طراحی مدل اجرای راهبرد در شرکت‌های دانش بنیان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران،

3 استادیار ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران،

4 دانشیار ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران،

چکیده

امروزه جایگاه و نقش کسب و کارهای دانش بنیان در توسعه و پیشرفت کشور را می­‌توان نقشی حیاتی دانست، زیرا این نوع سازمان‌­ها علاوه بر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی بالا، ظرفیت‌های نوآوری را دارا هستند هدف این پژوهش ارائه مدلی برای اجرای راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد در شرکت­‌های دانش بنیان است. روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) با استفاده از نظریه داده بنیاد، و ابزار جمع‌­آوری  داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه عمیق و در بخش کمی، پرسشنامه است. جامعه آماری نیز در بخش کیفی  از مدیران شرکت‌­های دانش بنیان و در بخش کمی از  کارکنان شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس تشکیل شده است و از نمونه­‌گیری هدفمند، با تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. داده­های گردآوری شده حاصل از 15 مصاحبه عمیق، کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند و مدل نهایی استخراج گردیده است. در روش کمی  از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرار گرفت. براساس تحلیل داده‌ها،  مقوله محوری در مدل این تحقیق:  تناسب راهبردی، ترجمه موفق راهبردها، اطمینان از تصمیم­گیری صحیح و به موقع، هستند. در پایان به بررسی راهکارهای مختلف جهت اجرای موفق راهبرد شرکت پرداخته و همچنین پیشنهادهایی در مورد تحقیقات آینده ارائه گردیده است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a strategy implementation model in knowledge-based companies

نویسندگان [English]

 • Mehdi Haghighi Kafash 1
 • Ladan Sayaf 2
 • Shahram Khalilnezhad 3
 • Vahid Khashei Varnamkhasti 4
1 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, , Allameh Tabataba'i University
3 Assistant Professor of Business Management, Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran,
4 Assistant Professor of Business Management, Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim and Introduction: Knowledge based economic can be known as an important factor in the progress of the country. This discovery has the potential for employment in addition with economic development, thus one of the main considerable issues is to conduct such a research in order to handle all the activities in Knowledge-based companies.،The goal of this research is to present a model for strategies based on Grounded theory in Knowledge-based companies
Methodology: the method present research was done by Grounded theory and qualitative-quantitative combined. The tools of gathering data in the qualitative section is deep interviews and in the quantitative is questioner.
Findings: the gathered data form about 15 deep interviews is  evaluated due to presented method by Ashteras and Courbin (1998) and the qualitative model was extracted. In this research the effect of content based factors and the process of strategical execution was evaluated on the performance of Knowledge-based companies by the structural equations (by SPSS 18, SmartPLS).
Discussion and Conclusion:  the “strategic execution of Knowledge-based companies” theory is the major issue due to the evaluation of data which is created from the minor issues such as “strategic fit”, “strategic translation” and “confidence of best and on time decisions”. The evaluation of different methods was represented in order to successful execution of strategy and also some methods were introduced in that way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic implementation of Knowledge-based companies
 • Employment
 • Economic growth
 1. Akbari- Emami, Sh., Mushbaki, A., Khodadad- Hosseini, S.L., Kordanij, A. (2015). Designing a behavioral model of strategy implementation. Journal of management research in Iran, 20(1), 107-109.
 2. Amini -Alashti, A., Arabi, S.M. (2016). Presenting a strategy implementation model in Tehran Water and Sewerage Company. Management and Development Process Quarterly, 9(4), winter, 52-78.
 3. Danaeifard, H., Emami, M. (2011). Data theory theory strategy in organizational and management studies. Chapter 4 of the book Qualitative Research Methodology in Management, A Comprehensive Approach. Saffar Publications, Second Edition, 276.
 4. Farsani, M., Amin- Doust, AS., Alidadi, A. (2019). Designing an open innovation model in small and medium enterprises using foundation data theory. Quarterly. Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 1(2), 95-136.
 5. Habibi, S., Mira, A. (2018). Designing and explaining the strategic orientation model in knowledge-based companies in Iran. Business Management Quarterly, 10( 3), 603-622.
 6. Hosseini, S.F., Kordnaij, A., Ahmadi, P. (2014). Resenting a Model of Successful Strategy Implementation in Iranian Automotive Companies. Iranian Management Science Quarterly, 9(6), winter, 1-4 2.
 7. Javahery, C.F. (2020). Providing a model of alignment of strategic formulation and control (petrochemical industry)., Alborz, University of Tehran, 270.
 8. Jiang, N., Tian, E., Daneshmand-Malayeri, F., & Balali, A. (2020). A new model for investigating the impact of urban knowledge, urban intelligent transportation systems and IT infrastructures on the success of SCM systems in the distributed organizations. journal of cybernetics, systems and management sciences, 49(11), 2799-2818

9.       Kanaani, M., Mousavi,H. (2004). Analysis of the role of science and technology parks and growth centers in providing venture capital for small and medium enterprises (SMEs). First National Conference on Venture Capital, 1-7.

