استراتژی مدیریت دانش کسب و کار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ،تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، واحد الکترونیکی، تهران

چکیده

در جوامع امروزی با توجه به سرعت تغییرات و پیچیدگی محیط کسب و کار، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل شده و به عنوان دارایی حیاتی جهت کسب مزیت رقابتی به شمار می‌آید. در این فضا بانک‌ها نیازمند استفاده از دانش بوده و مستعد پیاده‌سازی برنامه‌های مرتبط با مدیریت دانش می‌باشند. هدف مقاله حاضر رتبه‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه جهت کاهش هزینه و زمان پیاده‌سازی یک سیستم موفق مدیریت دانش در سازمان می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی به صورت توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان بانک سپه تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده (فرمول کوکران) تعداد نمونه مشخص شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته بر اساس مبانی نظری تحقیق است که روایی محتوایی آن توسط استادان مجرب این حوزه و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ (0.830) تایید گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و اولویت‌بندی شاخص‌های تاثیرگذار بر استراتژی مدیریت دانش از آمار توصیفی و استنباطی و برای رتبه‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش از تکنیک‌های رجحان ترتیبی و ویکور استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Business Knowledge Management Strategies

نویسندگان [English]

  • N. Nezafati 1
  • R. Radfar 2
  • F. Varaee 3
1 Ph.D., Faculty Member of Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor , Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Master of Information Technology Management, electronic Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Knowledge Management (KM) is one of the growing apprehension in existing business in the new age of the complex and quickly changing business environment, and it has been realized that knowledge is the organization's critical asset and latent strategic resource that gives a basis for competitive advantage. At this situation, banks require to use knowledge and it prone to implementation related applications of knowledge management. One of the most important issues to implementation of knowledge management is how to select appropriate KM strategy. It is a kind of multiple attributedecision-making (MADM) problem required to consider a large number of complex factors. To determine the knowledge management strategy, there are many influencing factors. The purpose of this paper is to ranking the appropriate KM strategy with TOPSIS and VIKOR, and prioritization the effective important factors for evaluating KM strategies for reducing the cost and time. Additionally, an empirical study is presented to illustrate the application of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business knowledge
  • Knowledge management strategy
  • Knowledge sharing abilities
  • System oriented
  • Human oriented
1. اخوان، پیمان؛ اولیایی، النوش؛ دسترنج ممقانی، نسرین؛ ثقفی، فاطمه (1389)، «توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش»، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره 2،ص 1-3.
2. آذر، عادل؛ الفت، لعیا؛ خسروانی، فرزانه؛ جلالی، رضا (1389)، «طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی سفارش مبتنی بر رویکرد کارت امتیازی متوازن) مورد مطالعه: شرکت ساپکو(»، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال نهم، شماره 24، ص 5-22.
3. الهی، شعبان؛ خدیور، آمنه؛ حسن زاده، علیرضا (1389)، «ارائه یک متدولوژی برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش مطالعه و بررسی سه سازمان نمونه»، پژوهشهای مدیریت در ایران ، دوره 14، شماره 3، پائیز 1389ص 23- 59.
4. تارخ، محمدجعفر؛ الوندی، نغمه (1389)، «تدوین راهکار اجرایی سیستم های مدیریت دانش (مطالعه موردی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین)»، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 2، جلد21، تابستان 1389. ص 77-82.
5. رضائیان، علی (1382)،« چرخه حیات دانش»، پیام مدیریت شماره 7 و 8 تابستان و پائیز 1382 صص 3- 26.
6. زﻋﻔﺮﻳـﺎن، رﺿـﺎ؛ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞزاده، ﻣﻮﻧـﺎ؛ ﺷﺎﻫﻲ،ﻧــﺴﺎء (1387)، «اراﺋـﻪ اﻟﮕـﻮی ﭘﻴـﺎدهﺳــﺎزی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﻮردی ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻔـﺖ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ)»، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ، ﺷﻤﺎره2،صص75-102.
7. Alavi, M. and Leidner, D.E. (2001), ‘‘Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues’’, MIS Quarterly, Vol. 25 No. 1, pp. 107-36.
8. Bierly, P., Chakrabarti, A. (1996). "Generic knowledge strategies in the US pharmaceutical industry." Strategic Management Journal 17(4): 123–135
9. Chang, T.-H. and T.-C. Wang (2009). "Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management." Information Sciences 179(4): 355-370.
