تبیین پیشایند‌های راهبردی توسعه کسب‌وکارهای خانگی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، ایران

چکیده

هدف و مقدمه: با توجه به تنوع و محدودیت‌های منابع و همچنین پیچیدگی، پویایی و تغییرات فزاینده فضای کسب‌وکار، توسعه مشاغل خانگی را می‌توان  یکی از مؤثرترین استراتژی دولت‌ها برای ایجاد شغل، تولید ثروت و مبارزه با فقر به‌حساب آورد. بااین‌وجود، در حال حاضر توسعه کسب‌وکارهای خانگی با موانع و چالش‌های بسیار زیادی مواجه شده که این موضوع شناسایی بازیگران اصلی و روابط بین آن‌ها را ضروری ساخته است. با توجه به اهمیت توسعه کسب‌وکارهای خانگی و نقش این نوع کسب‌وکارها در توسعه پایدار، هدف غایی این تحقیق ارائه چارچوبی برای شناسایی و تبیین پیشایندهای راهبردی توسعه کسب‌وکارهای خانگی است. ازاین‌رو، سؤال اصلی پژوهش این است که چه عوامل و بازیگرانی در موفقیت کسب‌وکارهای خانگی نقش دارند؟ و روابط بین این عوامل چگونه بوده؟ و چه راهبردهایی مناسب توسعه این نوع کسب‌وکارها می‌باشد؟ و درنهایت چارچوب مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای خانگی چگونه است؟
روش‌شناسی: رویکرد تحقیق حاضر کیفی، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده‌ها و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق از فعالان، متخصصان و خبرگان حوزه مشاغل خانگی به‌خصوص افرادی تشکیل‌شده است که تألیفات و تحقیقاتی در این زمینه داشته‌اند . با روش نمونه‌گیری گلوله برفی،   داده‌های مصاحبه در نمونه‌ 13 نفری به مرحله اشباع رسید. در این مطالعه از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده‌ها و از تحلیل مضمون شش مرحله‌ای براون و کلارک (2066) برای تجزیه‌وتحلیل استفاده‌شد. در راستای بررسی روایی ابزار تحقیق، مصاحبه­ها با دقت نظر کافی ثبت و ضبط‌شده و پس از کدگذاری، از برخی خبرگان واجد شرایط که دارای توانمندی و شایستگی لازم بودند، خواسته‌شده تا مجدداً به بررسی و اظهارنظر درباره مفاهیم ساخته‌شده پرداخته و درنهایت، مصاحبه­ها  را فرد آگاه به  پیشینه تحقیق مجدد کدگذاری شد. برای محاسبه پایایی مصاحبه‌ها نیز از روش محاسبه توافق بین دو کدگذار استفاده‌شده است. همچنین در این پژوهش برای اعتباربخشی یافته‌های تحقیق ابتدا چهار مصاحبه به‌صورت تصادفی به یک همکار داده‌شده و از وی درخواست گردید تا متن را کدگذاری نماید. سپس از ضریب کاپا برای پایایی یافته‌ها استفاده شد که مقدار ضریب کاپا به‌دست‌آمده (860/0) نشان‌ می‌دهد که توافق بالایی بین مرورگران وجود داشته و ازنظر کیفیت شاخص‌های احصا شده مورد تأیید خبرگان قرار دارد.
