ارتقای اثربخشی سازمانی در پرتو عوامل اقتضایی داخلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

2 دانشگاه کردستان

چکیده

     هدف این پژوهش بررسی اثرات عوامل اقتضایی داخلی بر اثربخشی سازمانی در شرکت‏‌های مستقر در شهرک‏های صنعتی شهرستان سنندج می‌­باشد. در این پژوهش برای جمع‏‌آوری داده­‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی است. جامعۀ آماری شامل 157 نفر از کارکنان شرکت‏‌های مستقر در شهرک‏‌های صنعتی شهرستان سنندج است که به روش نمونه‏‌گیری تصادفی در دسترس بررسی شدند. برای تحلیل آماری داده‌­ها و سوالات پرسشنامه از روش­‌های آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون جهت سنجش فرضیه‏‌ها استفاده شده است. بر اساس نتایج، بین عوامل اقتضایی داخلی و ابعاد آن با اثربخشی سازمانی ارتباط معنا‏داری وجود دارد؛ همچنین، از میان ابعاد عوامل اقتضایی داخلی؛ هماهنگی داخلی با ضریب (654/0) بیشترین میزان تأثیر را بر اثربخشی سازمانی داشته و در رتبه اول قرار گرفته است. بعد تازگی محصولات با ضریب (279/0) در رتبه دوم و بعد پیمانه‌‏ای بودن محصولات (110/0) در رتبه سوم و آخر قرار گرفته است.
     هدف این پژوهش بررسی اثرات عوامل اقتضایی داخلی بر اثربخشی سازمانی در شرکت‏های مستقر در شهرک‏های صنعتی شهرستان سنندج می­باشد. در این پژوهش برای جمع‏آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی است. جامعۀ آماری شامل 157 نفر از کارکنان شرکت‏های مستقر در شهرک‏های صنعتی شهرستان سنندج است که به روش نمونه‏گیری تصادفی در دسترس بررسی شدند. برای تحلیل آماری داده­ها و سوالات پرسشنامه از روش­های آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون جهت سنجش فرضیه‏ها استفاده شده است. بر اساس نتایج، بین عوامل اقتضایی داخلی و ابعاد آن با اثربخشی سازمانی ارتباط معنا‏داری وجود دارد؛ همچنین، از میان ابعاد عوامل اقتضایی داخلی؛ هماهنگی داخلی با ضریب (654/0) بیشترین میزان تأثیر را بر اثربخشی سازمانی داشته و در رتبه اول قرار گرفته است. بعد تازگی محصولات با ضریب (279/0) در رتبه دوم و بعد پیمانه‏ای بودن محصولات (110/0) در رتبه سوم و آخر قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Organizational Effectiveness in the Light of Internal Contingency Factors

نویسندگان [English]

  • Serveh Bazrafkan 1
  • Saman Ghaderi 2
1 Islamic Azad University of Sanandaj.
2 University of Kurdistan
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effects of contingency built on organizational effectiveness in companies based in the industrial town is the city of Sanandaj. In this study, questionnaire was used to collect data. This paper is applied and descriptive.The population includes the 157 employees of companies based in the industrial town of Sanandaj city and the available random sampling has been used. For statistical analysis of data and questionnaire questions, different methods of descriptive statistics and to evaluate the Pearson correlation and regression analysis had been utilized. The results indicate that the internal contingency factors and dimensions of organizational effectiveness have significant relationship. As well as, the size of the contingency factors, internal consistency coefficient (0.654) had the highest impact on organizational effectiveness and was ranked first. Novelty Products coefficient (0.279) is in the second and modularity of products (0.110) is the third and last.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingency Factors Internal
  • Organizational Effectiveness
  • Companies based in the Industrial Towns of Sanandaj City
 
