وضعیت آمادگی و سطح پذیرش توسعه صنعت گردشگری کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه تهران

چکیده

     صنعت گردشگری از بخش­های خدماتی رو به‌­رشد جهان است. یکی از عناصر مهم در توسعه این صنعت بازاریابی است. در بسیاری از استان‌­های کشور با وجود قابلیت‌­های گردشگری زیاد، توسعه صنعت گردشگری نادیده گرفته شده است؛ استان چهارمحال و بختیاری یکی از این موارد است. هدف این پژوهش شناسایی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری است. در پژوهش حاضر چهار متغیر تعدیل مراکز تصمیم­‌گیری مدیریتی، توسعه ساختارهای زیربنایی، فرهنگ پذیرش گردشگر و فعالیت‌­های بازاریابی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش دو گروه می­باشد. گروه اول شامل: کارشناسان و صاحب­نظران، ادارات و سازمان­های دولتی مرتبط با صنعت گردشگری و هتل­داران و صاحبان آژانس­های مسافرتی و تفریحی در سطح استان چهارمحال و بختیاری و گروه دوم شامل: گردشگران و مسافرانی که از جاذبه­‌های گردشگری و اماکن تاریخی استان دیدن می­‌نمایند. جهت گردآوری داده‌­ها در هر گروه از ابزار پرسشنامه استفاده شد. داده‌­های گردآوری­شده با شاخص­های آماری، ضریب آزمون اسپیرمن و آزمون فریدمن بررسی و تحلیل شدند. نتایج نشان می­‌دهد بین چهار متغیر تعدیل تصمیم‌­گیری مدیریتی، توسعه ساختارهای زیربنایی، فرهنگ پذیرش گردشگر و فعالیت­‌های بازاریابی با توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Preparedness and the Level of Acceptance of the Development Role of Tourism of Iran

نویسندگان [English]

  • Farrokh Ghouchani 1
  • Bizhan Khiri Avarvandi 2
  • Elham Irannejad Parizi 3
1 Shahid Beheshti University
2 Qeshm Azad University
3 Tehran University
چکیده [English]

Today, s tourism industry is a growing section of service sector in the world. One important factor of such a development is marketing industry. In many provinces of our country there are great potential     of tourism, that of unfortunately, there development are neglected. The province of Chahar Mahal & Bakhtiari is one of them. The objective of this research is to identify the role of marketing in the development of tourism industry. In the province of Chahar Mahal & Bakhtiari. In this research four variables of management decision making adjustment, development of basic structures, culture of tourism reception, and marketing activities were considered. The statistical population of the research was in categorise the first one including all experts, authorities, of public sectors related to tourist industry, hotels and catering industry, traveler and tourist agencies in the province, and second category were the tourists and traveler whom visiting the historical places and tourists attraction of the province the sample size of each groups were ninety one and data collected through the simple random sampling from both categorize of respondent. The collected data was analyzed using statistical index, spearman, s test coefficient and Friedman test. results indicated a link between development of basic structures, tourist reception culture and marketing activities and the tourist industry development of province Chahar Mahal & Bakhtiari.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist Industry
  • Management Decision Adjustment
  • Basic Structures
  • Tourist Reception Culture
  • Marketing Activities
 
1. اسلام، علی­اکبر (1382).برنامه­ریزی بازاریابی،مفاهیم،الگوها، ساختارها،استراتژی­ها، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
2. الوانی، سید مهدی؛ پیروزبخت، معصومه (1385). فرآیند مدیریت جهانگردی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ اول.
3. امین بیدختی، علی اکبر؛ نظری، ماشاءالله (1388). نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری، نشریه چشم‌انداز مدیریت شماره 32، 49-68.
4. ابزری، مهدی؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید؛ قربانی، حسن (1388). تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری، نشریه چشم انداز مدیریت، شماره 31، 42-25.
5. رنجبریان، بهرام؛ زاهدی، محمد (1386). خدمات صنعت گردشگری، اصفهان، انتشارات چهارباغ.
6. ریترز، جورج (1374). نظریه­های جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران،انتشارات اطلاعات.
7. شجاعی، منوچهر؛ نوری، نورالدین (1386). بررسی سیاست­های دولت در صنعت گردشگری و ارایه الگوی توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور، نشریه دانش مدیریت، سال20، شماره 78، 90-63.
8. صدرموسوی، میرستار؛ کهن مویی، جواد (1386). ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران، فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی، شماره61، 142-132.
9. صردی ماهکان، علیرضا (1380). بررسی نقش بازاریابی در صنعت جهانگردی شهرستان مشهد، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
10. ضرغام، حمید (1372). راهکارهایی برای توسعه صنعت جهانگردی درجمهوری اسلاامی ایران، تهران، مجموعه مقالات نخستین سمینارگردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
11. مدهوشی، مهرداد؛ ناصری ور، نادر (1382). ارزیابی موانع گردشگری در استان لرستان، فصلنامه  پژوهش­های بازرگانی، شماره 22، 58-25.
12. ملک اخلاق، اسماعیل (1382). طراحی الگوی سیاست­گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران، رساله دکترای دانشگاه تربیت مدرس.
13. موحد، علی؛ امانپور، سعید؛ نادری، کاوه (1391). بازاریابی گردشگری شهری براساس برندیابی بامدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، مجله تخصصی برنامه­ریزی فضایی،شماره3، 36-17
14. فن هوو، نوبرت (1393). اقتصاد مقاومتی گردشگری با نگاهی به آمارها گردشگری ایران، ترجمه و تالیف افسانه شفیعی و مهرداد کجوئیان، تهران، انتشارات مهکامه، چاپ اول.
15. کروبی ،مهدی (1388). بررسی نقش ارتباطات انسانی درصنعت گردشگری و ارایه الگوی توسعه پایدار صنعت جهانگردی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 13، 130-101.
16. هنرور، افشار؛ غفوری، فرزاد، فروزان، فرزام (1386). عوامل مهم بازاریابی گردشگری ورزش در ایران، فصلنامه المپیک، سال پانزدهم، شماره 14، 41-30.
17. Williams, A. (2006). Tourism and hospitality marketing: fantasy, feeling and fun.International Journal of Contemporary Hospitality Management18(6), 482-495.
18. Ashow, G., & Goodball, B. (1999). Marketing tourism place, London lovt ledge.
19. Brown, K. G. (2009). Island tourism marketing: music and culture. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research3(1), 25-32.
20. Crompton , I .(1979). motivation an appraisal ,annals of tourism research, 2.
21. Gilmor ,J. H. (2002). Differencing hospitality cooperation's via experiences, Cornel hotel and restaurant:quarterly,43(3),87-92.
22. Lankford, S. V., & Howard, D. R. (1994). Developing a tourism impact attitude scale. Annals of tourism research21(1), 121-139.
23. Mohsin, A. (2005). Tourist attitudes and destination marketing—the case of Australia's Northern Territory and Malaysia. Tourism Management, 26(5), 723-732.
24. Shaw, G0, & Williams, M. A. (2004). tourism space ,London: sage publications.
25. Uzama, A. (2008). Marketing japans tourism to the world", paper presented at the annual conference of British association of Japanese studies in university of Manchester, 11-12.
26. Van Beyen, M. (2007). tourism industry ,the Christ church press.
27. World Tourism Organisation, (2000). Tourism 2020 Vision , 6, South Asia , 11