تدوین راهبرد‌های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس چشم‌انداز 1404

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

     اصل اساسی مدیریت راهبردی این است که سازمان‌ها باید برای بهره جستن از فرصت‌ها و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات یا کاهش دادن آن‌ها درصدد تدوین راهبرد‌هایی برآیند؛ و از طرفی یکی از فعالیت‌های اصلی و ضروری مدیریت راهبردی این است که نقاط قوت و ضعف دوایر و واحدهای سازمان را شناسایی و آن‌ها را ارزیابی کند. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. در این پژوهش ابتدا با مراجعه به تحقیقات صورت­گرفته در بانک‌های مرکزی دنیا و مطالعات داخل کشور، عوامل داخلی و خارجی و راهبرد‌ها در قالب ماتریس SWOT شناسایی و بر اساس ماتریس IE نوع راهبرد تعیین و نهایتاً بر اساس ماتریس QSPM اولویت‌بندی گردیدند. بر اساس نتایج، راهبرد تدافعی یعنی پنج راهبرد مندرج در خانه WT جهت ارزیابی و اولویت‌بندی مدنظر قرار گرفت که نتایج آن نیز به ترتیب اولویت؛ راهبرد هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کشور، راهبرد مستقل بودن با بازنگری در قوانین و مقررات، راهبرد تقویت فرآیندهای مدیریت، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، راهبرد تقویت نقش سیاست‌گذاری و راهبرد تقویت چارچوب نظارتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Codification of Macro Strategies of Central Bank of the Islamic Republic of Iran, based on the Perspective of 1404

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abbas Kazemi 1
  • Sajjad Shokuhyar 2
  • Hossein Zolfaghari 3
1 Associate Professor, Tehran Islamic Azad University
2 طAssistanc Professor, Shahid Beheshti University
3 MA, Science And Research Branch Islamic Azad University
چکیده [English]

The major principle of the strategic management is that the organizations should be for exploiting of the opportunities and avoiding of the effects of the threats or reduce them are seeking to codify of the strategies; And on the other hand, one of the main activities and necessary of the strategic management is that, to identify the strengths and weakness of the departments and the organizational units and to evaluate of them. This research in terms of the purpose is applied method and in terms of the nature is based on the descriptive-analytical method. In this research, at first with refer to the conducted researches in the world central banks and the studies inside of the country, the internal and external factors and the strategies and in the form of SWOT matrix have identified and the type of strategy have determined, based on IE, and finally on the basis of QSPM matrix have prioritized all of them. Based on the results, the defensive strategy, means the mentioned five strategy in the WT, had considered to assess and prioritize that its results in terms of the priorities, for instance, the coordination strategy between the monetary and financial policies in order to achieve of the economic stability and solving country economic problems, be independent strategy by reviewing of laws and regulations, strategies to strengthen of the management processes, decision making and planning, strategies to strengthen of the policy role and strategies to strengthen of the regulatory framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • Strategic Planning
  • Strengths- Weakness-Opportunities-Threats Matrix (SWOT)
  • Internal & External Matrix (IE)
  • Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)
  • Central Bank
 