1. اسدزاده، ناصر (1388). بررسی رابطۀ خلاقیّت با اثربخشی آموزشی- پژوهشی اعضای هیئت علمی، پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
2. امیدی، علیرضا؛ تندنویس، فریدون؛ مظفری، سید امیر احمد (1391). ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمان‏های ورزشی ایران، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دوم، شماره 4.
3. امین­بیدختی، اکبر؛ قربانی، مهتاب (1394). نقشه ارتقا اثربخشی مدیران با بهره­گیری از هوش معنوی و اخلاق حرفه­ای. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره 23: 137-160.
4. حیدرپور، فرزانه؛ لشکری، زهرا؛ صمدی، حجت (1392). عوامل اقتضایی موثر بر طراحی موفق سیستم‏ها‎ی اطلاعاتی حسابداری، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
5. دفت، ریچارد ال (1390). مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
6. رحیمی، غلامرضا؛ نوروزی، محمدرضا؛ سریع القلم، نرگس (1391). بررسی رابطه هوش چندگانه مدیران با اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره 25.
7. سید نقوی، میر علی؛ نریمانی، مهدی؛ غلام حسینی، حسین (1389)، فرهنگ و استراتژی و تاثیر آن بر اثربخشی سازمانی: با نگاهی بر مدیریت دانش، چشم­انداز مدیریت دولتی، شماره1، 24-9.
8. سیفی سالدهی، محمدهادی؛ کوزه­چیان، ‏ها‎شم؛ احسانی، محمد (1391). تأثیر ساختار کارآفرینانه بر اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13، 236-215.
9. طالقانی، م. و فیض، م. (1390). رابطه عدالت سازمانی با اثر بخشی سازمان بازرگانی استان گیلان. بررسی‌های بازرگانی. 6(1)، 60–70.
10. عبدی، ح.، رمضانی‌نژاد، ر.، یوسفی، ب.، سجادی، س. و ملک‌خلاق، ا. (1390). طراحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیون­های ورزشی جمهوری اسلامی ایران براساس رویکرد ارزش رقابتی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1(7)، 15–30.
11. کرم دخت، رقیه (1390). بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه شهرستان بابلسر، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال پنجم، شماره1، 126- 115.
12. کوزه‌چیان، ه.، احسانی، م.، سیفی‌سالدهی، م.، سلیمانی‌کشایه، س. و رضایی، ش. (1389). رابطه بین ساختار کارآفرینانه و اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. مدیریت ورزشی. (6)، 5–28.
13. گوئل‌کهن (1377). مدلی چهار وجهی در تعیین اثربخشی سازمانی یک روش­شناسی علمی برای محاسبه اثربخشی سیستم­ها. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. 1(6)، 49–74.
14. محرابی، جواد؛ رهنما، افشین؛ درستی، علی؛ علایی، عباس (1391). بررسی رابطه بین خلاقیت و اثربخشی سازمانی، فصلنامه علوم رفتاری، دوره 4، شماره 11، 43- 60.
15. ملاحسینی، علی؛ ارسلان، احسان (1388). بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی در ادارات و سازمان‏ها‎ی دولتی شهرستان رفسنجان، مجله توسعه و سرمایه، سال دوم، شماره 4، 140-117.
16. مودب، ندا؛ محمدی، الهه؛ کشتکاران، ویدا (1392). رابطه بین اثربخشی سازمانی و موضع کنترل مدیران حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1389، مجله علمی علوم پزشکی صدرا، دوره 1، شماره2، 94-87.
17. میرسپاسی، ن. و گودرزوند‌چگینی، م. (1382). مطالعه رابطه بین محیط، ساختار سازمانی و اثربخشی سازمانی شهرداری­ها و ارائه الگوی پیشنهادی. مدیریت شهری. 1(4)، 56–63.
18. ناصری، ج. (1383). تأثیر نابهنگامی، در کارایی و اثربخشی سازمان. تعاون. 10(1)، 65–69.
19. نایب­زاده، شهناز؛ سهیلی، محمد (1392). بررسی رابطه عوامل اقتضائی موثر بر اطلاعات سرمایه فکری داخلی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده حسابداری و مدیریت.
20. نیک­پور، امین؛ منظری توکلی، علیرضا؛ رجائی­نژاد، مهدی (1391). بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کارکنان و اثربخشی سازمانی در سازمان‏ها‎ی دولتی شهر کرمان، فرایند مدیریت توسعه، دوره 25، شماره 3.
21. هرسی و بلانچارد، ک.، (1370). مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی، مترجم: علاقه‏بند، تهران: انتشارات امیر کبیر.
22. هوی و میسکل (1382). تئوری و تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، ترجمه میر محمد سید عباس­زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه چاپ چهارم.
23. Aydin, B., & Ceylan, A. (2009). Does organizational learning capacity impact on organizational effectiveness? Development and Learning in Organizations, 23(3), 21-23.
