کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
واکاوی نقش استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌ای بیمه بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات‌ و حق‌شناسی وی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1399، صفحه 75-91

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ نجمه مقدم زاده؛ هوشمند باقری قره بلاغ


الگویابی ارزش‌آفرینی برند در برندگرایی با تأکید بر کیفیت خدمات

دوره 10، شماره 39، آذر 1398، صفحه 121-151

سید محمد میرجوادی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احسان َعابدی


الگویابی ایجاد وابستگی برند در رفتار مصرف‌کنندگان با ترجیح برند

دوره 9، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 169-189

سید محمد میرجوادی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احسان عابدی


مدل جذب و نگهداری مشتریان راهبردی نظام بانکی

دوره 7، شماره 27، آذر 1395، صفحه 125-151

نبی اله دهقان؛ محمود غلامی؛ محسن منصوری


ارزیابی راهبردی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک در کشور

دوره 7، شماره 27، آذر 1395، صفحه 179-205

مریم اخوان خرازیان؛ مریم احمدی طاهری


تبیین راهبرد ارتقاء کیفیت خدمات بر اساس کلاس جهانی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 127-146

حسن فارسیجانی


راهبردهای هوش سازمانی و کیفیت خدمات

دوره 3، شماره 9، خرداد 1391، صفحه 55-75

عصمت مومنی؛ حمزه سهرابی؛ محمد اکبری محله کلائی


تبیین و سنجش مدل راهبردی کیفیت خدمات

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 69-94

حسن فارسیجانی؛ امید زندی