تحلیل مسائل اجرای خط‌مشی‌های اداری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

خط‌­مشی‌­گذاری عمومی شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی است. در مسیر اجرای کامل خط‌­مشی، عوامل بازدارنده و تنگناهای زیادی وجود دارند که شناسایی عمد‌‌‌‌ه‌­ترین آنها به­منظور کارآمد کردن اجرای خط­‌مشی از اهداف اصلی این پژوهش می‌­باشد. از آنجاکه خط‌­مشی­گذاری عمومی به‌­طور ذاتی یک حوزۀ پیچیده تلقی می‌شود، طبق قانون ضرورت تنوع باید با آن به­‌صورت پیچیده برخورد کرد؛ بنابراین مواجهه با مسائلی که دارای پیچیدگی ساختاری بوده و ذی­نفعان دیدگاه­‌های متفاوتی نسبت به آن دارند، موجب افزایش به‌کارگیری روش­شناسی سیستم نرم در حل مسائل مدیریتی شده است. از سوی دیگر نواقص این رویکرد در فاز مدلسازی، انگیزه­ای برای بهره­گیری از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم ایجاد کرده است. در این پژوهش با بهره­‌گیری از رویکرد ترکیبی به تحلیل و مدلسازی اجرای خط­‌مشی­های سازمانی پرداخته شده است. پژوهش از نوع کیفی است. نمونه آماری پژوهش متشکل از کارگران و کارفرمایان است. روش نمونه­‌گیری به­صورت ترکیبی از هدفمند قضاوتی و گلوله برفی است. نتایج نشان می­‌دهد در مسیر اجرای خط‌­مشی­های سازمانی موانعی وجود دارد که از سه دیدگاه اداره، کارگر و کارفرما بررسی شده و پس از تشریح این دیدگا‌‌ه‌­ها، روابط مذکور در قالب مدل­های­ مفهومی ارائه شده است. در خاتمه شاخص‌­های مطلوب با شاخص‌­های موجود مقایسه و مشخص شد که امکان اجرای آن برای تمام شاخص‌­ها در طول محدوده زمانی به دلایل فنی و فرهنگی وجود نداشته و مشاهده تغییرات آن باید در بلندمدت صورت گیرد.
خط­مشی­گذاری عمومی شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی است. در مسیر اجرای کامل خط­مشی، عوامل بازدارنده و تنگناهای زیادی وجود دارند که شناسایی عمده­ترین آنها به­منظور کارآمد کردن اجرای خط­مشی از اهداف اصلی این پژوهش می­باشد. از آنجاکه خط­مشی­گذاری عمومی به­طور ذاتی یک حوزۀ پیچیده تلقی می‌شود،طبق قانون ضرورت تنوع باید با آن به­صورت پیچیده برخورد کرد؛ بنابراین مواجهه با مسائلی که دارای پیچیدگی ساختاری بوده و ذی­نفعان دیدگاه­های متفاوتی نسبت به آن دارند، موجب افزایش به‌کارگیری روش­شناسی سیستم نرم در حل مسائل مدیریتی شده است. از سوی دیگر نواقص این رویکرد در فاز مدلسازی، انگیزه­ای برای بهره­گیری از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمایجاد کرده است. در این پژوهش با بهره­گیری از رویکرد ترکیبیبه تحلیل و مدلسازی اجرای خط­مشی­های سازمانی پرداخته شده است. پژوهشازنوعکیفی است.نمونه آماری پژوهش متشکل از کارگران و کارفرمایان است. روشنمونه­گیریبه­صورت ترکیبی از هدفمند قضاوتی وگلولهبرفیاست. نتایج نشان می­دهد در مسیر اجرای خط­مشی­های سازمانی موانعی وجود دارد که از سه دیدگاه اداره، کارگر و کارفرما بررسی شده و پس از تشریح این دیدگاه­ها، روابط مذکور در قالب مدل­های­ مفهومی ارائه شده است. در خاتمه شاخص­های مطلوب با شاخص­های موجود مقایسه و مشخص شد که امکان اجرای آن برای تمام شاخص­ها در طول محدوده زمانی به دلایل فنی و فرهنگی وجود نداشته و مشاهده تغییرات آن باید در بلندمدت صورت گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Issues Implementation Organizational Policies

