تدوین و ارزیابی نقشه استراتژیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 دانشگاه زنجان

چکیده

نقشه­‌های استراتژیک چارچوبی برای تشریح و اجرای استراتژی برای مدیران در عصر دانش است که نحوة تبدیل ابتکارات و منابع سازمان را به دستاوردهای مشهود مالی و مشتری­‌مدار بیان می­‌کند. در این پژوهش تلاش شد تا به استناد مدل مبتنی بر نقشة استراتژیک سازمان­‌های دولتی و انتفاعی کاپلان و نورتون(2004)، نقشة استراتژیک شرکت گاز استان کردستان با استفاده از تکنیک دلفی به کمک کارشناسان و خبرگان دانشگاهی طراحی و بااستفاده از شاخص‌­های سیستم ارزیابی عملکرد متوازن به­ شیوة توصیفی پیمایشی مورد ارزیابی قرار گیرد. جامعة آماری پژوهش، کلیة کارکنان شرکت گاز استان کردستان بوده و حجم نمونه 274 نفر برآورد گردید که به ­صورت طبقه­‌ای تصادفی متناسب با حجم جامعه، تخصیص داده شد. نتایج نشان داد در چارچوب نقشة طراحی شده، هر چهار فرضیه مبتنی بر چهار منظر کارت امتیازی متوازن تأیید شد. در بررسی میزان همسویی با استراتژی­‌ها، دو سطح تخصصی بهره‌­برداری و فنی ـ مهندسی کاملاً  همسو بودند. اما حوزة مالی و پشتیبانی در برخی موارد، عدم همسویی را نشان داد و منظر فرآیندهای داخلی تنها منظری بود که مورد تأیید کل سطوح فعالیتی شرکت قرار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation and Evaluation of Strategic Plans

نویسندگان [English]

  • Eqbal Gaderi 1
  • Kayhan Maqsoodi 2
  • Reza pirayesh 3
1 Islamic Azad University, Hamadan Branch
2 Islamic Azad University, Sanandaj Branch
3 University of Zanjan.
چکیده [English]

Strategic plans are frameworks for strategic describing and implementing for the use of managers in knowledge age which explains the changing way of initiatives and organization source into tangible financial results and customer –oriented. In this study efforts were made on the basis of a model of strategic plan in governmental agencies and nonprofit office of Kaplan and Norton (2004) and strategic plan of Kurdistan gas companies using the Delphi technique. With the help of university experts and assist which have been designed and by the use of indicators of performance evaluation system a balance in descriptive manner is assessed. Statistical society of this study is the personnel of Kurdistan gas companies and the amount of the sample was 274 that were allocated in the random categories fitting the society amount. The results showed that the company has been able to achieve satisfactory results in the covering of designed map and four hypotheses were confirmed based on the four dimensions of balanced scorecard. In the probe of amount of being in the same direction with strategy in three different levels, two specialized levels, exploitation and technical engineering, were in the same direction but in the area of financial and supporting there was lack of having the same direction. And internal processes perspectives were the only factors which were confirmed and agreed by all level company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced Scorecard
  • Strategic Plans
  • Relevance Strategic
  • Kurdistan Gas Company
 
1. کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1386). سازمان­های استراتژی­محور، ترجمه پرویز بختیاری، تهران. انتشارات مدیریت صنعتی.
2. کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1391). نقشة استراتژی تبدیل دارایی­های نامشهود به پیامدهای مشهود، ترجمه حسین اکبری و دیگران، تهران. ناشر: آریانا قلم.
3. ساجدی نژاد، احسان (1385). سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن، موردکاوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس.
4. زارعی متین، حسن؛ پرازمی، منا (1389). بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن، فصلنامه مدریت بازرگانی،112-97.
5. Abernethy M.A&Horne.M. & Lillis, A.M&Malina, M.A. &selto, F.H. (2005). A Multi-Method Approach to Building Causal Performance Maps from Expert Knowledge.
6. Geert, J.M.&Braam and Edwin J.N. (2004). Performance effects of using the Balanced Scorecard: A note on the Dutch experience. N.p.
7. Kaplan, R.S. &Norton, D.P. January-February (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action .Boston. Harvard Business School Press.n.p.
8. Kaplan, R.S. &Norton. (2002). The Strategy – Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Boston, Mass. Harvard Business School Press. n.p.
9. Kaplan, R.S. &Norton. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Boston, Mass. Harvard Business School Press. n.p
10. Kaplan, R.S. &Norton. (2006). Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies. Harvard Business School Press.
11. Kaplan, R.S. &Norton. (1992). The Balanced Scorecard-Measures that Drive Performance. Harvard Business School:70(1) 71-80
12. Rohm, H. &Halbach, L. (2003). A Balancing Act: Sustaining New Directions (in Performance Management in Action. 3, 2.pp:57-73
13. Milis, K &R.Mercken. (2004). The Use of the Balanced Scorecard for the Evaluation of Formation and Communication Technology Projects, 22, pp:88-97.
14. Wongrassam, G.P.D &Simmons J.E.L (2003). Performance Measurement Tools: The Balanced Scorecard and the EFQM Excellence Model. Journal: Measuring Business Excellence,7(1):14-28