یافته‌ها: درنتیجه تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها بر اساس تحلیل مضمون درنهایت 35 کد به‌عنوان مضامین اولیه، چهار کد به‌عنوان مضامین سازمان‌دهنده و دو کد به‌عنوان مضامین فراگیر برچسب‌گذاری شد.  لذا ، نتایج تحلیل مضمون داده‌ها نشان می‌دهد پیشایند‌های راهبردی توسعه کسب‌وکارهای خانگی را می‌توان در دودسته طبقه‌بندی نمود که تعامل پویای آن‌ها با یکدیگر می‌تواند موجب نوعی هم‌افزایی مشترک گردد. دسته اول که «زمینه‌ساز» نامیده می‌شوند و ماهیت برون‌زا و نقش تسهیل‌کننده دارند، تحت کنترل محیط بوده و کسب‌وکارهای خانگی باید با اتخاذ تدابیر و راهبردهای فعال، این عوامل را اداره و کنترل نمایند. دسته دوم که از آن‌ها به‌عنوان «توانمندساز» نام‌برده می‌شود ماهیت درونی داشته و تحت کنترل شرکت‌ها قرار دارد و عاملی برانگیزاننده و محرک محسوب می‌شود. این عامل در ساختار خود موجب بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم جهت موفقیت کسب‌وکارهای خانگی می‌گردد. تعامل عوامل توانمندساز (محرک) و زمینه‌ساز (تسهیل‌گر) نیازمند یک جریان قوی و مؤثری است که بتواند به‌صورت هم‌زمان این عناصر را به یکدیگر پیوند دهد تا شوک‌های مؤثری را در کسب‌وکارهای خانگی ایجاد نمایند. در این مطالعه اتصال و هم آفرینی این دو عامل به نام «هم‌افزایی مشترک» تعریف‌شده است. با توجه به پیچیدگی، پویایی و تحرکات مستمر فضای کسب‌وکارهای خانگی، «هم‌افزایی مشترک» نیز نیازمند جریانات تعاملی دیگری است که بتواند نوآوری و اعتماد را درون کسب‌وکارهای خانگی ایجاد نماید؛ که در این مطالعه از عنوان «ظرفیت‌سازی پویا» برای جریانات تعاملی استفاده‌شده است که دربرگیرنده «سرمایه اجتماعی» و «نوآوری باز» است.
بحث و نتایج: نتایج نشان می‌دهد که برای توسعه مشاغل خانگی می‌بایست به‌طور هم‌زمان به عوامل درونی و بیرونی تأکید کرد که به معنی هم‌افزایی مشترک است. دراین‌بین، عوامل برون‌زا، ابزارها و راهبردهای هستند که شرایط و بسترهای مناسبی را برای تسهیل توسعه کسب‌وکارهای خانگی فراهم می‌آوردند که می‌توان به ایجاد بازارچه‌های دائمی عرضه محصولات خانگی، دسترسی به کانال‌های توزیع و بازار هدف، بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت قانونی از مشاغل خانگی، حذف قوانین و مقررات اداری دست‌وپاگیر و تمرکززدایی فرایند تصمیم‌گیری و تفویض اختیار بیشتر به نهادهای محلی، استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی و توسعه تجارت الکترونیک اشاره نمود. عوامل درون‌زا نیز ابزارهای توانمندساز، محرک و مشوق توسعه کسب‌وکارهای خانگی هستند که در این خصوص می‌توان به ارائه آموزش‌های متنوع، مستمر و حرفه‌ای، نوع و بخش‌بندی بازار، توجه به برندسازی، آموزش قیمت‌گذاری رقابتی، آشنایی با روش‌های مختلف بازاریابی بخصوص بازاریابی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، توسعه ریسک‌پذیری، تعهد کاری و استقلال کاری اشاره نمود.
علاوه بر هم‌افزایی مشترک، تعاملات چندگانه بین بازیگرانی که موجب تقویت نوآوری و خلاقیت می‌شوند و عواملی که اعتماد و روابط پایدار را به‌وجود می‌آورند موجب ظرفیت‌سازی پویا و درنتیجه توسعه کسب‌وکارهای خانگی می‌شوند. دراین‌بین یکی از ابزارهای تعاملی توسعه کسب‌وکارهای خانگی تمرکز بر نوآوری و به‌خصوص نوآوری باز است که بر خرید فناوری و ثبت اختراع، اخذ مجوز و سرمایه‌گذاری مشترک، اعطای مجوز و خرید لیسانس و خلق شرکت‌های مشترک و زایشی تمرکز دارد. دراین‌بین، سرمایه اجتماعی نیز در ظرفیت‌سازی و توسعه کسب‌وکارهای خانگی نقش مهمی دارد. سرمایه اجتماعی با ایجاد روابط تعاملی و مستمر همراه با اعتماد بر مبنای دید مشترک، باعث نوعی فرهنگ‌سازی در عرصه تبادل و تسهیم دانش شده و علاوه بر انعطاف‌پذیر نمودن مرزهای بنگاه‌ها، موجب تسهیل جریان ورود و خروج دانش می‌گردد. در این خصوص با توسعه عدالت اجتماعی، ایجاد دید و بصیرت مشترک و همچنین ایجاد روابط شبکه‌ای بین کسب‌وکارهای خانگی می‌توان زمینه بازتولید سرمایه اجتماعی در این نوع کسب‌وکارها و درنتیجه توسعه کسب‌وکارهای خانگی را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Strategic Precedents of Home Base Business Development

نویسنده [English]

 • mohammad reza fallah
Department of Management, Faculty of Humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran
چکیده [English]

Aim and Introduction: Given the diversity and limitations of resources, as well as the increasing complexity, dynamism, and changes in the business environment, the development of home-based businesses can be considered as one of the most effective strategies for governments to create jobs, generate wealth, and fight poverty. However, the development of home-based businesses is currently facing many obstacles and challenges, which has made it necessary to identify the main actors and the relationships between them. Given the importance of home-based business development and the role of this type of business in sustainable development, the ultimate goal of this study is to provide a framework for identifying and explaining the strategic antecedents of home-based business development. Therefore, the main question of the research is what factors and actors play a role in the success of home-based businesses and what are the relationships between these factors and what are the appropriate strategies for the development of these types of businesses and finally what is the appropriate framework for home-based business development.
