طراحی و توسعه نقشه راهبرد مدیریت دانش سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

علی­رغم کارکرد مدیریت دانش در ایجاد مزیت رقابتی، هنوز بسیاری از سازمان­‌ها، در بهره‌­گیری اثربخش ازآن ناکام مانده­اند؛ زیرا با شناخت ضعیفی از ابعاد پیشبرد مدیریت دانش سازمانی روبه‌­رو شده­‌اند و نتوانسته­‌اند میان اهداف راهبردی مدیریت دانش سازمانی تعامل برقرار کنند. طراحی و توسعه نقشه راهبرد مدیریت دانش سازمانی است. دراین بررسی، ضمن انجام مطالعات کتابخانه­‌ای، از مصاحبه با خبرگان و روش مدل­سازی تفسیری- ساختاری به‎منظور شناسایی و تعیین روابط متقابل اهداف راهبردی کنترلی مدیریت دانش سازمانی استفاده ­شد. براین اساس، 21 هدف راهبردی دانش سازمانی در قالب 9 مولفه کلیدی تعیین شده است و از رویکرد ISM در 12 سطح برای تعریف و توسعه ارتباطات و توالی اهداف و ترسیم نقشه راهبرد دانش سازمانی استفاده شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Development of Organizational KM Strategy Map Based on ISM Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahmoudi Meymand
  • Mahdi Akbari
Payam Noor University
چکیده [English]

Despite of the development of appropriate academic and experiential background knowledge management and its manifestation as a competitive advantage, many organizations have failed in its effective utilization. Among the reasons for this failure, are some deficiencies in terms of methodological on inappropriate recognition and translation of KM dimensions and lack of systematic approach in establishment of causal relationships between KM objectives derived from translation of KM that there remain some problems to be resolved. This article attempts to design and development of organizational knowledge management strategy map. In this study, for design and development of organizational KM strategy map that is based on library research in knowledge management, balanced scorecard and strategy map categories, in addition to, interviews with experts and the appropriate qualitative and quantitative algorithms, such as quality function deployment(QFD) approach and interpretive-structural model(ISM) was used. Accordingly, 9 key components of KM extracted and 21 strategic objectives obtained from components of KM and with ISM approach was defined and developed communications and sequences of objectives in 12 levels for design and development KM strategy map.  Finally, an application in a sub-corporate for a Holding Company in the food industry is presented to illustrate the proposed methodology.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Strategy Map
  • Interpretive-Structure Modeling
 
1. اخوان، پ.، اولیایی، ا.، دسترنج، ن.، ثقفی، ف. (1389). توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل مؤثربر موفقیت مدیریت دانش. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 3(2): 21-43.
2. آذر، ع.، تیزرو، ع.، مقبل باعرض، ع.، انواری رستمی، ع. ا. (1389). طراحی مدل چابکی زنجیره تامین؛ رویکرد مدلسازی تفسیری- ساختاری. فصلنامه مدرس علوم انسانی- پژوهش­های مدیریت در ایران، 14(4): 1-25. 
3. آذر،ع.، و رجب­زاده، ع. (1381). تصمیم­گیری کاربردی (رویکردMADM). تهران:نگاه دانش، چاپ اول.
4. آشنا، م.، عسگری، ن.، مرادی صالح، ع.، غفوری، د. (1392). نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 5 (4): 1-22 .
5. اکبری، م. و قاضی­نوری، س. (1390). ترجمه استراتژی به­عمل؛ نمونه­ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوازن. پژوهش­های مدیریت در ایران، 15(3)،43- 59.
6. اکبری، م.، علی­احمدی، ع.ر.، و کشاورز، م.ع.(1392). طراحی و توسعه الگوی سنجش مدیریت راهبرد با رویکرد سیستمی مبتنی بر الگوسازی معادلات ساختاری. فصلنامه بهبود مدیریت، 7(4): 45-67.
7. اکبری، م. و مرادی م. (1389). ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی به منظور انتخاب سیستم  نرم­افزاری مدیریت دانش سازمانی؛ مطالعه موردی. نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت. دانشگاه صنعتی شریف.
8. امینی، م.ت.، اکبری، م. و خباز باویل، ص. (1393). کنترل استراتژیک. تهران: پایگاه دانش،چاپ اول.
9. اولیا، م. ص.، میرغفوری، ح. ا.، شهوازیان، س. (1389). تدوین نقشه راهبرد سازمان با بهره­گیری از مدل ISM،  مطالعه موردی: گروه تولیدی یزدبسپار. فصلنامه علمی پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی. 2(4): 92-106.
10. باقری­نژاد، ز.، برادران کاظم­زاده، ر.، اسدی، ر. ا. (1392). شناسایی و اولویت­بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در لجستیک معکوس صنعت خودرو با اسستفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری. فصلنامه مدرس- پژوهش­های مدیریت در ایران، 17(1): 21-40.
11. دهقانی، ح. (1390). ارزیابی تاثیر توانمندی­های مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه اصفهان.
12. رمضانی کلشمی، ر. (1390). ارائه چارچوبی برای ارزیابی میزان تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد (کارایی) سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات. دانشگاه پیام نور. 
