تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

با توجه به شیفتگی پسانوگرایی، سکوت و تنهایی، گردشگری بیابان ارزش معنوی و جدیدی از گشت­ وگذار در مناطق ساکت و بایر ایجاد کرده که این امر باعث رشد پیوسته­ آن در مناطق مختلف جهان شده است. از طرفی توسعه اکوتوریسم علاوه بر ایجاد درآمد برای افراد محلی و به‌طورکلی افزایش GDP، می­تواند در حفاظت از اکوسیستم بیابان‌ها تأثیر به­سزایی داشته باشد. از این­رو پژوهش حاضر به تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت پرداخت. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش بررسی، جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش را 30 نفر از کارشناسان مرتبط با صنعت گردشگری استان کرمان و همچنین افراد آشنا به دشت لوت تشکیل دادند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و در نتیجه ارائه راهبردهای مناسب از روش تحلیلی SWOT و ماتریس کمّی QSPM استفاده شد. پژوهش در پنج فاز انجام گردید. نتایج حاصل از اجرای چهار فاز نخست نشان داد که منطقه تهاجمی به­منزله موقعیت راهبردی برتر در توسعه اکوتوریسم دشت لوت است. در فاز پنجم از طریق ماتریس کمّی QSPM راهبردهای منطقه تهاجمی به ترتیب جذابیت الویت­بندی شد و راهبرد اول این منطقه به­مثابه جذاب­ترین راهبرد تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Develop the Desert Ecotourism Development Strategies in Lut Plain

نویسندگان [English]

 • Noormohamamd Yaghoubi
 • zeynab ghasabzadeh langari
 • Farahnaz Ahang
 • Hassan Ghaffari
University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Due to the fascination with postmodernism, silence and loneliness, desert ecotourism has created a new spiritual value for travelers in quiet and barren areas, which has led to its continued growth in various parts of the world. On the other hand, the development of ecotourism, in addition to generating income for local people and increasing GDP in general, can have a significant impact on the protection of desert ecosystems. Therefore, the present study developed strategies for the development of desert ecotourism in the Lut plain. This research is a descriptive-analytical one in terms of objectives and in terms of research method. The statistical population of this study consisted of 30 experts related to the tourism industry of Kerman province and people familiar with Lut plain. SWOT analytical method and QSPM quantitative matrix used to analyze the data and provide appropriate strategies. The research conducted in five phases. The results of the first four phases showed that the offensive zone is the dominant strategic position in the development of ecotourism in the Lut plain. In the fifth phase, through the quantitative matrix QSPM, the strategies of the offensive zone prioritized in order of attractiveness, and the first strategy of this region was determined as the most attractive strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Ecotourism
 • Lut Desert
 • SWOT
 • QSPM
 1. Alipour, A. Hashemi, S .M. Khalifa, I., & Moradi, A. (2018). Studying of the role of tourism in the social sustainable development of the sandy and salty regions, case study: Kerman Province. Journal Management System, 7 (28), 39-50.
 2. Asadpour, A .A. (2017). Investigating the Relationship between Tourism Industry and Economic Growth According to the Outlook Document. Quarterly of Geography (Regional Planning),28(1),285-295.
 3. Bhandari, K. (2019). Tourism and the geopolitics of Buddhist heritage in Nepal. Annals of Tourism Research, 75, 58–69.
 4. Bluwstein, J. (2017). Creating ecotourism territories: Environmentalities in Tanzania’s community-based conservation. Geoforum, 83, 101–113.
 5. Bunghez, C. L. (2016). The Importance of Tourism to a Destination's Economy. Eastern Europe Research in Business & Economics, 1-9.
 6. Cobbinah, P. B. Amenuvor, D. Black, R. & Peprah, C. (2017). Ecotourism in the Kakum Conservation Area, Ghana: Local politics, practice and outcome. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 20, 34–44.
 7. Ebrahimzadeh, I. & Aghasi Zadeh, A. (2009). The Analysis of Effective Factors in the Expansion of Coastal Region of Chabahar Tourism through SWOT Model. urnan regional studies and research, 1 (1), 107-128.
 8. Ebrahimzade,I. izadi, P. & kohzadi, S. (2015). Strategic Planning of Sustainable Development of Eco tourism with Applied of Combined SWOT and ANP: Case Study (Kurdistan). Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(15), 13-25.
 9. Ebrahimzadeh, I. Maleki ,G. & Farhadinejad, H.(2015). Strategic Planning of Tourism Development with Emphasis on Sustainable Development in Khorram Abad Region. Journal Management System,5 (14),1-24.