10. Choi, B. and H. Lee (2002). "Knowledge management strategy and its link to knowledge creation process." Expert Systems with Applications 23(3): 173-187.
11. Choi, B. and H. Lee (2003). "An empirical investigation of KM styles and their effect on corporate performance." Information & Management 40(5): 403-417.
12. Choi, B., S. K. Poon, et al. (2008). "Effects of knowledge management strategy on organizational performance: A complementarity theory-based approach." Omega 36(2): 235-251
13. Ewing, M.C. and West, D.C. (2000), ‘‘Advertising knowledge management: strategies and implications’’, International Journal of Advertising, Vol. 19 No. 2, pp. 225-43.
14. Forcadell, F.J. and Guadamillas, F. (2002), ‘‘A case study on the implementation of a knowledge management strategy oriented to innovation’’, Knowledge and Process Management, Vol. 9 No. 3, pp. 162-71.
15. Gold, A.H., Malhotra, A. and Segars, A.H. (2001), ‘‘Knowledge management: an organizational capabilities perspective’’, Journal of Management Information Systems, Vol. 18 No. 1, pp. 185-214.
16. Hansen, M., Nohria, N. and Tierney, T., (1999). "What is your strategy for managing knowledge?" Harvard Business Review (March): 106–116.
17. Holsapple, C.W. and Joshi, K.D. (2000), ‘‘An investigation of factors that influence the management of knowledge in organizations’’, Journal of Strategic Information Systems, Vol. 9 Nos 2/3, pp. 235-61
18. Johannessen, J.-A. and Olsen, B. (2003), ‘‘Knowledge management and sustainable competitive advantages: the impact of dynamic contextual training’’, International Journal of Information Management, Vol. 23 No. 4, pp. 277-89.
19. Keskin, H. (2005), ‘‘The relationships between explicit and tacit oriented KM strategy, and firm performance’’, Journal of American Academy of Business, Vol. 7 No. 1, pp. 169-75.
20. Kim Y-G , Sung-Ho Y Jang-Hwan L; Knowledge strategy planning: Methodology and case study; Decision Support Systems,No. 11,2002
21. Lee, J.-H. and Kim, Y.-G. (2001), ‘‘A stage model of organizational knowledge management: a latent content analysis’’, Expert Systems with Applications, Vol. 20 No. 4, pp. 299-311
22. Liebowitz, J. (2001), ‘‘Knowledge management and its link to artificial intelligence’’, Expert Systems with Applications, Vol. 20 No. 1, pp. 1-6.
23. Liebowitz, J. (2003), ‘‘A knowledge management strategy for the Jason organization: a case study’’, Journal of Computer Information Systems, Vol. 44 No. 2, pp. 1-5.
24. Maier, R. and Remus, U. (2002), ‘‘Defining process-oriented knowledge management strategies’’, Knowledge and Process Management, Vol. 9 No. 2, pp. 103-18.
25. Martensson, M. (2000). A critical review of knowledge management as a management tool. Journal of Knowledge Management, 4(3), 204–216.
26. Shin, M. (2004). "A framework for evaluating economics of knowledge management systems." Information & Management 42(1): 179-196.
27. Monavvarian A., Fathi MR., Karimi Zarchi M., Faghih A. " Combining ANP with TOPSIS in Selecting Knowledge Management Strategies (Case Study: Pars Tire Company) ", European Journal of Scientific Research, Vol.54 No.4 (2011), pp.538-546.
28. O’Dell, C., Wiig, K. and Odem, P. (1999), ‘‘Benchmarking unveils emerging knowledge management strategies’’, Benchmarking: An International Journal, Vol. 6 No. 3, pp. 202-11
29. Pan J., Teklu Y., Rahman S., Castro A. D., “An interval-based MADM approach to the identification of candidate alternatives in strategic resource planning”, IEEE transactions on power systems, VOL. 15, NO. 4, November 2000, pp. 1441-1446.
30. Selcuk, P. (2010). "Use of analytic network process in selecting knowledge management strategies." Management Research Review 33(5): 452-471.
31. Sunassee, N.N. and Sewry, D.A. (2002), ‘‘A theoretical framework for knowledge management implementation’’, Proceedings of SAICSIT, pp. 235-45.
32. Walker, S. (2006), ‘‘12 steps to a successful KM program’’, Knowledge Management Review, Vol. 9 No. 4, pp. 8-9
33. Wu, W.-W. (2008)," Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach", Expert Systems with Applications 35 (2008) 828–835
34. Wong, K.Y. (2005), ‘‘Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises’’, Industrial Management & Data Systems, Vol. 105 No. 3, pp. 261-79.
35. Wu, W.-W. and Lee, Y.-T. (2007), ‘‘Selecting knowledge management strategies by using the analytic network process’’, Expert Systems with Applications, Vol. 32 No. 3, pp. 841-7.
36. Zack, M.H. (1999), ‘‘Developing a knowledge strategy’’, California Management Review, Vol. 41 No. 3, pp. 125-45.
37. Sheng-Hshiung Tsaur, T.-Y.C., Chang-Hua Yen, The evaluation of airline service quality by fuzzy MCDM. Tourism Management Research Review, 2002. 23: p. 107–115.
38. Opricovic, S., and Tzeng, G.-H, Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research, 2004. 156(2): p. 445-455.