قابلیت‌های پویای سازمانی و انعطاف‌پذیری

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

  محیط رقابتی امروزی علاقه زیادی را نسبت به مباحث قابلیت­‌های پویای سازمانی و انعطاف­‌پذیری تولید ایجاد کرده است، اما با وجود شناخت منافع بالقوه این دو مفهوم، فعالان اجرایی و محققین درک درستی از ارتباطات بین آنها ندارند. لذا هدف این مقاله درک این مفاهیم پیچیده و نحوه تاثیرگذاری مولفه­‌های آنها بر هم می‌­باشد. در این پژوهش در ابتدا به منظور شناخت کامل مولفه‌­های قابلیت‌­های پویای سازمانی و انعطاف­پذیری تولید با بررسی مطالعات گذشته، از روش تحلیل محتوای متنی استفاده شد و در ادامه به منظور غنای این روش نظر خبرگان نیز لحاظ شد، که در نهایت 6 قابلیت پویای سازمانی و  14 بعد انعطاف‌­پذیری تولید از مطالعات گذشته استخراج گردید. سپس با استفاده از روش DEMATEL فازی و بر اساس نظر خبرگان تأثیر­گذاری این مؤلفه‌ها بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان می دهد تاثیرگذارترین قابلیت­‌های پویای سازمانی به ترتیب عبارتنداز: خلق و یکپارچه­‌سازی دانش، پیکربندی مجدد و شناخت فرصت‌­ها و مدیریت تهدیدها و از بین ابعاد انعطاف‌­پذیری تولید تاثیرپذیر ترین ابعاد به ترتیب، محصول جدید، عملیات و تولید می‌­باشد. همچنین نتایج تحلیل گویای تأثیر گذاری بسیار بالای قابلیت­‌های پویای سازمانی بر ابعاد انعطاف­‌پذیری تولید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Dynamics Capabilities and Flexibility

نویسندگان [English]

 • Mehdi Khoobiyan
 • Alireza Pouya
 • Ahmad Tavakoli
 • Fariborz Rahimnia
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Today’s competitive environment has created a lot of interest toward organizational dynamics and production flexibility. However, despite knowing the potential benefits of these two concepts, practitioners and researchers do not have a good understanding of the relationship between them. As such, the present paper seeks to understand these complex concepts and the way they influence each other. In this research, the textual content analysis method was used for fully understanding the components of organizational dynamics and production flexibility along with investigating previous studies; next, the authorities of the field were consulted for adding to the richness of the method. Finally, 6 organizational dynamic abilities and 14 production flexibility aspects were extracted from previous studies. Next, the influence of these components on one another was measured using the fuzzy dematel method and the views of the authorities of the field. Results of the analysis indicate that the most influential organizational dynamics abilities are: creating and integrating knowledge, understanding and reconfiguring opportunities and managing threats; meanwhile, the most impressible aspects of production flexibility are: new products, operations, and production. In addition, results of the analysis indicate the large influence of organizational dynamic capabilities on the aspects of production flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dynamic organizational capabilities
 • flexibility of manufacturing
 • content analysis
 • fuzzy DEMATEL
 1.  

