الگوی بدبینی سازمانی در دانشگاه‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور آران وبیدگل

2 گروه مدیریت گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی بدبینی سازمانی مبتنی بر رویکرد داده بنیاد در دانشگاه‌های شهرستان کاشان انجام‌گرفته است. روش تحقیق آمیخته از نوع طرح متوالی اکتشافی است. در بخش کیفی از روش داده بنیاد جهت طراحی الگوی بدبینی سازمانی استفاده شد. داده‌های بخش کیفی پژوهش از مصاحبه با 16 نفر از اساتید و کارشناسان دانشگاه‌های کاشان به‌دست‌آمده است. تعداد نمونه‌­ها در بخش کیفی با روش گلوله برفی و مبنای اتمام مصاحبه‌­ها، قاعده اشباع نظری بوده است. جامعه آماری شامل 442 نفر هست. نمونه آماری در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران در جامعه محدود محاسبه‌شده که بر این اساس تعداد نمونه 206 نفرمی‌باشد. نمونه‌­گیری طبقه­‌ای تصادفی در 3 طبقه (دولتی و آزاد و پیام نور) انجام‌گرفته است. پژوهش مبتنی بر مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین می‌باشد که شش دسته از عوامل شامل شرایط علی- پدیده مرکزی- راهبردها- پیامدها و عوامل مداخله‌گر و زمینه‌ای در ایجاد مدل نقش ایفا می‌کنند. بخش کمی شامل آزمون مدل کیفی می‌باشد. پس از بررسی روایی محتوای شاخص‌ها سنجش متغیرها و تأیید آن‌ها اقدام به تهیه پرسشنامه محقق ساخته بر اساس آن شده است. نتایج حاکی از مناسب بودن آن‌ها دارد یعنی شرایط علی بر پدیده مرکزی مؤثر است. پدیده‌ی مرکزی بر راهبردها و عوامل مداخله‌گر نیز بر راهبردها مؤثر است. عوامل زمینه‌ای بر راهبردها مؤثر است و راهبردها بر پیامدهای بدبینی سازمانی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model for Organizational Cynicism in the Universities

نویسندگان [English]

 • Javad shekarriz 1
 • Ali Nasr Esfehani 2
 • Ali Safari 2
2 Esfehan university
چکیده [English]

Aim and introduction: Organizational pessimism has a diminishing effect on thinking, attitude, behavior, and performance of the individual in the organization, and the continuation of this category in the individual causes it to spread to other individuals and organizational groups, which is certainly a much larger and more costly dimension of pessimism at the group level. Due to the necessity of the subject and also addressing newer topics in the field of organizational studies that affect the efficiency of employees as much as possible, successful organizations have paid special attention to this important issue and instead of emphasizing quantitative goals, emphasize capacity building and quality improvement of human resources at all levels. . To achieve this goal, it is necessary to pay attention to various factors affecting employees' attitudes and their consequences, one of which is to study the factors affecting pessimism and its consequences to reduce pessimism. . Pessimism among academics and the amount of research done is very low and also that many academic members of the university due to their high level of education and abilities consider themselves free from occupational and organizational injuries and the ability to manage personal, professional and they see the organization as pessimism. This article has been considered by the author, so the study of factors affecting pessimism and its consequences and awareness of employees' reactions to organizational pessimism can understand its importance and reduce pessimism and destructive organizational effects. And its job helps a lot.
According to the main purpose of this research, the main focus of the questions that will be discussed in this research is as follows and the main purpose:
Designing a model of organizational pessimism at the level of universities in Kashan and determining the fit of the designed conceptual model and sub-objectives are as follows:

Identify the conditions for organizational pessimism
Identify the main phenomenon of organizational pessimism
Identify the context and context of organizational pessimism
Identify the intervening factors of organizational pessimism
Identify organizational pessimism strategies
Identify the consequences of organizational pessimism

Methodology:
Research type
The research method is of the purpose type. The present research is an applied purpose and the research has a combined method in nature and is considered qualitative-quantitative research.
Qualitative research method (contextual theory)
The research method in the qualitative part is the underlying theory.
Data collection method
The data in a quantitative part is based on a researcher-made questionnaire that includes 6 dimensions of questionnaires of factors affecting organizational pessimism (causal conditions), the structure of organizational pessimism (central phenomenon), areas affecting organizational pessimism (underlying conditions), intervening factors affecting Organizational pessimism (intervening conditions), strategies for dealing with organizational pessimism (strategies and strategies) and consequences of organizational pessimism (consequences) have been prepared. In the quantitative analysis section, several different tests are used in the descriptive and inferential statistics section. The Kolmogorov-Smirnov test is used to check the normality of the data. To evaluate the construct validity of the questionnaire, the measurement model was used, and to examine the relationships between the variables, structural equation modeling was used. It should be noted that the software used in this study are: Spss and pls software
Findings:

