تأثیر جهت‌گیری یادگیری بر نوآوری استراتژیک در پرتو جو نوآورانه سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 دانشجو/ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

تغییرات و عدم اطمینان در محیط کسب‌وکارها موجب دگرگونی در محیط رقابتی آن‌ها شده و سازمان‌ها می‌بایست برای موفقیت، رشد به نوآوری توجه کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر جهت‌گیری یادگیری بر نوآوری استراتژیک بوده است. همچنین، این پژوهش بررسی می‌کند که جوسازمانی نوآورانه چه نقشی در تقویت یا تضعیف این رابطه ایفا می‌کنند. رویکرد پژوهش قیاسی و استراتژی آن پیمایش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی شرکت‌کننده در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری (INOTEX) در سال 1398 است. بر این اساس و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 23 پرسش به نمونه آماری متشکل از 140 شرکت ارائه شد. از هر شرکت دست‌کم 2 نفر از مدیران ارشد به پرسش‌ها پاسخ دادند که میانگین نظرات آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و استفاده از پرسشنامه استاندارد و روایی سازه نیز بر اساس تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. پایایی از مجرای آزمون‌های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب تأیید شد. سپس، داده‌های گردآوری‌شده به کمک نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس و از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل قرار گرفتند. درنهایت، مشخص شد که جهت‌گیری یادگیری بر نوآوری استراتژیک تأثیرگذار است. همچنین جو نوآورانه سازمانی نیز در رابطه بین جهت‌گیری یادگیری و نوآوری استراتژیک نقش تعدیل گر ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Learning Orientation on Strategic Innovation Given the Role of Innovative Organizational Climate

نویسندگان [English]

 • Habibollah Taherpour Kalantari 1
 • Seyedeh Maryam Hosseini 2
1 Assistant Professor/Institute for management and planning studies
2 student/Institute for management and planning studies
چکیده [English]

Changes and uncertainty in the business environment are transforming their competitive environment and organizations need to focus on innovation to succeed. The main purpose of this study was to analyze the impact of learning orientation on strategic innovation. It also examines what role innovative organizational climate plays in strengthening or weakening this relationship. The research approach is deductive and its strategy is correlation research. The statistical population of the present study is Iranian knowledge-based companies participating in the 8th International Exhibition of Innovation and Technology in 2019. Accordingly, after reviewing the literature and designing the conceptual model, a questionnaire consisting of 23 questions was presented to a statistical sample of 140 companies. At least 2 senior executives from each company answered the questions, and their mean scores were analyzed. Face and content validity of the questionnaire was verified according to experts, using standard questionnaires and relying on confirmatory factor analysis. As well as, reliability was approved by the Cronbach's alpha test, composite reliability. Then, the data were analyzed and tested using Smart PLS software through the correlation matrix, the structural equation model and the fitness analysis. Finally, learning orientation was found to influence strategic innovation. Organizational innovation also plays a moderating role in the relationship between learning orientation and strategic innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Learning orientation
 • Strategic innovation
 • Innovative organizational climate
 1. An, W., Zhao, X., Cao, Z., Zhang, J., & Liu, H. (2018). How bricolage drives corporate entrepreneurship: The roles of opportunity identification and learning orientation. Journal of Product Innovation Management, 35(1), 49-65.

 

 1. Beneke, J., Blampied, S., Dewar, N., & Soriano, L. (2016). The impact of market orientation and learning orientation on organisational performance. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship.
 2. Calantone, R. J., Cavusgil, S. T., & Zhao, Y. (2002). Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial marketing management, 31(6), 515-524.
 3. Cunha, M. P. E., Neves, P., Clegg, S. R., & Rego, A. (2015). Tales of the unexpected: Discussing improvisational learning. Management Learning, 46(5), 511-529.
 4. Daneshvar Deylami, M., Tayebi Abolhasani, A., & Asadi Khanghah, S. (2019). The effect of organizational background on strategic innovation, regarding the role of environmental dynamics and competitiveness (case study of inotex companies). Journal of Technology Development Management, 7(1), 119-161. (In Persian)
 5. Eshlaghy, A. T., & Maatofi, A. (2011). Learning orientation, innovation and performance: evidence from small-sized business firms in Iran. European Journal of Social Sciences, 19(1), 114-122.
 6. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics.
 7. Fallah Rahmatabadi, M., Nayebzadeh, S., & Davoodi Rokanabadi,A. (2018). Investigating the impact of leadership style and organizational learning on competitiveness with employee innovation mediation and innovation process among yazd telecommunication employees. Journal of New research approaches in management and accounting. 2(7), 37-52. (In Persian)
 8. Haghshenas, M., & Keimasi, M. (2018). Identify and present the framework of strategic innovation components(Case study: Tehran Science and Technology Parks). Journal of Technology Development Management, 5(4), 169-205. doi: 10.22104/jtdm.2018.2635.1890. (In Persian)

10. Hammarfjord, M. O., & Roxenhall, T. (2017). The relationships between network commitment, antecedents, and innovation in strategic innovation networks. International Journal of Innovation Management, 21(04), 1750037.

11. Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.

12. Jimenez-Jimenez, D., Sanz Valle, R., & Hernandez-Espallardo, M. (2008). Fostering innovation: the role of market orientation and organizational learning. European Journal of innovation management, 11(3), 389-412.

