الگویابی نظام‌مند مدیریت راهبردی منابع انسانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه صنعتی شریف

3 پردیس بین‌المللی ارس، دانشگاه تهران

چکیده

 منابعانسانییک سیستم، به ­عنوان اصلی‌ترین بخش از ذی­نفعان، STHs، داخلی یک سیستم، متمایزاز سایرمنابع، به­ عنوان مهم­‌ترین سرمایه‌ رقابتی و راهبردی سیستم معرفی می‌شود؛ بر این اساس و با تاکید بر اهمیت ویژه منابع انسانی در سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی، پژوهش حاضر، با بهره‌مندی از مدل سیستمیک‌ SHEL، صنعت هتل‌داری در شهر اصفهان را به­ عنوان سیستم مورد علاقه، مطالعه کرده است و با تمرکز بر زیرسیستم منابع انسانی در این صنعت و با تکیه بر تفکر سیستمی، عوامل راهبردی درونی و برونی موثر بر بهبود مدیریت زیرسیستم منابع انسانی در این صنعت را شناسایی و ارائه کرده است. روش پژوهشی در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی بوده و مدل سیستمیک معرفی­ شده در جامعه آماری متشکل از: خبرگان صنعت هتل‌داری، مدیران عالی/میانی/ اجرایی، مدیران سیستم منابع انسانی و کارشناسان/ کارکنان فعال در زیرسیستم منابع انسانی می‌­باشد. هتل‌های مطالعه­ شده در شهر اصفهان بر اساس نمونه‌ای تصادفی با حجم نهایی 155 واحد آزمایشی که بر مبنای رویکرد نمونه‌گیری طبقه‌ای به­‌دست آمده، اجرا شده است. مطالعات کتابخانه‌ای، اجرای مصاحبه‌های حضوری و غیرحضوری، استفاده از پرسشنامه‌های طراحی­ شده توسط پژوهشگر، سه روش استفاده شده برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز بوده است. این مطالعه به ترتیب، عوامل حمایت سازمانی برای ایجاد رضایت­مندی در کارکنان، جذب و پرورش، همکاری و تعامل، خلق قابلیت­های راهبردی را به‌­عنوان عوامل موثر درونی و از سویی دیگر، عوامل حقوقی و قانونی، تکنولوژیکی، جغرافیایی و اقتصادی را به­عنوان عوامل موثر برونی در بهبود مدیریت راهبردی سیستم منابع انسانی در صنعت هتل‌داری شهر اصفهان معرفی می­‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

System Modeling of Human Resources Strategic Management

نویسندگان [English]

  • Seyyed Jalil Lajevardi 1
  • Ali Mollajan 2
  • Sahar Keshavarz 3
1 Shahid Beheshti University
2 Sharif University
3 Aras International Campus, Tehran University.
چکیده [English]

Human Resources of a system, as the most significant part of the system’s internal stakeholders, compared to other resources, may be considered to be the most important competitive and strategic resource of the system. On the basis of this fact, the present study utilizes the “SHEL Model” and addresses the “Hotel Industry in Isfahan city” as the primary system of interest. Specifically, this study is interested to focus on this industry’s “Human Resources Sub-System” and, apply the system thinking to identify internal and external strategic effective factors on improvement of the Human Resources Sub-System Management. This work, as an analytical-descriptive research, is, in fact, to utilize the SHEL Model and to study a population --which consists of “Iran’s Hotel Industry’s Elites” who are somehow relevant to the main area of this research”, “High Level/Middle Level/Executive Mangers”, “Human Resources Managers”, and “Experts/personnel” who are all actively involved in the Human-Resources Sub-Systems of the Isfahan’s famous hotels-- from which, finally, 155 participants are also randomly drawn using “Stratified Sampling Method” to be inquired as well. Library Studies, Face-to-Face/Telephone Interviews, and Researcher –made Questionnaire are all three ways specifically used for the purpose of gathering all required data and information. Analysis of this work’s hypotheses indicates that “1.The System Support for Satisfying the Human Powers. 2. Assimilation and Promotion. 3. Collaboration (Cooperation) and Interaction. 4. Strategic Capabilities may be considered to be internal effective factors, and, on the other side, 1. Laws/Rules Standards. 2. Technologies 3. Geography and 4. Economics may be regarded as the system external effective factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systems Theory
  • SHEL Model
  • Human Resources Sub-Systems
  • Strategic Management of Human Resources
  • Hotel Industry
 