The first research question:

What is the appropriate model for organizational pessimism in Kashan universities?
Summary of the results of research propositions
Result          Standard coefficient    Direction          Statement
Meaningful 0.70   Causal conditions - a central phenomenon      1
Meaningful 0.74   Background conditions - strategies and strategies        2
Meaningful 0.75   Stakeholders - Strategies          3
Meaningful 0.70   Central Phenomenon - Strategies and Strategies           4
Meaningful 0.67   Strategies and Strategies - Consequences         5
 
The second research question:

Is the designed model suitable for organizational pessimism in Kashan universities?

Based on the data of this question, to test the model designed for organizational pessimism obtained in Kashan universities, first, the measurement model for each of the 6 sections of qualitative findings was examined. The results of measurement models indicate that the models are suitable for measuring variables. Then, a structural model has been fitted, and the results indicate the appropriate design of the model for organizational pessimism in Kashan universities.
The first research hypothesis

Confirmed by t-value of 7.721 and impact factor of 0.712 with 95% confidence

The second research hypothesis

Confirmed by t-value of 8.163 and impact factor of 0.753 with 95% confidence

The third research hypothesis

Confirmed by t-value of 8.272 and impact factor of 0.762 with 95% confidence.

The fourth research hypothesis

Confirmed by t-value of 8.272 and impact factor of 0.761 with 95% confidence

Fifth research hypothesis:

With an at-value of 7.063 and an impact factor of 0.664, it is confirmed with 95% confidence. The practical suggestions were presented as follows.

