رهبری راهبردی و عجین‌شدگی شغلی و هویت سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه فردوسی، مشهد

2 استادیار، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران

چکیده

این مقاله مدلی را ارائه و آزمون می‌کند که از طریق آن درک بهتری نسبت به پیامدهای رهبری راهبردی مبتنی بر جهت‌­دهی راهبردی، بهر‌ه­برداری و نگهداری قابلیت‌های هسته­ای، توسعۀ سرمایه انسانی، پایداری فرهنگ مشارکت اثربخش، تأکید بر رویه‌های اخلاقی و تدوین کنترل‌های راهبردی بر عجین­شدگی شغلی کارکنان یعنی میزان انرژی‌­مندی، مجذوبیت و وقف­‌شدگی آن‌ها با میانجی­‌گری هویت سازمانی آن‌ها ایجاد می‌شود. داده‌های این پژوهش با رویکرد روش­شناسی تحلیلی- پیمایشی از طریق پرسشنامه در میان نمونه 124 نفری از کارشناسان و مدیران شرکت برق منطقه‌­ای خراسان حاصل شده است. نتایج تحلیل فرضیه‌های تحقیق که با استفاده از روش مدل­سازی معادلات ساختاری آزمون شده است، نشان می‌دهد که رهبری راهبردی بر هویت سازمانی و عجین‌­شدگی شغلی کارکنان به طور مستقیم اثرگذار بوده ضمن اینکه هویت سازمانی اثر رهبری راهبردی را بر عجین­شدگی شغلی کارکنان میانجی‌­گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Leadership and Job Engagement and Organizational Identity

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahdi Ekrani 1
  • Meisam Latifi 2
1 Ph.D. Student, Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor, Imam Sadiq(a.s.) University
چکیده [English]

This paper offers and tests a model that make better perception from the impacts of strategic leadership according to determining strategic direction, exploiting and maintaining core competencies, developing human capital, sustaining an effective corporate culture, emphasizing ethical practices, and establishing strategic control on employees job engagement(vigor, dedication, absorption) regarding to mediation effect of organizational identity. Interested population of this research is experts and managers of Khorasan Regional Electricity Company that are 124 people sample. With analytical-survey methodology approach, we use a questionnaire and analyze data by structural equation modeling (SEM) method. Results reveal that strategic leadership directly influence on organizational identity and employees job engagement moreover organizational identity mediate strategic leadership effect on job engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Leadership
  • Job Engagement
  • Organizational Identity
 
