ارزیابی توسعه پایدار مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان کی، ایوان کی، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

چکیده

امروزه سازمان‌ها جهت کسب موفقیت‌ در محیط رقابتی نیاز به حرکت در مسیر اهداف توسعه پایدار دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل شاخص‌های توسعه پایدار مناطق آزاد ایران انجام می‌شود. بدین منظور شاخص‌های توسعه پایدار مناطق آزاد از دو بعد داخلی و خارجی و از سه جنبه؛ زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی و از روش دیمتل فازی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. 8 نفر از خبرگان به پرسشنامه دیمتل به 44 شاخص داخلی و 24 شاخص خارجی پاسخ می‌دهند که با استفاده از نرم افزار متلب، کدنویسی داده‌ها انجام می‌شود و میزان رابطه هر شاخص با شاخص‌های دیگر و همچنین شدت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخص‌ها در دو بعد داخلی و خارجی بدست می‌آید. نتایج  نشان می‌دهد که «تفکیک، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، دفن زباله و دفع پسماندهای صنعتی»، بیشترین ارتباط را با سایر شاخص‌های داخلی دارد، در حالیکه «فرهنگ رعایت استاندارد ایمنی و زیست محیطی توسط شرکت‌های حمل و نقل و شرکت‌های گردشگری»، بیشترین ارتباط را با سایر شاخص‌های خارجی دارد. همچنین «تدوین و حمایت از سیاست‌های توسعه پایدار»، تاثیرگذارترین و «رضایتمندی گردشگران و مشتریان» تاثیرپذیرترین شاخص‌ داخلی است و نیز«آموزش توسعه پایدار جامعه محلی»، تاثیرگذارترین و «مشارکت گردشگران و مشتریان جهت عدم ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی» تاثیرپذیرترین شاخص‌ خارجی است. از مهمترین نتایج این پژوهش می‌توان به شناسایی روابط بسیار پیچیده شاخص‌های توسعه پایدار مناطق آزاد، نمایش وضعیت شاخص‌ها از جهت روابط تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و نحوه ارتباط شاخص‌ها از طریق رسم نمودار پراکندگی و  ارتباطی و علّی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the sustainable development of free trade-industrial zones in Iran

نویسندگان [English]

 • Mansour Jangizehi 1
 • Mohammad Reza Maleki 2
 • Ali Salmasnia 3
1 Ph.D candidate, Department of Industrial Engineering, University of Eyvanekey, Eyvanekey, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Golpayegan Faculty of Engineering, Isfahan University of Technology, Golpayegan
3 Department of Industrial Engineering, Qom Faculty of Engineering, University of Qom
چکیده [English]

Aim and introduction. Today’s business leaders are seeking to achieve sustainable development in order to succeed in the competitive market. Based on the theoretical framework, research background and experts' opinions, it can be concluded that despite the increase in the number of free zones in Iran, they have mainly focused on importing different products to the country. In other words, there is not a balanced growth in these areas in terms of sustainable development indicators, including economic, environmental and social indicators. In addition, the performance of the free zones has not been satisfactory from attracting foreign investment and employment viewpoints. Therefore, considering the high potential of free trade-industrial zones in economic growth of the country, it is necessary to take the all dimensions of sustainable development into account. Methodology.The main purpose of this study is to identify and analyze the indicators of sustainable development in  free zones of Iran. To accomplish that, considering three main areas including commercial, industrial and tourism, the sustainable development indicators of free zones under both internal and external dimensions from three aspects of environmental, economic and social are studied using fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) technique. This technique is a structural method that is able to represent the causal relationships among factors which uses a straightforward diagram and some matrices. This technique contains eight steps of 1) defining appropriate scales, 2) establishing the direct-influence matrix, 3) normalizing the direct-influence matrix, 4) constructing the total-influence matrix, 5) deriving the influential relation map (IRM), 6) designing a scatter diagrams, 7) setting the threshold values, 8) building cause and effect relationship diagrams.