13. Keshab, D., & Joseph, K. J. (2018). On learning, innovation and competence building in India’s SMEs: the challenges ahead. In The Promise of Small and Medium Enterprises, 121-160. (Routledge India)

14. Khalilnezhad, S., & Daneshvar, M. (2017). The effect of knowledge-based culture on strategic innovation with regard to knowledge absorptive capacity and strategic flexibility. Journal of Strategic Management Studies, 8(30), 43-63.

15. Kmieciak, R., Michna, A., & Meczynska, A. (2012). Innovativeness, empowerment and IT capability: evidence from SMEs. Industrial Management & Data Systems, 112(5), 707-728.‏

16. Lin, C. H., Peng, C. H., & Kao, D. T. (2008). The innovativeness effect of market orientation and learning orientation on business performance. International journal of manpower, 29(8), 752-772.

17. Liu, C. H. (2017). Creating competitive advantage: Linking perspectives of organization learning, innovation behavior and intellectual capital. International Journal of Hospitality Management, 66, 13-23.

18. Magni, M., Palmi, P., & Salvemini, S. (2018). Under pressure! Team innovative climate and individual attitudes in shaping individual improvisation. European Management Journal, 36(4), 474-484.

19. Mobini Dehkordi, A., Davari A., & Ahmadi, S. (2015). Learning processes as the driving force behind strategic innovation (case study: research centers of iran’s oil industry). Human Resource Management in Oil Industry. 7(25), 29-46. (In Persian)

20. Nasution, H. N., Mavondo, F. T., Matanda, M. J., & Ndubisi, N. O. (2011). Entrepreneurship: Its relationship with market orientation and learning orientation and as antecedents to innovation and customer value. Industrial marketing management, 40(3), 336-345.

21. Naeiji, M., Alem Najafi, S., & Nourani, S. (2018). The impact of strategic orientation on smes growth, the mediator role of brand performance and market performance. Journal of Strategic Management Studies, 9(33), 45-74. (In Persian)

22. Oke, A., Prajogo, D.I., & Jayaram, J. (2013). Strengthening the innovation chain: the role of internal innovation climate and strategic relationships with supply chain partners. Supply Chain Management. 49(4), 43–58.

23. Oktavio, A., Kaihatu, T. S., & Kartika, E. W. (2019). Learning Orientation, Entrepreneurial Orientation, Innovation and Their Impacts on New Hotel Performance: Evidence from Surabaya.

24. Popa, S., Soto-Acosta, P., & Martinez-Conesa, I. (2017). Antecedents, moderators, and outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in SMEs, Technological Forecasting & Social Change, 1-9.

25. Rasooli, R. (2014). Investigating the interventionist role of organizational atmosphere in promoting management innovation in payam noor university. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 2(2), 26-50. (In Persian)

26. Ren, F., & Zhang, J. (2015). Job stressors, organizational innovation climate, and employees’ innovative behavior. Creativity Research Journal, 27(1), 16-23.

Shanker, R., Bhanugopan, R., Van der Heijden, B. I., & Farrell, M. (2017). Organizational climate for innovation and organizational performance: The mediating effect of innovative work behavior. Journal of vocational behavior, 100,

27. 67-77.

28. Shahdousti, M., & Karimi, S. (2018). Studying the relationship between entrepreneurial orientation and organizational performance in Agriculture Jahad Organization of Hamedan Province: The mediating role of learning orientation and organizational learning, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 5(3), 67-80. Spithoven, A., Vanhaverbeke, W., Roijakkers, N., (2013). Open innovation practices in SMEs and large enterprises.Small Business Economics. 41(3), 537–562.

 

29. Shahsiyah, N., Nazarpouri, A., Hakkak, M., & Vahdati, H. (2019). Identifying concepts, causes, and consequences of strategic learning. Journal of Strategic Management Studies, 10(38), 123-150. (In Persian)

30. Tayebi Abolhasani, A., Hajipour, B., & Motameni, A. (2018). Determine the most important features of successful knowledge-based companies in Iran. ORMR. 8(1), 113-131.

31. Vale, G. L., Carr, K., Dean, L. G., & Kendal, R. L. (2017). The cultural capacity of human and nonhuman primates: social learning, innovation, and cumulative culture. Academic Press.

32. Vera, D., Nemanich, L., Vélez-Castrillón, S., & Werner, S. (2016). Knowledge-based and contextual factors associated with R&D teams’ improvisation capability. Journal of Management, 42(7), 1874-1903.

 

33. Varadarajan, R. (2018). Innovation, innovation strategy, and strategic innovation: in innovation and strategy. Published online, 143-166.

34. Wong, T. C., Wong, S. Y., & Chin, K. S. (2011). A neural network-based approach of quantifying relative importance among various determinants toward organizational innovation. Expert systems with Applications, 38(10), 13064-13072.

35. Zayed, A., & Alawad, N. (2017). The relationship between market, learning orientation, innovation and business performance of Egyptian sme’s. The Business and Management Review, 8(5), 150-162.

36. Zahed Babolan, A., Seyedkalan, M. (2015). The impact of perceived organizational innovative climate on Student teachers' creative self-efficacy and innovative behaviors using structural equation modeling. 3, 4 (1), 103-125.