سناریوهای راهبردی باشگاه فرهنگی ورزشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشجوی دکتری مدیریت‌ ‌ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزه ورزش رقابتی در باشگاه‌های حرفه‌ای شکل نهادی فرآیند ارتقابخشی سرمایه اجتماعی جامعه باشد. مطالعه حاضر با هدف کشف آینده پیش‌روی باشگاه سپاهان و تدوین سناریوهای آن برای 20 سال آینده و ارائه راهبرد انجام گردیده است. در پژوهش حاضر روش آینده‌نگاری با رویکرد سناریونویسی بر اساس روش منطق شهودی به کار گرفته شد.­ برای طراحی سناریوها از روش تحلیل روندها و عدم قطعیت‌ها استفاده گردید. ابتدا، محدودهٔ پروژه مشخص، سپس عوامل اصلی توسعه و نقاط کور با بازخورد 360 درجه شناسایی گردید. دو عدم قطعیت کلیدی به‌عنوان پایه طراحی سناریوها تدوین شد. در گام بعد تعریف تفصیلی و کامل چهار سناریو ممکن صورت پذیرفت. سپس یک راهبردهای کلی بر اساس سناریوها ارائه گردید و گام آخر شامل پایش و کنترل راهبردها انجام شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش حاضر شامل 20 نفر از ذ‌‌‌‌ی‌نفعان داخلی و خارجی باشگاه سپاهان بودند که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با مصاحبه و پرسش‌نامه باز صورت گرفت. بر اساس یافته‌ها، تحلیل 26 عامل اصلی به‌دست‌آمده درنهایت منجر به تولید دو عدم قطعیت کلیدی «تخصیص منابع مالی پایدار» و «تأکید بر مسئولیت اجتماعی پایدار باشگاه در جامعه» شد. به‌طورکلی در ساخت آینده مطلوب باشگاه سپاهان راهبردهایی با مؤلفه‌های تخصیص منابع مالی، مدیریت یکپارچه، جایگاه اجتماعی، تخصص‌گرایی، برجسته‌سازی و الگوسازی و پرداختن رسانه‌ها برای ساخت آینده باشگاه در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic scenarios for the Sepahan Mobarakeh Steel Cultural and Sports Club

نویسندگان [English]

 • Rasool Nazari 1
 • Zahra Sohrabi 2
 • Mehrdad Moharramzadeh 3
1 Associate Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.
2 PhD student of Sport Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabili, Iran
3 university of mohagheghe ardebili
چکیده [English]

