ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

     ارزیابی عملکرد فرآیندی پیچیده است که در نگاه سیستمی ورودی و خروجی­های متعدد و متنوعی را شامل می‏شود. در این پژوهش چارجوبی جامع برای سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری ارائه شده است. این چارچوب مفاهیم اساسی دو روش تحلیل پوششی داده­ها و رویکرد امتیازی متوازن را در بر می­گیرد. این دو رویکرد به تنهایی از کاربردی­ترین ابزارهای ارزیابی عملکرد هستند؛ اما استفاده از آن­ها به­طور مجزا نمی­تواند ارزیابی درستی از عملکرد ارائه دهد. تلفیق دو روش فوق، مدلی ارائه می­دهد که نه­تنها از مزایای هریک برخوردار است؛ بلکه استفاده از آن­ها در کنار هم کاستی­ها را پوشش داده و در نهایت مدلی جدید و جامع ارائه می­کند. استفاده از BSC می­تواند ورودی­های مناسبی برای DEA فراهم کند و از سوی دیگر DEA می­تواند الگوی مناسب برای واحدها، بر مبنای ورودی­ها و خروجی­ها تدوین کند و در نهایت مقادیر به‌دست­آمده در مورد عملکرد را به اطلاعات مدیریتی قابل­استفاده تبدیل کند؛ بنابراین هم­افزایی بین BSC و DEA می‌تواند شاخص­های عملکردی مناسبی تدوین و سپس آن­ها را به مفاهیم مدیریتی ترجمه کند. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بخش هتلداری به­عنوان زیرمجموعه اصلی صنعت توریسم است. مطالعه نمونه موردبررسی بر اساس مدل طراحی­شده نشان­دهنده وضعیت عملکرد آن­ها از طریق رتبه‌بندی بر اساس کارایی بوده و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها مشخص شده است. هر یک از هتل­های ناکارا برای رسیدن به کارایی باید چه راهکارهایی را در پیش گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Model for Performance Assessment and Appraisal in Hospitality Industry

نویسندگان [English]

  • Zohreh Zandiyeh
  • Saeed Safari
  • Naser Yazdani
  • Mostafa Ghazizadeh
Shahed University
چکیده [English]

Performance appraisal is a complex process, and in a systemic approach includes numerous and various inputs and outputs. In this research, a comprehensive framework is proposed for performance assessment and appraisal in hospitality industry. This framework contains basic concepts of DEA and BSC. These two approaches are separately of the most practical performance appraisal tools, but using them separately cannot provide a correct performance appraisal. Merging the two methods, offers a model which not only has the advantages of each model, but also using both models together reduces the weaknesses of new and comprehensive model.Using BSC can provide proper data for DEA, in the other hand; DEA can codify appropriate pattern for departments based on inputs and outputs, and finally converts resulted numbers to useable managerial information. Therefore, the synergy between BSC and DEA can codify appropriate performance measures, and then translate them into managerial concepts.This research aimed to propose a model for performance appraisal in hospitality sector as a subset of tourism industry. Studying the selected research sample based on the designed model, showed that ranking their performance situation has been based on efficiency; and using DEA revealed the solutions which each of inefficient hotels can use to achieve efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Assessment and Appraisal
  • Tourism Industry Performance Measures
  • BSC Approach
  • DEA
1. Ahn, H. (2001). Applying the balanced scorecard concept: An experience report, Long Range Planning: 441-461.
2. Annual Report of the World Tourism Organization (2011).
3. Banker, R., A. Charnes, and W. Cooper (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science, 30(9): 1078.
4. Barros, C. P. (2004). A stochastic cost frontier in the Portuguese hotel industry. Tourism Economics.
5. Barros, C. P., & Mascarenhas, M. J. (2005). Technical and allocative efficiency in a chain of small hotels. International Journal of Hospitality Management.,24(3): 415-436.
6. Barros, C.P., Dieke, P.U.C., (2008). Technical efficiency of African hotels. International Journal of Hospitality Management, 27(3): 438-447.
7. Chao-Tung & Chia-yon, (2009). An Empirical Study on Operation Efficiency for Metropolitan International Hotels in Taiwan. Journal of American Academy of Business, 15(1): 254-263.
8. Chen, C.F., (2007). Applying the stochastic frontier approach to measure hotel managerial efficiency in Taiwan. Tourism Management, 28: 696-702.
9. Chiang, W., H. Tsai, and L. Wang (2004). A DEA Evaluation of Taipei Hotels. Annals of Tourism Research, 31(3): 712-715.
10. Clancy, M. (1999). Tourism and Development: Evidence form Mexico. Annals of Tourism Research: 125.
11. Denton, G. A. and White, B. (2000). Implementing a balanced-scorecard approach to managing hotel operations, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly: 97-104.
12. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996). The balanced scorecard Translating Strategy into action. Boston, MA: Harvard Business School press: 75-85.
13. Lovelock, C. H. (1983). Classifying services to gain strategic marketing insights. Journal of Marketing, 47(3): 9-20.
14. Lu, W.M., (2006). Benchmarking with financial information for international tourist hotel industry in Taiwan. Doctoral dissertation, Nation Chiao Tung University, Hsin Chu, Taiwan.
15. Morey, R., and D. Dittman (1995). Evaluating a Hotel GM’s Performance: A Case Study in Benchmarking. Cornell Hotel Restaurant and Administration Quarterly.
16. Peypoch, N. (2007). On measuring tourism productivity. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 12(3): 237-244.
17. Phung, Ha Minh, (2005). Evaluating the Balanced Scorecard with Data Envelopment Analysis to Measure the Management Efficiency of Hotels in Taiwan & Vietnam, Master Thesis in National Cheng Kung University: 34.
18. Sun, S., & Lu, W.-M. (2005). Evaluating the performance of the Taiwan hotelindustry using a weight slacks-based measure. Asia Pacific Journal of Operational Research, 22(4): 478.
19. Tavalaei, S. (2007). A review of the tourism industry, Tehran, Tarbiat Moalem University Press: 25.
20. Wang, H.H., (2006). The research on the managerial performance in the International tourist hotel industry-linking balanced scorecard and data envelopment analysis. Master dissertation, National Kaohsiung Hospitality College, Kaohsiung, Taiwan.