Methodology: The approach of the present research is qualitative, in terms of purpose is applied and in terms of nature and method is descriptive-analytical. The statistical population of the study is composed of activists, specialists, and experts in the field of home-based business, especially those who have written and researched in this field. Using the snowball sampling method, selected samples were identified and data were saturated in the interview with the 13th person. In this study, semi-structured interviews were used to collect data, and Brown's and Clark's (2006) six-step content analysis was used for analysis. To check the validity of the research tool, the interviews were carefully recorded and after coding, some qualified experts who had the necessary capability and competence were asked to re-examine and comment on the constructed concepts, and finally, the interviews were re-coded by a person familiar with the research literature. To calculate the reliability of the interviews, the method of calculating the agreement between the two coders has been used. Also in this study, to validate the research findings, the first four interviews were randomly given to a colleague and he/she was asked to encode the text. Kappa coefficient was then used for the reliability of the findings. The value of the kappa coefficient obtained (0.860) indicates that there is a high agreement between browsers and is approved by experts in terms of the quality of the calculated indicators.
Finding: The analysis of the findings based on the content analysis, finally, 35 codes were labeled as primary contents, four codes as organizing contents, and two codes as comprehensive contents. The results of data content analysis show that the strategic antecedents of home-based business development can be classified into two categories, whose dynamic interaction with each other can lead to a kind of common synergy. The first category called “predisposing” and has an exogenous nature and facilitating role, is under the control of the environment and home-based businesses must manage and control these factors by adopting active measures and strategies. The second category, which is called "empowerment", has an internal nature and is controlled by companies, and is a motivating factor. This factor in its structure creates the necessary bedrock and motivation for the success of home-based businesses. The interaction of empowering and predisposing factors requires a strong and effective flow that can simultaneously connect these elements to create effective shocks in home-based businesses. In this study, the connection and co-creation of these two factors are defined as "common synergy". Given the complexity, dynamism, and ongoing mobility of the home-based business environment, "common synergy" also requires other interactive flows that can build innovation and trust within home-based businesses; in this study, the term "dynamic capacity building" has been used for interactive flows, which includes "social capital" and "open innovation".
Discussion and Conclusion: The results show that for the development of home-based businesses, both internal and external factors must be emphasized simultaneously, which means common synergy. External factors, in turn, are tools and strategies that provide the right conditions and contexts to facilitate the development of home-based businesses that include creating permanent markets for home products, access to distribution channels and target markets, improving the business environment, legal protection of home-based businesses, elimination of cumbersome administrative rules and regulations, and decentralization of the decision-making process and greater delegation of authority to local institutions, the use of social networks and media, and the development of e-commerce. internal factors are also empowering tools, motivators, and incentives for the development of home-based businesses, in this regard, provided various, continuous, and professional training, market type and segmentation, attention to branding, competitive pricing training, familiarity with different marketing methods, especially media marketing and Social networks, the development of risk-taking, work commitment and job independence can be mentioned.