24. Bergeron, F., Raymond, L. & Rivard, S. (2001). Fit in strategic information technology management research: an empirical comparison of perspectives. Omega, 29, 113-219.
25. Chenhall, R. H. (2003). Management Control Systems Design Within its Organisational Context: Findings from Contingency-Based Research and Directions for the Future.Accounting, Organisations and Society, 28, 2 – 3: 127-168.
26. Donaldson, L., (2001). The Contingency Theory of Organizations. Sage, Thousand Oaks, CA.
27. Drazin, R., Van de Ven, A.H., (1985). Alternative forms of fit in contingency theory. Admin. Sci. Quart. 30, 514–539.
28. Ginsberg, A., Venkatraman, N., (1985). Contingency perspectives of organizational strategy: a critical review of the empirical research. Acad. Manage. Rev. 10, 3421–3434.
29. Goudarzvand Chegini, Mehrdad, Yousefi, Samin and Rastad Shabnam (2013). Competitive Study of Effects about Dimensions of Organizational Structure on Productivity. Journal of Basic and Applied Scientific Research, ISSN 2090-4304, 3(4). 318-326.
30. Hofer, C.W., (1975). Toward a contingency theory of business strategy. Acad. Manage. J. 18, 784–810.
31. Katsikea, E., Theodosiou, M., Perdikis, N., Kehagias, J (2011). The effects of organizational structure and job characteristics on export sales managers’ job satisfaction and organizational commitment, Journal of World Business, 46, 221-223.
32. Kim, J.H., Kim, C.S, Kim, J.M (2011). Analysis of the effect of leadership and organizational culture on the organizational effectiveness of radiological technologist’s working environments, Journal of Radiography, 17, 201-206.
33. Kirkpatrick, S.A. & Locke, E.A. (1991). Leadership: do traits matter?, Academy of Management Executive, 5(2), 48-60.
34. Lakshman. C. (2009). Organizational knowledge leadership: An empirical examination of knowledge management by top executive leaders, Leadership & Organization Development Journal, 30(4), 338 ˚ 364.
35. Lau, Antonio K.W. (2014). Influence of contingent factors on the perceived level of supplier integration: A contingency perspective, J. Eng. Technol. Manage. 33, 210–242.
36. Luthans, F., Steward, T.I., (1977). A general contingency theory of management. Acad. Manage. Rev. 2 (April (2)), 181–195.
37. Manzoor, Q. A. (2011). Impact of Employees Motivation on Organizational. Effectiveness. Business Management and Strategy .3(1), 1-12.
38. Marjani, A. B., Soheilipour. M. (2012). The Relationship between Organizational Intelligence and Staff Performance Based on the Model of Karl Albrecht. International Journal of Business and Social Science, 3(4), 152-158.
39. McMaster, M. D. (1996). The intelligence advantage: Organizing for complexity. Newton, MA: Butterworth-Heinemann.
40 .Millar, S. J. (2003) The relationship of some organisational factors to information systems effectiveness: a contingency analysis of Egyptian data. Journal of Global Information Management.
41. Qiu, J., Lin, z (2011). A framework for exploring organizational structure in dynamic social networks, Jornal of Decision Support Systems, 51, 760-771.
42. Reid, Gavin C. Julia A. and Smith, (2000) The Impact of Contingencies on Management Accounting System Development, Management Accounting Research, 11, 427-450
43. Robbins, Stephen P., (2005). Organization Theory 2nd ed, New Jerssy, Prentice-Hall. 28.
44. Sharma, M., Kaur, G. (2011). Workplace Empowerment and Organizational Effectiveness. Academy of Banking Studies Journal, 10, 105-120.
45. Shiva, M., Damodar, S. (2012). Transformational Leadership, Organizational Culture, Organizational Effectiveness, and Programme Outcomes in Non-Governmental Organizations. Social Services and Welfare, 23, 684-710.
46. Uhl-Bien, M., Marion, R., & McKelvey, B. (2007). Complexity leadership theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge age. Leadership Quarterly, 18, 298−318.
47. Zheng ,Wei (2005). The impact of organizational culture, structure, and strategy on knowledge management effectiveness and organizational effectiveness, University of Minnesota.