Aim and Introduction. Today, competitive sports in professional clubs are the institutional form of the process of promoting the social capital of society. The present study conducted with the aim of discovering the future of Sepahan Club and developing its scenarios for the next 20 years and presenting a strategy.
Considering the importance of professional sports in Iran, which has a special place in Sepahan Club in the field of professional sports, and living in this unstable and rapidly changing environment, the vacuum study of the club's futurism is very noticeable. Sepahan Club, which has a very important role in the affairs of professional sports in Iran, is no exception to this category. Therefore, it can acknowledge that Sepahan Club has a very high priority in professional sports in Iran and has engaged many athletes and fans. Professional sports foresight can be of great help to club managers and on a larger scale can be useful for the Ministry of Sports and Youth of Iran. After conducting this research, its possible results will enable stakeholders to imagine the possible future of professional sports and make informed decisions, and finally be able to. Evaluate the positive and negative aspects and create a favorable future for the Sepahan Mobarakeh Steel Cultural and Sports Club.
Methodology. In the present study, the futuristic method with a scenario writing approach based on the method of intuitive logic used. To design the scenarios, the method of trend analysis and uncertainties used. First, the project scope was determined, and then the main development factors and blind spots identified with 360-degree feedback. Two key uncertainties developed for the scenario design basis. In the next step, a detailed and complete definition of the four possible scenarios made. Then, a general strategy based on the scenarios was presented and the last step, including monitoring and controlling the strategies, was performed. The participants of the present study included 20 internal and external stakeholders of Sepahan Club who selected based on purposive sampling. Data collected through interviews and open questionnaires.
Findings. Based on the findings, the analysis of the 26 main factors obtained eventually led to the production of two key uncertainties: "sustainable financial allocation" and "emphasis on sustainable club social responsibility in society." In general, in building the favorable future of Sepahan Club, strategies with the components of allocating financial resources, integrated management, social status, specialization, highlighting and modeling, and media coverage should considered to build the future of the club. It was found that the factors of "maximum interaction with the strategic parts of the plant" and "economic sanctions" were the most effective and least effective in terms of domestic stakeholders, respectively, as well as the factors of "allocation of funds from Mobarakeh Steel" and "legal infrastructure" in terms of internal stakeholders. In addition, have the least impact on the development of Sepahan Mobarakeh Steel Club.
Discussion and conclusion. At first, the strategic directional pillars of Sepahan Mobarakeh Steel Cultural and Sports Club formulated. After the meetings of the Strategic Council with the presence of the CEO, deputies and consultants in the strategic field of the mission, vision, macro policy and the slogan of the club considered as follows. Mission: Activity in the field of competitive and professional sports and social and cultural role-playing in society under the auspices of Mobarakeh Steel Company of Isfahan as the strongest supporter of sports in Iran. Vision: The promotion of Iran-Isfahan name in the national and international level and the promotion of national pride through the development of competitive and professional sports considered. Macro-policy: Promoting Iranian-Islamic values ​​by emphasizing the four areas as thought, science, life and spirituality.  In the path of comprehensive development of the cultural and sports club by implementing a program-oriented approach in the processes of competitive sports and professional club, maximizing the actual and potential capacity of the factory Mobarakeh Steel in order to realize the vision of Sepahan Mobarakeh Steel Cultural and Sports Club of Isfahan. "and finally the slogan:" The best of the first " would approved. The most important key and strategic factors of Sepahan Mobarakeh Steel Cultural and Sports Club include the support of public and private bodies of the club (economic), excellence of socio-cultural responsibility of the club (cultural), development of media awareness (social), management of devices and processes in the club (managerial ). The development of sports infrastructure in accordance with the needs of the club (environmental), improving the financial situation of the club (economic) and affecting environmental and security factors in accordance with the sustainable development of the club (environmental) consider. The overlap of the extracted key indicators, including such factors as bedding factors with components such as the allocation of financial resources from Mobarakeh Steel, the equitable distribution of resources and the construction of sports incentives considered. Social adjustment factors included factors in entering popular sports and the club's social status among the people. Management excellence factors include; Unified management and specialization considered. Finally, institutionalizing cultural factors such as the involvement of political leaders, highlighting and modeling, and media activity considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forecasting
 • Club
 • Professional Sport
 • Scenario
 • Strategic
 1. Abdolmaleki, H., Heydari, F., Elahiari, M. & Zakizadeh, S. B. (2019). The future of sport management research in Iranian universities. Sport Management & Development, 7(4), 56-68. (In Persian)
 2. Adib Roshan, F., M, Talebpour & Peymanizad. H. (2018). Development of Khorasan Razavi championship sport scenarios in horizon 1404.. Sport Management and Development,, 6(3), 168-186. (in Persian)
 3. Andayesh, A; Abdollahi, B. JafariNia, S., &Hassanpour, A (2020). Evaluate and validate the development model of risk-based human resource planning strategies. Strategic Management Studies. 11(41), 57-79. (in Persian)
 4. Butler, J., MarteBergseng, A., Bohensky, E., Pedde, S., Aitkenhead, M. & Hamden, R. (2020). Adapting scenarios for climate adaptation: Practitioners’ perspectives on a popular planning method. Environmental Science & Policy, 104, 13-19. org/10.1016/j.envsci.2019.10.014
 5. Dehghanian, H., & Najafi Rastaghi, H. (2017). Media Literacy Policy Making Based on a Future Research Approach Using the Scenario Writing Method, Communication Research, 92(24), 9-25. (in Persian)
 6. Erkoyuncu, J. A., Roy, R. K., Shehab, E., Durugbo, CH., & Khan, S. (2019). An effective uncertainty-based framework for sustainable industrial product-service system transformation. Journal of Cleaner Production, 208,160-177.

