توسعه توانمندی‌های برنامه‌ای کارکنان دانشگرا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

توسعه توانمندی برنامه‌­ای کارکنان دانش‌گرا از دغدغه‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه­‌ها است. هدف این پژوهش، رتبه­‌بندی متغیرهای حاصل از مدل توسعه توانمندی برنامه‌­ای کارکنان دانش‌گرا در یک دانشگاه بزرگ دولتی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی (FAHP) است. این مقاله مولفه‌­های توسعه توانمندی برنامه‌­ای کارکنان دانش‌گرا را که بااستفاده از نظر خبرگان در پژوهش قبلی شناسایی شده است، الویت­‌بندی کرده است. مولفه‌­های مذکور بااستفاده از روش پژوهش آمیخته به شیوه اکتشافی شناسایی شد. طرح پژوهش در دو مرحله اجرا شده است که براساس آن نتایج چهارمولفه آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و ارتباطی برای توسعه توانمندی شناسایی شد و در این مقاله اولویت‌­بندی شاخص‌­های چهار مولفه مذکور گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capabilities Developing of Knowledge Oriented Workers

نویسندگان [English]

  • Sakineh Zahedi 1
  • Abbas Rad 2
  • Mohammad Reza Hamidizadeh 2
1 Tehran University
2 Shahid Beheshty University.
چکیده [English]

One of the objectives of human resources management at a university system is to develop the knowledge oriented workers' capabilities. The purpose of this study was to Ranke the variables of capabilities development of knowledge oriented worker model using Fuzzy Analysis Hierarchy Process (FAHP). In prior research, these variables were recognized by experts' opinion. To recognize these variables, mixed method was used and research design was conducted in two steps.  According to the result of prior research, four development components - educational, research, management and communicative - were identified. This article ranked the indicators of the above- mentioned components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capability Development
  • Knowledge-oriented Worker
  • FAHP
  • Human Resource Management
 
1. بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش­های تحقیق کیفی و آمیخته (چاپ اول). تهران: نشر دیدار.
2. حمیدی­زاده، محمدرضا (1394). تبیین الگوهای بومی توسعه دانش ملی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره 21: 211-249.
3. میرکمالی، سید محمد (1373). رهبری و مدیریت آموزشی (چاپ دوم). تهران: رامین.
4. هومن، حیدرعلی (1384). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­افزار لیزرل. تهران: سمت.
5. Bloor, M., Frankland, J., Thomas, M. & Robsen, K. (2001). Focus groups in social research. London: sage.
6. Dee, J. R. & Daly, C. J. (2009). Innovative models for organizing faculty development programs pedagogical reflexivity, student learning empathy and faculty agency Human Resource. Journal of the Sociology of Self-Knowledge, 6(1); 1-22.
7. Fitzsimmons, J. (2010). A case study of faculty development programs in division 1 research institution colleges: The respective of the program administrators. Retrieved on 10. 7. 2011 from: http://citeseerx.ist.psu.edu/view doc/summary.
8. Gosling, D. (2008). Educational development in the United State Kingdom. Retried on 15, 1, 2012 from http://www.hedg.ac.uk.
9. Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings, Albany: state university of New York.
10. Lars, N. & Truls, E. (2001). Intellectual capital: a human capital perspective.  Journal of Intellectual Capital, 2(2): 127 – 135.
11. Lawler, P. & King, K. (2000). Planning for effective faculty development: using adult learning strategies. United State: Krieger publishing company
12. Park , R. (1979). Faculty development: An historical perspective. POD Quaterly, 1(1): 24-32.
13. Rabiee, F. (2004). Focus groups interview and data analysis. Proceedings of the Nutrition Society, 63, 655-660.
14. Roscoe, J. (2002). Continuing professional development in higher education. International Journal of Human Resource Development, 5(1): 3-9.
15. Skolink, M. L. (1998). Higher education in the 21st century, perspective on an emerging body of literature. Futures, 30(7): 635-650.
16. Yurtsever, G. (2013). English language instructors beliefs on professional development models and preferences to improve teaching skills. Procedia – Social and Behavioral Science, 70: 666-674.