تدوین الگوی توسعة بیمة تکمیلی درمان گروهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش پیش­رو، "بررسی عوامل اثرگذار بر توسعة بیمة تکمیلی درمان گروهی" است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب نحوة گردآوری داده‌­ها، و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعة پژوهش را کلیة کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شرکت­‌های بیمة میهن، پارسیان، پاسارگاد و دانا در امر صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت­‌های بیمة تکمیلی درمان گروهی، تشکیل می‌­دهند. در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعة آماری از روش سرشماری برای جمع‌­آوری داده‌­ها استفاده شده است و پرسشنامة 46 سئوالی توسط محقق طراحی شد که ضریب آلفای کرونباخ آن 9/82% شد. نتایج نشان می‌­دهد که بین متغیر وابسته پژوهش (توسعة بیمة تکمیلی درمان گروهی) و متغیرهای مستقل (آمیختة بازاریابی شرکت­‌های بیمه، عملکرد بیمة مرکزی و شورای عالی بیمه، عوامل اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی، تخصص نیروهای شاغل در شرکت­‌های بیمه و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی)، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern Formation of Development of Supplemental Insurance Group Therapy

نویسندگان [English]

  • Vahid Mahmodi
  • Mohammad Ali Shahhoseini
  • Zahra Jaferi
University of Tehran
چکیده [English]

This study was aimed to "Investigating the Factors affecting the development of supplemental insurance group therapy". This research is based on the target, application and Terms of data collection, descriptive survey. The statistical population of the study all undergraduate and graduate employment Insurance companies mihan, Persia, Pasargadae, and dana Issuance Policy and Payment Damage of supplemental insurance group therapy. In this study, due to limited statistical population a census method for was used to collect data and 46 question questionnaires were designed by the researcher the alpha coefficient was 82.9% Information obtained from the questionnaires. The research results show that the dependent variable (Development supplemental health insurance group) and independent variables (Marketing mix of insurance companies, Performance of Central Insurance and High Council of Insurance, Economic factors, cultural and health, Manpower expertise in insurance companies and The Social Security Organization and Organization of health care) there is a significant positive correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplemental Insurance Group Therapy
  • Health Insurance
  • Central Insurance of Iran
  • Disease
 