 10. Fallah Tafti, H. manshadian, S. & Farazi Yazdan Abad, S. (2019). Analysis of the Interaction Effects of Insurance Industry and Tourism in Iran with the Structural Equation Modeling Approach. Journal of Tourism and Development,7(3),74-87.
 11. Golchubi Diva, S. & Salehi, I. (2019). he Study of the Ecotourism Potential of Border Areas Using GIS and MCDM (Case Study: Paveh Border City). Journal Management System,7(3).147-171.
 12. Hashemi, S.S. & Pourshateri, M. (2017). Identification the factors affecting Tourists attraction to desert Region. Journal of Tourism, 3 (4), 39-46.
 13. Hataminejad, H. Habibian, B. & Amirshekari, M. (2017). Ranking the strategies of religious tourism development in Dezfoul city . Urban Tourism Quarterely,3(1).59-67.
 14. Heidari Alamdarloo, E. Khosravi, H. & Nasabpour Molaei, S. (2019). The Study of Tourism Comfort Climate Index in Desert Area (Case Study: Yazd Province). Scientific Journals Management System, 19(54),205-217.
 15. Heidari Sorshjani, R. Dehghani Bidgoli, R. Asheri, A. & Rahmani Azad, E. (2018). The Effect of Ecotourism Education and Promotion to Environmental Protection (Case study: Education of Female Students in District 18 of Tehran) . Quarterly Journal of Enviromental Education and Sutainable Development,6(3).61-78.
 16. Holub, M. (2015). Ecotourism certification programs: standards and benefits.  Baltic Journal of Economic Studies, 1(1): 67-74.
 17. Hsu, P. (2019). Economic impact of wetland ecotourism: An empirical study of Taiwan’s Cigu Lagoon area. Tourism Management Perspectives, 29, 31–40.
 18. Khadem al-Rasoul, Z. Ghazavi, R. & Mousavi, S. H. (2016).  Feasibility Sustainable Development of desert ecotourism in Shiraz Desert.  Iranian Journal of Rangeland and Desert Research, 23 (1), 70-79.
 19. Lee, J. (2019).  Conflict mapping toward ecotourism facility foundation using spatial Q methodology. Tourism Management, 72, 69–77.
 20. Liu, A. & Wu, D. CH. (2019). Tourism productivity and economic growth. Annals of Tourism Research, 76, 253–265.
 21. Liu, J. & Ma, Y. (2017). The Perceptual Differences among Stakeholders in the Tourism Supply of Xi’an City. Sustainability, 9 (20), 2-21.
 22. Llorca-Rodríguez, C. M, García-Fernández, R. M. & Casas-Jurado, A. C. (2018). Domestic versus inbound tourism in poverty reduction: evidence from panel data. Current Issues in Tourism, 1-20.
 23. Mahadevan, R. & Suardi, S. (2017). Panel evidence on the impact of tourism growth on poverty, poverty gap and income inequality. Current Issues in Tourism, 1–12.
 24. Mahdavi Najafabadi, R. Ahmadi Kohanali, J. Khorani, A.A. & Ormazdi, M. R. (2016). Comparison of Ecotourism Capacities of Jazmourian Region in Normal and Drought Conditions. Geography and Environmental Planning,27( 64), 159-174. 
 25. Maleki, S. & Sajadian, M. (2018). Pathology Quality competitive tourism Desert destination management (Case Study: Shahdad Kerman desert) . Geography And Development Iranian Journal, 16 (51), 81-98  .
 26. Malekzadeh, F. Ayatollahi, S. M.H. &  Shahri, S. (2017). Investigating the Potentials for Development of Sport Ecotourism in Iranian Desert. Studies in Physical Education and Sport Sciences,2( 1), 22-32.
 27. Martins, L.. F. Gan, Y. & Ferreira-Lopes, A. (2017). An empirical analysis of the influence of macroeconomic determinants on World tourism demand. Tourism Management, 61, 248-260.
 28. Mathew, P.V. &  Sreejesh, S. (2017). Impact of responsible tourism on destination sustainability and quality of life of community in tourism destinations. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 83-89.
 29. Mellon, V. & Bramwell, B. (2018). The temporal evolution of tourism institutions. Annals of Tourism Research, 69, 42–52.
 30. Meshkini, A. Aliipour, S. & Hajizadeh, M. (2018). Assessing the Impact of Virtual Media on the Development  of the Tourism Industry from the Viewpoint of Virtual Network Users. Urban Tourism, 5 (2), 53-69.
 31. Mir Karimi, S.H. Saeedi, S. & Saeedi, S. (2016). Principles and Concepts to Achieve Successful Ecotourism. Human and Environment,14(2),13-23.
