تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی با قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، داتشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم اجتماعی، داتشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

چکیده

سازمان‌های دولتی و خصوصی، برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز به مدیریت راهبردی منابع انسانی و نوآوری سازمانی نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند پاسخگوی نیازها و خواسته‌های مشتریان خود باشند. به علت وجود تحولات اخیر در دانشگاه‌ها، بررسی ارتباط میان مدیریت راهبردی منابع انسانی، عملکرد نوآوری و قابلیت نوآوری بیش از پیش اهمیت می‌یابد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی قابلیت نوآوری در دانشگاه هوایی شهید ستاری است. پژوهش حاضر از لحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و روایی محتوایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظرات خبرگان این رشته و نظر اساتید محترم تأیید شد، پایایی پرسشنامه نیز بر روی نمونه 30 نفری با استفاده از آلفای کرونباخ با مقدار ضریب 907/0 تأیید شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان در دانشگاه هوایی شهید ستاری به تعداد 350 نفر بوده که با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران، از این میان، 183 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار SPLS و آزمون کلموگروف و اسمیرنف انجام شد. لازم به ذکر است که مقدار شاخص برازش برابر 637/0 شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد نوآوری از طریق نقش میانجی قابلیت نوآوری؛ مدیریت راهبردی منابع انسانی بر قابلیت نوآوری؛ مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد نوآوری، و قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت پیشنهاد شد مدیریت منابع انسانی در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات خود، جانب احتیاط را کنار گذاشته و انجام ابتکارات متهورانه نظیر جذب مبتنی بر شایستگی، جبران خدمات نوآورانه و تشویق، مدیریت عملکرد نتیجه محور و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهد به‌نحوی‌که زمینه برای خلاقیت و نوآوری فراهم شود و به برنامه‌های توسعه قابلیت‌های نوآوری به منظور توسعه خدمات نوین و ارائه برنامه‌هایی به منظور ایجاد دانش جدید بر اساس دانش موجود توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact review SHRM on Innovation performance by mediating role of Innovation capability

نویسندگان [English]

 • Mehdi Ajalli 1
 • Mohammad Mahdi Mozaffari 2
 • Hooman Tolouei 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Associated Professor, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University (IKIU) Qazvin, Qazvin, Iran
3 M.A of Business Management, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University (IKIU) Qazvin, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Aim and introduction: Today, the human resources of any organization are the basic factor of the growth and productivity of the organization and the most important competitive advantage or its originator. With the help of its human resources, the organization can achieve competitive strategies, such as cost leadership, differentiation and quality improvement. Therefore, the organization and above all the management should try to combine human resource management strategies with business strategies in such a way as to create a competitive advantage from these resources in front of competitors. Human resource strategy is a young knowledge both in the theoretical and practical fields, the emergence of the first theory and related models for its formulation goes back to less than two decades ago. The theorists of management science, recognizing human as a complex element in the organization, introduce the human factor as the most important element to maintain the existence and survival of the organization, and increasing attention to human resources not only in traditional roles Rather, they have focused on its modern role even in the age of information technology. All public and private organizations need strategic management of human resources and organizational innovation for development, growth and sustainability in today's competitive arena so that they can respond to the needs and demands of their customers.. The main purpose of this research is to investigate the effect of strategic human resources management on innovation performance with the mediating role of innovation capability in Shahid Sattari Air University.
Methodology: The present study is descriptive and survey-type in terms of method, and the content validity of the questionnaires confirmed using the opinions of experts in this field and the opinions of respected professors. The reliability of the questionnaire also confirmed on a sample of 30 people using Cronbach's alpha with a coefficient value of 0.907 became. The statistical population included all the employees of Shahid Sattari Air University, numbering 350 people, and using Cochran's restricted population formula, 183 people selected as a statistical sample using simple random sampling method. In order to analyze the data, confirmatory factor analysis and path analysis performed using the structural equation approach by SPLS software and the Kolmogorov and Smirnov test. It noted that the value of the fit index is equal to 0.637.
 Findings: The findings indicate that the strategic management of human resources on innovation performance through the mediating role of innovation capability; strategic management of human resources on innovation capability; Strategic management of human resources has a positive and significant effect on innovation performance, and innovation capability on innovation performance.
Discussion and Conclusion: Human resource management in its policies and actions should leave aside the side of caution and carry out daring initiatives such as merit-based recruitment, compensation for innovative services and encouragement, result-oriented performance management and empowering human capital, so that the background Provide for creativity and innovation and pay attention to programs for developing innovation capabilities in order to develop new services and provide programs to create new knowledge based on existing knowledge. Due to recent developments in universities, investigating the relationship between strategic human resources management, innovation performance and innovation capability becomes more important

کلیدواژه‌ها [English]