In this regard, a DEMATEL questionnaire based on the 5-choice verbal values ​​scale consisting of 44 internal and 24 external indicators is designed. Then, the results received from eight experts are analyzed in MATLAB and Excel software. The obtained results show that the variability of internal indicators is more than the that of external indicators which implies that the internal indicators have a wider range of relationships than the external indicators. Moreover, the dispersion of internal effect indicators is more than that of internal cause ones while there is a slight difference between the dispersions of external cause and effect indicators. Besides, the existence of complex relations among both internal and external indicators is confirmed. The obtained results from internal indicators show that three indicators: 1) separation, collection, transportation, recycling and disposal of industrial waste, 2) reducing the use of hazardous industrial waste, and 3) Satisfaction of supply chain stakeholders, respectively, have the most relationship with other internal indicators. In other words, focusing on the mentioned indicators can make a significant improvement in other internal indicators. Furthermore, three internal indicators of 1) providing interest and services for stakeholders, 2) proper strategy to increase market share, and 3) encouragement of employees to participate in sustainable development, respectively, have the least relations with other internal indicators. Consequently, concentrating on these indicators leads to little changes in other internal indicators. The results obtained from external indicators confirm that three indicators of 1) culture of compliance with safety and environmental standards by companies, 2) prevention of marine pollution by ships, and 3) raising the awareness of tourists and customers regarding traffic issues, respectively, are the most related indicators to other external ones. As a result, changes in these indicators can significantly affect the other external indicators.
Discussion and Conclusion.In addition, three indicators of: 1) encouraging tourists and customers to buy eco-friendly products, 2) cooperating with charities and organizations to support the local community, and 3) informing tourists and customers to respect the customs, traditions and comfort of the local community, respectively have the least interaction with the other external ones. Hence, paying attention to these three indicators results in a little changes in other external indicators. As another important finding, it can be referred to the influential internal and external indicators. In this regard, the indicators: 1) providing sustainable development policies, 2) air quality monitoring and reduction of greenhouse gas emissions, and 3) establishment of industries are the most effective internal indicators, respectively, while 1) educating local community regarding sustainable development, 2) reducing energy consumption by companies, and 3) cooperation with international companies are the most influential foreign indicators, respectively.
Finding. Although, this study determines the complex causal structure and identifies influential and influenced internal and external indicators, it does not calculate the relative importance of the indicators. Besides, despite the internal relation among internal and external indicators of sustainable development, the proposed method ignores the multiple relations among them. Therefore, future researchers can be directed to use of multi-criteria decision-making techniques to quantify the relative importance of sustainable development criteria of free trade-industrial zones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable development
 • free zones
 • influential & influenced
 • DEMATEL technique
 • fuzzy system
 1. Ahi, P., & Searcy, C. (2015). Assessing sustainability in the supply chain: A triple bottom line approach. Applied Mathematical Modelling, 39(10), 2882-2896.
 2. Ajli, M. (2016). Providing a causal framework for the development of sustainable supply chain management in the gas industry with fuzzy DEMATEL technique. Andisheh Amad Scientific-Extension Journal, 95 (15), 67-49. (In Persian)
 3. Akbarian Ronizi, R. (2015). Measuring tourism sustainability in tourism target villages Case Study: Sepidan City, Rural Research, 7 (1), 1930-167. (In Persian)
 4. Alamoush, A. S., Ballini, F., & Dimitrios Dalaklis, D. (2021).  Port sustainable supply chain management framework: Contributing to the United Nations’ sustainable development goals. Maritime Technology and Research, 3(2), 137-161. 
 5. Alamoush, A. S., Ballini, F., & Olcer, A. I. (2020). Ports’ technical and operational measures to reduce greenhouse gas emission and improve energy efficiency: A review. Marine Pollution Bulletin, 160(2020), 1-21.
 6. Ali Farja, S., & Lotfi, H. (2019). The geo-economic role of free zones in economic deterrence and support of national production with emphasis on providing a strategic model for the redesign of free zones in border provinces, Journal of Geography (Regional Planning), 9 (2), 282-257. (In Persian)
 7. Altinirma, S., Ergun, M., & Karamasa, S. (2017). Implementation of The Fuzzy Dematel Method in Higher Education Course Selection: The Case of Eskişehir Vocational School. Ataturk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, Aralık,  21(4), 1597-1614.