  1. Adler, P. S. (1988). Managing Flexible Automation. California Management Review, 30(3), 34-56.
  2. Akbari, M., & Ismailzadeh, M. (2013). The Role of Dynamic Potential in Creating Competitive Advantage. Journal of Business Management Outlook, 15, 144-127,(In Persian).
  3. Amit R., Schoemaker P.J.H. (1993). Strategic assets and organizational rent. Strategic Management Journal, 14 (1), 33–46.
  4. Barden, L. (1996). Content analysis, translation by Malih Ashtiani and Mohammad Yemeni Douzzi Sorkhabi. Tehran: Shahid Beheshti University, (In Persian).
  5. Beach,  R. Muhleman, A. P. Price, D. H. R. Paterson, A. & Sharp, J. A. (2000). A Review of Manufacturing Flexibility,” European Journal of Operational Research, 122, 41-57.
  6. Behjati Zavarm, A. (2014). Dynamic Capabilities The Key to the Success of Entrepreneurs. International Management Conference in the 21st Century, (In Persian).
  7. Boyer, K., Leong, G.K., Ward, P.T. & Krajewski, L.J. (1997). Unlocking the potential of advanced manufacturing technologies. Journal of Operations Management, 15(4), pp. 331-47.
  8. Browne, J. Dubois,  D. Rathmil, K. Sethi, S.P. & Stecke, K. E. (1984). Classification of Flexible Manufacturing Systems, The FMS Magazine, 2(2), 114-117.
  9. Chandra, C. Everson, M., & Grabis, J. (2005). Evaluation of enterprise-level bene"ts of manufacturing flexibility, Omega, 33, 17 – 31.
  10. Chang, A.Y.(2012). Prioritising the types of manufacturing flexibility in an uncertain environment,  International Journal of Production Research, Vol. 50, No. 8, 2133–2149
  11. Chang, S. H. Lin, R. J. Chen, J. H., & Huang, L. H. (2005). Manufacturing Flexibility and Manufacturing Proactiveness Empirical Evidence from the Motherboard Industry. Industrial Management & Data Systems, 105(8), 1115-1132.
  12. Cingoz, A. & Akdogan, A. A. (2013). Strategic Flexibility, Environmental Dynamism, and Innovation Performance: An Empirical Study, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, 582 – 589.
  13. Cui, Y., & Jiao, H. (2012). Dynamic capabilities, strategic stakeholder alliances and sustainable competitive advantage: evidence from China, This work is supported by the Scientific Research Fund of Beijing Information Science and Technology University, China (No. 1135024), the National Science Foundation of China (No. 70873005), and the Fundamental Research Funds for the Central Universities, Beijing Normal University, China.
  14. Di Stefano, G., Peteraf, M., & Verona, G. (2010). Dynamic capabilities deconstructed: A bibliographic investigation into the origins, development, and future directions of the research domain. Industrial and Corporate Change, 19(4), 1187–1204.
  15. Dreyer, B. & Gronhaug, K. (2004). Uncertainty, flexibility, and sustained competitive advantage. Journal of Business Research ,57 , 484–494.
  16. Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they? Strategic Management Journal, 21, 1105-1121.
  17. Genchev, S. & Willis, G. (2014). A note on manufacturing flexibility as a firm-specific dynamic capability, Manufacturing Letters,  2, 100–103.
  18. Grewal, R. & Tansuhaj, P. (2001). Building Organizational Capabilities for Managing Economic Crisis: The Role of Market Orientation and Strategic Flexibility, Journal of Marketing, 65, 67–80.
  19. Gupta, Y. P. Goyal, S. (1989). Flexibility of Manufacturing Systems: Concepts and Measurement, European Journal of Operational Research, 43, 119-135.
  20. Gustavsson, S. (1988). Flexibility and productivity in complex processes. International Journal of Production Research, Vol. 22 No. 5, pp. 801-08.
  21. Hadizadeh Moghaddam, A., Hamidian, Mo., & Basiji, H. (2014). Analysis of dynamic capabilities in strategic management (with an analytical approach to recent reviews). National Conference on Accounting, Auditing and Management, (In Persian).
  22. Helfat, C.E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M.A., Singh, H., Teece, D.J. & Winter, S.G. (2007). Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations. Blackwell, London.
  23. Hutchison, J. & Das, R. (2007). Examining a firm’s decisions with a contingency framework fo manufacturing flexibility. International Journal of Operations & Production Management Vol. 27 No. 2, 2007 pp. 159-180.
  24. Ismail Zadeh, M., & Khashi, V. (2015). The Effect of Organizational Resources and Dynamic Capabilities on the Performance of Knowledge Companies. Journal of Strategic Management Studies, 23, 286-269(In Persian).
  25. Jiao, H., Alon, I., Chun. K., & Cui, Y. (2013). When should organizational change be implemented? The moderating effect of environmental dynamism between dynamic capabilities and new venture performance. Journal of Engineering and Technology Management 30, 188-205.
  26. Kaleka, A. (2002). Resources and capabilities driving competitive advantage in export markets: guidelines for industrial exporters. Industrial Marketing Management. 31(3), 273-283.
  27. Koste, L. K., Malhotra, M. K., & Sharma, S. (2004). Measuring dimensions of manufacturing flexibility. Journal of Operations Management. 22, 171-196.