7.       Frith, D. & Tapinos, E. (2020). Opening the ‘black box’ of scenario planning through realist synthesis. Technological Forecasting and Social Change, 151. doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119801.  119801

 1. Ghazinoory, S., Saghafi, F., & Mirzaei, M. (2018). Extracting future business model orientation through scenario development for developing countries. Journal of Futures Studies, 22(3), 65-84.
 2. Giudici, F., Castelletti, A., Giuliani, M., & Maier, H. R. (2020). An active learning approach for identifying the smallest subset of informative scenarios for robust planning under deep uncertainty. 127. org/10.1016/j.envsoft.2020.104681
 3. Gong, Z., Wang, H,. Guo, W., Gong, Z., & Wei, G. (2020). Measuring trust in social networks based on linear uncertainty theory. Information Sciences, 508(1). 154-172
 4. Heger, T., & Rohrbeck, R. (2012). Strategic foresight for collaborative exploration of new business fields. Technological Forecasting and Social Change, 79(5), 819-831.
 5. Iden, J., Methlie, L. B., & Christensen, G. E. (2017). The nature of strategic foresight research: A systematic literature review. Technological Forecasting and Social Change, 116, 87-97.
 6. Jourksh, S., & Nazari, R (2019). Predicting Iran's aging exercise using interaction matrix. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, 26 (12), 1095-1109. (in Persian)
 7. Keshavarz, L., Farahani, A., & Mohammadkhani, J. (2019). Analysis of factors influencing the behavior of iranian championship sports managers with scenario planning approach. Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sport,, 5(1), 99-108. (in Persian)
 8. Marchiori, M., & Vecchi, M. (2020). Secrets of soccer: Neural network flows and game performance. Computers & Electrical Engineering, 81, 106505.
 9. Mobin Dehkordi, A. & Heidari, H. (2014). Fundamentals of Strategic Environmental Knowledge". Saffar Publishing House. First Edition. 43. (in Persian)
 10. Mohebbi, E., Shirzadi, B., & Tajdine, A. (2019). Predicting the aviation industry's relevance to concurrent demand-side scenarios and capacity development of traffic terminals using the system dynamics approach.. The Future of Management Research,, 29(12), 56-39. (in Persian)
 11. Moradi, J. Nazari, R., & Moradi, R. (2020). Analysis of economic and financial barriers affecting performance and sustainable development of Iranian football industry. Sport Management and Development. 8(4), 31-40. (in Persian)
 12. Nazari, R. Yaghmaei, L., & Sohrabi, Z. (2016). Strategic document of territorial development of sport sector of Isfahan province. Sports Management Magazine. 8(5), 680-665. (in Persian)
 13. Nazari, R., Tabatabai, M., & Karimian, J. (2017). Analysis of barriers to operational strategic sports program of Isfahan province based on fortune model. Sports Management Magazine. 9(1), 99-112. (in Persian)
 14. Oliver, J.J., & Parrett, E. (2017). Managing future uncertainty: Reevaluating the role of scenario planning. Business Horizons, Volume 61(2), 339-352.
 15. Parchami Afra, A. & Behnamian, J. (2020). Develop a strategy for the operation of food industry companies in the face of stagflation. Strategic Management Studies.11 (41), 31-56. (in Persian)
 16. Ponomareva, J., & Sokolova, A. (2015). The identification of weak signals and wild cards in foresight methodology: Stages and methods. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 46.1-26.
 17. Rahbar, F., Saifuddin, Asl, A. A., Shah Hosseini, M.A., & I. (2019). Designing a Scenario Model Based on Key Factor Identification and Key Actors Interaction Analysis, Public Management Research, 11(39), 61-90. (in Persian)
 18. Rahimi, F., Darzian, A., & Abdolhadi, R.A. (2018). Explanation of multilevel model of strategic thinking, Strategic Management Research, 66(23), 13 - 34. (in Persian)
 19. Savio, N. D., & Nikolopoulos, K. (2013). A strategic forecasting framework for governmental decision-making and planning. International Journal of Forecasting, 29(2), 311-321.
 20. Seyed Ameri, M. H., Elahi, A., Afshari, , & Honary, H. (2016). Developing a Model of the Effect of Transnationalism in Management on Sport Development.. Sport Management Information,, 38(8), 17-34. (in Persian)
 21. Shabani, A., & Rezaei Sufi, M. (2014). Environmental analysis of sepahan steel mobility sport club. Strategic Management Studies and Organizational Behavior in Sport, 1(4), 25-34. (in Persian)
 22. Shafaeii LM, J., & Asghari Jafar Abadi, M. (2018). The brand personality of the selected football teams of the Iranian Football League defines dimensions and presents a route model. Journal of Management and Sports Development. 1(5), 77-86.
 23. Zali, N. & Poursarab, A. (2017). Regional development forecasting with integrated scenario approach and SWOT analytical model case study: Guilan Province, Space Planning and Preparation, 21 (3), 189-220. (in Persian)