تاثیر راهبردی آشفتگی بازار و تکنولوژی بر ارتباطات تعاملات میان وظیفه‌ای و عملکرد صادرات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

     مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر راهبردی آشفتگی بازار و تکنولوژی بر ارتباطات تعاملات میان وظیفه‌ای و عملکرد صادرات صورت گرفته است، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع­آوری داده‌ها از نوع توصیفی ـ پیمایشی می‌باشد، ابزارجمع‌­آوری داده­‌ها پرسشنامه‌­ای با 36 سوال بوده و جهت آزمون آن 250 پرسشنامه بین مدیران شرکت‌­های صادرکننده مواد غذایی که دفتر مرکزی آنها در تهران بوده استفاده شده است. تجزیه­‌و­تحلیل داده‌­ها و آزمون فرضیات مطرح شده در این تحقیق، با استفاده از نرم‌افزارهایSpss  وLisrel مورد آزمون قرار گرفتند، نتایج برآمده از فرضیات نشان می­‌دهد که تعاملات میان وظیفه‌­ای بر عملکرد صادرکنندگان تاثیر مثبت دارد و از عوامل سازمانی (تعهد مدیران و سیستم پاداش) و همچنین سه عامل خاص صادرات (ساختار صادات، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) و متغیر مداخله‌گر آشفتگی بازار تاثیر مثبتی بر تعاملات میان وظیفه‌­ای دارند، درحالی که بین سیستم آموزش و تعاملات میان وظیفه‌­ای و متغیر مداخله‌­گر آشفتگی تکنولوژی و تعاملات میان وظیفه‌­ای رابطه معناداری یافت نگردیده است، امید است نتایج این پژوهش مدیران و سیاست‌گذاران را کمک کند تا عملکرد شرکت و در نتیجه عملکرد صادراتی کشور را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategic Effect of Technology and Market Turbulence on Inter-Functional Interactions and Export Performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Karimi 1
  • Tahereh Zohrevand 2
1 Assistant Professor, Allameh Tabatba'I University
2 MSc, Allameh Tabatba'I University
چکیده [English]

The current study is aimed to review the strategic effect of technology and market turbulence on inter-functional interactions and export performance. Accordingly, the present study aims investigate the relationship between inter-functional interactions and the performance of foods industry export. This study is practical in its purpose and descriptive – survey in its way of data collection. The tool of data gathering was a questionnaire containing 36 questions, distributed among 250 foods headquarters having centered in Tehran. Data Analyzing and hypotheses testing of this study, was done using SPSS and LISREL software. The results derived from the assumptions shows a positive effect of inter-functional interactions on the performance of the exporters, while, organizational elements (managers' commitment and reward system), also, 3 export specific factors (export structure, job satisfaction, and organizational commitment), as well as the interferer variable of market chaos having a positive effect on the inter-functional interactions. This is while, there found no significant relationship between the education system and inter-functional interactions, as well as technology turbulence interferer variable and inter-functional interactions. It is hoped that the results of this research will help managers and policy makers to improve the company's performance and thereby the country's export performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tnter-Functional Interactions
  • Organizational Elements
  • Factors Export Structure
  • Market Turbulence
  • Technology Turbulence
  • Export Specific
 
