تحلیل نقش تفکر راهبردی در رهبری تحول‌آفرین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد،سنندج،ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

     امروزه تفکر راهبردی به‌عنوان یکی از قابلیت‌های اصلی رهبران سازمانی مطرح ‌شده است. هدف این پژوهش تحلیل نقش تفکر راهبردی در رهبری تحول‌آفرین در شرکت‌های مهندسین مشاور مستقر در حوزه انرژی است. تفکر راهبردی بر اساس مدل لیدکا (1998) و رهبری تحول‌آفرین نیز بر اساس مدل بس و آولیو (2000) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادها، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است. جهت دستیابی به این هدف تعداد 315 نفر از کارشناسان، مدیران میانی و مدیران عالی 16 شرکت فعال در حوزه انرژی در داخل کشور به‌عنوان نمونه آماری انتخاب ‌شده است. به ‌منظور بررسی اثرات میان متغیرهای پژوهش از فن مدل­یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار LISREL استفاده ‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که تفکر راهبردی و ابعاد آن دارای اثر معنادار و مستقیمی بر رهبری تحول‌آفرین می‌باشند. "فرصت‌جویی هوشمندانه"بیشترین اثر و "تمرکز بر هدف" کمترین اثر را بر رهبری تحول‌آفرین دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Strategic Thinking in Transformational Leadership

نویسندگان [English]

 • Adel Salavati 1
 • Farzad Kamangar 2
1 Department of Management, Faculty of Humanities, Azad University, Sanandaj, Iran
2 Azad university
چکیده [English]

Today, as one of the main features of strategic thinking, organizational leaders raissed. This study aimed to analyze the role of transformational leadership in strategic thinking in firms of consulting engineers based in the area of energy. Strategic thinking based on Liedtka model (1998) and transformational leadership is also based on the Bass and avolio model (2000) has been studied. The purpose of this study is applicable and In terms of data collection methods, descriptive research survey. To achieve the goal of 315 experts, middle managers and senior managers of 16 compannies active in the energy sector in the فراوانی ry has been selected as the sample. To study the effects of structural equation modeling technique of variables and LISREL software was used. The results indicate that strategic thinking and its dimensions have a significant and direct effect of transformational leadership. "Intelligent Opportunism" has the greatest effect and "Thinking in Time" have the least effect on transformational leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Thinking
 • Transformational Leadership
 • a Firm of Consulting Engineers in the Field of Energy
 1.  