 8. Azapagic, A., & Perdan, S. (2000). Indicators of sustainable development for industry: A general framework. Institution of Chemical Engineers Trans IChemE, 78, 243-261.
 9. Bahrami, Y., & Khoshmanesh, M. (2015). Assessing the relationship between employment development and security promotion in free trade-industrial zones (Case Study: Anzali Industrial Free Trade Zone). Journal of Law Enforcement and Security, 2(9), 95-73. (In Persian)
 10. Baluchi, M., & Mohammadi, A.A. (2012). Comparative comparison of tourism in Chabahar and Dubai free zones. National Conference on Border Cities and Security; Challenges and Approaches, 232-224. (In Persian)
 11. Borouji, C. (2014). The role of free trade-industrial zones in the development of the national economy. First National Conference on Sustainable Sea-Based Development, 190-184. (In Persian)
 12. Carter, C.R., & Rogers, D.S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(5), 360-387.
 13. Chang, B., Chang, C.W., & Wu, C.H. (2011). Fuzzy Dematel method for developing supplier selection criteria. Expert Syst. Appl. 38, 1850e1858.
 14. Cheon, S., Maltz, A., & Dooley, K. (2017). The link between the economic and environmental performance of the top 10 US ports. Maritime Policy Management, 44(2), 227-247.
 15. Dahmardeh, N., Ali Ahmadi, N., & Ghaderi, A. A. (2019). Evaluation and prioritization of the free zones of the country and its impact on the economic development of these zones. Journal of Strategic and Macro Policies, 7 (1), 122-108. (In Persian)
 16. Das, D. (2018). Sustainable supply chain management in Indian organizations: an empirical investigation. J. Prod. Res, 56(17), 5776–5794.
 17. Ebrahimi, A., & Lotfi, H. (2017). The role and impact of free zones in Iran's economy with emphasis on Chabahar Free Zone in order to provide a trans-regional model for Iran's economy and foreign policy, Journal of Geography (Regional Planning), 7(3), 230-217. (In Persian)
 18. Esfandiari, A. A., Moqaddas Hosseinzadeh, S., & Delavari, M. (2008). Evaluating the performance of Iran's free trade zones and its effect on the economic development of these zones. Economic Research Journal, 28(1), 146-119. (In Persian)
 19. Gao, Y., & Hafsi, T. (2015). Government intervention, peers’ giving and corporate philanthropy: evidence from Chinese Private SMEs. Bus. Ethics, 132(2), 433–447.
 20. Gerami Taybi, M., Bayat, R., Darvish Talani, F., & Akhavan, A. N. (2019). Designing a strategic foresight model for the development of free zones on the horizon of 1414. two Iranian futures journals, 1 (4), 99-71. (In Persian)
 21. Ghasabi, H., Azar, A., & Panahi, A. (2019). An Analysis of the Impact of Free Trade Zones on the Development of Tourism Activities and Regional Economy. Journal of Geography (Regional Planning), 10 (3), 846-833. (In Persian)
 22. Hosseini Bamkan, S. M., Malekinejad, P., & Ziaeian, M. (2019). Review and analysis of sustainable urban service supply chain. Journal of Urban Management, No. 56 (1), 92-73. (In Persian)
 23. Ivascu, L. (2020). Measuring the Implications of Sustainable Manufacturing in the Context of Industry 4.0. Processes , 8, 585; doi:10.3390/pr8050585.
 24. Jahromi, G. E., & Rezvani, A. (2016). The model of privatization of the structure of the administration of free trade zones. Strategic Management Studies, 26, 249-275. (In Persian)
 25. Latifi, Gh., & Amin Aghaei, M. (2006). The place of free zones in regional planning in Iran, Journal of Social Sciences, 36, 102-77. (In Persian)
 26. Lim, S., Pettit, S., Abouarghoub, W., & Beresford, A. (2019). Port sustainability and performance: A systematic literature review. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 72, 47-64.