1. جاویدی زرگری، مسعود (1384). استراتژی­های بازاریابی بین الملل، انتشارات کنکاش دانش.
2. جلالی، احسان (1390). بررسی تاثیر استراتژی آمیخته بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادرات، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
3. Aaby, N. F. and Slater, S. F, (1989). Management Influence on Export Performance:  A Review of the Empirical Literature 1978-88, International Marketing Review, 6 (4), pp53- 68.
4. Anderson, Paul F. and Terry Chambers. (1985). A Rewards/Measurement Model of rganizational Buying Behavior. Journal of Marketing 49: 7-23.
5. Auh, S. & Menguc, B. (2005). Top management team diversity and innovativeness: The oderating role of interfunctional coordination. Industrial Marketing Management, 34(3), 49−261.
6. Axinne, C. N., Savitt, J. M., and Thech, S. V. (1994). Export Intention, Beliefs, and Behaviors in Smaller Industrial Firms, Journal of Business Research, 32, 49-55.
7. Binshan Lin, Walton Hinson, (1998). Exporting Assistance and Guidelines for Exporters: aRegional Survey, Management Decision, 36(7), 433-440.
8. Cadogan, J., Cui, C., & Li, E. (2003). Export market-oriented behavior and export performance: the moderating roles of competitive intensity and technological turbulence. International Marketing Review, 20(5), 493-513.
9. Cadogan, J. Sundqvist, S. Salminen, S. Salminen, K (.2005). Export Marketing, Interfunctional Interactions, and Performance Consequences, Journal of the Academy of Marketing Science. 33(4), 520-535.
10. Cavusgil, S. T., & Zou, S. (1994). Marketing Strategy-Performance Relationship: an Investigation of the Empirical Link in Export Market Ventures. Journal of Marketing, 8, 1-21.
11. Cicic, M., Patterson, P., and Shoham, I., (2002). Antecedent of International Performance, European Journal of Marketing, 39, 13-18.
12. Cooper, G .Robert and Elko J. Kleinschmidt (1985).The Impact of Export Strategy on Export Sales performance . Journal of International Business Studies, 16(1), 37-55
13. George Balabanis, Marios Theodosiou, Evangelia S. Katsikea (2004). Guest Editorial: Export Marketing: Developments and a Research Agenda, International Marketing Review, 353-377.
14. Jaworski, A., & Kohli, A. (1993). Market Orientation: Antecedents and Consequences, Journal of Marketing, 57, 53–70.
15. Kasikead, K. S., Piercy and Ioannidis, C., (1996). Determinants of ExportPerformance in a European Context, European Journal of Marketing, 30, 6-35.
16. Katsikeas, C., Leonidou, L., & Morgan, N. (2000). Firm-level export performance assessment: review, evaluation and development. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(4), 493-511.
17. Komar Dash. R .(2009). Revisited Export _Led Growth Hypothesis: An empirical study on India . South Asia Economic Journal 10(2): 305-324.
18. Lee, C. and Griffith, D. A. (2004). The marketing strategy-performance relationship in an export-driven developing economy. Journal of international marketing Review, 21 (3), 321-334.
19. Leonidou L.C., Katsikeas, C.S. & Samiee, S. (2002). Marketing strategy determinants of export performance: A meta-analysis. Journal of Business Research, 55(1): 51–67.
20. Leonidou, L. C., Katskeas C. S., and Samiee, (2002). Marketing Strategy Determinants of xport Performance, Journal of Business Research, 55, 51-67.
21. Matanda, M. J., & Freeman, S. (2009). Effect of Perceived Environmental Uncertainty on Exporter–Importer Inter-Organisational Relationships and Export Performance Improvement, International Business Review, 18. 89–107.
22. Menon, A., Bharadwaj, S. G., & Howell, R. (1996). The quality and effectiveness of marketing strategy: effects of functional and dysfunctional conflict in intraorganizational relationship. Journal of the Academy of Marketing Science, 24(4), 299−313.
23. Menon, A., Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1997). Product quality: Impact of interdepartmental interaction. Journal of the Academy of Marketing Science, 25(3), 187−200.
24. Montgomery, David B. and Frederick E. Webster Jr. (1997). Marketing's Interfunctional Interfaces: The MSI Workshop on Management of Corporate Fault Zones. Journal of Market Focused Management 2 (1): 7-26.
25. Navarro, A., Losada, F., Ruzo, E., Diez, J. A., (2009). Implications of perceived competitive advantages, adaption of marketing tactics and export commitment on export performance. Journal of world business. 45 (1), 49-58.
26. Parish.C, freeman.j (2011). Factors contributing to the export propensity of Australian seafood firms.
27. Rose, M. G. and Shoham, A., (2002). Export Performance and MarketOrientation, Journal of Business Research, 55, 217-225.
28. Shih. T . Y,Wickramasekera (2011). Export decisions within Taiwanese electrical and electronics SMEs: the role of management charactristics and attitude. Asia Pac j Manage 28, 353-377.
29. Shoham, A., and Kropp, F., (1998). Explaining International Performance: Marketing Mix, Planning, and their Interaction, Marketing Intelligence and Planning, 16, 114-123.
30. Shoham, A., Evangelista, F., and Albaum, G., (2002). Strategic Firm Type andExport Performance, International Marketing Review, 19, 236-258.
31. Zou S., & Cavusgil, S.T. (2002). The GMS:A Broad Conceptualization of Global Marketing Strategy and Its Effect on Firm Performance, Journal of Marketing, 66: 40-56.
32. Zou, S. and Stan, S., (1998). The Determinants of Export Performance, International Marketing Review, 15, 333-356.
33. www. wto . org