مشارکت هیئت ‌مدیره در پایش راهبردی: نقش ساختار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم

چکیده

     مزیت رقابتی پایدار سازمان در گرو توانایی آن در ساخت فعالانه محیط و یا انطباق منعطف با آن است. پایش راهبردی نظامی است که نیل به این پیش‌دستی و انعطاف را کانون تمرکز خود قرار داده است. از سوی دیگر، با توجه به جداسازی روزافزون مالکیت از مدیریت در سازمان‌ها و افزایش حضور گروه‌هایی تحت عنوان هیئت‌ مدیره در صدر سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری این هستارهای اجتماعی، بررسی نقش گروهِ حاکمیتیِ هیئت ‌مدیره در جهت‌گیری راهبردی سازمان‌ها سهم چشمگیری در افزایش شناخت سازمان و مدیریت آن خواهد داشت. این نوشتار رابطه میان ساختار هیئت ‌مدیره و مشارکت آن در پایش راهبردی سازمان را تبیین می‌کند. برای تحقق این هدف، ابعاد مختلف پایش راهبردی و ساختار هیئت‌ مدیره تعیین می‌گردند. سپس، چارچوب نقش ساختار هیئت ‌مدیره در مشارکت آن در پایش راهبردی به دست می‌آید و فرضیه‌هایی مبتنی بر چارچوب مذکور تعریف می‌شوند. با آزمون این فرضیه‌ها با اتکا بر پاسخ‌های 180 عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی ایران به پرسشنامه 29 پرسشی محقق ساخته و با استفاده از آزمون‌های میانگین، همبستگی (پیرسون و مجذور اتا) مشخص می‌شود که متغیرهای دوگانگی مدیریت، تنوع، اندازه و درونی بودن رابطه معناداری با مشارکت کنش‌گرایانه هیئت ‌مدیره در پایش راهبردی سازمان دارند. برازش مدل پیشنهادی با اتکا بر روش معادلات ساختاری تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Involvement of the Board in Strategic Control: the Role of Structure

نویسندگان [English]

  • Shahram Khalil Nejad 1
  • Taha Nejad Falatouri 2
  • Esmaeil Hassanpour 3
1 Ph.D, Allameh Tabataba'i University
2 M.A, Tarbiat Modares University
3 Assistant Professor, Qeshm Islamic Azad University
چکیده [English]

Organizations achieve sustainable success through permanent and proactive construction of the context. The strategic control, as a factor of strategic management, is a mechanism for realizing this flexibility. Moreover, with respecting to the growing separation of ownership and management, the board role in strategic orientation of organization becomes increasingly more important. Therefore, the role of the board in strategic control, that has been almost ignored practically and theoretically, is undeniable. The paper explains the relationship between structural dimension of board and its contribution in strategic control. For this purpose, dimensions of strategic control and board of directors are identified. Then, the role of the structural dimension of the board in strategic control is analyzed, and the model is created and tested. The study finds that the diversity, the size, the managerial duality and the ratio of internal members have meaningful role in proactive involvement of the board in strategic control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Control؛ Board of Director
  • Governance
  • Iran
 
