الگوی ارتقاء عملکرد سازمانی با کارآفرینی راهبردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی البرز قزوین

چکیده

هدف این مطالعه ارائه الگوی ارتقاء عملکرد سازمانی با کارآفرینی راهبردی است. در این مقاله ابتدا به مرور مفاهیم و مبانی نظری پرداخته شده و سپس، با استفاده از مطالعات و پژوهش‌­های پیشین شاخص‌­های اندازه‌­گیری هریک از مولفه­‌ها و ابعاد مورد بررسی استخراج شده است. جامعه آماری شامل مدیران 320 شرکت کوچک و متوسط استان کردستان است و 175 نمونه آماری به­ صورت تصادفی انتخاب شد. داد‌ه­های پژوهش با پرسشنامه جمع­آوری شد و در نهایت با استفاده از تحلیل رگرسیون، مدل عملیاتی پژوهش به­‌دست آمد. نتایج نشان داد که فقط چهار عامل نوآوری، بیش فعال بودن، تهاجم رقابتی و ریسک‌­پذیری از میان هفت عامل شناسایی‌­شده کارآفرینی راهبردی بر عملکرد ادراک­ شده تاثیر مثبت و معناداری دارند و سایر عوامل دارای تاثیر معناداری نبوده‌­اند. ضمنا تهاجم رقابتی دارای بیشترین تاثیر بوده و ریسک‌­پذیری، نوآوری و فوق فعال بودن در جایگاه‌­های بعدی قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Patterns's Promoting Organizational Performance by Strategic Entreprenuership

نویسندگان [English]

  • Parviz Kafcheh 1
  • Arman Ahmadizad 1
  • Arman Saedpanah 2
1 Kurdistan University
2 Alborz Institute of Higher Educationl
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model for promoting organizational performance by Strategic Entreprenuership in the Small and medium-sized enterprises in Kurdistan provience. At first, the literature review has been studied and the metrics are extracted. The statistic society includes of 320 managers of small and medium enterprises and 175 samples are selected from randomly among these companies. The data is ghatherd by questionnaire and finally the operational model using regression analyses is developed. The results show that only 4 dimensions of strategic entrepreneurship include innovation, hyperactive, competitive aggression and risk taking are effected on on percived performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entreprenuership
  • Strategic Entreprenuership
  • Percived Performance
  • Small and Medium-Sized Enterprises
 
1. حمیدی­زاده، محمدرضا، عالم­تبریز، اکبر و مژده نیلچیان (1393). تبیین مهارت­های کارآفرینی سازمان در نیل به موقعیت برتر راهبردی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، 17، 92-73.
2. Allen M W., Armstrong D J., Reid Mt F& Riemenschneider C K (2008). Factors impacting the perceived organizational support of IT employees, Information & Management, 45(8), 556-563.
3. Barney, Jay B. (2001). Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Addison Westley.
4. BowenF,  RostamiM & Steel P .(2010). Timing is everything: A meta-analysis of the relationships between organizational performance and innovation, Journal of Business Research, 63(11), 1179–1185.
5. Brush, C.G. & Chaganti, R. )1998(. Businesses without glamour? An analysis of resources on performance by size and age in small service and retail firms. Journal of Business Venturing, 14, 233-257.
6. Chiquan. (2002). Market orientation and business performance: a framework for service organizations, European Journal of Marketing, Special Issue on Market Orientation and Service Firm Performance, 36(9/10), 1154-1163.
7. Dess, Gregory G. Lumpkin, G. T. McGee, Jeffrey E. (1999). Linking Corporate Entrepreneurship to Strategy, Structure, and Process: Suggested Research Directions. Journal of Entrepreneurship Theory & Practice. 23(3), 85-102.
8. Doern, Rachel. (2009). Investigating Barriers to SME Growth and Development in Transition Environments: A Critique and Suggestions for Developing the Methodology. International Small Business Journal. 27, 275-305.
9. Garvin, D.A. (2002). A note on corporate venturing and new business creation. Boston: Harvard Business School Publishing.
10. Hitt, M. A., R. D. Ireland, S. M. Camp and D. L. Sexton (2002). Strategic entrepreneurship: Integrating entrepreneurial and strategic management perspectives. Strategic entrepreneurship. Creating a new mindset. Oxford, UK, Blackwell Publishers Ltd.
11. Ireland, R. Duane; Covin, Jeffrey G. Donald F. Kuratko. (2009). Conceptualizing Corporate Entrepreneurship Strategy. Entrepreneurship Theory and Practice. 33(1).
12. Kuratko, D. F. Hodgetts, R. M. (2001). Entrepreneurship: A contemporary approach (5th Ed.). Fort Worth: Harcourt College.
13. Morales García V, Lloréns-Montes F& Verdú-Jover A J .(2007) .Influence of personal mastery on organizational performance through organizational learning and innovation in large firms and SMEsTechnovation, 27(9), 547-568.
14. Pelham A M, (1997). Market orientation and performance: the moderating effects of product and customer differentiation, Journal of Business & Industrial Marketing, 12(5), 276 – 296.
15. Shirokova, G., & Vega, G,. & Sokolova, L., (2012). Performance of Russian SMEs: Exploration, Exploitation and Strategic Entrepreneurship.
16. Teece, D. J., Pisano, G. and Shuen, A. (1997) Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal 18(7): 509–33.
17. Zahra, S.A., Nielsen, A.P. & Bogner, W.C. )1999(. Corporate entrepreneurship, knowledge, and competence development. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3), 169-189.