1. آذر، ع. و مؤمنی، م. (1384). آمار و کاربرد آن در مدیریت1. تهران، انتشارات سمت.
2. بخشی­زاده، م. (1391). دیدگاههای فروش خدمات بیمه، وبلاگتخصصیبازاریابی بیمه، شماره 17.
3. پورمحمدی، ح. (1386). مبانی نظری و کارکردی بیمه، تهران، انتشارات دانشکده امور اقتصادی.
4. حسین‌پور، ر. (1389). جایگاه بیمه‌های تکمیلی در بازار سلامت ایران، سپید، شماره 255.
5. دستباز، ه. (1372). اصول و کلیات بیمه­های اشخاص، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
6. دقیقی اصل، ع؛ فقیه نصیری، م. و آقاسی کرمانی، ص. (1389). برآورد تابع تقاضای بیمة تکمیلی درمان مکمل در صنعت بیمه کشور، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 3، صفحات 119-143.
7. دهنوی، خ. و معصوم زاده زواره، ا. (1388). ارزیابی تطابق آمیخته بازاریابی خدمات شبکه فروش بیمه با نیازهای مشتریان هدف، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 3و4، صفحات 125-156.
8. زارع، ح. (1381). معرفی اجمالی بیمه­های مکمل درمانی، ویژه­نامه علمی-تخصصی بیمه همگانی خدمات درمانی، شماره19، صفحات 20-32.
9. سرمد، ز؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1385). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه.
10. شکوهی بهار، ا. (1390). بررسی رابطه بین میزان رضایت بیمه درمان تکمیلی در وفاداری و تمدید قراردادهای بیمه ای بیمه گذاران، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. 
11. شیبانی، ا. (1352). تاریخچه پیدایش و تحول بیمه، تهران، انتشارات مدرسه عالی بیمه تهران.
12. صحت، س. و اسماعیلی، م. (1386).عوامل مؤثر بر عدم­توسعه بیمه­های تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره4، صفحات 61-89.
13. فتحی­زاده، ح. (1376). بررسی عوامل مؤثر بر بازار بیمه اشخاص در ایران، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.
14. فردوسی، م. و محمدی­زاده، م. (1384). میزان رضایتمندی از خدمات بیمه­ای و بیمه مکمل در بیماران مراکز درمانی منتخب شهر تهران، مجله مدیریت و اطلاعات در بهداشت و درمان، شماره اول، صفحات 46 – 53.
15. کاموئی، م. (1387). تخمین تابع تقاضای بیمه درمان تکمیلی در مناطق شهری ایران، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا(س).
16. کریمی، آ. (1378). کلیات بیمه، تهران، انتشارات بیمة مرکزی ایران.
17. محمودصالحی، ج. (1381). حقوق بیمه، تهران، انتشارات بیمة مرکزی ایران.
18. معینی، م. (1385). برآورد کشش درآمدی تقاضای بیمه درمان مکمل، فصلنامهصنعتبیمه، شماره3، صفحات 141- 157.
19. نظری ماتک، م. و حبیبی باغی، م. (1389). بازاریاب بیمه، تهران، انتشارات فراز اندیش سبز.
20. واعظ‌مهدوی، م. (1389). تبیین سطوح پایه و تکمیلی در بیمه‌های درمانی، سپید، شماره 233.
21. وفایی­نجار، ع. (1385). سازمان و مدیریت نظام بیمه سلامت در کشورهای منتخب و ایران (رویکرد تطبیقی) ، بیمه و توسعه، شماره 7، صفحات 39 – 43.
22. وفایی­نجار، ع. (1386). نظام سلامت در کشور بلژیک و ایران؛ راهکارها، ماهنامه تازه­های جهان بیمه، شماره 113و 114، صفحات 5 - 14.
23. هادیان، م؛ قادری، ح. و معینی، م. (1385). تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل، فصلنامهپژوهش­هایاقتصادی، شماره 4 ، صفحات 1-16.
24. هاشمی، م. (1385). بیمة تکمیلی درمان گروهی، وبلاگ تخصصی صنعت بیمه، دی ماه 1385.
25. Augurzky, B., and Tauchmann, H. (2010). Less social health insurance, more private supplementary insurance? Empirical evidence from Germany. Journal ofPolicy Modeling, 33, 470-480.
26. Cowley, J., and Simon, K. I. (2003). Health Insurance Coverage and the Macro economy. Journal of Health Economics, (24), 299-315.
27. Devlin, r., and Sarma, s., zhang, q. (2011). The role of supplemental coverage in a universal health insurance system: some Canadian evidence. Health Policy, 100, 81-90.
28. Finkelstein, a. (2002). The effect of tax subsidies to employer-provided supplementary health insurance: evidence from Canada. Journal of public economics, 84, 305–339.
29. Folland, S., and Goodman, A. C., and Stano, M. (2001). The economics of health and health care, New Jersey: prentice hall, six the edition.
30. Gross, R., and shuli, B. (2004). Evaluating the effect of regulatory prohibitions against risk selection by health status on supplemental insurance ownership in Israel. Social science & medicine, 58, 1609–1622.
31. Petretto, a. (1999). Optimal social health insurance with supplementary private insurance. Journal of Health Economics, 18, 727-745.
32. Royalty, A.B., and Hagens, J. (2003). The Effect of Premiums on the Decision to Participate in Health Insurance and Other Fringe Benefits Offered By the Employer: Evidence from a Real – World Experiment. Journal of Health Economics, 24, 95-112.
33. Shmueli, a. (1998). Supplemental health insurance ownership in Israel: an empirical analysis and some implications, Social science & medicine, (46), 821-829.