In addition to common synergy, multiple interactions between actors that foster innovation and creativity, and factors that build trust and lasting relationships, lead to dynamic capacity building and, consequently, the development of home-based businesses. Meanwhile, one of the interactive tools for home-based business development is a focus on innovation, especially open innovation, which focuses on technology purchasing and patenting, take licensing and common ventures, give licensing and licensing purchases, and the creation of common ventures. Meanwhile, social capital also plays an important role in the capacity building and development of home-based businesses. Social capital, by creating interactive and continuous relationships with trust based on a common vision, causes a kind of culturalization in the field of knowledge exchange and sharing, and in addition to flexing the boundaries of enterprises, facilitates the flow of knowledge entry and exit. In this regard, developing social justice, creating a common vision and insight, as well as creating networked relationships between home-based businesses can provide the basis for the reproduction of social capital in this type of business and thus the development of home-based businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Home-based businesses
 • Common synergy
 • Dynamic capacity building
 • Empowerment
 • Predisposing
 1. Abui Ardakan, M., Labbafi, S., Azarpour, S., & Jalalpour, M. (2014). Identify the critical factors for the success of strategic thinking in the view of managers of cultural organizations in Isfahan. Journal of Executive Management, 6(11),1-10. (In Persian)
 2. Aditantri, R. (2016). Sustainable home based enterprise: criteria toward the concept case study: kampung sate, Ponorogo, Indonesia. Vitruvian, 5(2), 265287.
 3. Agahi, H., Mirakzadeh, A. A., & Taghi Beigi, M. (2012). Prioritization of effective factors in the development of household jobs in west islamabad. Quarterly Journal of Women and Society, 3(11), 181-202. (In Persian)
 4. Aguilar-Palacio, I., Carrera-Lasfuentes, P., Sánchez-Recio, R., Alonso, J., & Rabanaque, M. (2018). Recession, employment and self-rated health: a study on the gender gap. Public Health, 154, 44-50.
 5. Akpalu, W., Alnaa, S. E., & Aglobitse, P. B. (2012). Access to microfinance and intra household business decision making: Implication for efficiency of female owned enterprises in Ghana. The Journal of Socio-Economics, 41(5), 513-518.
 6. Aleksić, A., & Rašić Jelavić, S. (2017). Testing for strategy-structure fit and its importance for performance. Management: journal of contemporary management issues, 22(1), 85-102.
 7. Anwar, M. N., & Daniel, E. (2016). Entrepreneurial marketing in online businesses. Qualitative Market Research: An International Journal, 19(3), 310–338.
 8. Atika, A. F., Faqih, M., & Rachmawati, M. (2015). Sustainable housing development in supporting tourism Of sunan giri regions. International Journal of Education and Research, 3(12), 345-354.
 9. Burgess, S., & Paguio, R. (2016). Examining ICT application adoption in Australian home-based businesses: An innovation-decision process approach. Journal of Enterprise Information Management, 29(2), 276-299. doi:10.1108/JEIM-02-2014-0012
 10. Cheamuangphan, A., Wiboonpongse, A., & Sriboonchitta, S. (2012). Factors enhancing efficiency of microfinance performance in agricultural communities of upper Northern Thailand. The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters, 1(4), 1-20.
 11. Chen, M. A., & Sinha, S. (2016). Home-based workers and cities. Environment and Urbanization, 28(2), 343-358. doi:10.1177/0956247816649865
 12. Clark, D., & Douglas, H. (2015). Micro-enterprise growth: Lessons from home-based business in New Zealand. Small Enterprise Research, 21(1), 82-98.
 13. Cosenz, F., & Noto, G. (2018). A dynamic business modelling approach to design and experiment new business venture strategies. Long range planning, 51(1), 127-140.
 14. Daniel, E. M., Domenico, M. D., & Sharma, S. (2015). Effectuation and home-based online business entrepreneurs. International Small Business Journal, 33(8), 799-823.
 15. Daniel, M. H. (2006). Mastering the dynamic nature of modern strategy. Handbook of business strategy, 35-40.
 16. Dawson, A. (2012). Human capital in family businesses: Focusing on the individual level. Journal of Family Business Strategy, 3(1), 3-11.
 17. Debski, M. (2017). Quality in the marketing communication of micro family businesses offering accommodation services. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 473, 148-159. doi:10.15611/pn.2017.473.13
 18. Di Domenico, M., Daniel, E., & Nunan, D. (2014). Mental mobility in the digital age: entrepreneurs and the online home‐based business. New Technology, Work and Employment, 29(3), 266-281.
 19. Fongthong, S., & Suriya, K. (2013). Village funds, phones and home-based business in Thailand. International Journal of Intelligent Technologies & Applied Statistics, 6(2), 201-214.
