بررسی نقش مدیریت راهبردی در کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان

چکیده

کارآفرینی سازمانی و مدیریت راهبردی مفاهیمی هستند که از بعد نظری عملی، در دنیای امروز، توجه پژوهشگران و مدیران زیادی را به خود جلب کرده‌­اند. متغیرهای بسیاری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر می‌گذارند. اقدامات مربوط به مدیریت راهبردی از جمله اقدامات مدیریتی است که تسهیل­کننده کارآفرینی سازمانی است. از این‌­رو در این پژوهش به بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و پنج اقدام خاص مدیریت راهبردی شامل: میزان کاوش یا بررسی محیطی، انعطاف­پذیری در برنامه­‌ریزی، افق زمانی برنامه‌­ریزی، مشارکت در برنامه‌­ریزی، و ویژگی­‌های کنترل در شرکت پارس خزر پرداخته می­‌شود و به این سوال که ابعاد مدیریت راهبردی چه تأثیری می‌­تواند بر کارآفرینی سازمانی داشته باشد؟، پاسخ دهد. با توجه به این­که شرکت پارس خزر یک شرکت هلدینگ است، جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان خبره، مدیران، متخصصان و کارکنان کلیدی شرکت پارس خزر در استان گیلان می­‌باشد که حدود 150 نفر است. به علت نبودن واریانس جامعه از روش نمونه­‌گیری مورگان استفاده می‌­شود که با استفاده از این روش تعداد نمونه 108 نفر می‌شود که برای اطمینان این تعداد تا 115 نفر ارتقا داده شده است. در ابتدا میزان و یا مقدار متغیر بر اساس داده‌­ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد؛ سپس، توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آنها را ایجاد کرده که می‌­تواند در چگونگی استفاده از الگوهای آماری کمک کند. با تعیین الگوها آزمون فرضیه‌­های پژوهش با کمک نرم‌­افزار SPSS از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن برای تمام فرضیه‌­ها انجام می­‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Role of Strategic Management in Organizational Entreprenurship

نویسندگان [English]

  • Mohammd Taleghani 1
  • Sara Taleghani Nejad 2
1 Islamic Azad University
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

Corporate entrepreneurship and strategic management of the theoretical concepts which are practical in today's world,Entrepreneurial attitudes and behaviors necessary for success and survival of organizations in size. Many variables affect ce. Strategic management measures, including administrative measures that facilitator is the entrepreneurship. The present study examines the relationship between corporate entrepreneurship and strategic management of five specific action Includes the exploration or environmental review, flexibility in scheduling time horizon of planning, participation in planning, and control features. The company pays the Caspian Sea to question of what effect it can have on entrepreneurship, strategic management have? Answer With the Pars Khazar is a holding company, in this study population included all the experts, managers, professionals and key personnel in the province of Pars Khazar is that the target population is about 150 people. The variance is due to the absence of Morgan method used To analyze the data, according to the proposed goals or the value based on the data obtained from the questionnaire was found out, Then the resulting information is described in the tables and graphs, descriptive, overall view of how to distribute them created that can assist in the use of various statistical models Research hypothesis test to determine the Spearman correlation test using SPSS for all the assumptions of the screw. The final conclusion of the acceptance or rejection of hypotheses in the last episode of the season is reflected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • Entrepreneurship
  • The Relationship between Strategic Management and Entrepreneurship
  • Check Environmental Factors
  • Strategic Controls
 
