ارزش‌های اخلاقی کار: زیربنای راهبرد مزیت رقابتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش باهدف تعیین رابطه اخلاق کار و مزیت رقابتی انجام ‌گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان کارخانه‌های تولیدی البسکو و تعداد کل آن‌ها حدود 110 نفر است. تعداد نمونه آماری این تحقیق که با استفاده از روش فرمول کوکران 84 نفر به دست آمد. روش تحقیق توصیفی و همبستگی است. برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد، اخلاق کار گریگوری، سی، پتی (1990) و مزیت رقابتی سهیلا حسینی (1390) استفاده ‌شده است. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اخلاق کار 8551/0 و پرسشنامه مزیت رقابتی 8948/0 به دست آمد. داده­های پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری همبستگی رگرسیون و تحلیل مسیر تحلیل و نتیجه اینکه، میان اخلاق در محیط کار و ابعاد آن با مزیت رقابتی رابطه معنی‌دار وجود دارد (p<0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Work Ethics: as a Foundation of Comparative Advantage

نویسندگان [English]

  • Toraj Hassanzadeh Samarin
  • Khadijeh Dadoo
Payam Noor University
چکیده [English]

The research was conducted to determine the relationship between work ethic and competitive advantage.The study population included all manufacturing employees Albss Co and the total of about 110 people. The number of the sample that was obtained using Cochran’s formula 84. Approach is descriptive and correlation research.Standardized questionnaire to answer questions, work ethic, Gregory, C., Petty (1990), and competitive advantage Soheila Hosseini (1390) is used. The reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha coefficient for Work Ethic Inventory 0.85 and questionnaires competitive advantage 0.89 respectively. Data from the questionnaires were examined using correlation and regression analysis, path analysis And consequently, the dimensions of ethics in the workplace, there is a significant relationship with competitive advantage(p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work Ethic Dimensions
  • Competitive Advantage and its Dimensions
 
1. احمدی، جعفر) 1375). از موج به اوج: بحثی پیرامون هوش معنوی و معنی‌داری زندگی، همایش ملی معنی‌داری زندگی، شماره 2، ص 2.
2. آراسته، حمیدرضا، نوه ابراهیم، عبدالرحیم، مطلبی فرد، علیرضا (1390). بررسی وضعیت رعایت اخلاق آموزشی اعضایی هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، فصلنامه راهبرد فرهنگ سال دوم و سوم، شماره‌های 8 و 9
3. جی، کیگان، (2008). مدیریت بازاریابی جهانی، عبدالحمید ابراهیمی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 4. کنت بلانچارد، سه کلید توان‌افزایی، فضل آ... امینی، نشر فرا، 1379.
5. جوادیان زهرا (1390). رابطه قرارداد روانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی با توجه به نقش تعدیل‌کننده فرصت اعتراض به بی‌عدالتی؛ رویکرد تخلیه فشار، یافته‌های نو درروان شناسی، سال پنجم، شماره 20.
6. خلعتبری، محمدجواد (1385). آمار و روش تحقیق، انتشارات پردازش، چاپ اول، تهران.
7. شهبازی، بهزاد. واعظی، مظفرالدین و ثنایی پور، هادی (1388)." تبیین رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان"، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صص 84-69
8. طالبیان، امیر (1382). سنجش سطح وجدان کاری و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، پایان‌نامه دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
9. علوی نیا، سهراب (1369). انسان و مسئولیت‌هایش، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب.
10. فرخی، محمدحسین (1388). راهنمای افزایش کارآیی و رضایت شغلی معلمان به‌منظور ارتقای کیفی آموزش، بی‌جا.
11. گل پرور، محسن و جوادیان، زهرا (1390). الگوی ارتباط قرارداد روانی، تعهد و رضایت با انتظار از سازمان و رفتارهای غیراخلاقی با توجه به نقش تعدیل‌کننده فرصت اعتراض به بی‌عدالتی، روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، سال دوم، شماره پنجم.
12. معیدفر، سعید (1380). بررسی اخلاق کار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن، تهران، موسسه کار و تأمین اجتماعی.
13. مارکوس و کافمن (1388). رهیدن از قانون‌های کهنه، راه برترین مدیران جهان، ترجمه عبدالرضا رضایی‌نژاد، چاپ اول، تهران، نشر مدیریت فردا، ص 33.
14. مهدیه، امید و سنگری، علی‌اکبر (1387). شناخت علل بروز رفتارهای غیراخلاقی در محیط کار، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال دوم، شماره 5.
15. Deshpande SP, George E, Joseph J (2000). Ethical climate and managerial success in Russian organization. Journal of business ethic, 23:211-217.
16. Bruno Grbac and Dina Loncˇaric (2009). Ethics, social responsibility and business performance in a transition economy, EuroMed Journal of Business 4 (2), pp. 143-158
17. Ingrid Naude (2004). "Factors impacting on ethical behavior in organizations", University of Pretoria.
18. Lilius, J. M., Worline, M. C., Maitlis, S., Kanov, J., Dutton, J. E., Frost, P., (2008). “The contours and consequences of compassion at work”, Journal of Organizational Behavior, 29, pp. 193-218.
19. Moran, Volkewin (1992). The Culture approach to the formation of organization Climate, 54, Iss 1.
20. Peterson, C. and M. P. Seligman, (2003). “Positive organizational studies: lessons from positive psychology” in K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R.E. Quinn (Eds.), Positive organizational scholarship (pp. 14-29), San Francisco, Berrett-Koehler.
21. Pieri, Z. (2009). A study of work ethic and social factors affective on that among personnel’s of department Islamic culture in Zanjan city (Master thesis), Islamic Azad University Zanjan Branch.
22. Victor B, Cullen JB, (1998). The organizational bases of ethical work climates. Administrative science quarterly 33: 101-125.
23. Yu, D., Harter, J. and Agrawal, S. (2013). “US managers boast best work engagement: managers also show greatest improvement in engagement”