سنجش آمادگی سازمانی در بهره‌گیری از فنآوری آر اف آی دی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

4 دانشجوی دکتری، مدرس دانشگاه پیام نور، باشگاه پژوهشگران جوان.

چکیده

     یکی از ابزارهایی که امروزه بسیار در زنجیره تأمین از آن بحث و به‌عنوان توانمندساز آن یاد می‌شود، مبحث شناسایی از طریق امواج رادیویی یا RFID است. امواج رادیویی روشی برای شناسایی خودکار که متکی بر جمع‌آوری و بازیابی اطلاعات از راه دور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان آمادگی سازمان‌ها در به‌کارگیری فناوری RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تأمین در صنعت تولید آل.سی.دی در ایران است. جامعه آماری تحقیق حاضر به‌منظور انجام مطالعات میدانی، شامل کارشناسان، مدیران صنعت آل.سی.دی که شامل شرکت‌های پارس، شهاب و صنام بوده‌اند، برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده ‌شده و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس.و لیزرل انجام‌ شده است. نتایج آزمون انجام‌شده برای متغیرها نشان داد که در شرکت‌های مورد مطالعه در حوزه مسائل مدیریتی و ساختاری و نیز زیرساخت‌های فنی، آمادگی لازم برای به‌کارگیری RFID در مدیریت زنجیره تأمین وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Organizational Preparation for Applying RFID Technology

نویسندگان [English]

 • Hassanali Aghajani 1
 • Hossein Samadi Miarkolaei 2
 • Majid Torabi 3
 • Hamzeh Samadi Miarkolaei 4
1 Associate Professor, University of Mazandaran.
2 Master of Public Administration, Member of Young Researcher Club
3 Master of Public Administration.
4 PhD Student, Lecturer of Payame Noor University, and Member of Young Researcher Club.
چکیده [English]

The subject of identification through Radio Waves or RFID is one of the instruments that is discussed many in supply chain and noted as its ability building. Radio waves are method for automatic identifying that relied on collecting and recovering the information by distance. the purpose of present research is investigation of organizational preparation amount for applying RFID technology in order to improvement of supply chain management process in Iranian LCD Production Industry. For survey, statistical population of the present research includes all of the experts and LCD Industry managers within Iran such as Pars, Shahab, and Sanam companies. Data is collected by using questionnaire, and analyzed by SPSS and LISREL soft wares. Results showed that there was necessary amount of preparation for applying RFID technology in organization’s supply chain management in managerial and structural issues domain within surveyed companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Preparation Evaluation
 • Supply Chain Management
 • Iranian LCD Production Industry
 1.  

