الگویابی ارزش آفرینی برند در برند گرایی با تاکید بر کیفیت خدمات

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 مدیر بازاریابی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال

3 مدیریت , تهران شمال , دانشگاه آزاد اسلامی , تهران , ایران

چکیده

هدف این مطالعه الگویابی ارزش آفرینی برند در برند گرایی با تاکید بر کیفیت خدمات است.روش تحقیق این پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) می‎باشد. جهت جمع آوری اطلاعات و تحلیل بررسی داده ها, در فاز اول (کیفی) از روش مبتنی بر تئوری زمینه ای با بهره‎گیری از نظر 15 نفر از اساتید و خبرگان دانشگاهی با درجه فوق لیسانس و دکتری با گرایش بازاریابی که حداقل 5 سال سابقه مشاوره و فعالیت در صنعت خدمات بویژه صنعت غذایی داشته و یا پژوهش در زمینه های مذکور انجام داده اند,همچنین خبرگان و فعالین صنایع غذایی متشکل از سرمایه گذاران , سهامداران و مالکین تهیه غذا و تکیه بر منابع مطالعاتی، چارچوب الگو ارائه و تحلیل محتوا شد بدین ترتیب که با استفاده از روش کدگذاری ؛ ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی و پالایش و انتخاب شده، سپس روابط بین متغیرها تعیین گردید و در نهایت الگوی تحقیق ارائه شد. سپس در فاز دوم (کمی) الگوی تحقیق در جامعه آماری 384 نفری مشتریان و مخاطبان یک برند از صنایع غذائی در زمینه تهیه غذا در شهر تهران ( گروه صنایع غذایی فارسی ) با بهره گیری از مدل‎سازی معادلات ساختاری مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تحلیل داده‎ها بیانگر تایید فرضیه ها و برازش الگو تحقیق بود. بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، برندگرایی یا وابستگی و ترجیح برند میتواند متاثر از ارزش دریافتی که از طریق ارزش آفرینی برند ایجاد شده است باشد، ارزش آفرینی نیز متاثر کیفیت خدمات دریافتی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of brand value creation in Brand-oriented with an emphasis on service quality

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mirjavadi 1
  • Hamid Reza Saidnia 2
  • Ehsan Abedi 3
1 Marketing Management
2 Islamic Azad University, Tehran North Branch
3 Management , Tehran North , Islamic Azad University , Tehran , Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to model brand value creation in brand orientation with emphasis on service quality. The research method used in this research is exploratory mixed and qualitative-quantitative. For gathering information and analyzing data analysis, in the first phase (qualitative method), a grounded theory based approach utilizing the viewpoints of 15 masters and PhDs with marketing orientation of at least 5 years Has a background in consulting and working in the food service industry or has undertaken research in these fields as well as experts, experts, managers and activists of the food industry consisting of investors, shareholders and owners of food preparation and relying on study resources, model frameworks. The content was presented and analyzed in such a way as to identify the dimensions, components and indices using the coding method. Selected and refined, then the relationships between the variables were determined and finally the research model was presented. Then, in the second phase (quantitative method), the research sample in the statistical population of 384 customers and audiences of a food brand in food supply in Tehran (Persian Food Industries Group) was evaluated and evaluated using structural equation modeling. has taken. The results of the data analysis indicated that the hypotheses and the fitting of the research model were confirmed. According to the results of this study, branding or affiliation and brand preference can be influenced by the perceived value created through brand value creation, and value creation is also influenced by the quality of service received.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Behaviour
  • Service Quality
  • brand equity
  • brand preference
  • brand affiliation