رهبری دانش محور و تسهیم دانش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

موفقیت سازمان‌ها در محیط پیچیده امروز نیازمند کسب مزیت رقابتی مبتنی بر دانش است. مزیت‌های مبتنی بر قابلیت‌های درون سازمانی‌ به نحوی اثربخش موقعیت رقابتی یک شرکت را تعیین می‌کنند. یکی از چالش‌های فراروی رهبران شرکت های دانش بنیان، افزایش بهره‌وری از طریق تسهیم دانش است. رهبران دانش‌‌محور در این شرکت ها ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ خلاقیت و نوآوری و ایجاد اﻋﺘﻤﺎد در میان کارکنان فرهنگ سازمانی مناسبی را برای تسهیم دانش به منظور تطبیق با سرعت تحولات محیطی و تحقق اهداف سازمانی خلق می‌‌کنند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش تعدیل کننده فرهنگ دانش‌‌بنیان در رابطه‌‌ی بین رهبری دانش‌‌محور و تسهیم دانش است. نمونه آماری این تحقیق شامل 120 مدیر در 30 شرکت دانش‌‌بنیان می باشد. تحلیل آماری داده‌‌ها و آزمون فرضیات با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شدند. یافته‌‌های پژوهش نشان دادند سبک رهبری دانش‌محور بر تسهیم دانش در شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان مورد مطالعه تأثیر معناداری ندارد. یافته‌‌ها همچنین نشان می دهند فرهنگ دانش‌‌بنیان رابطه‌‌ی رهبری دانش‌‌محور و تسهیم دانش در این شرکت‌‌ها را تعدیل می‌‌کند. بر این اساس، فرآیندهای مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی دانش‌بنیان تسهیل شده‌ اند و مدیران شرکت‌‌ های مورد مطالعه از این نوع فرهنگ به منظور بهبود تسهیم دانش سود می‌برند. بنابراین، حمایت رهبران شرکت های دانش بنیان از ایجاد و حفظ فرهنگ مثبت و مؤثر در تسهیم دانش مورد تأکید است. در بخش پایانی، پیشنهادهایی جهت استفاده محققان آتی و مدیران شرکت ها به منظور ارتقاء رفتارهای رهبری دانش محور، قابلیت فرهنگ دانش بنیان و تسهیم دانش بیشتر ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Knowledge-based leadership and knowledge sharing

نویسندگان [English]

 • behrooz ghlichlee 1
 • navid ezzati 2
 • hossein rahmati 3
1
2 Master of Art
3 master of art
چکیده [English]