1. آذر عادل، مؤمنی منصور (1390). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول، انتشارات سمت.
2. آذر عادل، مؤمنی منصور (1391). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، انتشارات سمت.
3. استفن جی. هینز (1383). رویکرد تفکر دستگاهی بر برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی، ترجمه دکتر رشید اصلانی- انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
4. اعرابی سید محمد (1385). دست نامه برنامه‌ریزی راهبردی، انتشارات دفترهای پژوهش فرهنگی،.
5. باب. ی.هیز (1381). اندازه‌گیری رضایت مصرف‌کننده (طراحی و تنظیم پرسشنامه)، ترجمه جزنی نسرین، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
6. بازرگان عباس، سرمده زهره، حجازی الهه (1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، چاپ دهم.
7. بیگدلی اعظم (1389). پایان‌نامه بررسی و تعیین سنجه‌های ارزیابی متوازن و تهیه نقشه راهبرد بانک مرکزی ج.ا.ا بر اساس اهداف راهبردی بانک، دانشگاه پیام نور کرج.
8. پایگاه اینترنتی بانک مرکزی ایران (1393). – www.cbi.ir.
9. پایگاه اینترنتی ویکی پدیا (دانشنامه آزاد)(1393). – www. wikipedia.org.
10. پیرس و رابینسون (1385). برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره کتاب.
11. حافظ نیا محمدرضا (1382). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت.
12. حمیدی زاده محمدرضا (1384). روش تحقیق در مدیریت، انتشارات سمت.
13. جان ام، برایسون (1372). برنامه‌ریزی راهبردی برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی، ترجمه عباس منوریان، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
14. جی. دیوید هانگر، توماس آل. ویلن (1381). مبانی مدیریت راهبردی، ترجمه سید محمد اعرابی، داود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
15. جیمز براین کویین، هنری مینتس برگ، رابرت ام. جیمز (1376). مدیرت راهبردی - فرآیند راهبرد، ترجمه محمد صائبی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
16. خاکی غلامرضا (1390). روش تحقیق (با رویکرد به پایان‌نامه نویسی)، انتشارات بازتاب.
17. طیبی سید جمال‌الدین، ملکی محمدرضا (1384). برنامه‌ریزی راهبردی، انتشارات ترمه.
18. فرد آر.دیوید (1379). مدیریت راهبردی، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
19. فلیپ کاتلر، رول‌اند برگر، نیلز بیکهوف (1391). جوهر ناب مدیریت راهبردی، ترجمه دکتر مهدی فتح اله، محمدرضا سعادت، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
20. یعقوبی نورمحمد، آذر عادل، همراهی مهرداد (1391). روش تحقیق در مدیریت، نشر مرندیز، چاپ دوم.
21. Central Bank of the Republic of Turkey (2014). STRATEGIC PLAN 2014-2018, http://www.tcmb.gov.tr.
22. The Central Bank of Afghanistan(2013). STRATEGIC PLAN 2009-2014, Da Afghanistan Bank, http://www.centralbank.gov.af.
23. The Central Bank of Armenia(2013). The central bank of armenia strategy 2012 – 2014, http://www.cba.am.
24. The Central Bank of Azerbaijan(2013). The Central Bank of The Republic of Azerbaijan, STRATEGIC PLAN 2011-2014, http://en.cbar.az.
25. The Central Bank of Bangladesh(2013). STRATEGIC PLAN 2010-2014, Central Bank of Bangladesh, http://www.bangladesh-bank.org.
26. The Central Bank of Chile(2013). Strategic Planning of the Central Bank of Chile, 2009–2012, http://www.bcentral.cl.
27. The Central Bank of England(2013). The Bank’s strategic priorities in 2012/13, Bank of England, Annual Report 2012, http://www.bank of england.co.uk.
28. The Central Bank of Germany(2013). Oliver Loch, 2010,Strategic Planning at the Deutsche Bundesbank, http://www.bundesbank.de.
29. The Central Bank of Ireland(2013). Central Bank of Ireland, Strategic Plan 2013–2015, http://www.centralbank.ie.
30. The Central Bank of Japan(2013). The Bank of Japan's Strategic Priorities for Fiscal 2013-2015, http://www.boj.or.jp/en.
31. The Central Bank of Malaysia(2013). Enhancing Central Bank Performance through Strategic Planning and Management: Experience of Bank Negara Malaysia, 7 - 19 January 2007, http://www.bnm.gov.my.
32. The Central Bank of Nepal(2013). Nepal Rastra Bank - STRATEGIC PLAN (2012-2016), http://www.nrb.org.np.
33. The Central Bank of Pakistan(2013). STRATEGIC PLAN 2005-10, STATE BANK OF PAKISTAN, http://www.sbp.org.pk.
34. The Central Bank of Usa(2013). Strategic Planning for Nonprofits Workshop,April 30, 2010, The Federal Reserve Bank Of Richmond, https://www.richmondfed.org.
35. The Central Bank of Usa(2013). Strategic Framework 2012–15, BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM, http:// www.federalreserve.gov.
36. The Central Bank of Sudan(2013). THE STRATEGIC PLAN 2007-2011 TOWARDS A MODERN AND DYNAMIC CENTRAL BANK, http://www.cbos.gov.sd/en, 2013
37. Bank Central Asia - Strategic SWOT Analysis Review
Bank Negara Malaysia - Strategic SWOT Analysis Review
Banque de France - Strategic SWOT Analysis Review
Banque Nationale de Belgique (BNB) - Financial and Strategic SWOT Analysis Review
Central Bank of Egypt - Strategic SWOT Analysis Review
Central Bank of India (CentralBK) - Financial and Strategic SWOT Analysis Review
The Central Bank of the Russian Federation - Strategic SWOT Analysis Review