شبیه‌سازی زنجیره تأمین مبتنی بر همکاری راهبردی بر اساس رویکرد پویایی‌های سیستم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،‌دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     امروزه همکاری‌های راهبردی میان شرکای تجاری به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر عملکرد آن‌ها قلمداد می‌شود. برقراری روابط مبتنی بر همکاری می‌تواند عدم اطمینان‌های محیطی را کاهش داده و بر هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها تأثیرگذار باشد. از این­‌رو در این مقاله با هدف مشاهده تغییرات حاصل از برقراری همکاری بر رفتار زنجیره تأمین و با اتخاذ رویکرد پویایی‌های سیستم به عنوان یکی از قدرتمندترین روش‌شناسی‌های موجود در شبیه‌سازی سیستم‌های پویا و پیچیده، مدلی سه سطحی از یک زنجیره تأمین توسعه داده شده است. مدل طراحی شده توسط نرم‌­افزار Vensim DSS اجرا گردید. نتایج شبیه‌سازی در دو وضعیت تقاضای تصادفی و تقاضای قطعی نشان می‌دهد که عملکرد زنجیره در حالتی که اعضای بالادستی از پیش‌بینی تقاضای عضو پایین­دستی زنجیره آگاهی دارند به طور قابل توجهی بهبود یافته و متغیرهایی مانند سطح موجودی‌های انبار و میزان مواد در حال ساخت کاهش یافته و نوسانات شدید در طول زنجیره تعدیل شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Simulation Model of Strategic Collaborative Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Ali Naghi Mosleh Shirazi 1
  • Mehdi Tajik 2
1 Associate Professor, Shiraz University
2 PhD Student, Shiraz University
چکیده [English]

Strategic collaboration between business partners is one of the most important factor that could affect business performance positively. It could reduce environmental uncertainties and consequently optimize operational costs. The objective of this paper is to uncover the behavior of the collaborative supply chain based on a dynamic model. This model ran by Vensim DSS software. The results of the simulation confirm that the collaborative model, in both certain and uncertain modes of demand, lead to reduction in inventories and oscillation through the whole supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Strategic Collaboration
  • System Dynamics
 
1. اعتباری، فرهاد، عابدزاده، مصطفی، خوش الحان (1389). شبیه­سازی زنجیره تأمین با استفاده از عامل‌های هوشمند، قابل دسترسی از طریق http://sid.ir/fa/vewssid/s_pdf/18513850237.pdf
2. صامعی، حسین (1390). تبیین نظام همکاری استراتژیک در زنجیره تأمین و شناسایی مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن، مدیریت زنجیره تأمین، شماره 33.
3. نامداریان، لیلا، طه فلاطوری­نژاد (1390). ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با نگرش فرآیندی و استراتژیک با استفاده از منطق فازی، مدیریت صنعتی، دوره 3، صص 149 تا 170
4. حمیدی­زاده، محمدرضا (1392). پویایی­های سیستم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
5. Aviv, Y. (2007). On the benefits of collaborative forecasting partnerships between retailers and manufacturers. Management Science,53(5), 777–794.
6. Bernhard J. Angerhofer, Marios C. Angelides. (2006). A model and a performance measurement system for collaborative supply chains, Decision Support Systems 42, 283– 301.
7. Cao, M., Zhang, Q. (2011). Supply chain collaboration:impact on collaborative Advantage and firm performance. Journal of Operations Management.29, 163–180.
8. Chen, F., Drezner, Z., Ryan, J. and Simichi-Levi, D. (2000). Quantifying the Bullwhip Effect in a Simple Supply Chain: The Impact of Forecasting, Lead Times, and Information, Management Science, 46(3), 436- 443.
9. Chen, I., Paulraj, a. (2004). Understanding supply chain management: critical research and a theoretical framework, International Journal of Production Research.42(1), 131–163.
10. Chopra, Sunil & Meindl, Peter, (2001). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, Prentice-Hall Inc., 369-370.
11. Cooper, M., Lambert, D., Pagh, J. (1997). Supply chain management: more than a new name for logistics, The International Journal of Logistics Management. 8 (1), 1–14.
12. Danese, P. (2007). Designing CPFR collaborations: insights from seven case studies, International Journal of Operations and Production Management 27(2), 181–204.
13. Feng, Y, (2012). System Dynamics Modeling for Supply Chain InformationSharing, Physics Procedia, 1463 – 1469.
14. Fynes, B., Sea´n de Bu´ rca, Marshall, D. (2004). Environmental uncertainty, supply chain relationship quality and performance, Journal of Purchasing & Supply Management. (10), 179–190.
15. Holweg, M., Disney, S., Holmstrom, J., Smaros, J. (2005). Supply chain collaboration: making sense of the strategy continuum, European Management Journal. (23)2, 170-81.
16. Kumar, S., Nigmatullin, A. (2011). A system dynamics analysis of food supply chains – Case study with non-perishable products, Simulation Modelling Practice and Theory.19, 2151–2168
17. Lee, H. L., V. Padmanabhan and S. Whang. (1997). The Bullwhip Effect in Supply Chains, Sloan Management Review 38(3), 93-102.
18. Lee, H., So, K.C., and Tang, C.S. (2000). The value of Information sharing in a Two-Level Supply Chain, Management Science, 46(5), 626-643.
19. Mentzer, J.T., DeWitt,W.,Keebler, J.S.,Min, S.,Nix,N.W.,Smith, C.D., Zacharia, Z.G. (2001). Defining supply chain management, Journal of Business Logistics. 22 (2), 1–25.
20. Nyaga, G.N.,Whipple,J.M.,Lynch,D.F. (2010). Examining supply chain ships: do buyer and supplier perspectives on collaborative relationships differ? Journal of Operations Management 28, 101–114.
21. Sherman, R.J. (1998). Collaborativeplanning,forecasting & replenishment(CPFR): realizing the promise of efficient consumer response through collaborative technology, Journal of MarketingTheoryandPractice6(4), 6–9.
22. Shore, B. (2001). Information Sharing in Global Supply Chain Systems, Journal of Global Information Technology Management 4(3).
23. Sterman, J.D., (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Mac-Graw Hill, Irwin, Boston.
24. Sutanto, J., Kankanhalli, A., Tay, J., Raman, K.S., Tan, B.C.Y. (2008). Change management in interorganizational systems for the public, Journal of Management Information Systems.25, 133–175.
25. Tsou, C. (2013). On the strategy of supply chain collaboration based on dynamic Two-Level Supply Chain, Management Science, 46(5), 626-643
26. Waters, C.D., Waters, D. (2007). Global Logistics: New Directions in Supply Chain Management. Kogan Page.
27. Xu, J., Li, X. (2011). Using system dynamics for simulation and optimization of one coal industry system under fuzzy environment, Expert Systems with Applications, 38, 11552–11559
28. Zhu, Q., Sarkis, J. (2004). Relationships between operational practices and performance among early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises. Journal of Operations Management. 22(3), 265–289.