  1. تابلی، حمید؛ تیرگر، هدایت الله؛ مظفری، لیلا؛ مرتضوی، حمید؛ مهرابی فر، فاطمه (1391). بررسی رابطه میان سبک رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان‌های دولتی شهرستان نی‌ریز، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره اول.
  2. حسن‌پور، اکبر؛ عباسی، طیبه؛ نوروزی، مجتبی (1390). بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین در توانمندسازی کارکنان، مدرس علوم انسانی- پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 15 شماره 1.
  3. رحمان‌سرشت، حسین؛ کفچه، پرویز (1387). مدلی سازمانی برای تفکر راهبردی، پیام مدیریت، شماره 28 ص ص 47-77.
  4. رضازاده، آرش؛ عزیزی، غلامرضا (1391). تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان (موردمطالعه: نمایندگی‌های یک شرکت بیمه‌ای در استان یزد)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 172.
  5. صلواتی، عادل؛ کریمی، محمد شریف و کمانگر، فرزاد (1391). بررسی رابطه میان تفکر راهبردی و موفقیت استقرار مدل EFQM در شرکت‌های مستقر در حوزه انرژی، نشریه مهندسی مدیریت، شماره 2 ص 99 تا 120.
  6. علی احمدی، علیرضا، نامداری، نیما (1384). تفکر سناریویی، جایگزین تصمیم‌گیری راهبردی عقلانی، سومین اجلاس بین‌المللی مدیریت.
  7. غفاریان، وفا؛ علی احمدی، علیرضا (1381). رویکردهای نوین راهبرد، ماهنامه تدبیر، شماره 130.
  8. مشبکی، اصغر؛ خزاعی، آناهیتا (1387). طراحی مدل عناصر تفکر راهبردی در سازمان‌های ایرانی، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1 شماره 1 ص 105- 118.
  9. ناظمی، شمس‌الدین؛ مرتضوی، سعید؛ جعفریانی، حسن (1389). ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی شماره 2 پیاپی 35 ص 87-69.
  10. Amram, Y. )2005(. Intelligence Beyond IQ: The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership. Institute of Transpersonal Psychology.
  11. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership Thousand Oaks, CA: Sage.
  12. Bass, B.M and Avolio, B.J, )2000(. Potential Biases in leadership measures: how prototypes. leniency and general satisfaction relate rating and rankings of transformational and transactional leadership construct, Educational and Psychological Measurement, 49(3), 112-32.
  13. Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York, NY: Free Press.
  14. Bonn, Ingrid. )2005(. Improving Strategic Thinking: A Multilevel Approach Leadership & Organization, Development Journal, 26(5), 336-354.
  15. Bonn, I. (2001). Developing strategic thinking as a core competency, Management Decision, 39(1), 63-71.
  16. Burns, J.M, (1978). Leadership, N.Y, Harper and Row.
  17. Essery, E. (2002). Reflecting on leadership, Works Management, 55(7), 54-7.
  18. Gerstner, C.R. and Day, D.V. (1997). Meta-analytic review of leader-member exchange theory: correlates and construct issues, Journal of Applied Psychology, 82(6), 827-44.
  19. Goldman, E. (2008). The power of work experiences: characteristics critical to developing expertise in strategic thinking, Human Resource Development Quarterly, 19 (3), 217-39.
  20. Goldman, E. and Casey, A. (2010). Building a culture that encourages strategic thinking, Journal of Leadership Organizational Studies, 17(2), 119-128.
  21. Goldman, E., Cahill, T. and Filho, R. (2009). Experiences that develop the ability to thinkstrategically, Journal of Healthcare Management, 54(6), 403-17.
  22. Goldman, Ellen F. (2012). Leadership practices that encourage strategic thinking, Journal of Strategy and Management, 5(1), 25-40.
  23. Gumusluoglu, L. and Ilsev, A.)2009(. Transformational leadership, creativity, and organizational innovation, Journal of Business Research, 62, 461-73.
  24. Hamel, G. and Prahalad, C.K. (1994). .Competing for the Future, Harvard Business School Press, and Harvard.
  25. Kaufman, R. (2003). Strategic Planning For Success (Aligning People, Performance And Pay Offs), Hard Cover.
  26. Keller, T., Dansereau, F. (1995). Leadership and empowerment: A social exchange perspective, Human Relations, 48 (2).
  27. Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  28. Levi, D. (2007). Group Dynamics for Teams, Sage, Thousand Oaks, CA.
  29. Liedtka, J.M. (1998). Strategic thinking: can it be taught?, Long Range Planning, 31(1), 120-9.
  30. Mason, J. (1986). Developing strategic thinking, Long Range Planning, 19(3), 72-80.
  31. Mintzberg, H. (1994). The fall and rise of strategic planning, Harvard Business Review, 72(1), 107-14.
  32. Napier, Nancy K. & Albert, Martha S. (1990). East Asian and American perspectives On Thinking Strategically: The Leopard and His Spots. Asia Pacific Journal of Human Resources. 28(40). 40-50.
  33. Ohmae, K. (1982). The Mind of the Strategist, McGraw-Hill, New York, NY.
  34. Organizational Development Journal, 26 Nos 5-6, 336-54.
  35. Sloan, J. (2006). Learning to Think Strategically, Butterworth-Heinemann, Burlington, MA.
  36. Wheatley, M.J. (2006). Leadership and the New Science: Discovering Order in a Chaotic World, 3rd ed., Berrett-Koehler, San Francisco, CA.
  37. Zabriskie, N.B. and Huellmantel, A.B. (1991). Developing strategic thinking in senior management, Long Range Planning, 24 (6), 25-33.