دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1393 
3. الگوی راهبردی جاذبه توانباره صادراتی ایران در گروه D-8

صفحه 53-77

غلامحسین خورشیدی؛ غلام عباس علیپوریان؛ سید محمود حسینی؛ علی اکبر امین بیدختی


4. تبیین راهبرد بازمهندسی اثربخشی رشته مدیریت در آموزش عالی

صفحه 79-105

علی رضاییان؛ بهروز دری؛ غلامعلی طبرسا؛ علی آقایی


9. تبیین و ارزیابی الگوی درونداد دانش‌آفرینی در آموزش عالی

صفحه 197-215

سید محمد میرکمالی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ عباس بازرگان؛ فاطمه نارنجی ثانی


11. تحلیل فازی شکاف تسهیم دانش با کاربرد آن

صفحه 235-249

محسن شفیعی نیک‌آبادی؛ سید علی روح‌الامینی؛ زهرا صفری