تبیین مدل کنترل راهبردی در صنعت توزین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 داناشجوی دکتری،‌ دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

     مطالعه گفتمان در حوزه‌های بومی و صنایع مشخص، یکی از جریان‌های پژوهشی تأکید شده از سوی جدیدترین پارادایم راهبرد پژوهی، یعنی (راهبرد به‌منزلۀ عمل) هست. مطالعه انتقادی پیش رو با استفاده از پژوهش کیفی و با اتکا بر فلسفه ساخت‌گرایی اجتماعی به دنبال استخراج (چیستی) و (چرایی) مدل کنترل راهبردی در صنعت توزین کشور جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا با کمک نرم‌افزار تحلیل اکتشافی اطلستی آی از راهبرد تئوری داده بنیاد و رهیافت ظاهر شوند گلاسر به وسیله کدگذاری مبتنی بر رویکرد استقرایی بهره گرفته ‌شده است. نتایج از درون 15 مصاحبه میدان نیمه ساختاریافته با مدیران، سرپرستان و کارکنان دانشی فعال در صنعت توزین کشور، به وسیله نمونه‌گیری نظری و تا رسیدن به مرحله اشباع استخراج گردیده و در انتها بر اساس تحلیل داده‌ها مدل کنترل راهبردی صنعت توزین تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Strategic Control Model in Weight Industry: Discourse Exploration Using Grounded Theory Strategy

نویسندگان [English]

  • Vahid Khashei 1
  • Ata ollah Harandi 2
1 Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
2 Ph.D. Candidat, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Studying language in micro, native and local domains is one of the emphasized streams of research in the newest paradigm of strategy research, namely, “strategy as practice”. This critical study seeks to derive the “what” and “why” of the pattern of strategic control model in weight industry of Iran using qualitative research and drawing on social constructivism philosophy. Accordingly, this study uses grounded analysis and induction-based coding approach through Atlas.ti – specific explorative analysis software. The conclusions are emerged from 15 semi-structured field interviews through theoretical sampling and to reach the stage of saturation extract, and at the end of the Dell data control model weighting has been articulating a strategic industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Control
  • Discourse
  • Strategy as Practice
  • Grounded Theory
 
1. استیسی ر. د؛ ترجمه رحمان­سرشت، حسین؛ خلیل­نژاد، شهرام؛ هاشمی، علیرضا. (1390). مدیریت راهبردی و پویایی‌های سازمان: چالش پیچیدگی، انتشارات دوران.
2. جانسون، ج؛ لنگی، الف؛ ویتینگتون، ر؛ ترجمه رحمان­سرشت، حسین؛ خلیل­نژاد، شهرام. (1391)، شکل‌گیری راهبرد در عمل، انتشارات علمی.
3. خاشعی، وحید؛ حسینی، سید محمود. (1391). درآمدی به کنترل راهبردی؛ مورد مطالعه چشم‌انداز راهبردی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 18(2)، 217-240.
4. دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل. (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، انتشارات صفار.
5. دانایی‌فرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی. (1386). راهبردهای پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد، دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال اول، شماره دوم: 69-97.
6. دانایی‌فرد، حسن. (1384). تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: راهبرد مفهوم‌سازی تئوری بنیادی، دانشور رفتار، سال یازدهم، شماره دوازدهم: 55-70.
7. دهقانان، حامد؛ هرندی، عطاءاله. (1393). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد نوآورانه: با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش (مطالعه موردی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی فعال در حوزه فناوری اطلاعات)، فصلنامه مدیریت نوآوری، سال سوم، شماره 1، 1-22.
8. Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry, Theory into Practice, 39, 124-130.
9. Edwards, A., Skinner, J. (2009). Qualitative research in strategic management, Oxford: Butter Worth-Heinmann.
10. Grant, R. (2002). Corporate strategy: Managing scope and strategy content; In A. Pettigrew, Handbook of Strategy and Management, London: Sage.
11. Hardy, C., Palmer, I., Phillips, N. (2000). Discourse as a strategic resource, Human Relations, 53.
12. Orlikowski, W. (2002). Knowing in practice: Enacting a collective capability in distributive organizing, Organization Science, 13 (3).
13. Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research. Newbury Park, CT: Sage.
14. Tavakoli, I. & Perks, Keith J. H. (2001). The Development of a Strategic Control System for the Management of Strategic Change, Strategic Change, 10, 297-305.
15. Yeniyurt, S. (2003). A Literature Review and Integrative Performance Measurement Framework for Multinational Companies. Marketing Intelligence & planning, 21 (3), 134 – 142.