نویسندگان [English]

  • Vajhollah Ghorbanizadeh
  • Fattah Sharifzadeh
  • Rasoul Motazedian
Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

Public policy in a simple process involves three main steps: formulation, implementation and evaluation of the cause. On the way to full implementation of the policy, the issue at hand, there are inhibiting factors and bottlenecks the identification of the major ones in order to effectively implement the policies of the main objectives of this research. And because public policy is inherently a complicated area considered to be under the necessity of diversity has to be complicated to be treated. So we can say that, faced with the structural complexity of the issues that different stakeholders have different views to increase the use of Soft Systems Methodology or SSM is to solve management problems. The shortcomings of this approach in the modeling phase, an incentive for the use of system dynamics (SD) is established. In this study, using a combination of SSM and SD modeling approach for implementing the policy Organization system is discussed. This study was a qualitative interviews were used to collect data. Thus, according to the definitions root of the office, workers and employers, 5 patients were selected and interviewed. A combination of purposive sampling and snowball's judgment. The paper shows that there are obstacles on the path to implementing a series of Organizational policy, In this paper, these barriers are examined from the management, workers and employers surveyed, After explaining this point, the relationship between them was expressed in the form of conceptual models. Finally, by comparing the optimal parameters, the parameters in the study was obtained from the experts, It was found that all the criteria for technical and cultural During the study period there was no possibility of its implementation and monitoring of changes in the long run it should be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Policy
  • Policy Implementation
  • Implementation Barriers
  • Soft System Methodology
  • System Dynamics
 