1. امیرخانی، ط؛ و آغاز، ع. (1390). تأثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر هویت‌سازمانی آنان (موردمطالعه: دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، تربیت مدرس در شهر تهران). دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت، 18(50): 245-262.
2. حسینی نسب، د. خدیوی، آ؛ و هیکل آبادی، ز. (1388). بررسی وضعیت هوش هیجانی و خادمیت مدیران مدارس متوسطه شهرستان تبریز. زن و مطالعات خانواده، 2(6): 51-65.
3. خسروی و. نعمانی، ع؛ و نیسی، ع. (1389). بررسی رابطه هویت‌سازمانی، انگیزش کار راهه و مالکیت روان‌شناختی با اشتیاق شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی. دومین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران.
4. دیوید، ف. آ. (1389). مدیریت راهبردی. ترجمه اعرابی و پارسائیان. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
5. رحیم نیا، ف؛ و نیک‌خواه فرخانی، ز. (1390). تأثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت‌سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 6(4): 1-11.
6. سیدجوادین، س. ر. نرگسیان، ع؛ و بابا شاهی، ج. (1389). بررسی رابطه میان عجین شدن باکار بر ویژگی‌های رفتاری. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 3: 47-62.
7. قلی پور، آ. اصغری صارم، ع؛ و امانی ساری بگلو، ج. (1391). محیط‌های حامی استقلال و عجین شدن با شغل در میان کارمندان دانشگاه تهران: نقش واسطه‌ای نیازهای روانی اساسی. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 2(1): 91-112.
8. نعمانی، ع. پیریایی، ص. (1390). رابطه ابعاد انگیزش شغلی خود تعیین‌کنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب‌آهن اصفهان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. 3(9): 23-41.
9. نعمانی، ع. تقی پور، آ. نیسی، ع. (1390). رابطه فرهنگ‌سازمانی با انگیزش شغلی، اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی. مجله علوم رفتاری؛ 5(4): 333-325.
10. هومن، حیدر علی، (1387)، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
11. Albert, S. & Whetten, D. A. (1985). Organizational identity. Research in Organizational Behavior, 7: 263-295.
12. Ashforth, B. E. & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy of Management Review, 14: 20-39.
13. Bass, B, M. (1985). Leadership and periormance beyond expectations. New York: The Free Press; Yukl, G. 1994. Leadership in organizations, 3' ed. Toronto: Prentice Hall.
14. Byrne, B. M. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS Basic Concepts, Applications, and Programming. New York: Taylor and Francis Group.
15. Cheney, G (1983). On the various and changing meaning of organizational membership: A field study of organizational identification. Communication Monographs, 50: 342-362.
16. Christenden. (1997). making strategy: learning by doing. Harvard business review, 75(6):141-156.
17. De Cremer, D. (2006). Journal of management psychologie. Brad. Bradford: 20: 1-2, 4, 10.
18. Dutton, J. E. Dukerich, J. M. & Harquail, C. V. (1994). Organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly, 39: 239-263.
19. Elddestona, K. A. & Kellermanns, F. W. (2007). Destructive and productive family relationships: A stewardship theory perspective, Journal of Business Venturing, 22: 545–565.
20. Elenkov, D.S. Judge, W. & Wright, P. 2005. Strategic leadership and executive innovation influence: an international multi-cluster comparative study. Strategic Management Journal, 26: 665–682.
21. Elsbach, K.D. & Bhattacharya, C.B. (2001). Defining who you are by what you are not: Organizational disidentification and the national rifle association. Organization Science, 12: 393-414.
22. Fernandes, V. (2012). (Re) discovering the PLS approach in management science. Management; 15(1): 101-123.
23. Graham, J.W. (1991). Servant leadership in organizations: inspirational and moral. Leadership quarterly, 2:105-119.
24. Guarana, C.L.O. (2010). The Moderator effect of Organizational Identification on the relationship between Work Context and Workforce Engagement/Burnout. Unpublished, The Ohio State University, United States, Ohio.
25. Hambrick, D. C. & Mason, P. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. Academy of Management Review, 9, 193-206.
26. Harris, E. & Cameron, E. (2005). Multiple Dimensions of Organizational Identification and Commitment as Predictor of turnover Intentions and psychological Well-being. Canadian Journal of Behavioural Science, 37(3): 159-169.
27. Hornsey, M. J. & Hogg, M. A. (2000). Assimilation and diversity: An integrative model of subgroup relations. Personality and Social Psychology Review, 4: 143-156.
28. Hulland, J. (1999). "Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies", Strategic Management Journal 20(2):195-204.
29. Ireland, R. D. & Hitt, M. A. (1999). Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century: The role of strategic leadership. Academy of Management Executive, 13: 43-57.
30. Lear, L. W. (2012). The relationship between strategic leadership and strategic alignment in high-performing companies in South Africa, submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Business leadership, South Africa: University of South Africa.
31. Lewis, P. & Jacobs, T. O. (1992). Individual differences in strategic leadership capacity: A constructive/developmental view. In R. L. Phillips & J. G. Hunt (Eds.), Strategic leadership: A multi-organizational level perspective; 119-138.
32. Maslach, C. Schaufelli, W.B. & Leiter, M.P. (2001). Early predictors of job burnout and engagement. Annual Review of Psychology, 52.
33. Mayers, K & Oetzel, J. G. (2003). Exploring the dimension of organization assimilation: Creating and validating a measure. Communication Quarterly, 51 (4), 438-58.
34. Neuman, y. & Neuman, e. (1999). The president and the college bottom line: the role of strategic leadership styles. The international journal of educational management, 13(2): 73.
35. Phillips, R & Roper, O. (2009). A Framework for talent management in real estate. Journal of Corporate Real Estate. 11(1): 7-16.
36. Phipps, K. A. Burbach, M. E. (2010). Strategic Leadership in the Nonprofit Sector: Opportunities for Research. Institute of Behavioral and Applied Management.
37. Reilly, R. (2014). Five Ways to Improve Employee Engagement Now. http://businessjournal.gallup.com/content/166667.
38. Salanova, M. Agut, S. & Peiro, J. M. (2005). Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: the mediation of service climate. Journal of Applied Psychology, 90: 1217-1227.
39. Solano, B. R. (2009). Organizational Politics, Personality and Willingness to Share Knowledge: The Mediational Role of Employee Engagement, in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in Industrial/Organizational Psychology, San Diego: Alliant international University.
40. Van Knippenberg. D. and Van schie. E. C. M (2000). Foci and Correlates of Organizational identification", Journal of Occupational & Organizational psychology, 73: 137 48.
41. Voss, Z. G. Cable, D. M. & Voss, G. B. (2006). Organizational Identity and Firm Performance: What Happens When Leaders Disagree About “Who We Are? Organization Science; 17(6), 741–755.
42. Wan Huggins, V. N. Riordan. C. M. & Griffeth, R. W. (1998). The development and longitudinal test of model of organizational identification. Journal of Applied Social Psychology, 28, 724 749.