.
23. Sohn, Byungcherl Charlie, (2011). The Effect of Accounting Comparability on Earnings Management, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1927131.
24. Stubben, S. R., (2010).Discretionary Revenues as a Measure of Earnings Management, Accounting Review, 85(2), 695-717.
25 Watts, R, L. (2003a). Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications. Accounting Horizons, 207-221
25. Watts, R.L. (2003b). Conservatism in Accounting Part II: Evidence and Research Opportunities, Accounting Horizons, 287-301.
26. Wendt M. J. H., (2010). The Effect of Accounting Conservatism on Value Relevance of Financial Statements. Master's thesis in Accounting, Auditing and Control, Erasmus University Rotterdam, Department of Business Economics.