The success of organizations in a complex and changing environment requires knowledge-based competitive advantage. Research has shown that the benefits based on the internal capabilities of the organization more effectively determine the competitive position. By encouraging creativity and innovation and building trust among employees, Knowledge-oriented leaders create appropriate organizational culture to share knowledge in order to adapt rapidly to environmental change and to achieve organizational goals. The present study seeks to test the moderating role of knowledge-intensive culture in the relationship between knowledge-oriented leadership and knowledge sharing. Managers of knowledge-based companies established into Shahid Beheshti University and University of Tehran, answered the relevant questionnaire. After the statistical analysis of the data which were done using structural equation modeling (SEM), the findings of the study showed that knowledge-oriented leadership style did not affect knowledge sharing in the study population, while knowledge-intensive culture moderated the relationship between knowledge-oriented leadership and knowledge sharing. It should be noted that this article has theoretical and practical implications for researchers and executives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge-based advantage
 • Knowledge-Oriented Leadership
 • Knowledge Sharing
 • Knowledge-Intensive Culture
 1. Attar, M.M. (2020). Organizational culture, knowledge sharing, and intellectual  capital: directions for future research. International Journal of Business and Economics Research, 9(1), 11-20.
 2. Cabrera, E.F. (2002). Knowledge-sharing dilemmas. Organization   Studies, 23(5), 687–710. 
 3. Choi, H., Ahn, J-C., Jung, S-H., & Kim, J-H. (2019). Communities of  practice and knowledge management systems: effects on knowledge   management activities and innovation performance. Knowledge Management Research & Practice, DOI: 10.1080/14778238.2019.1598578.
 4. Connelly, C.E., & Kelloway, E.K. (2003). Predictors of employees’ perceptions of knowledge sharing cultures. Leadership & Organization Development  Journal, 24(5), 294-301.
 5. Cummings, J., N. (2004). Work groups, structural diversity, and knowledge   sharing in a global organization. Management science, pubsonline.informs.org
 6. Davenport, T., DeLong, D., & Beers, M. (1998). Successful knowledge management projects. Sloan Management Review, 39, 43–57.
 7. DeLong, D. (1997). Building the knowledge-based organization: how culture drives knowledge behaviors. Ernst & Young’s Center for Business Innovation.  Boston.
 8. Donate, M. J., & Sánchez de Pablo, J.D. (2015). The role of knowledge- oriented leadership in knowledge management practices and innovation.  Journal of  Business Research, 68, 360–370.
 9. Easterby‐Smith, M., & Prieto, I. M. (2008). Dynamic Capabilities and Knowledge Management: an Integrative Role for Learning?. British journal  of management, 19(3), 235-249.
 10. Eizadian, Z., Abdollahi, B., & Kiani, M. (2013). A model of knowledge management in Knowledge intensive companies in science and technology parks. Journal of Technology Growth, 10 (37), 64-70. (In persion).
 11. Ghlichlee, B. (2016). Managers’ competencies development. Saffar Press. (In persion).      
 12. Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). Knowledge management: an  organizational capabilities perspective. Journal of Management Information   Systems, 18(1), 185-214.
 13. Han, S.H., Seo, G., Yoon, S.W., & Yoon, D.-Y. (2016). Transformational leadership and knowledge sharing. Journal of  Workplace Learning, 28 (3), 130–149.
 14. Hauschild, S., Licht, T., & Stein, W. (2001). Creating a knowledge culture. The McKinsey Quarterly, 1, 74-81.
 15. Imran, M. K., Ilyas, M., Aslam, U., & Rahman, U. (2016). Organizational  learning through transformational leadership, The Learning Organization,  23(4), 232-248.
 16. Intezari, A., Taskin, N., Pauleen, D. J., & Pauleen, D. J. (2017). Looking beyond knowledge sharing: an integrative approach to knowledge management  culture, Journal of Knowledge Management, 21(2), 492-515.
 17. Kohli, A.K., Shervani, T.A., Challagalla, G.N. (1998). Learning and performance orientation of salespeople: the role of supervisors. Journal of Marketing Research, 35(2), 263-274.
 18. Lakshman, C. (2009). Organizational knowledge leadership: An empirical  examination of knowledge management by top executive leaders. Leadership & Organization Development Journal, 30(4), 338–364.
 19. Lin, H. F. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: An  empirical study. International Journal of Manpower, 28(3/4), 315–332.
 20. Lin, H.F., & Lee, G.G. (2004). Perceptions of senior managers toward  knowledge-sharing behaviour. Management Decision, 42(1), 108-125.
 21. Liu, Y., & DeFrank, R.S. (2013). Self-interest and knowledge-sharing  intentions: the impacts of transformational leadership climate and HR practices. The International Journal of Human Resource  Management, 24 (6), 1151-1164.
 22. Memon, S.B, Jawaid A., Qureshi, J.A., &  Jokhio, I, A. (2020). The role of organizational culture in knowledge sharing and transfer in Pakistani banks: A  qualitative study. Global Business and Organizational Excellence, 39(3), 1-67.
 23. Mohammadi Sharoodi, H., Nemati, M.H., Fershteh, S., & Tabbakhian, L. (2018). Investigation of influencing employee perception of knowlege leadership on knowlege sharing: the mediating role of social capital dimensions (a case study: Imam Khomeini maritime University.  Journal of Teaching in marine Sciences, 12, Spring. (In persion).
 24. Naqshbandi, M. M., & Jasimuddin, S. M. (2018). Knowledge-oriented  leadership and open innovation: Role of knowledge management capability in France-based multinationals. International Business Review, 27, 701–713.
 25. Nickerson, J. A., & Zenger, T. R. (2004). A knowledge-based theory of the firm -The problem-solving perspective. Organization science, 5(6), 617-632.
 26. Oliver, S., & Kandadi, K.R. (2006). How to develop knowledge culture in  organizations? A multiple case study of large distributed organizations.  Journal  of Knowledge Management, 10(4), 6 – 24.
 27. Politis, J. (2003). The connection between trust and knowledge management: what are its implications for team performance. Journal of Knowledg  Management, 7(5), 55-66.
 28. Raudeliūnienė, J., & Kordab, M. (2019). Impact of knowledge oriented  leadership on knowledge management processes in the Middle Eastern audit  and  consulting companies. Business, Management and Education, 17(2), 248-268.
 29. Reid, F. (2003). Creating a knowledge sharing culture among diverse business   units. Employment Relations Today, 30(3), 43-9.
 30. Ribiere, V. M., & Sitar, A. S. (2003). Critical role of leadership nurturing  knowledge-supporting culture. Knowledge Management Research Practice,  1(1), 39-48.
 31. Salavati, A., Rostami Norouz Abad, M., Kamangar, F., & Rahmani Norouz Abad, S. (2014). Systems thinking and implementation of knowledge management. Journal of strategic management studies, 5(18), 77-99.  (In persion).
 32. Sayyadi, M. (2019). How effective leadership of knowledge management  impacts organizational performance. Business Information Review,  DOI: 10.1177/0266382119829643.
 33. Schermerhorn, J. R. (2012). Management. 11th ed., John Wiley & Sons: New York.
 34. Smith, A., & Rupp, W. (2002). Communication and loyalty among knowledge workers: a resource of the firm theory view. Journal of Knowledge  Management, 6(3), 250-61.
 35. Srivastava, A., Bartol, K.M., & Locke, E.A. (2006). Empowering leadership in  management teams: effects on knowledge sharing, efficacy, and performance. Academy of Management Journal, 49(6), 1239-1251.
 36. Syed-Ikhsan, S., & Rowland, F. (2004). Knowledge management in public organizations: a study on the relationship between organizational elements and the performance of knowledge transfer. Journal of Knowledge Management, 8(2), 95-111.
 37. Teece, D. J. (2009). Dynamic capabilities and strategic management. NewYork: Oxford University Press.
 38. Welch, J.,  & Welch, S. (2005). Winning. HarperCollins, New York, NY.
 39. Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W.M. (2002). A guide to managing   knowledge: cultivating communities of practice. Harvard Business School  Press, Boston, MA.