13. رهنورد، ف.ا. و محمدی، ا. (1388). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده­ها و مراکز آموزش عالی تهران. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 1(3)، 37-52.
14. سپهری، م. م.، و ریاحی، آ. (1389). کاربست تحلیل شبکه اجتماعی برای استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش در سازمان­های دانش بنیان. سیاست علم و فناوری، 3(2): 44-63.
15. شفیعی نیک­آبادی، م.، روح­الامینی، س.ع. و صفری، ز. (1393). تحلیل فازی شکاف تسهیم دانش با کاربرد آن. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 20، 235-249.
16. شجاعی، ا. ع.، ترابی، غ.، صدیقی، م. م. (1391). ارائه روشی برای ارزیابی مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن. سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. اردیبهشت ماه.
17. حسنقلی­پور، ط.، عابدی جعفری، ح.، و خطیبیان، ن. (1388). سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش با مدل بلوغ توسعه یافته مدیریت دانش. فصلنامه علوم مدیریت ایران. 4(14):121- 148.
18. حمیدی­زاده، محمدرضا (1390). مدیریت دانش و دانایی، قم، انتشارات یاقوت.
19. حمیدی­زاده، محمدرضا (1394). تبیین الگوهای بومی توسعه دانش ملی، فصلنامه مطالعات مدیرت و راهبردی، سال ششم، شماره 21. 249-211.
20. چگینی، م. (1388). ارزیابی سطح مدیریت دانش و چالش های ارتقاء آن در سازمان با استفاده از مدل نوناکو و تاکوچی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
21. عیسایی، م. ت.، افضلی، ح. ر.، و ضیا، م. (1389). ارائه چارچوبی برای ارزیابی سطح و میزان بلوغ از منظر مدیریت دانش در سطح بین سازمانی؛ بازسازی واحدهای مسکونی در شهرستان بم. فصلنامه علوم مدیریت ایران. 5(19): 81- 102 .
22. فارسیجانی، ح. و سینکایی، ح. (1390). مدیریت دانش در سازمان­های تولیدی برای رسیدن به کلاس جهانی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 6، 15-38.
23. کرباسیان، م. جوانمردی، م. خبوشانی، ا. زنجیرچی، م. (1390). طراحی یک رویکرد تلفیقی از الگوی ساختاری- تفسیری و TOPSIS-AHP فازی برای انتخاب و رتبه­بندی تامین­کنندگان چابک. مجله علمی - پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، 2(3)، 107-134.
24. لشکربلوکی، م.(1390). جاری­سازی استراتژی: راهنمای گام­به­گام پیاده­سازی استراتژی در عمل. تهران، آریانا قلم. چاپ دوم.
25. محمدی، ک. (1385). سنجش میزان آمادگی یک سازمان برای مدیریت دانش از طریق طراحی مدل مفهومی. پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات. دانشگاه تهران.
26. مطمئن، ز. (1387). ارائه چارچوبی جهت ارزیابی مدیریت دانش در سازمان ها. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده فنی. دانشگاه الزهراء.
27. موسی­خانی، م.، اجلی قشلاجوقی، م.، و صفوی میرمحله، ر. (1389). ارائه مدلی برای سنجش آمادگی سازمان­ها در زمینه مدیریت دانش- موردمطالعه: مرکز آمار ایران. مدرس علوم انسانی پژوهش های مدیریت در ایران. 14(2): 221-243 .
28. موسی­خانی، م. نادی، ف. (1390). ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش بر اساس کارت امتیازی متوازن و با استفاده از روش ارزیابی جامع فازی. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، 3(9)، 139-162.
29. نظافتی، ن.، عظیمی، غ.ر. و توکلی، ن. (1394). تبیین و ارزیابی الگوی ارتقاء اشتراک دانش در انجمن های خبرگی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 21، 275-310.
30. نظافتی، ن.، رادفر، ر. و ورعی، ف. (1391). استراتژی مدیریت دانش کسب وکار. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 10، 113-127.
31. نکودری، م. و یعقوبی، ن. م. (1390). بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران. پژوهش­های مدیریت عمومی،4(13): 95-119 .
32. هوشمند، ه. و افسر، ا. (1391). تعامل استراتژی و رهبری با مدیریت دانش در بانکداری الکترونیکی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 12، 43-69.
33. Agarwal A., Shankar R. and Tiwari M.K. (2007). Modeling Agility of Supply Chain. Industrial Marketing Management, 36.
34. Ajmal, M. & Helo, P. (2010). Organizational culture and knowledge management: An empirical study in Finnish Project-Based Companies. Innovation and Learning, 7(3), 331-344.
35. Alavi, m., and Leidner, D. (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management System: Conceptual Foundations and Research Issues, MIS Quarterly, 25(1): 107-136.
36. Allameh, S. M., Zare, S.M. & Davoodi, S. M. R. (2011). Examining the impact of KM enablers on Knowledge Management Processes. Procedia Computer science, 3, 1211-1223.
37. Arora. R.(2002). Implementing KM-a Balanced Scorecard Approach. Journal of Knowledge Management, 6(3):240-249.
38. Atkinson, H. (2006). Strategy implementation: a role for the Balanced Scorecard. Management Decision, 44(10): 1441-1460.
