دستیابی به نوآوری سازمانی از مسیر هوشمندی رقابتی و تفکر راهبردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان.

2 پردیس فارابی دانشگاه تهران.

چکیده

رقابت فزاینده دنیای کسب­‌وکار، شرکت­‌ها را وادار کرده برای کسب مزیت رقابتی به تحولات محیطی، نوآوری و ابعاد آن در کسب­‌وکار یا سازمان توجه ویژه­ای داشته باشند. هوشمندی رقابتی با کشف سریع­‌تر فرصت‌­های جدید، زیربنای فرآیندهای نوآورانه را ایجاد می‌­کند؛ اما فقدان تفکر راهبردی در بین سازمان­‌ها باعث نبود کارایی و اثربخشی این ابزار، جهت رسیدن به نوآوری سازمانی شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش میانجی تفکر راهبردی سطح سازمان بر تأثیر هوشمندی رقابتی بر نوآوری سازمانی است. روش تحقیق کمی و ماهیت آن توصیفی و از شاخه همبستگی است. جهت جمع­آوری داده­‌های مربوط به متغیرها از پرسشنامه‌­ای استفاده شد که برای اولین بار در ایران نوآوری سازمانی را بر اساس مولفه­‌های پیشنهادی، سازمان همکاری توسعه اقتصادی (OECD) مورد سنجش قرار داده است. بدین منظور، نمونه‌­ای به حجم 100 آزمودنی از بین مدیران نمایندگی‌­های شرکت­‌های بیمه‌­ای استان قم با روش نمونه‌­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که تمام مؤلفه‌­های هوشمندی رقابتی و نوآوری سازمانی و همچنین تفکر راهبردی به‌­صورت دو به دو با هم همبستگی دارند. با اجرای الگوی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS - SEM) برای آزمون فرضیه­‌ها، مشخص شد که الگوی پیشنهادی دارای برازش خوبی است و نوآوری سازمانی از طریق هوشمندی رقابتی و تفکر راهبردی سطح سازمانی، تبیین شده که تفکر راهبردی به­‌عنوان میانجی به میزان 66 درصد مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Achieving Organizational Innovation by Competitive Intelligence and Strategic Thinking

نویسندگان [English]

  • Abbasali Rastgar 1
  • Amin Arefi 1
  • Mohammad Hizji 2
1 Semnan University.
2 Tehran University.
چکیده [English]

Developing competition in business forced companies to have special attention to environmental changes, innovation and its dimensions in business or organization in order to achieve competitive advantage. Competitive intelligence make a basis of innovation process, but lack of strategic Thinking in organizations causes inefficiency and ineffectiveness of this way for achieving organizational innovation. The main goal of this article is checking the mediator role of strategic Thinking of organization level on effect of competitive intelligence on organization organizational innovation. The methodology of the study is quantitative and descriptive and branch of regression. For collecting data, related to variables, we used questionnaires that asessed, organizational innovation for the first time in Iran on the basis of suggested traits by Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Therefore, 100 samples include managers of Qom's insurance companies’ agents’ choosed simple random sample. The results of Pearson regression showed that all features of competitive intelligence on organizational innovation and also strategic Thinking have regression couple by couple. With performing the model of structural equations by minimum trivial square for hypothesis testing, specified that suggested model has a good to assess and also organization strategic Thinking as a mediator has been effective in amount of 66 percent on effect of the competitive intelligence on organizational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Intelligence
  • Strategic Thinking
  • Organizational Innovation
 