 20. Frozandeh, L., Mahmoudi Maymand, M., & Hoseinifar, S. H. (2012). The role of organizational re-engineering processes for strategic planning goals. Journal of Strategic Management Studies, 3(11), 109-129.
 21. Gnjidić, V. (2014). Researching the dynamics of Miles and Snow's strategic typology. Management-Journal of Contemporary Management Issues, 19(1), 93-117.
 22. Gough, K. V., Tipple, A. G., & Napier, M. (2003). Making a living in African cities: The role of home-based enterprises in Accra and Pretoria. International Planning Studies, 8(4), 253-277.
 23. Hahn, R., Spieth, P., & Ince, I. (2018). Business model design in sustainable entrepreneurship: Illuminating the commercial logic of hybrid businesses. Journal of Cleaner production, 176, 439-451.
 24. Hanif, M. I., Meryem, M., Rao, H., & Nawaz, M. K. (2017). Women’s entrepreneurship in rural areas of punjab, pakistan: How are women possess and supervising home-based businesses aggravated to grow. Review of Integrative Business and Economics Research, 6(3), 308.
 25. Hashemi, S. H., Ebrahimpoor Azbari, M., & Ghanbari, M. (2015). A pattern for promotion of organizational citizenship behavior based on social capital and organizational health. Journal of Strategic Management Studies, 5(20), 107-1027.
 26. Hatak, I., & Hyslop, K. (2015). Cooperation between family businesses of different size: A case study. Journal of Co-operative Organization and Management, 3(2), 52-59.
 27. Hsu, D., Wiklund, J., Anderson, S., & Coffey, B. (2016). Entrepreneurial exit intentions and the business-family interface. Journal of Business Venturing, 31(6), 613-627. doi:10.1016/j.jbusvent.2016.08.001
 28. Hughes, K., Jennings, J., Brush, C., Carter, S., & Welter, F. (2012). Extending women's entrepreneurship research in new directions. Entrepreneurship theory and practice, 36(3), 1-14. doi:10.1111/j.1540-6520.2012.00504.x
 29. Idris, Z. (2017). Factors affecting small scale home-based business performance: a literature review. International Journal of Marketing Research Innovation, 1(1), 16-24. doi:10.46281/ijmri.v1i1.99
 30. Irandust, A., ghavamipour, M., Ebrahimnejhad, R., & Hoseinpour, D. (2013). Key factors affecting the success of family businesses in Iran and prioritization. Journal of Entrepreneurship Development, 6(2),55-74. doi:10.22059/jed.2013.36259
 31. Kapasi, I., & Galloway, L. (2015). Work–Life balance in home-based businesses: a UK study. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 16(1), 33-42. doi:10.5367/ijei.2015.0170
 32. Kim, N. K. N., & Parker, S. C. (2020). Entrepreneurial homeworkers. Small Business Economics. doi:10.1007/s11187-020-00356-6
 33. Lin, C., Tsai, H.-L., & Wu, J.-C. (2014). Collaboration strategy decision-making using the Miles and Snow typology. Journal of Business Research, 67(9),1979-1990.
 34. Loo, B. P. Y., & Wang, B. (2018). Factors associated with home-based e-working and e-shopping in Nanjing, China. Transportation, 45(2), 365-384. doi:10.1007/s11116-017-9792-0
 35. Madanoglu, M., Memili, E., & De Massis, A. (2020). Home-based family firms, spousal ownership and business exit: a transaction cost perspective. Small Business Economics, 54(4), 991-1006. doi:10.1007/s11187-018-00131-8
 36. Majama, N., & Magang, T. (2017). Strategic planning in small and medium enterprises (SMEs): a case study of botswana SMEs. Journal of Management and Strategy, 8(1), 74. doi:10.5430/jms.v8n1p74
 37. Marsoyo, A. (2012). Constructing spatial capital: household adaptation strategies in home-based enterprises in Yogyakarta. Newcastle University,
 38. Mason, C. M., Carter, S., & Tagg, S. (2011). Invisible businesses: The characteristics of home-based businesses in the United Kingdom. Regional Studies, 45(5), 625-639.