1. ابراهیم­پور، ح؛ خلیلی، ح؛ حبیبیان، س (1390). بررسی نقش مدیریت استراتژیک در کارآفرینی سازمانی؛ پژوهش­های مدیریت سال سوم. شماره 9.
2. ابراهیم­پور،ح؛ حبیبیان، س؛ (1391). الگوی جامعی از کارآفرینی استراتژیک در کسب­و کارهای نوپا؛ کنفرانس ملی.
3. ابراهیم­پور، ح؛ صالحی صدقیانی، ج؛ خلیلی، ح (1390). بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد تجاری شرکت پتروشیمی تبریز؛ پژوهش­های مدیریت عمومی سال چهارم، شماره سیزدهم.
4. احمدی و همکاران (1382)، نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، چاپ پنجم، انتشارات تولید دانش.
5. اکبری، ا (1391). مهارت­های مدیریتی و نقش آن در نوآوری شرکت­های کوچک و متوسط؛ کنفرانس ملی.
6. ابراهیم­نژاد، م؛ قادری، ش؛ قادری (1391). بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت استراتژیک و کارآفرینی؛ کنفرانس ملی.
7. باقری، دل­پسند (1391). طراحی مدل شناسایی، ارزیابی و تعیین قابلیت­های استراتژیک: پژوهشی در شرکت ایران خود رو؛ کنفرانس ملی.
8. برایسون، جان ام، برنامه­ریزی استراتژیک بر سازمان­های دولتی و غیرانتفاعی، ترجمه عباس منوریان، مرکز آموزش مدیریت دولتی 1372، چاپ اول.
9. بهرامی، س؛ رجایی­پور، س؛ آقا حسینی، ت؛ نصرآبادی، ح (1390). تبیین رابطه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نواوری فنی در دانشگاه­های دولتی استان اصفهان، پژوهش­نامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره 6.
10. پورصادق، ن؛ یزدانی، ب (1390). تاثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت شرکت­های کوچک و متوسط؛ مطالعات مدیریت راهبردی، شماره7، 159-143.
11. پیرس و رابینسون (1389). برنامه­ریزی و مدیریت استراتژیک، چاپ ششم، مترجم دکتر سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره کتاب.
12. تحلیل رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی در گروه صنعتی سدید).
13. حسنی­مقدم، ص؛ رضایی­مقدم، ع؛ یوسف­پور، عبدالهی، س (1390). ارائه یک مدل مفهومی از توسعه کارآفرینی در بستر مدیریت شهری کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری.
14. حسینی، (1391). توانمندسازی کارکنان: گامی به سوی ترویج و توسعه کارآفرینی در سازمان­ها کنفرانس ملی.
15. دیوید، ف؛ مدیریت استراتژیک، چاپ بیستم (1379). مترجم: پارسائیان و اعرابی، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
16. رحمان، ح؛ هاشمی، ک (1389). فرآیند و استراتژی نوآوری در شرکت­های عمرانی ایران؛ چشم­انداز مدیریت، شماره 29، 279-275.
17. زنگانه، ی؛ کیانی، ع (1392). فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک(www.itpaper.ir)تاریخ دریافت 1392.11.6.
18. سالار ، ج؛ سازواری، م (1391). تبیین نقش کارآفرینی و نوآوری در توسعه اقتصادی شرکت­های کوچک و متوسط؛ کنفرانس ملی.
19. سیفی،م؛ کوزه چیان،ه؛ احسانی، م؛ سیفی،م (1391). تاثیر ساختار کارآفرینانه بر اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات مدیریت ورزشی شماره 13، 236-215.
20. صادق­زاده، ح؛ ولی نتاج، ن (1391). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی در شرکت­های شهرک صنعتی بابلسر کنفرانس ملی.
21. علم­بیگی، ا؛ ملک­محمدی، ا؛ مقیمی، م (1388). بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی؛ مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.
22. علیمردانی، م؛ قهرمانی،م؛ ابوالقاسمی، م (1389). بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتی)، فصلنامه رهیافتی نو در مدریت آموزشی سال دوم. شماره سوم. 144-131.
23. کاظمی، م؛ قاسمی، ح؛ رستم بخش، م (1390). شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش) کشور، پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی سال اول شماره 2.
24. گیوریان، ح؛ دیندار، ف؛ (1390). بررسی تاثیر اجرایی مولفه­های مدیریت استراتژیک بر اثربخشی آموزشگاه­ها؛ فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی سال دوم شماره چهارم.
25. مدهوشی، م؛ ساداتی، ع (1390). بررسی اثرگذاری فرآیند مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: کسب­وکارهای کوچک و متوسط شرق مازندران)، توسعه کارآفرینی سال سوم شماره دوازدهم، 26-7.
26. مقدمه­ای بر فرآیند مدیریت راهبردی. تهران: دانشگاه تهران 1384.
27. ناهید، م (1391). چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه؛ بررسی­های بازرگانی شماره 34.
28. نصیری یار، م (1388). سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک، ماهنامه تدبیر سال هفدهم شماره 173.
29. یارمحمدزاده، پ؛ سیادت، ع؛ هویدا، ر؛ نصرآبادی، ب (1390). تعیین روابط چندگانه میان فرآیند مدیریت استراتژیک و مولفه­های سرمایه فکری در دانشگاه­های دولتی اصفهان، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران سال سوم شماره 2.
30. یداللهی، ج (1391). مدیریت و ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی سپیدار،sepidarsystem.comwww.
31. Aktan, B. & Bulut C. (2008). Financial performance Impact of Corporate Entrepreneurship in Emerging Markets: A Case of Turkey, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 12, 69-79.
32. Akio, Tokuda (2005). The Critical Assessment of the Resource-Based View of Strategic Management: The Source of Heterogeneity of The Firm, Ritsumeikan International Affaris.3, 125-150.
33. Hughes M. & Morgan R. E. (2007). Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth, Industrial Marketing Management, 36, 651–661.
34. Kraus Sascha & KauranenIlkka (2009). Strategic management and entrepreneurship: Friends or foes?, Int. Journal of Business Science and Applied Management, 4, 37-50.
35. Ferreira, j (2008). Corporate Entrepreneurship: a Strategic and Structural Perspective
36. Irelan R. D. & Webb, J. W. (2009). Crossing the great divide of strategic entrepreneurship: Transitioning between exploration and exploitation, Business Horizons, 52, 469-479.
37. Lee, Sang M., Lim, Seongbae (2009). Entrepreneurial orientation and the performance of service business, service business, 3:1–13.
38. Li, Yong-Hui, Huang, Jing-Wen, Tsai, Ming-Tien (2009). Entrepreneurial orientation and firm performance: The role of knowledge, creation process, Industrial Marketing Management, 38, 440–449.
39. Michael A. Hitt, R. (2010). Duane Ireland, S. Michael Camp, Donald L. SextonStrategicEntrepreneurship: Integrating Entrepreneurial a Strategic Management Perspectives.
40. Nicolai J. Foss Jacob Lyngsie SMG W. P. (2011). The Emerging Strategic Entrepreneurship Field: Origins, Key Tenets and Research Gaps.
41. Tanţău, A. (2008). Common dimensions for entrepreneurship and strategy: the need for strategic entrepreneurship, Management & Marketing, 3(1), 73-80.