1. بورس اوراق بهادار تهران (1392). قابل‌دسترسی در آدرس http://www.iranbourse.com.
2. جهانگیر، منصور. (1391). قانون تجارت. تهران: نشر دیدار.
3. دیوید، فرد. آر. (1385). مدیریت راهبردی. (ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی) تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
4. مؤمنی، منصور. (1386). تحلیل آماری با استفاده از SPSS. تهران: نشر کتاب نو.
5. هانگر، جی. دیوید؛ و ویلن، توماس. آل. (1381). مبانی مدیریت راهبردی. (ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی) تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
6. Ansoff, H. I. (1975). Managing strategic surprise by response to weak signals. California Management Review, 18(2), 21.
7. Argyris, C. & Schon, D. A. (1981). Organizational Learning. Reading, Mass.: Addison-wesley.
8. Baysinger, B. & Hoskisson, R. E. (1990). The Composition Of Boards Of Directors and Strategic Control: Effects on Corporate Strategy. The Academy Of Management Review, 15(1), 72-87.
9. Baysinger, B. & Hoskisson, R. E. (1993). Board of Director Involvement in Restructuring: The Effects of Board Versus Managerial Controls and Characteristics. Strategic Management Journal, 14(special), 33-50.
10. Bird, A. Buchanan, R. & Rogers, O. (2004). The seven habits of an effective board. European Business Journal, 16(3), 128-132.
11. Burt, R. S. (1983). Corporate profits and cooptation. New York: Academy Press.
12. Cascio, W. F. (2004). Board Governance: a social systems prespective. Academy of Management Executive, 18(1), 97-100.
13. Cogner, J. A. Lawler, E. & Finegold, D. L. (2001). coroprate boards: new strategies for adding value at the top. San Francisco: Jossey-Bass Inc.
14. Daily, C. M. & Dalton, D. R. (1994). Bankruptcy and Corporate Governance: The impact of board composition and structure. The Academy Of Manangement Journal, 37(6), 1603-1617.
15. Daily, C. M. & Dalton, D. R. (1994). Corporate governance and the bankrupt firm: an empirical assessment. Strategic Management Journal, 15(8), 643-654.
16. Demb, A. & Neubauer, F. F. (1992). The Corporate Board: Confronting the Paradoxes. New York, NY: Oxford University Press.
17. Dimaggio, P. J. & Powel, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 147-160.
18. Eisenhardt, M. K. (1989). agency theory: an assessment and review. academy of management, 14(1), 57-74.
19. Fama, E. & Jensen, M. (1983). separation of ownership and control. Journal of Law and Economics, 26, 301-325.
20. Fiegener, M. K. (1990). Towards a descriptive theory of strategic control: A study of the nature and effects of the organizational controls applied to strategies and strategic planning. Pennsylvania: University of Pennsylvania.
21. Forbes, D. P. & Milliken, F. J. (1999). Cognition and Corporate Governance: understanding boards of directors as strategic-decision making groups. academy of management review, 24(3), 489-505.
22. Galbraith, J. R. (1977). Organization Design. Reading, MA: Addison-Wisley.
23. Goodstein, J. Gautam, K. & Boeker, W. (1994). The Effects of Board Size and Diversity on Strategic Change. Strategic Management Journal, 15(3), 241-250.
24. Goold, M. & Quinn, J. J. (1990). The Paradox Of Strategic Control. Strategic Management Journal, 11(1), 43-57.
25. Harringan, K. R. (1985). Strategic flexibility: A Management Guide For Changing Times. Massachusetts/Toronto: Lexington Books.
26. Helmer, H. W. (1996). a director’s role in strtaegy. directors and boards, 20, 22-25.
27. Ittner, C. D. & Larcker, D. F. (1997). Quality Strategy, Strategic Control Systems, and Organizational Performance. Accounting, Organizations and Society, 22(3/4), 293-314.
28. Johnson, J. L. Daily, C. M. & Ellstrand, A. E. (1996). Boards of Directors: a review and research agenda. Journal of management, 22(3), 409-438.
29. Judge, W. Q. & Zeithaml, C. P. (1992, Oct). Institutional and Strategic Choice Perspectives on Board Involvement in the Strategic Decision Process. Academy of Management Journal, 35(4), 766-794.
30. Julian, S. D. & Scifres, E. (2002). An interpretive perspective on the role of strategic control in triggering strategic change. Journal of Business Strategies, 19(2), 141.
31. Kemp, S. (2006). In The Driver’s Seat or Rubber Stamp? Management Decision, 44(1), 56.
32. Khanchel, I. (2007). Corporate Governance: Measurement and determinant analysis. Managerial Auditing Journal, 22(8), 740-760.
33. Kiel, G. C. & Nicholson, G. J. (2005). Evaluating boards and directors. Corporate Governanc, 13(5), 613-631.
34. Lorange, P. Scott Morton, M. F. & Ghoshal, S. (1986). Strategic Control systems. St. Paul: West Publishing Company.
35. Lorsh, J. & Maclver, E. (1989). Pawns or Potentates. Boston, MA: Harvard Business School Press.
36. Massie, J. L. (1965). Management Theory. In J. G. March (Ed.), Handbook of organizations (pp. 387-422). Chicago: Rand-Mcnally.
37. Mintzberg, H. Ahlstrand, B. & Lampel, J. (1998). Strategy Safary: a guided tour through the wilds of strategic management. New York: The Free Press.
38. Muralidharan, R. (2004). A framework for designing strategy content controls. International Journal of Productivity and Performance Management, 53(7), 590-601.
39. Nicholson, G. J. & Kiel, G. C. (2004). A Framework for diagnosing board effectiveness. corporate governance, 24(6), 442-460.
40. Petrovic, J. (2008). Unlocking the role of a board director: a review of the literature. Management Decision, 46(9), 1373-1392.
41. Pettigrew, A. M. (1992). on studying managerial elites. Strategic Management Journal, 2(special issue), 163-182.
42. Pfeffer, J. & Salancik, G. R. (1978). External control of organizations: a Resource-Dependence perspective. New York: Harper & Row.
43. Preble, J. F. (1992). Toward a comprehensive system of strategic control. Journal of Management Studies, 29, 391-409.
44. Quinn, J. J. (1996). The role of "good conversation" in strategic control. Journal of Management Studies, 33(3), 381-394.
45. Schendel, D. E. & Hofer, C. W. (1979). Strategic Management: A new view of business policy and planning. Boston, Massachusetts: Little Brown & Company.
46. Schreyögg, G. & Steinmann, H. (1987, January). Strategic Control: A new Perspective. The Academy of Management Review, 12(1), 91-103.
47. Sherwin, L. (2003). Building an Effective Board. Bank Accounting and Finance, 16(5), 22-28.
48. Sonnenfeld, J. A. (2002). What makes great boards great? Harvard Business Review, 80(9), pp. 106-113.
49. Weick, K. E. (1969). The social psychology of organizing. Reading, MA: Addison-Wesley.
50. Weisbach, M. S. (1988). Outside directors and CEO turnover. Journal of financial economics, 20(1-2), 431-460.
51. Westphal, J. D. & Bednar, M. K. (2005). Pluralistic ignorance in corporate boards and firms’ strategic persistence in response to low firm performance. Administrative Science Quarterly, 50(2), 262-298.
52. Williamson, O. E. (1984). Corporate governance. Yale Law Journal, 93, 1197-1230.