 1. Khaki, Gh. (2011). Research method with termination approach. Management Critique. Number 1, 252.
 2. Lynch, S., Louise, M. (2018). Strategy implementation and organizational change: How formal reorganization affects professional networks. Journal of Long Range Planning, 1(16), 31-36.
 3. Maiti, M., Krakovich, V., Shams, S.M.R., & Vukovic, D.B. (2020). Resource-based model for small innovative enterprises", Management Decision. 58 (8), 1525- 41.
 4. Mirghfouri,H., Morvati, S. A., & Zahedi, A. (2018). Designing an integrated model for developing the level of innovateon and commercialization of knowledge-based ompanies in Iran. Journal of Initiative and Creativity in Humanities, 7(4), 107-142.
 5. Moshbaki, A., Akbari -Emami, Sh., Khodadad -Hosseini, S H., & Kordanaij, A. (2016). Designing a Behavioral Model of Successful Strategy Execution. Journal of Management Research in Iran, 1(20), 103-130.
 6. Nazari, F., Rahimipour- Anaraki, A., Taghavi, S.S., & Ghasemi, B. (2020). The relationship among knowledge-based dynamic process capabilities, innovation processes and innovation performance: an empirical study of knowledge-based high-tech companies in Iran. Journal of cybernetics, systems and management sciences, 49(12), 2-26.
 7. Pan, X., Song, M.L., Zhang, J. & Zhou, G. (2018). Innovation network, technological learning and innovation performance of high-ech cluster enterprises. Journal of Knowledge Management, 23(9), 1729-1746.
 8. Dorf, R.C., Byers, T.H. (2005). Technology Ventures from Idea to Enterprise, NewYork, Hill-McGraw.
 9. Romzi, H., Hosseinpour, M., Bahmaei, L. & Nasiri, M. (2019). Designing a model for creating and developing knowledge-based companies in the humanities. Journal of Library and Information Science, 22(4), 119-151.
 10. Sarmad, G., Hejazi, A., Bazargan, A. (2014). Research Methods in Behavioral Sciences, Agah Publishing Co, in Persian.
 11. Sashittal H. C., Wilemon D. (1996) .Marketing implementation in small and midsized industrial firms an exploratory study. Industrial Marketing Management, 25(2), 67-78.
 12. Schaap, J. I. (2006). Toward strategy implementation success: An empirical study of the role of senior-level leaders in the nevada gaming industry..Gaming Research & Review Journal, 10(2), 13-37.
 13. Soltaninejad, A., Morvati- Sharif A., Zare, A .H., Jafarzanzad, A. (2018). Designing a Conceptual Model of Strategic Agility of Knowledge-Based Companies . Journal of Parliament and Strategy of the Twenty-seventh Year, 10(1), 95-112.
 14. Steffensen, M,. Rogers, E.M., Speakman, K. (2000). Spin-offs from research centers at a research university. Journal of Business Venturing, Elsevier, 15 (1), 93-111.
 15. Taqawi, M. (2020). Strategic decision-making model of knowledge-based companies in technology commercialization, Allameh Tabatabai University, 230.
 16. Ulrich,F., Alexander, C. (2020). Conjoint Analysis and Design of Business and IT: The Case for Multi-Perspective Enterprise Modeling. Conference on the Practice of Enterprise Modeling of Business Enterprises, 15-45.
 17. Wang, C. H., Chin, Y. C. & Tzeng, G. H. (2010). Mining the R&D innovation performance processes or high-tech firms based on rough set theory, Technovation, 30(70), 447-458.
 18. Wetzels, M., Odekerken,G. (2009). Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration. MIS Quarterly33(1), 177-195.
 19. Yang, L., Gouhuri.S., Eppler, M.j. (2008). Making strategy Work: A Literature Review on the factore influnecing stratrgy Implementation.Journal of Business and Management, 3(2), 33-46.