 • human resources
 • innovation
 • performance
 • structural equation modeling
 1. Aino, K., Josune, S., & Nekane, A. (2017). Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation, Journal of Business Research 81, 11–20.
 2. Aryantoa, R., Avanti, F., & Adi Zakaria, A. (2015) September strategic human resource management, innovation capability and performance: an empirical study in Indonesia Software Industry, Global Conference on Business and Social Science-2015, GCBSS-2015, 17-18
 3. Asgarnejad Noori, B., Zareei, Gh., Hamidzadeh Arbabi, A., & Beygi Firoozabadi, A. (2021). The effect of personal and organizational factors on attitudes towards joint innovation in the performance of new service development (Case Study of the Banking Industry), Journal of Strategic Management Studies, 12(47).
 4. Cemal, Z., Ahmet, Ü., & Hacer, Y. (2016). The effect of SHRM practices on innovation performance: the mediating role of global capabilities, Presented in 12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016, 28-30 October 2016, Antalya, Turkey, Publisheed in Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235, 797 – 806.
 5. Chutikarn, S. (2020). The impact of strategic human resource on the innovation performance of pharmacy companies in Thailand: Mediating Role of Innovation Capabilities, Sys Rev Pharm; A multifaceted review journal in the field of pharmacy, 11(1), 434-442.
 6. David, B., Zoogah, R., & Zoogah, B. (2015). Experimenting with resource strategy: experimental analysis and strategic human resources management research in Africa, In Advancing Research Methodology in the African Context: Techniques, Methods, and Designs. Published online, 28, 21-53.
 7. Doaei, H., & Borjaliloo, Sh. (2010). Investigating the relationship between perceived organizational support and organizational commitment and intention to leave, Public Administration Perspective, 1(3), 63-77.
 8. Hashemi, S, H, (2016). Investigating the effect of human resource management on knowledge management and organizational innovation; Encyclopedic Studies, Sustainable in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, 2(8), 1-20.
 9. Ibrahim Rashed, A., & Sulieman Ibraheem, A. (2021). The mediating role of innovation capability on the relationship between strategic agility and organizational performance, Sustainability13(14), 7564; https://doi.org/10.3390/su13147564.
 10. Jiménez-Jiménezb, D., & Raquel, S.V. (2016). Studying the links between organizational culture, innovation, and performance in Spanish companies, Revista Latinoamericana de Psicología, 48(1), 30–41
 11. Kaufman, R. (2015). The air mauritius story: how HR can impact company culture", Strategic HR Review, 14(1/2), 2 – 7.
 12. Khan, B., Farooq, A., & Hussain, Z. (2010). Human resource management: an Islamic perspective. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 2(1), 17–34. doi:10.1108/17574321011037558
 13. Layeghi, L. (2017). Investigating the impact of strategic human resource management on innovation and knowledge management, Quarterly Journal of New Research in Management and Accounting, 3(23).
 14. Lutars, O. (2014). The role of innovation in human resource management, Journal of Intellectual Capital, 16(4), 742-762
 15. Mirkolaee, S. M, M. (2016). Investigating the impact of human resource management measures on organizational learning capability (Case Study: Elevator and Escalator Industry), Master Thesis, MBA Management, Organizational Development Management and Human Resources.
 16. Osibanjo, O., Adewale, A., & Adenike, A. (2013). Impact of organizational culture on human resource practices: a study of selected Nigerian private universities, 5(4), 115-133.
 17. Pejman, M. (2018). A reflection on the importance and necessity of strategic human resource management in organizations, Sixth National Development Summit.
 18. Sheikhi, A., & Mojtabaee, M. (2016). Investigating the effect of human resource management with the mediating role of intellectual capital on organizational innovation and knowledge management Case study of Khuzestan Steel Company, the first national meeting of economics, management and accounting.
 19. Taherpoo Kalantari, H., & Hosseini, S. M. (2020). The effect of learning orientation on strategic innovation in the light of organizational innovative atmosphere, Journal of Strategic Management Studies, 11(43), 81-93.
 20. Uslua, T. (2015). Innovation culture and strategic human resource management in public and private sector within the framework of employee ownership, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195(3), 1463-1470.
 21. Varkhor, S. (2017). Investigating the impact of strategic human resource management on innovative performance with the mediating role of innovation capability (Case Study: Head of Branches of Bank Saderat in Golestan Province), 3rd International Conference on Management, Accounting and Knowledge-Based Economy with Emphasis on Resistance Economy, Tehran.
 22. Zadeh Gorgan, M., & Mohaghegzadeh, F. (2021). Investigating the effect of innovation capability and knowledge sharing on innovation performance and marketing performance (Case study: Parsian Bank, Tehran Province), Journal of New research approaches in management and accounting, 60(4), 154-175.