1. امینیان ندوشن، مجتبی(1391). عوامل موثر در راهبرد تامین کارکنان(مورد مطالعه: شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش). دانشگاه علامه طباطبایی.
2. آرمسترانگ، مایکل (1381). مدیریت راهبردی منابع انسانی (راهنمای عمل) (ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی). چاپ اول ، نشر: دفتر پژوهش های فرهنگی.
3. حمیدی امامی، هادی(1371). طراحی راهبرد های منابع انسانی در جهاد دانشگاهی. دانشگاه علامه طباطبایی.
4. دیوید، فردآر (1380). مدیریت راهبردی (مترجم علی پارسائیان و سید محمد اعرابی). دفتر پژوهش­های فرهنگی.
5. زنگی آبادی، علی، محمدی،  جمال و زیرکباش، دیبا. (1385). تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان. مجلهجغرافیاوتوسعه.
6. شمس، عبدالحمید (1382). تدوین راهبرد توسعه معادن ایران (مورد: شرکت ایمپاسکو). مجله مدرس، 3 ،دوره7.
7. لاندی ، اولیو و آلن کاولینگ ( ۱۳۸۶ ). مدیریت راهبردی منابع انسانی( ترجمه‌:حسین ابطحی ، شمس الله جعفری نیا و دیگران). نشر: موسسه‌ی تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.
8. نوروزی، عمران(1380). تدوین راهبرد منابع انسانی شرکت پتروشیمی بو علی سینا. دانشگاه پیام نورمرکز بین المللی قشم.
9. هانگر، جی. دیوید و ویلن، توماس ال (1381). مدیریتاستراتژیک)ترجمه:سیدمحمد  اعرابیوداوودایزدی).نشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
10. هریسون، جفری و کارون، جان (1378). مدیریتاستراتژیک (ترجمه:بهروزقاسمی).نشر: آبتین.
11. Armstrong, M. & Baron, A. (2005). Handbook of Strategic HRM: The Key to Tm Proved Business Performance. CIPD, London.
12. Armstrong, M. (2006). Strategic Human Resource Management: A Guide to Action. London: Kogan page, 4 th Ed.
13. Bamberger, P. A. & Philips; B. (1991). Organizational Environment versus business strategy: Parallel versus conflicting influences on HR strategy. Human Resource management.
14. Bartolomé M. L. & Mercedes, U. G. (2013). Human resource management approaches in Spanish hotels: An introductory analysis. International Journal of Hospitality Management (35), 339-347.
15. Blanchard, B. S. & Fabrycky, W.J. (2010). Systems Engineering and Analysis. 5th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
16. Boxall, P‌. & Purcell, J. (2003). Strategy and Human Resource Management, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
17. Buede, D. M. (2009). The Engineering Design of Systems: Models and Methods. 2nd ed., John Wiley & Sons, New Jersey, USA, 10,477.
18. Cardy, R. & Dobbins, G.H. (2001). Human Resources Mana Gement in a total quality environment: Shifting From a Traditional To a TQHRM Approach. Journal of Quality Management.
19. Chadwick, C., & Cappelli, p. (1999). Alternatives to generic strategy typologies in strategic human resource management, Research in personnel and human resource mangement: Supplement 4. Strategic human resource management in the 21st century. Stamford , CT: JAI Press.
20. Durai, P. (2010). Human Resource Management . Delhi: Pearson Education
21. Dyer, L. & Reeves, T. (1995). Human resource strategies and firm performance: what do know and where do we need to go?. International Journal of Human Resource management, 6(3), 656-70.
22. Ferris G.R., M.M. Arthur, H.M Berkson, D.M Kaplan, G. Harrell-Cook and D.D. Frrink. (1998). Toward a social context theory of the human resource management –organizational effectiveness relationship, Human resource management review 8.
23. Gannon M., Flood P. , Paauwe J.(1999). human resources in the third era. Managing Business Horizons, 42(3).
24. Gerard J. M. & Ciara´n A. O. (2005).The SHEL Model: A Useful Tool for Analyzing and Teaching the Contribution of Human Factors to Medical Error. Academic Medicine, 80(2).
25. Hawkins FW. (1994). Human Factors in flight. Aldershot: Ashgate.
26. Khatri, N. & Budhwar, P. S. (2002). A study of strategic HR issues in an Asian context. Personnel Review, (31)2, 166-188.
27. Kim, W. G. & Cha, Y. (2002). Antecedents and consequences of relationship quality in hotelindustry. International Journal of Hospitality Management, (21), 321-338.
28. Lao, Y.S.(2005). Business Strategy and Performance: The Role of Human Resource Management Control. Personnel Review 34(3), 294-309.
29. Merriam-Webster Online. (2013). In Merriam-Webster. Retrieved January. Retrieved from http://www.merriam-webster.com/dictionary/citation.html
30. Morgan G. (1990). Emerging waves and challenges. The need for new competencies and mindsets; in Henry, J. (Ed.), Creative Management , London: Sage Publications.
31. Paul F. B. & Glenn M. M. (2012). Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight. Human Resource Management Review,(22), 43-56.
32. Payne, A. (2006). Handbook of CRM, First Edition, England, Butterworth-Heinemann.
33. Truss, C. And Gratton , L. (1994). Strategic Human Resource, Management, the International Journal of HRM.
34. Verdugo, M. & Veerapermal, N. (2009). The employee-customer relationship quality Antecedents and consequences in the hotel industry. International Journal of  Contemporary Hospitality Management, (21), 251-274.
35. Wasson, C.S. (2006). System Analysis, Design, and Development Concepts, Principles, and Practices. 1st ed., John Wiley & Sons, New Jersey, 18, 284, 292.
36. Wright, P. M. & Sherman, W. S. (1999). Falling to find fit in strategic human resource management : Theoretical and empirical problems. Research in personnel and human resource mange ment: Supplement 4. Strategic human resource management in the 21st century. Stamford , CT: JAI Press.