 39. Mehtap, S., Ozmenekse, L., & Caputo, A. (2019). I’m a stay at home businesswoman: an insight into informal entrepreneurship in Jordan. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 11(1), 44-65. doi:10.1108/JEEE-10-2017-0080
 40. Modarresi, M., Arasti, Z., Talebi, K., & Farasatkhah, M. (2016). Criticizing governmental supportive programs for home-based business growth; viewpoint of home-based businesses' house wifes. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 4(2), 31-50. (In Persian)
 41. Newbery, R., & Bosworth, G. (2010). Home-based business sectors in the rural economy. Society and Business Review, 5(2), 183.
 42. Nezafati, N., Radfar, R., & Varaee, F. (2012). Business Knowledge Management Strategies. Journal of Strategic Management Studies, 3(10), 113-127. (In Persian)
 43. Noguera, M., Alvarez, C., Merigó, J. M., & Urbano, D. (2015). Determinants of female entrepreneurship in Spain: an institutional approach. Computational and Mathematical Organization Theory, 21(4), 341-355. doi:10.1007/s10588-015-9186-9
 44. Nor, N. O. R., & Khin, A. (2015). Marketing via social network: the future for home-based business in malaysia. Journal of Global Economics, Management and Business Research, 6(1), 2454-2504.
 45. Parchami, D., & Jalali, F. (2019). Comparative analysis of home-based businesses in achievement of macro employment policies. Scientific Journal Management System, 7(26), 164-185. doi:10.32598/jmsp.7.2.164. (In Persian)
 46. Poggesi, S., Mari, M., & De Vita, L. (2016). What’s new in female entrepreneurship research? Answers from the literature. International Entrepreneurship and Management Journal, 12(3), 735-764.
 47. Ramani, S. V., Thutupalli, A., Medovarszki, T., Chattopadhyay, S., & Ravichandran, V. (2013). Women entrepreneurs in the informal economy: is formalization the only solution for business sustainability? UNUMERIT, Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology. UNU-MERIT Working Papers, No. 018.
 48. Reuschke, D., & Mason, C. (2020). The engagement of home-based businesses in the digital economy. Futures, 102542. doi:https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102542
 49. Rezaei, R., & Najafi, B. (2015). Barriers of Starting and Expanding Home based Businesses in Rural Areas of Urmia County. Journal of Entrepreneurship Development, 8(3), 433-451. doi:10.22059/jed.2015.57644. (In Persian)
 50. Saadi, H., & Heidari, F. (2013). Home business cooperatives (HBCs) in Hamedan province: challenges and solutions. Journal of Entrepreneurship Development, 6(1), 87-104. doi:10.22059/jed.2013.36250. (In Persian)
 51. Salusse, M. A. Y., & Andreassi, T. (2019). What it takes to be a sucessful home-based business? a configurational approach. Academy of Management Proceedings, 2019(1), 18981. doi:10.5465/AMBPP.2019.18981abstract
 52. Şeşen, H., & Pruett, M. (2014). The impact of education, economy and culture on entrepreneurial motives, barriers and intentions: a comparative study of the United States and Turkey. The Journal of Entrepreneurship, 23(2), 231-261. doi:10.1177/0971355714535309
 53. Simon, J., & Way Megan, M. (2015). Working from home and the gender gap in earnings for self-employed US Millennials. Gender in Management: An International Journal, 30(3), 206-224. doi:10.1108/GM-07-2014-0067
 54. Stenholm, P., & Renko, M. (2016). Passionate bricoleurs and new venture survival. Journal of Business Venturing, 31(5), 595-611. doi:10.1016/j.jbusvent.2016.05.004
 55. Suriya, K., & Gruen, C. (2012). Souvenir production in community-based tourism and poverty reduction in Thailand. The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters, 1(1), 1-4.
 56. Taggart, J. D. M. (2010). Networking experiences of Australian home based businesses. Southern Cross University,
 57. Thompson, P., Jones-Evans, D., & Kwong, C. (2009). Women and home-based entrepreneurship: Evidence from the United Kingdom. International Small Business Journal, 27(2), 227-239.
 58. Tyas, W. P. (2016). Home-based enterprises approach for post disaster housing: learnt from post disaster redevelopment programme in developing countries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 227, 139-145.
 59. Walker, E., Wang, C., & Redmond, J. (2008). Women and work‐life balance: is home‐based business ownership the solution? Equal Opportunities International, 27(3), 258-275. doi:10.1108/02610150810860084
 60. Washington, V. M. (2008). A qualitative study of the characteristics of successful women entrepreneurs through home-based businesses. Capella University,