نویسنده = عباسعلی حاجی کریمی
ارائه الگو رضایت-اعتماد با تأکید بر هزینه تغییر در صنعت بیمه

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 139-154

ثنا حاجی صفارکرمانی؛ هرمز مهرانی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ عباسعلی حاجی کریمی


تحلیل رقابتی بازار کاشی و سرامیک

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 193-210

عباسعلی حاجی کریمی؛ ایمان صناعی


تحلیل میان سطحی تأثیر رهبری تحولی و روابط گروه کاری بر توانایی حل مسأله و رفتارهای نوآورانه کارکنان

دوره 2، شماره 5، خرداد 1390، صفحه 15-31

عباسعلی حاجی کریمی؛ علی رضائیان؛ عادل آذر؛ حامد دهقانان


تأثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 51-71

عباسعلی حاجی کریمی؛ ابوالحسن حسینی