 32. Moshiri, S. R.  &  Sayed Abou Saeedi, S. A. (2011). The Role of Ecotourism in Sustainable and Rural Development Case Study: Torqaba. Encyclopedia, 82, 49-62.
 33. Mousavi, M. (2018). Evaluation of Tourism Board Capacity of Karkheh Protected Area. Modern Geographical Sciences, Architecture and Urban Studies Journal of Geographical New Studies. Architecture and Urbanis, 2 (17), 169-184.
 34. Mousavi, S. H. Abbasi, A. & Zoormand, P. (2017). Evaluation of Ecological Potential of Ecotourism Development on Extensive and Focused Outing in Shahreza. Geographical Sciences Applied Research, 17(46), 119-138.
 35. Nassani, A. A.  Aldakhil, A. M. Abro, M. M. Q. Islam, T. & Zaman, K. (2018). The Impact of Tourism and Finance on Women Empowerment. Journal of Policy Modeling.
 36. Negahban, S. Dartaj, D. & Rahimi, S.  (2018). The Assessment of the Geological Heritage of Tourism Capabilities and Capacities in the Fields of Geo-tourism: A Case Study of the Geomorphosyte of the Province of Hormozgan.  Journal management System ,8(29),125-140 .
 37. Nino, K. Mamo, Y. Mengesha, G. & Kibret, K. S. (2017). GIS based ecotourism potential assessment in Munessa Shashemene Concession Forest and its surrounding area. Ethiopia, Applied Geography, 82(2017): 48-58.
 38. Njoya, E. T. &  Seetaram, N. (2018). Tourism contribution to poverty alleviation in Kenya: A dynamic computable general equilibrium analysis.  Journal of Travel Research, 57(4), 513–524.
 39. Peng, K. H. & Tzeng, G. H. (2017). Exploring heritage tourism performance improvement for making sustainable development strategies using the hybridmodified MADM model.  Current Issues in Tourism, 1-27.
 40. Pulido-Fernández, J. I. &  Merinero-Rodríguez, R. (2018). Destinations’ relational dynamic and tourism development. Journal of Destination Marketing & Management, 7, 140–152.
 41. Raza, S. A. & Shah, N. (2017). Tourism growth and income inequality: Does Kuznets curve hypothesis exist in top tourist arrival countries.  Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(8), 874–884.
 42. Ruhanen, L. (2019). The prominence of eco in ecotourism experiences: An analysis of post-purchase online reviews. Journal of Hospitality and Tourism Management, 39, 110–116.
 43. Sanadgol, M. & Sharifinia, Z.. (2017). Survey of Developing Tourism Problems (Case study: Ghaemshahr) . Quarterly of Geography(Regional Planning).25(1-1),71-83 .
 44. Sevkli, M. Oztekin, A.. Uysal, O.  Torlak, G.  Turkyilmaz, A. & Delen, D. (2012). Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry in Turkey. Expert systems with Applications, 39(1), 14-24.
 45. Sharafi, H. A.  Khabazi, M & Soleimani, M. (2019). Measuring the impact of monuments tourism with the approach of urban prosperity (Case study: The hills of Konar Sandal city of Jiroft) . Urban Tourism   Quarterly, 5 (4), 19-36.
 46. Shatarian, M. Kiani Salmi, S. & Zourmand, P. (2018). Modeling and explaining the effective factors on entrepreneurial opportunities in desert areas with ecotourism approach(Case Study: Maranjab) . Geography, 57, 83-95.
 47. Shirafkan Lamsso, M. & Masoomzadeh, S. (2017). Study of Impact of Exchange Rate on Tourism Balance of Payment in Countries with Top Tourist Attractions (Vector Error Correction Approach) . International Journal of Tourism & Hospitality Reviews, eISSN: 2395-7654, 4 (1), 10-20.
 48. Walizadeh, M. Rostami, M. & Hemati, E. (2017). The position of ecotourism in achieving the goals of the resistive economy. New Research in Humanities, 3(20): 167-184.
 49. Yousefi, J.(2018). Importance-Performance Analysis of Religious Tourism Services (The Case of the City of Birjand. Tourism Planning and Development, 7 (24), 38-58.
 50. Zare,  G.H. & Gharachorloo, M. (2016). Geographical perspective on the concepts of ecotourism and geotourism. Geography Education Growth, 114, 43-49.
 51. Zargham Borojeni, H. Mahmoodzadeh, S. M. Morovati Sharifabadi, A. & Asadian Ardakani, F. (2020). Religious Tourism, Requirements, Strategies and Consequences. Scientific Journal of Islamic Management,26(2),213-237.