تبیین نقش میانجی قابلیت‌های پویا در راهبرد کسب مزیت رقابتی رابطه محور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه شرکت‌­ها به‌­عنوان قسمتی از شبکه روابط نگریسته می‌­شوند که می‌­توانند از این شبکه مزیت رقابتی کسب کنند. این پژوهش با هدف تحلیل نقش قابلیت‌­های پویا در رابطه روابط بیرون سازمانی با مزیت رقابتی سازمان و کمی­‌سازی این روابط انجام شده است. برای این منظور از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. ابزار کمی‌­سازی روابط، پرسشنامه بوده است که با روش‌­های مختلف روایی و پایایی آن بررسی شد. پرسشنامه در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در تهران به‌­صورت تصادفی توزیع شد که 352 مورد از آن برگدانده شد. نتایج نشان از تاثیر بیشتر مسیر غیرمستقیم تبدیل سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان به مزیت رقابتی نسبت به مسیر مستقیم آن دارد. قابلیت­‌های پویا نقش میانجی معنادار و مکمل را در این رابطه ایفا می­‌کنند. حمایت‌های دولت، فقدان کارایی اجباری و نبود اطمینان از تقاضا از جمله متغیرهای تعدیل­گر محیطی تاثیر‌گذار بر مدل پژوهش بوده­اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Mediator Role of Dynamic Capabilities in Relational View of Competitive Advantage Strategy

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Shahtahmasbi
  • Seyyed Hamid Khodadad Hoseini
  • Asadollah Kordnaije
Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

Today, companies are seen as part of the network of relationships that they can gain competitive advantage from networks. This study has been done to analyze the role of dynamic capabilities in relation between external relations of the organization with competitive advantage and quantification of these relationships. For this aim, has been used mix method. Questionnaire was tools for quantification of relations of this research that its reliability and validity was checked by different methods. The questionnaires were distributed in 13th international construction fair in Tehran with random sampling, and 352 returned and complete questionnaires were used for quantitative analysis. The findings show the indirect impact of external social capital on competitive advantage has become much more than direct one. Dynamic capabilities play complement and significant mediator role in this relationship. Government support and enforcement inefficiency and demand uncertainty are environmental moderator variables that have effective impact on research model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relational View
  • Competitive Advantages
  • Dynamic Capabilities
  • Institutional Theory
 