1. اخوان علوی، سید حسین (1381). نگرش اقتضای استراتژیک: نگرش مطلوب خط­مشی­گذاری در نظام اداری. مجله مجتمع آموزش عالی قم، 16، 220-197.
2. استرمن، جان، (1386). پویایی شناسی سیستم (ترجمه کیوان شاهقلیان و همکاران). تهران: انتشارات ترمه.
3. اعرابی، سید محمد و رزقی رستمی، علیرضا (1384). آسیب­شناسی اجرای خط­مشی­های صنعتی کشور. سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت، 18-1.
4. الوانی، سید مهدی و شریف زاده، فتاح (1390). فرایند خط­مشی­گذاری عمومی (چاپ هشتم). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
5. بختیاری، لطفعلی؛ وزیر زنجانی، حمیدرضا و بکر، سمیرا (1392). پویایی شناسی استراتژیک صنعت روانکارها. مطالعات مدیریت راهبردی، 15، 176-157.
6. چکلند، پیتر و پولتر، جان (1389). یادگیری برای عمل (ترجمه محمدرضا مهرگان و همکاران). تهران: انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر.
7. حمیدی­زاده، محمدرضا (1392). پویایی­هایسیستم(چاپ دوم). تهران:انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
8. رزقی رستمی، علی رضا (1379). اجرا، حلقه مفقود فرایند خط­مشی عمومی. مدیریت دولتی، 50، 62-51.
9. سکاران، اوما (1384). روش­های تحقیق در مدیریت (ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی). تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه­ریزی.
10. سنگه، پیتر (1388). پنجمین فرمان (ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
11. سایت دیوان عدالت اداری http://www.divan-edalat.ir)).
12. صادقی مقدم، علی اصغر؛ خاتمی فیروزآبادی، علی و ربانی، یوسف (1390). استفاده از رویکرد ترکیبی SSM و SD برای حل مسائل اجتماعی غیر ساختار یافته. مدیریت صنعتی، 7، 76-55.
13. صلواتی، عادل؛ رستمی نوروزآباد، مجتبی؛ کمانگر، فرزاد و رحمانی نوروزآباد، سامان (1393). تفکر سیستمی و استقرار مدیریت دانش. مطالعات مدیریت راهبردی، 18، 99-73.
14. فیتزپتریک، تونی (1385). نظریه رفاه جدید (ترجمه هرمز همایون پور). تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
15. فیض، محمد (1391). بررسی مسائل نظام اداری در ایران. پایگاه مقالات علمی مدیریت، (www.SYSTEM.parsiblog.com).
16. قلی پور، رحمت الله (1387). تصمیم­گیری سازمانی و خط­مشی­گذاری عمومی. تهران: انتشارات سمت.
17. قلی­پور، رحمت الله؛ دانایی فرد، حسن؛ زارعی متین، حسن؛ جندقی، غلامرضا و فلاح، محمدرضا (1390). ارائه مدلی برای اجرای خط­مشی­های صنعتی: مطالعه موردی در استان قم، مدیریت فرهنگ سازمانی، 2، 130-103.
18. لستر  جیمز، پی و استوارت (1381). فرایند خط­مشی­گذاری عمومی (ترجمه مجتبی  طبری و همکاران). تهران: نشر ساوالان.
19. مرتضوی، مهدی؛ فروزنده دهکردی، لطف الله و زارع پور نصیر آبادی، زارع پور (1390). ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری. پژوهش­های مدیریت در ایران، 1، 148-132.
20. هاشمی، سید علی (1377). بیمه بیکاری و قانون مقررات و شعاع عمل آن در ایران. تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
21. هاولت، مایکل و رامش، ام (1380). مطالعه خط­مشی عمومی (ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
22. Ackoff, R., (1993). Idealized design–Creative corporate visioning. Omega- International Journal of Management Science 21 (4), 401–410.
23. Anderson, James E. (2000). Public policy making, New York: Houghton Mifflin.
24. Ashby, W. Ross; (1963) An Introduction to Cybernetics, science Edition; New York: John Wiley & Sons Inc.
25. Checkland, P. and Scholes, J. (1999). Soft systems methodology in action. Chichester: Wiley.
26. Dye, Thomas R. (1992). Understanding public policy, Englewood cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
27. Haklay, Mordechay (1999). Soft System Methodology Analysis for Scoping Environmental Impact Statement. http://www.casa.ucl.ac.uk /ssm.pdf (Accessed November 2009).
28. Forrester J. (1989). The Beginning of System Dynamics, Banquet Talk at the international meeting of the System Dynamics Society Stuttgart, Germany.          
29. Kennedy Michael, (2011). Cybernetics and system dynamics: impacts on public policy, Kybernetes, 40. 124 – 140.
30. Lane, D.C., Oliva, R., (1998). The greater whole: Towards a synthesis of system dynamics and soft systems methodology. European Journal of Operational Research 107 (1), 214–235.
31. Makinde, Taiwo. (2005). Problem of policy implementation in developing nations: the Nigerian experience. J. SOC. Sci., 11(1): 63-69.
32. Mingers, J., (1984). Subjectivism and soft systems methodology – A critique. Journal of Applied Systems Analysis 11, 85–103.
33. Mingers J, Rosenhead J (2004). Problem structuring methods in action. European Journal of Operational Research; 152(3): 530-554.
34. Munro I, Mingers J (2002). The use of multimethodology in practiceresults of a survey of practitioners. Journal of the Operational Research Society; 207(3): 369-398.
35. Rodríguez-Ulloa R (2011). Soft System Dynamics Methodology inaction: A study of the problem of citizen insecurity in Argentinean province. System Pract Action Rsearch; 48(2), 140-167.
36. Rodriguez-Ulloa R, Paucar-Caceres A (2005). Soft system dynamics methodology (SSDM): combining soft systems methodology (SSM) and system dynamics (SD). Systemic Practice and Action Research; 18(3): 303-334.
37. Sankaran, S., Tay, B.H. and Orr. M. (2009). Managing organizational change by using soft systems thinking in action research projects. International Journal of Managing Projects in Business. 2 (2):179-197.
38. Tajinoa, A., Robert, Jamesb, and Kyoichi Kijima (2005). Beyond needs analysis: soft systems methodology for meaningful collaboration in EAP course design. Journal of English for Academic Purposes. 4:27–42.
39. Wilson, B. (1993). Systems: Concepts, Methodologies and Applications. 2nd ed., John Wiley & Sons, Chichester.