 
Discussion and Conclusion: This study was conducted to design an organizational pessimism model based on a contextual data approach in Kashan universities. The research method was qualitative and quantitative. The data of the present study were obtained through interviews with 16 professors and specialists of Kashan universities and the researcher's observations in the field of research. Data were analyzed using the grounded theory method. To achieve this goal, the data collected from the interviews were first coded. Coding included free coding, selective coding, and axial coding, which eventually formed the core of the theory and organizational model of pessimism in Kashan universities? Using these categories and components, causal conditions, intervention conditions, contexts, outcomes, and strategies and their relationships with the main group were identified.
In other words, based on qualitative analysis and data-based methods, 287 concepts were identified. These concepts created the conceptual model of the research concerning each other and then in the quantitative part, based on the collected data, the model was examined using the structural equation model. The results showed that at the 95% confidence level, the relationships between the variables were confirmed; Therefore, the research model was adopted. In other words, causal and conditional conditions affect the central phenomenon (organizational pessimism). In addition, the central phenomenon (organizational pessimism) affects strategies. Stakeholders and contextual factors also influence strategies, and ultimately strategies influence outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : cynicism
 • cynicism
 • General cynicism
 • Organizational cynicism
 1. Akhigbe, O. J. & Gail, O. J. (2017). Job burnout and organizational cynicism among employees in Nigerian banks. European Scientific Journal, ESJ, 13(22), 125-140.
 2. Amani, S., Salavati, A., & Zandi, R. (2013). Investigating the relationship between organizational pessimism and knowledge sharing case study: Islamic Azad University. Journal of Industrial Management, 9 (21), 107-119.
 3. Ameri Manesh, Z., & Ghorbani, M. (2019). The relationship between organizational skepticism and performance of staff of specialized Hospital of Mashad cardiovascular cardiology., Center for Islamic Studies and research Soroush Hekmat Mortazavi, 13(27),60-75.
 4. Argyris, CP. (1960), Understanding organizational behavior. Homewood, IL: Dorsey Press, 67.
 5. Aslam, U., Ilyas, M., Imran, M. K., & Rahman, U. U. (2016). Detrimental effects of cynicism on organizational change: an interactive model of organizational cynicism (a study of employees in public sector organizations). Journal of Organizational Change Management, 29(4), 580-598.
 6. Bakari, H. Hunjra, A. I. Jaros, S., & Khoso, I. (2018). Moderating role of cynicism about organizational change between authentic leadership and commitment to change in Pakistani public sector hospitals, Leadership in Health Services, 3(32), 387-404.
 7. Bashir, S. (2011). Organizational cynicism development and testing of an integrated model a study of public sector employees in Pakistan. Unpublished doctoral dissertation.Muhammad Ali Jinnah University, Karachi.
 8. Brown, M., & Cregan, C. (2008). Organizational change cynicism: The role of employee involvement. Human Resource Management, 47(4), 667-686.
 9. Cole, M.S., Bruch, H., & Vogel, B. (2006). Emotion as mediators of the relations between perceived supervisor support and psychological hardiness on employee cynicism. Journal of Organizational Behavior, 27(1), 463-484.
 10. Corbin J., & Strauss, A. (1998). Unending work and care: Managing chronic illness at home. San Francisco: Jossey–Bass.
 11. Corbin, J.M., & Strauss, A.L. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 12. Danaeifard, H., Delkhah, J., & Vaghanbari, R. (2018). Ambiguity of purpose and pessimism of the organization in the public sector: Is the perception of organizational policy an effective variable? Executive Management Research Journal, (10), 171-192.
 13. Dean, J. W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of Management Review, (23), 341-353.
 14. Durran, O., Choudhary, M., Garib, M. (2019). Organizational cynicism and its impact on Organizational pride in Industrial Organizations, IntJ Environ Res Public Health poblished Online, 16(7), 1203.
 15. Eidipoor, K., Yousefi, B., Zardashtian, Sh., & Eidi, H. (2020). The effect of poisonous leadership style on organizational pessimism and job alienation of Ministry of Sports and Youth employees with the mediating role of Machiavellianism, Journal of Sports Management Studies in Sports Science, 59(12), 135-152.
 16. Erfani Zadeh, F., Ghanbari, C. (2017). The role of organizational trust in moderating organizational cynicism of employees. Journal of Organizational Behavior Studies, 2(22), 125-148.
 17. Glaser, Barney G., & Strauss, Anselm L. (1967). Awareness of Dying. Chicago: Aldine, 1(366), 201-202.
 18. Hassanpour, A., Nouri, R., & Kiani, M. (1388). Organizational pessimism: its causes and consequences, Management Culture of the seventh year, 7(19), 119-142.
 19. Mack, B. (2003). The christian myth: origins, logic, and legacy. Bloomsbury Publishing, 119.
 20. Moghadam, A., & Mahmoudi Meymand, M. (2017). The effect of organizational pessimism on the tendency to deviant behaviors, Quarterly Journal of Improvement and Transformation Management Studies, 89. 73-89.
 21. Moradi, M., & Jalilian. H. R. (2016). Factors influencing pessimism about organizational change and its results. Quarterly Journal of Improvement Management Studies, 25(81), 123-149.
 22. Morrison, E. W., & Robinson, S. L. (1997). When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops. The Academy of Management Review, 22(1), 226–256. https://doi.org/10.2307/259230
 23. Mortazavi, S. L., Fagihi, A., & Alam Tabrizi, A. (2016). Factors inside and outside the organization affecting organizational pessimism: a study among university faculty members, Iranian Quarterly Journal of Management Sciences,11(43),1-20.
 24. Nafei, W. (2014). Job attitudes as a mediator of the relationship between organizational cynicism and organizational citizenship behavior: an applied study on teaching hospital in Egypt. International Journal of Business Administration, 5(1), 31-52.
 25. Nair, P., & Kamalanabhan, T. J. (2010). The impact of cynicism on ethical intentions of Indian managers: The moderating role of seniority. Journal of International Business Ethics, 3(1), 14-29.
 26. Pelit, E., & Pelit, N. (2014). The effects of mobbing on organizational cynicism: A study on hotels in Turkey. International Journal of Human Resource Studies, 4(1), 34.
 27. Raisi, A., & Nastizaei, N. (2019). The relationship between organizational cynicism andorganizational anti-citizenship behavior with the mediating role organizational Envy, Quarterly Journal of Job and Organizational Counseling, 38(11), 109-126.
 28. Tabatabai, A., Hassani, P., Mortazavi, H., & Tabatabai Chehr, M. (2013). Strategies for improving scientific accuracy in qualitative research, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 3(5), 663-670.
 29. Topcu, I., Karadal, A., & Yildirim, A. (2017). The relationships between general and organizational cynicism: a study among healthcare professionals. International Journal of Caring Sciences, 10(1), 216.
 30. Yasin, T., & Khalid, S. (2015). Organizational cynicism, work related quality of life and organizational commitment in employees. Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences, 9(2), 14-29.
 31. Zare, H., Haghgoyan, Z., & Karimi, Z. (2013) Identifying the factors affecting organizational pessimism and measuring it in Qom state universities by examining four environmental-organizational-occupational and individual factors of pessimism., The Principle of Organizational Culture Management, 4(11), 159-180.