1. آقازاده، هاشم (1383). توسعهتفکر استراتژیک یک قابلیت اصلی. ماهنامه تدبیر، شماره 149. 18-23.
2. اکبری، پیمان؛ بهارستان، امید؛ شائمى برزکى، علی (1392). تحلیل تأثیر هوش هیجانى و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی. نشریه فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 26، شماره 4، پیاپی 86، 73 - 100.
3. الوانی، سید مهدی (1389). مدیریتعمومی. تهران، نشر نی، ویراست سوم، چاپ سی و هشتم.
4. پورصادق، ناصر؛ یزدانی، بهرنگ (1390). تاثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت شرکت­های کوچک و متوسط. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، سال دوم، شماره 7، 143-.159
5. تندسته، رضا (1392). بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر عملکرد کسب و کار، مطالعه موردی کارشناسان و مدیران صنایع غذایی استان تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
6. حمیدی­زاده، محمدرضا (1393). تصمیم­گیری هوشمند و خلاق، تهران، انتشارات ترمه.
7. خاکسار، منصور؛ خاقانی، معصومه؛ زارعی، امجد (1392). بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت­های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ). فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، سال هشتم، شماره 26، 49-62.
8. خیاطان، مهدی؛ مبارکی، محمدحسن (1393). عوامل موثر بر رفتار کارآفرینانه مدیران مراکز تحقیقاتی دانشگاه­های علوم پزشکی تهران. نشریه پیاورد سلامت، دروه 8، شماره 3، 198-209.
9. رضایی، محسن؛ قزاقی، رضا؛ شرفی، وحید؛ حسنی، سیده فاطمه (1393). تأثیر هوشمندی رقابتی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی. کنفرانس بین­المللی توسعه و تعالی کسب­وکار اقتصاد و مدیریت.
10. اردکانی، سعید؛ کنجکاو منفرد، امیررضا؛ حکاکی، مسعود؛ رضایی دولت­آبادی، حسین (1389). شناسایی عوامل موثر بر توسعه. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره 2، 135-155.
11. شفیعی نیک­آبادی، محسن؛ جلیلی بوالحسنی، اعظم؛ خاتمی فیروزآبادی، علی (1388). نقش نوآوری سازمانی در پیاده­سازی کسب­وکار الکترونیک در شرکت­های مادر در صنعت خودرو (مطالعه موردی، شرکت ایران خودرو). فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، شماره 21، 11-18.
12. صدر، سید محمد جواد؛ انصاری، رضا (1394). تاثیر نوآوری بازار و ناپایداری­های فناورانه بر عملکرد نوآوری در راستای کسب مزیت رقابتی در شرکت­های دانش بنیان. نشریه بهبود مدیریت، سال نهم، شماره 1، 95-114.
13. علیزاده، سعید (1389). نقش هوشمندی رقابتی در بهبود عملکرد سازمان­ها. کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
14. غفاری، رحمان؛ نظری، محسن؛ افضلی، شیما؛ عمرانی فر، میثم (1392).  هوشمندی رقابتی، برساخته­ای نوین در توسعه تفکر استراتژیک. مدیریت فرهنگ سازمانی، سال یازدهم، شماره 29، 193- 169.
15. غفاریان، وفا؛ کیانی، غلامرضا (1386). پنج فرمان برای تفکر استراتژیک. تهران،  ناشر: فرا .
16. غفاریان، وفا؛ عمادزاده، مرتضی (1385). معانی نوظهور در مفهوم استراتژی. تهران، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی.
17. فیض، داود؛ روح­الامینی، سید علی (1392). تجزیه و تحلیل تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکت­های کوچک و متوسط. فصلنامه صنعت و دانشگاه، سال ششم، شماره 21 و 22، 37-48.
18. کاظمی طامه، محمود (1386). کارآفرینی در بیمه، فصلنامه تخصصی آسیا، ش 42.
19. مظلومی، نادر؛ ناصحی­فر، وحید؛ احسان­فر، گلشن (1391). رابطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هشتم، شماره 109، 33-56.
20. César, C & Lopez, A (2012). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of Business Research, JBR-07575, 12-24.
21. Deschamps, J. & Nayack, P. R (1995). Product Juggernauts- How Companies Mobilize to Generate a Stream of Market Winners, Harvard Business School Press.
22. Dishman, p & Pearson, T (2003). Assessing Intelligence as Learning within an Industrial Marketing Group: A Pilot Study. Industrial Marketing Management, 32, 615-620.
23. Feldman D. C (2004). The devil is in the detail: converting good research into publishable articles. Journal of management ,30, 1, 1-6.
24. Gilad, B. (1999). Competitive Intelligence: The real Knowledge management. Knowledge Management, 12, 33, 120-132.
25. Grates, F. (2002). Strategic thinking versus strategic planning: toward understanding the complementarities. Management Decision, 40(5), 456-462.
26. Gumusluoglu, L & Ilsev, A (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of Business Research, 62 , 461–73.
27. Hung. R.Y.Y, Lien, B. H, Yang, B, Wu, C. M. & Kuo, Y. M (2010). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. Journal of International Business Review, 23, 1-6.
28. Ma, H (1999). Anatomy of Competitive Advantage: A Select Framework. Management Decision, 37, 709- 718.
29. McGonagle, J. & Vella. C. M (2002). A Case for Competitive Intelligence. the Information Management Journal, 36, 35- 40.
30. Mashhadi Kordi, B (2010). Strategic thinking and innovation underlie. Resou, 79. 4-7.
31. Nwokah, NG & Ondukwu, FE (2009). Competitive intelligence and marketing effectiveness in corporate organizations in Nigeria. African Journal of Marketing Management, 37, 10-22.