39. Attri, R., Dev, N., Sharma, V. (2013). Interpretive Structural Modelling(ISM) approach: An Overview. Research Journal of Management Sciences, 2(2): 3-8.
40. Awad, E. M., and Ghaziri, H. M. (2004). Knowledge Management, Prentice Hall.
41. Becerra-Fernandez, I., Gonzalez, A., and Sabherwal, R. (2004). Knowledge Management, first Edition, Prentice Hall.
42. Chan Ede, M.Y. & Mohamed, S. (2011). Mapping relationships among the enablers of knowledge management within Hong Kong Construction Organization. Procedia Engineering, 14, 1938-1944.
43. Chang, M.Y., Hung, Y.C., Yen, D.C. ND, Tseng, P.T. (2009). The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government. Expert System with Applications, 9(12):5376-86.
44. Chen, M. Y., Huang, M. J. & Cheng, Y.C. (2009). Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: An empirical study. Expert System with Applications, 36, 8449-8459. 
45. Danesh, Y., Saremi Rad, N., Nejad Mobasher, S., & Danesh, M. M. (2012). The investigation of mutual relations of success factors of knowledge management in Project-Centered Organization. Basic and Applied Scientific Research, 2(4), 3888-3896.
46. Davis, S. and Albright, T. (2004). An investigation of the effect of balanced scorecard implementation on financial performance. Management Accounting Research, 15: 135-53.
47. Demching, B. (2015). Knowledge management capability level assessment of the higher education institutions: Case study from Mongolia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 3633-3640.
48. Fairchild, A.M. (2002). Knowledge Management Metrics via a Balanced Scorecard Methodology. Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences.
49. Farzin, M.R., Safari Kahreh, M., Hesan, M. & Khalouei, A. (2014). A survey of critical success factors for strategic knowledge management implemetation: applications for service sector. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 595-599.
50. Jasinskas, E., Svagzdiene, B. & Simanavicius, A. (2015). The influence of knowledge management on the competitive ability of Lithuanian Enterprises. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2469-2475.
51. Judrups, J. (2015). Analaysis of knowledge management and E-learning integration models. Procedia Computer science, 43, 154-162.
52. Lucier, C. (2003). When knowledge adds up to nothing: Why knowledge management fails and what you can do about it, Development and Learning in Organizations, 17(1): 32-35.
53. Mehregan, M.R., Jamporazmey, M., Hosseinzadeh, M. & Kazemi, A. (2012). An integrated approach of critical success factors(CSFs) and grey relational analysis for ranking KM systems. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 402-409.
54. Nonaka, I., and Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York.
55. Nevo, D., and Chan, Y. (2007). A Delphi study of knowledge management systems: Scope and Requirements, Information & Management, 44: 583-597.
56. Rozhan, O. (2006). Balanced Scorecard and causal model development; preliminary findings, Management Decision, 44(5): 56-71.
57. Ruiz-Benitez R. and Cambra-Fierro J. (2011). Reverse Logistics Practices in the Spanish SMEs Context. Journal of Operations and Supply Chain Management, 37-52.
58. Safari kahreh, M. (2011). Economics of strategic knowledge management: A new model for assessment. International Journal of Trade, Economics and Finance, 2(3), 257-262.
59. Said, A. R., Abdullah, H., Uli, J. & Mohamed, Z. A. (2014). Relationship between organizational characteristics and information security Knowledge management implementation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 123, 433-443.
60. Shahabadkar, P., Hebbal, S.S., and Prashant, S. (2012). Deployment of Interpretive Structural Modeling Methodology in Supply Chain Management – An overview, International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 23(3): 195-205.
61. Siemieniuch, C.E., and Sinclair, M.A. (2004). A Framework for organizational readiness for knowledge management, Available at: http://emeraldinsight.com/0144-3577.htm.
62. Singh, M. D., Shankar R., Narain R. and Agarwal A. (2003). Knowledge Management in Engineering Industries — an Interpretive Structural Modeling. Journal of Advances in Management Research, 1(1).
63. Talebi, B., Pakdel Bonab, M., Zemestani, G. & Moradi, S. (2011). Presenting a perceptional model of effective factors in the success of KM in Governmental and Non-Governmental Higher Education Centers and Universities in Iran. Scientific Research, 32, 69-81.
64. Trivella, L. & Dimitrios, N.K. (2015). Knowledge management strategy within the higher education; The case of Greece. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 488-495.
65. Yaacob, Z. (2012). Theoretical construct of strategic control systems. Management Science Letters. 2(6): 2061-2070.
66. Yosua, A. & Tjakraatmadja, J.H. (2015). Assessment and Planning of Knowledge management at PT Dirgantra Indonesia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 169, 109-124.
67. Zack, M. (1999a). Managing Codified Knowledge, Sloan Management Review.
68. Zack, M. (1999b). Developing a Knowledge Strategy. California Management Review, 41(3): 125- 145.
69. Zhang, D. and Zhao, L. (2006). Knowledge management in organizations. Journal of Database Management, 17(1): 1-8.