 27. Marshall, D., McCarthy, L., Heavey, C., & McGrath, P. (2015). Environmental and social supply chain management sustainability practices: Construct Development and Measurement. Plan. Contro. 26(8),673-690.
 28. Mazrouei Nasrabadi, I., & Jafari Gahravi, T. (2017). Green supply chain stimulus model studied: Art of handmade carpet industry. Iranian Journal of Scientific Carpet Association, 31(1), 70-59. (In Persian)
 29. Meshkini, A., Tarudast, Z., & Khaliji, M.A. (2020). Pattern of border tourism development in free trade zones, case study: Qeshm region. Journal of Border Studies, 7(1), 47-35. (In Persian)
 30. Modica, P. D., Altinay, L., Farmaki, A., Gursoy, D., & Zenga, M. (2018). Consumer perceptions towards sustainable supply chain practices in the hospitality industry. Current Issues in Tourism, DOI: 10.1080/13683500.2018.1526258.
 31. Mohaghar, A., & Abbasi, H. (2019). Design and explanation of chain stability model. Iran Management Research, 3 (23), 74-55. (In Persian)
 32. Morali, O., & Searcy, C. (2013). A review of sustainable supply chain management practices in Canada. Journal of Business Ethics, (117), 635-658.
 33. Nordheim, E., & Barrasso, G. (2007). Sustainable development indicators of the European aluminum industry. Journal of Cleaner Production, 15, 275-279.
 34. Nusenu, A.A., Xiao, W., Opata, C.N., & Darko, D. (2019). Dematel Technique to Assess Social Capital Dimensions on Consumer Engagement Effect on Co-Creation. Open Journal of Business and Management.7, 597, 615.
 35. Oelze, N., Gruchmann, T., & Brandenburg, M. (2020). Motivating Factors for Implementing Apparel Certification Schemes–A Sustainable Supply Chain Management Perspective. Sustainability, (12), 4823.
 36. Olcer, A. I., Kitada, M., Dalaklis, D., & Ballini, F. (2018). Trends and challenges in maritime energy management. WMU Studies in Maritime Affairs. doi:10.1007/978-3-319-74576-3.
 37. Pagell, M., & Shevchenko, A. (2014). Why research in sustainable supply chain management should have no future. Journal of supply chain management, 50, 44–55.
 38. Rait Pisheh, S., Ahmadi Kohanali, R., & Abbasi, M. (2018). Applying a combined, qualitative, and multi-criteria decision approach to present a sustainable supply chain model in the petrochemical industry. Journal of Industrial Management Studies, 15 (16), 180-145. (In Persian)
 39. Saghafi, F., Hosseinzadeh, M., & Ramin, R. (2020). Approaches to the development of production and export services of Chabahar Free Trade-Industrial Zone Organization based on soft systems thinking and social network analysis. Scientific-Research Journal of Public Policy, 6(2), 9-25.
 40. Shafiee Rudpashti, M., Bahrami, F., & Karimizadeh Shohani, F. (2019). Presenting a Competitiveness Model in Free Trade Zones. Scientific Journal of Business Management Exploration, 21(11), 207-181. (In Persian)
 41. .Shah Bahrami, E., Mahdirji, H., & Hosseinzadeh, M. (2020). Prioritization of effective factors on sustainable drug supply chain management in pharmacies of selected teaching hospitals. Journal of Health Management, 2(23), 101-89. (In Persian)
 42. Surana, A., Kumara, S., Greaves, M., & Raghavan, U.N. (2005). Supply chain networks: a complex adaptive systems perspective. J. Product. Res, 43, 4235–4265.
 43. United Nations. (2015). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution A/RES/70/1, adopted by the general assembly on 25 September 2015.
 44. Yeganeh, L., Yeganeh, R., Nouri, R., & Jafarinia, S. (2016). Analysis of the knowledge stability of enterprises, Strategic Management Studies, 26, 169-189. (In Persian)
 45. Zailani, S., Jeyaraman, K., Vengadasan, G., & Premkumar, R. (2012). Sustainable supply chain management (SSCM) in Malaysia: A survey. International Journal of Production Economics, (140), 330-340.