  1. حسینی، سید مجتبی؛ طیبی، سیدجمالدین؛ جاسبی، جواد؛ نصیری پور، امیر اشکان؛ و سپهری، محمدمهدی (1392). طراحی الگوی سنجش آمادگی بیمارستان‌ها به‌منظور پیاده‌سازی فناوری ردفاشگر RFID، مدیریت بهداشت و درمان، (3،4)2، 47-37.
  2. رزمی، جعفر؛ توکلی، رضا؛ جولای، فریبرز؛ و یاری، بابک (1389). طراحی یک مدل مفهومی مرجع جهت استقرار قابلیت ردیابی در زنجیره تأمین با رویکرد مدل‌سازی ساخت‌یافته، نشریه مدیریت صنعتی. (5)2. 42-19.
  3. صنایعی، علی؛ قاضی­فرد، امیرمهدی؛ و سبحان­منش، فریبرز (1390). عوامل مؤثر بر توسعه فنآوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی (RFID) در مدیریت زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت ایران‌خودرو)؛ تحقیقات نوین بازاریابی. 41-70.
  4. فاضل، امیر (1389). امکان‌سنجی پیاده‌سازی سامانه‌های شناسایی به‌وسیله امواج رادیویی (RFID) در شرکت‌های بازرگانی زنجیره تأمین ایرانی (مطالعه موردی شرکت‌های بازرگانی زنجیره تأمین شیراز). پایان‌نامه کارشناسی ارشد (دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مدیریت و حسابداری).
  5. محمودی، محمد؛ نصیری، رامین؛ و نکویی، میلاد (1392). رابطه به‌کارگیری فناوری RFID بر خلق مزیت رقابتی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران. نشریه مدیریت بازرگانی. 158-143.
  6. Arns, M. & Fischer, M. & Kemper, P. & Tepper, C. (2002). Supply chain modelling and its analytical evaluation, Journal of the Operational Research Society, 53. 885–894.
  7. Attaran, M. (2007). RFID: an enabler of supply chain operations. Supply Chain Management, An International Journal, 12(4), 249–257.
  8. Ulfelder, S. (2003). Raising an RFID ruckus. Network World, 20, (39).
  9. Brause, F. & Kaczmarek, M. (2001). Modellierung und Analyse von Supply Chains, Wirtschaftsinformatik, 43(6), 569–578.
  10. Bacheldor, B. (2004). Privacy Concerns Around RFID Continue to Generate Debate. Information Week. Retrieved September 14, 2005.
  11. Bagozzi, R.P., & Heatherton, T.F. (1994). A general approach to representing multifaceted personality constructs: application to state self -esteem. Structural Equation Model. 1(1), 35–67.
  12. Bullinger, H.-J. & Kühner, M. & van Hoof, A. (2002). Analysing supply chain performance using a balanced measurement method, International Journal of Production Research, 40(15), 3533–3543.
  13. Baumgartner, H. & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: a review. Int. J. Res. Mark. 13, 139–161.
  14. Bollen, K.A. (1989). Structural equations with latent variables. Wiley, New York.
  15. Byrne, P.M. (2004). RFID: not just for Wal-Mart anymore. In: Logistics Management, September 1, Date of access, September 10, 2006.
  16. Croxton, K. L. & Garcia-Dastugue, S. J. & Lambert, D.M. & Rogers, D. S. (2001). The supply chain management processes, The International Journal of Logistics Management, 12(2), 13–36.
  17. Christopher, M. (1998). Logistics and supply chain management, 2nd ed., London: FT Prentice-Hall.
  18. Churchill, G. A. Jr. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs. Journal of marketing research. 16. 64–73.
  19. Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of test, Psychometrica, (16). 297-334.
  20. Churchill, G. A. Jr. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs, Journal of marketing research, 16,64–73.
  21. Ettinger, LF. (2004). RFID Technology for Supply Chain Optimization, University of Oregon Applied Information Management Program.
  22. Fisher, ML. (1997). What is the right supply chain for your product?, Harvard Business Review,75(2), 105–116.
  23. Frazelle, E. (2002). Supply Chain Strategy: The Logistics of Supply Chain Management. New York: McGraw-Hill.
  24. Fuller, G. (2004). The Sunrise Effect: Bar Codes Compete with RFID. Inside Supply Management, 15(7).
  25. Gunasekaran, A. & Patel, C. & Tirtiroglu, E. (2001). Performance measures and metrics in a supply chain environment, International Journal of Operations & Production Management, 21(1/2). 71–87.
  26. Handfield, R. & Nichols, E. (1999) An introduction to supply chain management, (pp. 10– 15). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
  27. Hausman, WH. (2003). Supply chain performance metrics, in: Harrison, T.P.; Lee, H. L.; Neale, J. J. (Eds.) The practice of supply chain management: Where theory and application converge, Boston.
  28. Hair, JF. & Anderson, RE. & Tatham, RL. & Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis, Prentice Hall International Inc., Upper Saddle River, NJ.
  29. Hill, J. (2003). Automated Data Collection Perspective. Toledo: Esync. Retrieved September 25.
  30. Kuhn, A. (1995). Prozeßketten in der Logistik. Entwicklungstrends und Umsetzungsstrategien, Dortmund.
  31. Laurant, C. & Farrall, K. (2004). Comments of the Electronic Privacy Information Center to the Federal Trade Commission. RFID Workshop Comment P049106. Retrieved September 26.
  32. Landt, J. (2001). Shrouds of Time: The History of RFID. Association for Automatic Identification and Data Capture Technologies.
  33. Lapide, L. (2000). What about measuring supply chain performance, URL http://Lapide, asset? Com, Date Hanury 30, 2004.
  34. Lin, LC. (2009). An Integrated Framework for the Development of Radio Frequency Identification Technology in the Logistics and Supply Chain Management. Computers & Industrial Engineering, 57, 832-842.
  35. Murry, C. (2003). RFID proponents called on to address privacy concerns. EBN, 1391.
  36. Moeeni, F. (2006). From Light Frequency Identification (LFID) to Radio Frequency Identification (RFID) in the Supply Chain. Decision Line, Production/Operations Management, 8-13.
  37. Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
  38. Peterson, R. A. (1994). A meta-analysis of chronbach,s coefficient alpha, Journal of consumer research, (21). 381-391.
  39. Ping Jr, R.A. (2004). On assuring valid measures for theoretical models using survey data. J. Bus. Res. 125–141.
  40. Ramdas, k. & Speakman, R E. (2000). Understanding what drives supply- chain performance, Inter faces, 30. 3- 21.
  41. Smith, A.D. (2005). Exploring Radio Frequency Identification Technology and its Impact on Business Systems, Information Management and Computer Society, 13(1), 16-28.
  42. Simchi, L D. & Kaminsky, P. (2000). Designing and managing the supply chain, New York, Mc Graw Hill.
  43. Turban, E. & Leidner, D. & Mclean, E. and Wetherbe, J. (2006). Information Technology for Management, Transforming Organizations in the Digital Economy, 5th Edition, John Wiley & Sons Inc.
  44. Tajima, M. (2007). Strategic value of RFID in supply chain management, Journal of Purchasing and Supply Management, Elseiver, 13(4). 261-273.
  45. Ulfelder, S. (2003). Raising an RFID ruckus. Network World. 20(39).
  46. Van de ven, A. & Ferry, D. (1979). Measuring and assessing organizations. John Wiley, New York.
  47. Vieira, A L. (2011). Interactive LISREL in Practice Getting Started with a SIMPLIS Approach. University of Aveiro, Springer.
  48. Wang, Shu-Jen. & Liu, Shih-Fei, & Wang, Wei-Ling. (2006). The simulated impact of RFID-enabled supply chain on pull-based inventory replenishment in TFT-LCD industry, International Journal of Production Economics, 112. 570-586.
  49. White, J. C. (2003). People, Not Places: A Policy Framework for Analyzing Location Privacy Issues (Masters Memo Prepared for the Electronic PrivacyInformation Center): Terry Sanford Institute of Public Policy, Duke University.
  50. Wu, CH. (2005). The New Tools of Logistics and Circulation- Application Benefit of RFID. Taiwan Economic Research Monthly. 28(6). 35-40.