ارائه الگوی اجرای خط‌مشی فقرزدایی در ایران براساس سند چشم‌انداز بیست ساله

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

     با توجه به اهمیت موضوع فقر و حضور و گسترش آن در جامعه ایران، هدف این پژوهش، طراحی مدل اجرای خط‌مشی فقرزدایی در ایران بوده است. به این ترتیب، عوامل موثر بر اجرای خط­‌مشی­‌های فقرزدایی در سه عرصه خط‌مشی­‌گذاری، نهادی و عرصه خرد، طبقه‌­بندی نظری شده‌­اند. محقق جهت دست­یابی به اهداف پژوهش، از روش تحقیق دلفی استفاده کرده است که با اتکا به مبانی نظری و مطالعات میدانی اقدام به شناسایی و تأیید اعتبار محتوای 85 شاخص موثر بر اجرای خط‌­مشی فقرزدایی شد. در ادامه، تعداد 15 نفر به­‌عنوان اعضای پانل دلفی از بین قانون‌گذاران مطّلع در عرصه خط­‌مشی فقرزدایی با ویژگی‌های مربوطه انتخاب شدند. در دلفی توافق لازم با مقدار آماری تاو کندال 81/0 به­‌دست آمد. یافته‌های دلفی نشان داد که از بین شاخص‌های اولیه، 21 مولفه حذف شده و تعداد 64 مولفه به‌­عنوان مولفه‌های موثر بر اجرای خط‌­مشی فقرزدایی مورد توافق قرار گرفته است. همچنین تحلیل فازی یافته‌های پژوهش نشان داده است که از بین 64 شاخص به‌­دست ‌آمده، تعداد 29 شاخص اثر معتبری بر متغیّر وابسته گذاشته که این شاخص‌های پذیرفته شده، به­‌ترتیب ضریب تأثیرگذاری، چهار عامل محیطی کلان؛ روابط افقی بین سازمانی؛ تاثیر بازخورد جمعیت هدف و درنهایت متغیر شکل­گیری خط­مشی را شکل داده‌اند. درنهایت، میزان توان اجرای خط­‌مشی فقرزدایی در سند چشم­‌انداز با توجه به یافته‌های به‌­دست ‌آمده، برابر با 059/1 (خیلی ضعیف) بوده است. براساس نتایج، پیشنهاد می‌شود که دولت در عرصه سیاست­‌گذاری به‌­صورت اقتداری وارد عمل شده و در عرصه خرد رویکرد تعاملی، ترغیبی و مبتنی بر مشارکت اتخاذ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Model for Implementation of Poverty Eradication Policies in Iran based on 20-Year Outlook

نویسندگان [English]

  • Fateme Sanaei Alam
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran
  • Karamolla Daneshfard
Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University.
چکیده [English]

Given the importance of the issue of poverty and its presence and expand in Iran, The aim of this study was to design and implement a model of policy in poverty eradication. The factors affecting the implementation of poverty eradication policies in three areas of policy, institutional and micro areas have been classified based on theoretical review. Author to achieve the aims of the study, applied Delphi methodology that relied on literature and field studies identified and content verified 85 index of implementation of the poverty eradication policy. Subsequently 15 people of lawmakers informed on implementation of the poverty eradication policy selected as a Delphi panel. Delphi has accomplished on three steps and necessary agreement with the Kendall tau by 0/81 has achieved. Delphi findings showed that among the primary indicators, 21 factors have been removed and 64 component elements as factors affecting the implementation of the poverty eradication policy has been agreed. Fuzzy analysis results also showed that among the 64 indicators derived, 29 indicators effect on the dependent variable. This four accepted index based on impact factor are; macro environmental factor, organization horizontal relationship, target population feedback impact and policy making variable. Finally, the implementation of the poverty eradication policy on 20-year outlook According to the results equal to 1.059 (very poor) obtained. Based on the results of the study author suggest that government in policy making have an authoritarian approach and in micro level have an interactive, provocation and participatory approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty Eradication
  • Implementation of Policy
  • Governance
  • Delphi Method
  • Fuzzy Analysis
 
1. الوانی، سید مهدی؛ پورعزت، علی­اصغر و نجابت، انسیه (1394). بررسی دلایل اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی­گذاری در ایران در زمینه فقرزدایی (مطالعه موردی: لایحه فقرزدایی در کشور جمهور اسلامی ایران). فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 7، شماره 1، 1-18.
2. ارشدی، علی و کریمی، عبدالعلی (1392). بررسی وضعیت فقر در ایران در سال­های برنامه اول تا چهارم توسعه. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، سال یکم، شماره یکم، 35-64.
3. پورعزت، علی اصغر و نجابت، انسیه (1391). برّرسی خطّ­مشی­های فقرزدایی و رتبه­بندی آنها، فصلنامه رفاه اجتماعی. سال دوازدهم، شماره 46.
4.توسلی، حمید (1387). ارائه هشت مدل عملیاتی در چرخه سیاست­گذاری برای اجرای مطلوب سیاست­ها. مجله راهبرد یاس، شماره1، 74-93.
5. سازمان ملل متّحد (2000). اعلامیه هزاره و سند توسعه هزاره سوم. بازدید شده در سایت سازمان ملل.
6. صادقی، حسین و مسائلی، ارشک (1387). رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد با روند فقر در ایران با استفاده از رویکرد فازی. مجله رفاه اجتماعی، شماره 7 (28)، 151-172.
7. قربانی­زاده، وجه­الله و همکاران (1394). تحلیل مسائل اجرای خط­مشی­های اداری. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره 24: 67-96.
8.ملک­محمدی، حمیدرضا (1385). مسائل جدید در سیاست­گذاری عمومی. جزوه درسیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
9. Goggin, M.L., Bowman, A.O’M., Lester, J.P. & O’Toole, L.J., Jr (1990). Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation. Glenview Ill. Scott Foresman/Little, Brown and Company.
10. Habibi, Arash. Sarafrazi, Azam & Izadyar, Sedigheh (2014). Delphi Technique Theoretical Framework in Qualitative Research. The International Journal Of Engineering And Science (IJES), 3(4), 08-13.
11. Hill, Michael & Hupe, Peter (2002). Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice. London: Sage Publication.
12. Hill, Michael & Hupe, Peter. (2002). Doing Implementation Research. In Implementing Public Policy . London: The Politics Of Central Europe.
13. Lowi, T, J. (1972). Four systems of policy, politics, and choice. Public Administration Review, 32 (4): 298–310.
14. Mahmoudi, Vahid. (2001). Aspects ofpoverty in Iran. a thesis submittedfor the degree of Ph.D in economics, university of Essex.
15. Scott, W, Guy (2004). Public Policy Failure in Health Care. Journal of American Academy of Business, Cambridge; 5, 1/2; ABI/INFORM Global, 88.
16. Van Meter, D, & Van Horn, C, E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration and Society, 6 (4): 445–88.
17. Williamson, Deanna L, & Reutter, Lind, (1999).Defining and measuring poverty: implications for the health of Canadaians. HealthPromotion International, 14(4), 355-364.