  28. Koste, L. L. & Malhotra, M.K. (1999). A theoretical framework for analyzing the dimensions of manufacturing flexibility. Journal of Operations Management, 18, 75-93.
  29. Lim, S.H. (1987). Flexible manufacturing systems and manufacturing flexibility in the United Kingdom. International Journal of Operations and Production Management, 7(6), 44-54.
  30. Lin, Y., & Wu, L. (2013). Exploring the role of dynamic capabilities in firm performance under the resource-based view framework. Journal of Business Research, 1-7.
  31. Makkonen, H., Pohjola, M., Olkkonen, R., & Koponen, A. (2014). Dynamic capabilities and firm performance in a financial crisis. Journal of Business Research, 67(1), 2707-2719.
  32. Makadok, R. (2001). Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent creation, Strategic Management Journal. 22, 387-401.
  33. Mishra, R., Pundir, A. P., & Ganapathy, G. (2014). Assessment of manufacturing flexibility; A review of research and conceptual Framework. Management Research Review, 37( 8), 750-776.
  34. Mozhdeh, S. (2004). Prioritization of Production Flexibility Dimensions Based on Organizational Strategy Using Analytical Dynamic Analysis Process. International Conference on Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology, (In persian).
  35. Narain, R., Yadav, R.C., Sarkis, J. & Cordeiro, J. J. (2000). The strategic Implications of Flexibility in Manufacturing Systems. International Journal of Agile Management Systems, 2(3), 202-213.
  36. Nedzinskas, S., Pundziene˙ ,A., Buozˇiu¯ te˙-Rafanavicˇiene, S., Pilkiene˙, P., (2013). The impact of dynamic capabilities on SME performance in a volatile environment as moderated by organizational inertia. Baltic Journal of Management, Vol. 8 Iss 4 pp. 376 – 396.
  37. Nemetz, P. (1990). Bridging the strategic outcome measurement gap in manufacturing organizations, in Ettlie, J.E., Burstein, M.C.
  38. Nokouezadeh, M.; Hosseini, S. M. Gharehchi; M. & Haji Karimi; A. (2015). Efficiency of Dynamic Capabilities in Technical and Market Dynamics of the Environment, Journal of Strategic Management Studies, 22, 60-39, (In Persian).
  39. Ojha, D. (2008). Impact of strategic agility on competitive capabilities and financial performance. Master's Thesis. Graduate School of Clemson University.
  40. Oke, A. (2013). Linking manufacturing flexibility to innovation performance in manufacturing plants. Journal Production Economics, 143, 242–247.
  41. Oke, A. (2005). A framework for analysing manufacturing flexibility. International Journal of Operations and Production Management, 25 (10), 973-996.
  42. Pankaj, C. P. (2011). Role of manufacturing flexibility in managing duality of formalization and environmental uncertainty in emerging firms. Journal of Operations Management, 29, 143–162.
  43. Patel, C.P. (2011). Role of manufacturing flexibility in managing duality of formalization and environmental uncertainty in emerging firms. Journal of Operations Management, 29, 143–162.
  44. Quan Z., HuangWeila i., Zhang Y. (2011). Identifying Critical Success Factors in Emergency Management Using a Fuzzy DEMATEL Method. Safety Science, 243–252.
  45. Ramesesh, R.V. & Jayakumar, M. D. (1991). Measurement of manufacturing flexibility: a value based approach. Journal of Operations Management, (10)4, 446
  46. Vokurka, R. J. & O`Leary-Kelly, S. W., (2000), A review of empirical research on manufacturing flexibility. Journal of Operations Management, 18,  485–501.
  47. Wang, C. L. & Ahmed, P. K. (2007). Dynamic capabilities: A review and research agenda. The International Journal of Management Reviews, 9(1), 31-51.
  48. Wernerfelt, B., (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.
  49. Wilden, R.; Gudergan, S. P.; Nielsen, B. B.& Lings, l. (2013). Dynamic Capabilities and Performance: Strategy, Structure and Environment, 46, 72-96.
  50. Wood, C.H.; Ritzman, L.P. & Sharma, D. (1990). Intended and achieved competitive priorities: measures. frequencies and financial impact, in Ettlie, J.E., Burstein, M.cC. and Feigenbaum, A. (Eds), Manufacturing Strategy, Kluwer Academic Publishers, Boston, MA.
  51. Wu, Q.; He, Q. & Duan, Y. (2014). Explicating dynamic capabilities for corporate sustainability. EuroMed Journal of Business, 8 (3), 255-272.
  52. Zahra, S. A.; Sapienza, H. J., & Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review. model and research agenda. Journal of Management Studies, 43 (4), 917-955.
  53. Zarif Kar, E.; Haghighi Ardakani, M. R., & Abbasi, M. (2014). Reducing product development vulnerability in complex adaptive systems using flexible and flexible capabilities. Future conference, management and development conference, (In Persian).
  54. Zhou, Q.; Huang, W., & Ying, Z. (2011). Identifying Critical Success Factors in Emergency Management Using a Fuzzy  DEMATEL Method. Safety Science, No. 49.
  55. Zulfi, H., & Ghazi Noori, S. S., (2013). System Analysis The Role and Importance of Dynamic Capacities and IT Capacity Capacity Based on Experience in Implementation of Human Resources Planning Systems. International Conference on Industrial Engineering, University of Tehran, (In Persian).