بررسی میزان آمادگی مردم شهرستان پاکدشت در برابر پدیده زلزله و شناسایی مناسب‌ترین روش آموزش جهت آموزش انتقال مفاهیم و نکات ایمنی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین الملی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

2 مهندسی زلزله.

3 پژوهشگاه بین الملی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.

چکیده

     این پژوهش برای بررسی میزان آگاهی و آمادگی مردم شهرستان پاکدشت در برابر پدیده زلزله و شناسایی مناسب‌ترین روش آموزش ایمنی و نیازهای اطلاعاتی آن‌ها در این زمینه،  انجام شده است. بدین منظور یک نظرسنجی از ساکنین شهر برای دستیابی به میزان آمادگی و شناخت آن­ها نسبت به زلزله، میزان آگاهی آنان از زلزله‌خیزبودن منطقه، نیازهای ضروری آن­ها، رفتارهای آنان هنگام وقوع زلزله و همچنین مناسب‌ترین روش آموزشی جهت انتقال مفاهیم و نکات ایمنی به آن­ها انجام شده است. نمونه آماری در این تحقیق 512 نفر از جمعیت ساکن شهر پاکدشت را شامل می‌شود. برای جمع ­آوری داده‌ها، پرسشنامه‌­ای طراحی و توسط پرسشگران با مراجعه به درب منازل و مدارس دبیرستان تکمیل شده است. پس از جمع‌آوری، داده­‌ها استخراج شده و با استفاده از نرم‌افزار آماری اس.پی.اس.اس (SPSS) نتایج بررسی شد. مهمترین دستاوردهای این مطالعه بیانگر این نکته است که ارائه روش­‌های آموزشی باید بر اساس فرهنگ رایج و علائق مردم منطقه انجام پذیرد، از طرفی برگزاری مانورهای مدارس کماکان یکی از مهمترین روش­های آموزش­های غیررسمی در نهادینه ­کردن فرهنگ ایمن جامعه در برابر خطرات ناشی از زلزله تلقی می­شود. این نتایج که برای اولین بار ارائه شده است، نشان ­دهنده زوایای مبهم و راهگشای برنامه‌ریزی‌­های آتی جهت مدیریت بحران و ریسک زلزله و نیز آموزش اهالی در شهرستان پاکدشت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Pakdasht Preparedness in an Earthquake and Identifying the most Appropriate Methods for Transferring the Concepts of Safety Measures in this City

نویسندگان [English]

  • Farokh Parsizadeh 1
  • Ghazaleh Azizi 2
  • Hamid Zafarani 3
1 International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, IIEES
2 Structural Engineering.
3 International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, IIEES.
چکیده [English]

This research has been conducted to determine the level of knowledge and readiness of people in Pakdasht city against earthquake phenomenon and to identify the most appropriate method of safety education and people's needs in this field. For this purpose, a survey has been done among residents of the Pakdasht city to obtain their knowledge and readiness on earthquakes, their awareness of the earthquake, their needs, their behaviors during the earthquake, and the most accepted and appropriate educational methods for transferring concepts and safety measures to them. The statistical sample included in this study is 512 ­inhabitants of the city of Pakdasht. A questionnaire was designed for collecting data and has been completed by questioners by visiting the door of houses and high schools. After collection, the data were extracted and analyzed using SPSS statistical software. The most important achievements of this study suggest that the provision of educational methods should be based on the common culture and interests of the people of the region. On the other hand, school drill continues to be one of the most important ways of informal education in institutionalizing the society's social culture against the effects of earthquake. These first-presented results will clarify ambiguous angles and provide future plans for disaster management and earthquake risk, as well as training residents in the capital's suburbs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake
  • Preparedness
  • Public Education
  • Pakdasht
1. Abbasi, M. R and Farbod, Y. (2008). Faulting and folding in quaternary deposits of Tehran’s piedmont (Iran), Journal of Asian Earth Sciences.
2. Armas, Iuliana S. (2006). Earthquake Risk perception in Bucharest, Romania, Risk Analysis, 26(5).
3. Emil Georgescu, Isao Tojo, Cristian Stamatiade, Roxana Iftimescu, Cristina Vladescu, Caterina Negulescu, Raluca Radoi, Japan-Romania. (2004). Knowledge Transfer for Earthquake Disaster Preparedness of Citizens in Bucharest, Vancover.B.C., Canada, No. 2023.
4. Fallahi, Vida. Parsizadeh, F. (1997). Analyzing reactions of people and their awareness on earthquake, case study of Ardebil earthquake. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, IIEES.
6. Kermani, A. Pakdasht heart of flowers of the country - and its comprehensive history. (2015).Pelk Publication.
7. Key, D. translated by: Nateghi elahi, F. Motamedi, M. (1998). Design of earthquake resistant buildings, Design of earthquake resistant buildings.
8. Parsizadeh, F. Pishnamazi, P (2016). Challenges and Strategies to Promote Social Effects of the Earthquake Rumors. Journal of Strategic management Studies. Shahid Beheshti University.
9. Parsizadeh, F. (2013). Women's capabilities and their needs in earthquake disaster situations – case study of 2003 Bam earthquake. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, IIEES.
10. Parsizadeh, F. (2013). Study people's behavior patterns against earthquakes (with an emphasis on Tehran earthquake). Tehran Urban Planning & Research Center.
11. Parsizadeh, F. (2000). Study the socio - economic effect of Izmit-Turkey before and after the earthquake. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, IIEES.
12. Rieben E.H. (1955). The geology of the Tehran Plain, Am. J. Sci., 253.
13. Takij, Alireza. Atri, Zahra. (2007). Pakdasht in the course of history, Amir al-Mu'minin Pub.
14. Tchalenko J.S., Ambraseys N.N., Berberian M., Iranmanesh H., Mohajer-Ashjai A., Bailly M. and Arsovsky M. (1974). Materials for the study of seismotectonics of Iran; North-central Iran, Geological Survey of Iran, 29.