1. اسماعیل­زاده، مرضیه؛ خاشعی، وحید (1394). تاثیر منابع سازمانی و قابلیت­های پویا بر عملکرد شرکت­های دانش­بنیان. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره 23: 269-286.
2. امیدی­کیا، کامران (1391). طراحی و ارزیابی مدل قابلیت­های جایگاه­سازی برند شرکت بر اساس رویکرد قابلیت­های پویا: صنعت مواد غذایی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
3. آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول و قنواتی، مهدی (1391). مدلسازی مسیری- ساختاری در مدیریت، کاربرد نرم افزار Smart PLS. تهران: انتشارات نگاه دانش.
4. شاه­طهماسبی، اسماعیل و مشبکی، اصغر (1386). بررسی رابطه میان عملکرد، یادگیری و مدیریت دانش و معرفی معیار مناسب جهت ارزیابی عملکرد راه­حل‌های دانشی. سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
5. Acquaah, M. (2007). Managerial social capital, strategic orientation, and organizational performance in an emerging economy. Strategic Management Journal, 28(12): 1235- 1255.
6. Anderson, J. C., & Narus, J. A. (1991). Partnering as a focused market strategy. California Management Review, 33(3): 95– 113.
7. Anderson, J. C., Håkansson, H., & Johanson, J. (1994). Dyadic business relationships within a business network context. The Journal of Marketing, 1-15.
8. Armstrong, S. J., & Overton, T. S. (1977). Estimating nonresponse bias in mail surveys. Journal of Marketing Research, 14(3): 396–402.
9. Atuahene-Gima, K., and Murray, J. (2007). Exploratory and Exploitative Learning in New.
10. Chai, K-H., Yap C-M., Wang, X. (2011). Network closure’s impact on firms’ competitive advantage: The mediating roles of knowledge processes, Journal of Engineering and Technology Management, 28: 2–22.
11. Chen, Y-C., Li, P-C., & Evans, K.R. (2012). Effects of interaction and entrepreneurial orientation on organizational performance: Insights into market driven and market driving. Industrial Marketing Management, 41:1019–1034
12. Collis, D. J. (1994). How valuable are dynamic capabilities?. Strategic Management Journal: 143–151.
13. Davis, S. (2002). Brand Asset Management2: how businesses can profit from the power of brand. Journal of Consumer Marketing, 19(4), 351-358.
14. Doz, Y. (1996). Managing core competency for corporate renewal: towards a managerial theory of core competencies, in Dosi, G. and Malerba, F. macmilla, london.
15. Dyer, J. H., & Singh, H. (1998). The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23(4): 660–679.
16. Emerson, R. M. (1981). Social exchange theory. In M. Rosenberg, & R. Turner (Eds.), Social psychology: Sociological perspectives : 30– 65 New York: Basic Books.
17. Ford, D. (1997). Understanding Business Markets, 2nd edition. The Dryden Press, London.
18. Francisco, M. & Castillo, J.Luis. M.A. (2009) .New productperformance indicators: Time horizon and importance attributed by managers. Technovation. 29: 714-724.
19. Granovetter M. (1985). Economic action and social structure: the problem of embeddedness. American Journal of Sociology 91: 481–510.
20. Grant, R. (1996). Prospering in Dynamically- Competitive enviroment. Organization Science.7: 375-387.
21. Grant, R.M. (1991). The resource-Based view of competitive advantage: implication for sterategy formulation. California management journal, 33: 114-34.
22. Griffith D.A., Harvey, M.G. (2004). The influence of individual and firm level social capital of marketing managers in a firm’s global network. Journal of World Business, 39: 244–254.
23. Hakansson, H., & Snehota, I. (1989). No business is an island: The network concept of business strategy. Scandinavian Journal of Management, 5(3): 187– 200.
24. Heide, J. B & Wathne, K. H., (2006). Friends, Businesspeople, and Relationship Roles: A Conceptual Framework and a Research Agenda, Journal of Marketing, 70: 90–103.
25. Ho, S-ching (2001). Growing Consumer Power in China: Some Lessons for Managers, Journal of International Marketing, 9(1): 64–83.
26. Huang, H, C., ChiLai, M., WeiLo Do, K. (2012). founders’ownres our cesmatter, The influence of business networks on start-up innovation and performance. Technovation. 32: 316–327.
27. Itami, H. and Numagami, T. (1992). Dynamic interaction between strategy and technology. Strat. Mgmt. J., 13: 119–135.
28. Jaworski, B J. & Kohli, A. K. (1993). Market Orientation: Antecedents and Consequences. Journal of Marketing, 57: 53–70.
29. Kemper, J., Engelen, A., Brettel, M. (2011). How Top Management’s Social Capital Fosters the Development of Specialized Marketing Capabilities: A Cross-Cultural Comparison. Journal of International Marketing. Article Postprint, 19: 1-52.
30. Kim, Y. & Cannella, A.A., Jr. (2008). Toward a social capital theory of director selection. Corporate Governance, 16: 282-293.
31. Lane, P.J., & Lubatkin, M. (1998). Relative absorptive capacity and interorganizational learning. Strategic Management Journal 19(5): 461–477.
32. Lee, E., Han, S., Nam, H. U., & Rho, J. J. (2013). Building capabilities via suppliers' effective management of relationships. Industrial Marketing Management, 42(5): 805-813.
33. Lee, E., Semi Han, U., Un Nam, H. & Rho, J. J. (2013). Building capabilities via suppliers' effective management of relationships. Industrial Marketing Management. In press.
34. Lee, H, Zhang, Y. (2007). The Role of Managers’ Political Networking and Functional Experience in New Venture Performance: Evidence from China’s Transition Economy, Strategic Management Journal, 28(8): 791–804.
35. Li, J. J., Poppo, L., and Zhou, K. Z. (2008). Do managerial ties in China always produce value? Competition, uncertainty, and domestic vs. foreign firms. Strategic Management Journal, 29(4): 383-400.
36. Liu (Eunice), C.l., Ghauri, p. N, Sinkovics,R. R. (2010). Understanding the impact of relational capital and organizational learning on alliance outcomes. Journal of World Business, 45: 237–249.
37. Lorenzoni, G. & Lipparini, A. (1999). The leveraging of interfirm relationships as a distinctive organizational capability: A longitudinal Study, Strategic Management Journal, 20: 317-318.
38. Martínez-Cañas, R. Ruiz-Palomino, p. (2010). Social Capital Generation Inside Science Parks: An Analysis of Business-University Relationships, International Journal of Management & Information Systems, 4(4): 45-50.
39. Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage, Academy of Management Review, 23(2): 242-266
40. Peng, M. W. (2003). Institutional Transitions and Strategic Choices, Academy of Management Review, 28(2): 275–96.
41. Porter, M. and Fuller, M. (1986). Coalitions and global strategy, in M. Porter (Eds), Competition in Global Industries, 315-344 (Boston, MA: Harvard Business School Press.
42. Ritter, T. (2000). A Framework for Analyzing Interconnectedness of Relationships. Industrial Marketing Management, 29: 317–326
43. Rouach, D. & Santi, P. (2001). Competitive Intelligence Adds Value: Five Intelligence Attitudes. European Management Journal, 1: 552-559.
44. Sheng, S, Zheng Zhou, K. & Li, J J. (2011). The Effects of Business and Political Ties on Firm Performance: Evidence from China. Journal of Marketing, 75: 1–15.
45. Smith-Doerr, L., Powell, W. (2003). Networks and economic life. In: Smelser, N., Swedberg, R. (Eds.), The Handbook of Economic Sociology. Princeton Univer- sity Press.
46. Stam, W.; Arzlanian, S., & Elfring, T. (2013). Social Capital of Entrepreneurs and Small Firm Performance: A Meta-Analysis of Contextual and Methodological Moderators. Journal of Business Venturing, Forthcoming.
47. Sweeney, B. (2006). What influence does brand image and brand reputation have towards achieving a sustained competitive advantage in the sports apparel industry?  MBA thesis,
48. Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise.
49. Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18: 509−533.
50. Uzzi, B. (1997). Social structure and competition in interfirm networks: the paradox of embeddedness. Administrative Science Quarterly, 42: 35−67.
51. Wang, Yi; Chan, S. F; Yang, Z. (2013). Customers’ Perceived Benefits of VBC Interactions  in China, Journal of Electronic Commerce Research:14(1).
52. Xin, K, R & Pearce, J. L. (1996). Guanxi: Connections as Substitutes for Formal Institutional Support, Academy of Management Journal, 39(6): 1641–58.
53. Yli-Renko, H., Autio. E. & Sapienza. H. (2001). Social Capital, Knowledge Adquisition and Knowledge Exploitation in Technology-Based New Firms, Strategic Management Journal, 22: 587-613