چارچوب کلی برنامه راهبردی سلامت الکترونیک ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل از دانشگاه شفیلد هالم انگلستان در رشته اقتصاد گرایش برنامه‌ریزی راهبردی

چکیده

هدف این تحقیق یافتن یک چارچوب کلی برای برنامه راهبردی سلامت الکترونیک در ایران بر اساس راهبرد تغییر شکل ارائه خدمات از روش سنتی به شکل شبکه‌محور[1] می‌باشد. برنامه راهبردی سلامت الکترونیک می‌بایست سه عامل مهم انسان، ماشین و سرمایه را در نظر بگیرد. لذا از دو رویکرد استدلالی: تفسیری و اثبات‌گرا برای روش‌های کمی و کیفی تحقیق جهت پوشش سه عامل برنامه راهبردی استفاده ‌شد. برای تحقق روش کیفی و متناسب با مبانی نظری تفسیری، از راهبرد اقدام‌پژوهی در قالب انجام مصاحبه از نخبگان سلامت الکترونیک ایران استفاده گردید. همچنین برای برآورد اقتصادی از روش کمی با جمع‌آوری داده از نخبگان سلامت الکترونیک ایران برای رتبه‌بندی انواع عوامل قابل لمس، نیمه قابل لمس و غیر قابل لمس بازده سرمایه متناسب با رویکرد اثبات‌گرایی استفاده شد. در پایان چارچوب برنامه راهبردی سلامت الکترونیک ایران به همراه مدل مفهومی آن و مدل اقتصادی- فنی با مطالعه قوانین و نقشه‌های ملی، ‌ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، استفاده از درس‌ها و تجربیات پیش‌آهنگان سلامت الکترونیک جهان و نظرات نخبگان سلامت الکترونیک ایران طراحی، اعتبارسنجی و ارائه گردیده است.[1]. Internet based

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Holistic Framework for E-health Strategic Planning in I.R of Iran

نویسنده [English]

  • Hassan Makhmali
Ph.D, Sheffield University, UK
چکیده [English]

This research addresses a holistic framework for e-Health strategic planning for Iran and is based upon a strategy of change which will be a guide for the transition from traditional services through to an internet based system. The e-Health strategic planning would be deployed for digital data storage, data transmission and data retrieval, and will support clinical, educational and administrative processes based on World Health Organization (WHO) definition. Moreover, the strategy of change would be focused on three important resources such HR, ICT and investment by pattern approach. The e-Health strategic planning should be considered three important dimensions such man, machine and money through resource based strategy. Therefore, core philosophic perspective in the strategic planning divided into two research methods, which are qualitative and quantitative and based upon hermeneutic and positivistic notions. The strategy of research is qualitative method which was undertaken by doing action research through interviewing Iranian e-Health experts. The other research method was to collect data for ranking e-Health issues into three main areas, such tangible, semi tangible and intangible, which are used to show the return on investment and is based upon a quantitative approach. Further to this, we have presented the e-Health strategic planning within all Iran’s legal requirements, ICT infrastructures, world’s e-Health pioneers as well as the tacit knowledge of e-Health experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-health
  • Strategic planning
  • Information
  • Communication Technology
  • Hermeneutics and Positivism
1. ریاضی، ح. (1387). یک گزارش کوتاه از فعالیت‌های فناوری اطلاعات. دفتر مدیریت فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. قابل دسترسی در سایت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی؛ www.behdasht.gov.ir
2. شرکت مخابرات ایران. بازیابی شده در تاریخ 15 نوامبر 2011 از سایت www.irantelecom.ir.
3. طباطبایی، م. ح، . (1333). تفسیر المیزان. عالم غیب با عینک مادی دیده نمی‌شود.قابل دسترسی در سایت؛www.andisheqom.com .
4. Car, J., Black, A., Anandan,C., Cresswell, K. (2008). The Impact of eHealth on the Quality &Safety of Healthcare, A Systematic Overview & Synthesis of the Literature, Report for the NHS Connecting for Health Evaluation Programme, Imperial College London, p.9-10.
5. De Wit, B. & R.J.H. Meyer. (1995). Strategy Process, Content, Context: an international perspective, Third Edition. London: Thomson Learning.
6. Eysenbach, G. (2001).What is eHealth? Med Internet Res, 3(2):e20. Available at: http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/whatis_ehealth/index_en.htm [Last accessed 15th April 2010].
7. Gharajedagh, J. (2004).Systems Methodology, A Holistic Language of Interaction And Design, Seeing Through Chaos and Understanding Complexities. Available at: http://www.acasa.upenn.edu/JGsystems.pdf . [Last access 20th Jun 2012].
8. ICMM. (2012). Four steps in the ICMM, What is the self-assessment process? [Online] Available at: http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/icd/assessment/icmm/process. [Last access 10th July 2012].
9. Makhmali, H. (2012). A Holistic Framework for eHealth Strategic Planning in I.R of Iran, Chapter 5, Research Methodology, Model of Research Process in Natural Science Approach.(PhD Thesis), Sheffield Hallam University. (P. 103
10. Mintzberg, Henry .(1987). The strategy concept I: Five ps for strategy. California management review, 30 (1), p 11-24.
11. National Human Development Report: management and planning organization .(.(1999 SOCIO ECONOMIC GEOPOLITICAL MAPPING. Retrived from: http://gis.emro.who.int/HealthSystemObservatory/PDF/Iran/Socioeconimic%20factors.pdf [Last accessed 20th March].
12. Olyaee Manesh, A. et al. (2009). Progress towards Health Equity in I.R. of Iran through Last Three Decades , Iranian J Publ Health, Vol. 38, Suppl. 1, 2009, (pp.130-135).
13. Pagliari, C., Sloan,D., Gregor, P., Sullivan, F., Detmer, D., Kahan, J.P., Oortwijn, W. and MacGillivray, S. (2005). What Is eHealth (4): A Scoping Exercise to Map The Field, Journal Medical Internet Research, 7(1):e9.
14. WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean, authors (2005) E-Health in the Eastern Mediterranean. Available at: http://www.emro.who.int/HIS/ehealth/AboutEhealth.htm Last [accessed 8th March 2010].
15. World Health Organisation (WHO) Country Office in Islamic Republic of Iran, Country Profile, [Online], Available at: http://www.emro.who.int/iran/countryprofile.htm. [Accessed 25 Nov. 2010].