ارزیابی کارکرد راهبردهای ارتباطی بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، میبد.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای ارتباطی بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی است. راهبردهای ارتباطی موردنظر اطلاع‌رسانی، متقاعدسازی، موافق‌سازی و گفتگو است. این پژوهش به روش اکتشافی ـ پیمایشی ‌است. جامعه آماری پژوهش را 25 نفر از متخصصان و مدیران حوزه تجاری‌سازی فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران که در سال 1393 در شهر تهران مشغول به کار هستند، تشکیل می‌دهند. این پژوهش بر اساس پاسخ به این سؤال‌ها تدوین شده است: موانع و عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی کدامند؟ و راهبردهای ارتباطی و اولویت‌بندی هریک از آن‌ها چیست؟ بر اساس نتایج بررسی ‌و تحلیل داده‌ها اولویت هر یک از راهبردها به‌ترتیب اطلاع‌رسانی، متقاعدسازی، موافق‌سازی و گفتگو است. در گام اول پژوهش، عوامل و موانع تجاری‌سازی بررسی و استخراج شدند. سپس بر اساس مبانی نظری پژوهش و مصاحبه با متخصصین، شاخص‌ها و مصادیق اصلی تأثیرگذار بر راهبردهای ارتباطی به‌دست ‌آمد و بر اساس آن سؤال‌های پرسشنامه تنظیم شد. در گام دوم، بر اساس تحلیل عاملی و با ‌استفاده ‌از نرم‌افزار SPSS یافته‌های راهبردهای ارتباطی آزمون و اولویت هر یک از آن‌ها تعیین شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده 4 دیدگاه به‌دست آمد و پیشنهادهایی درخصوص تأثیر و نقش راهبردهای ارتباطی بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی ارائه شد. نتایج حاکی از این است که هر یک از راهبردهای ارتباطی به‌تنهایی نمی‌تواند مؤثر باشد و می‌بایست با راهبردهای دیگر همراه شود. تعامل بین صنعت و ایده‌پرداز و سرمایه‌گذار از طریق راهبردهای ارتباطی استخراج شده در این مقاله، ارتقای سطح تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی را به دنبال خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Role of Communication Strategies in the Commercialization of Research Projects

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Mazidi 1
  • Mohammad Soltani Far 2
  • Zohreh Jafari 3
1 Islamic Azad University, Meybod.
2 Islamic Azad University, Science and Research, Tehran.
3 Islamic Azad University, Science and Research, Tehran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to survey the role of communication strategies on commercialization of research projects. This communication strategy, information, persuasion, is in favor of dialogue. The research has been conducted exploratory-survey. The population included of 48 experts and managers working in the field of technology commercialization, ideation and researchers of Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST in Tehran) in1393 year. This research study is to answer four questions. What are the obstacles and factors affecting commercializing research projects? What are the Communication strategies and priorities for each of them? Based on the results, the priority of each of the strategies is notification, persuasion, making agreement and conversation. In the first phase of the study analyzed factors and barriers to commercialization. Then, using the literature including Communication theories and Interviews with experts the main factors were extracted and questioners have been prepared. Based on factor analysis and using SPSS software in the second phase of study, communicative strategies of test results and priorities were determined. Based on the results 16 viewpoints have been obtained and regarding the influence and role of communicative strategies on commercialization of research projects suggestions have been presented The findings represents that each communication strategies could not be effective and should be along with other strategies. The relationship between industry, idea makers and investors through the communication strategies that extracted in this paper will promote the commercialization of research projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Strategies
  • Commercialization
  • Q Methodology
  • Exploratory Factor Analysis
1. Ahmadpour, M. & Talebi, K. (2008). Roundtable on entrepreneurship development, bottlenecks and solutions.Tadbir, 90, Tehran, 10-21.
2. Amini Varaki, S., Modiri, M., Shamsaee, F. A. & Qanbrynasab, A. (2014). The Identification of prevailing perspectives (opinino) on the vulnerability of cities against environmental hazards and defining the factors affecting that, based on using Q methodology. Emergency Management, 3, 18-5.
3. Arabiyon, A., Zrngaryan, Y. & Zarei, H. (2011). The role of entrepreneurship education in the economical development of the country, The First Education Conference 1404 in Iran, Tehran, Tehran University, 11-1.
4. Araste, H. R. & Jahed, H. A. (2013). The Organizational factors affecting commercializing research results. Quarterly Journal of Innovation and Enterpreneurship, 2, 22-5.
6. Azari, G. R. (2005). An Introduction to the principles of communication (human-mass). Tehran, Islamic Republic of Iran Broadcasting Department of Education, 189 p.
7. Danaee Fard, H. Farvahi, M. & Salehi, A. (2007). Entrepreneurship improvement in Iran: Analysis of the role of government, Iranian Journal of Trade Studies (IJTS), 42, 262-221.
8. Duaei, H. A. (1994). Presenting an appropriate organizational communications model in Iran National Steel Industrial Group, Knowledge Management, 25, 36-44
9. Gaderi, E., Maqsoodi, K. & pirayesh, R. (2014). Compilation and Evaluation of Strategic Plans, Strategic Management Studies, 19, 236-195
10. Goudarzi, M., Bamdadsufi, J., Arabi, S. M. & Amiri, M. (2013). A comprehensive model of technology commercialization in the Iranian public research centers, Technology Development Management, 1, 66-37.
11. Hamidizadeh, M. R. (2015). National Knowledge Development based on Domestic Patterns, Strategic Management Studies, 21, 249-211.
12. Khoshgooyan Fard, A. R. (2007). Q methodology. Tehran, IRIB Research Center, 135 P.
13. Ktepe, G. D. (2004). Mechanisms for Transferring University Research Results to Industry: Licensing And University Start-Up, Division of Innovation-LTH Lund University, Swedish Institute for Growth Policy Studies. Retrieved from http://www.innovation.v/ino2/publications/A2004-007.pdf.
14. Mazeedi, A. M. & Feyzpour, M. A. (2009). Developing an appropriate model for the development of the press in Yazd province, Contemporary Sociological Research, 4, 194-175.
15. Meimand Mahmoudi, M. (2015). Design and Development of Organizational KM Strategy Map Based on ISM Approach, Strategic Management Studies, 24, 233-211.
16. Van Ruler, B. (2004). The Communication Grid: an Introduction of a Model of Four Communication Strategies. Public Relations Review, 123-143.
17. Zahedi Tehrani, P., Vakil Yazdi, I. & KhajehFini, F. (2015). Develop a Strategy to Attract Foreign Direct Investment in the Context of Global Trade. Strategic Management Studies Quarterly, 24, 19-37.